81 - Sura et-Tekvir ()

|

(1) Kada sunce sjaj izgubi,

(2) i kada zvijezde popadaju,

(3) i kada se planine pokrenu,

(4) i kada steone kamile bez pastira ostanu,

(5) i kada se divlje životinje saberu,

(6) i kada se mora vatrom napune,

(7) i kada se duše sa tijelima spare,

(8) i kada živa sahranjenā djevojčica bude upitana

(9) zbog kakve krivice je umorena,

(10) i kada se listovi razdijele,

(11) i kada se nebo ukloni,

(12) i kada se Džehennem raspali,

(13) i kada se Džennet približi –

(14) svako će saznati ono što je pripremio.

(15) I kunem se zvijezdama – koje se skrivaju,

(16) koje se kreću i iz vida gube,

(17) i noći kad ona veo diže,

(18) i zorom kada diše –

(19) Kur'an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog,

(20) moćnog, od Gospodara Arša, cijenjenog.

(21) kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog!

(22) A drug vaš nije lud:

(23) on ga je na obzorju jasnom vidio

(24) i, kada je u pitanju Objava, on nije škrt

(25) i Kur'an nije prokletog šejtana govor,

(26) pa kuda onda idete?!

(27) Kur'an je samo pouka svjetovima,

(28) onome od vas koji hoće da je na Pravome putu,

(29) a vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova, neće!