80 - Sura Abese ()

|

(1) On se namrštio i okrenuo

(2) zato što je slijepac njemu prišao.

(3) A šta ti znaš – možda on želi da se očisti,

(4) ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.

(5) Onoga koji je bogat,

(6) ti njega savjetuješ,

(7) a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;

(8) a onoga koji ti žureći prilazi

(9) i strah osjeća,

(10) ti se na njega ne osvrćeš.

(11) Ne čini tako! Oni su pouka –

(12) pa ko hoće, poučiće se –

(13) na listovima su cijenjenim

(14) uzvišenim, čistim,

(15) u rukama pisārā

(16) časnih, čestitih.

(17) Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan!

(18) Od čega ga On stvara?

(19) Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,

(20) i Pravi put mu dostupnim učini,

(21) zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,

(22) i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti.

(23) Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!

(24) Neka čovjek pogleda u hranu svoju;

(25) Mi obilno kišu prolivamo,

(26) zatim zemlju pukotinama rasijecamo

(27) i činimo da iz nje žito izrasta

(28) i grožđe i povrće,

(29) i masline i palme,

(30) i bašče guste,

(31) i voće i pića,

(32) na uživanje vama i stoci vašoj.

(33) A kada dođe glas zaglušujući –

(34) na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći

(35) i od majke svoje i od oca svoga

(36) i od drúge svoje i od sinova svojih –

(37) toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti –

(38) neka lica biće toga Dana blistava,

(39) nasmijana, radosna,

(40) a na nekim licima toga Dana biće prašina,

(41) tama će ih prekrivati,

(42) to će nevjernici – razvratnici biti.