62 - Al-Jumu'a ()

|

(1) Yosope yaili kumawunde ni yaili petaka ikunswejesyaga Allah, Nchimwene, Jwakuswejela, Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(2) Jwalakwe ni Ajula jwaatumisye ku ŵangapakombola kulemba ni kuŵalanga (Ŵarabu) Ntenga ﷺ jwakuumila mu ŵanganyapeo jwaakuŵa nkwasoomela ma Ȃya Gakwe, ni kwaswejesyaga, ni kwajiganyaga soni Chitabu ni lunda lwakusokoka, kutendaga kala ŵaliji m’kusokonechela kwakuonechela.

(3) Ni (antumiisye soni ku) ŵane mwa ŵanganyao ŵanganasimangane nao. Sano Jwalakwe (Allah) ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(4) Walakweo niumbone wa Allah waakumpaga jwaakunsaka, sano Allah ni Nsyene umbone wekulungwa.

(5) Chilandanyo cha aŵala (Ayuda) ŵana kupedwaga Taurat kaneka ni nganajitendela masengo, chili chisawu mbunda (bulu) jajikutwichila itabu yekulungwa-kulungwa (nambo ngali yakunkamuchisya). Kaje kusakala chilandanyo cha ŵandu aŵala ŵaakaaniile ma Ȃya ga Allah, Sano Allah ngaakwajongolaga ŵandu ŵakulitenda lupuso.

(6) Jilani: “E jenumanja ŵan'di m'chiyuda! Nam'baga nkuliitwanjila yanti ŵanganyammwe ni asyoŵe ŵa Allah pangali ŵandu ŵane soni, basi chilajilani chiwa naga nkuŵecheta yakuona.”

(7) Nambo ngaachilajila ata panandi ligongo lya (yasambi) yagalongwesye makono gao, sano Allah ni jwaakwamanya chenene ŵakulitenda lupuso.

(8) Jilani: “Chisimu chiwa chankuchitilacho mwannami tichimpatepe, kaneka ni tinchiuchisyidwa kwa (Allah) Jwakumanyilila yakusisika ni yakuonechela, basi ni tachintagulila ichindu yamwaliji nkupanganya.”

(9) E jenumanja ŵankulupilile! Pati ukomedwe nsana wa Swala (ja Ijuma) Lisiku Lyaijuma basi kangamalani kuja kunkumbuchila Allah, soni lekani malonda, yalakweyo ni yaili yambone kukwenu naga n'di ŵakumanyilila.

(10) Sano pati Swala (ja Ijuma) jimasile basi balalikanganani pa chilambo ni kupitaga nchisosa umbone wa Allah, soni munkumbuchileje Allah kwejinji kuti m'be ŵakupunda.

(11) Soni pati agaweni malonda kapena yang'anda-ng'anda akuigungumuchila yalakweyo ni kunneka mmwe n'di chiimile. Jilani: “Ichindu yaili kwa Allah ni yambone nnope kupunda yang'anda-ng'anda kwisa soni malonda, sano Allah ni Jwambone nnope mwa akupeleka lisiki.”