93 - Sura ed-Duha ()

|

(1) Tako mi jutra

(2) i noći kada se utiša –

(3) Gospodar tvoj nije te ni napustio ni omrznuo!

(4) Onaj svijet je, zaista, bolji za tebe od ovoga svijeta,

(5) a Gospodar tvoj će tebi, sigurno, dati, pa ćeš zadovoljan biti!

(6) Zar nisi siroče bio, pa ti je On utočište pružio,

(7) i za pravu vjeru nisi znao, pa te je na Pravi put uputio,

(8) i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?

(9) Zato siroče ne ucvili,

(10) a na prosjaka ne podvikni,

(11) i o blagodati Gospodara svoga kazuj!