99 - Az-Zalzala ()

|

(1) Pandema jalichitenganyika litaka nichisikinya chakwe chamachili.

(2) Ni kwisa koposya litaka misigo jakwe jausito (ichindu yayaliji nkati mwakwe, mpela malilo ni mitapo jambiya).

(3) Ni kwisa kuŵecheta mundu (mwawoga soni mwakusimonga kuti): “Litite uli (litaka, ana Kiyama jiyiche?)

(4) Lyele lisikulyo (litaka) lichiŵecheta abali syakwe syosope (sya indu yayatendekwele pachanya pakwe yambone kapena yakusakala).

(5) Ligongo lyanti Ambuje ŵenu tachililamula lyalakwelyo (kuti liŵechete).

(6) Lyele lisikulyo ŵandu tachipwilingana ali m'mikutula jakulekangana-lekangana kuti akaalosye masengo gao.

(7) Basi jwatapanganye chambone chausito wanti chisawu lunyilili, tachija kuchiona.

(8) Nombe soni jwatapanganye chakusakala chausito wanti chisawu lunyilili, tachija kuchiona.