വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്

ഇടപാടുകള്‍

സൈന്പത്തിക ഇടപാടുകളെ കുറിച്ചുള്ള പൂര്‍ വിവരങ്ങളുടെ സമാഹാരം , കച്ചവടം , പലിശ, പണയം , വഖഫ്.................

ഇനങ്ങളുടെ എണ്ണം: 1

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം