82 - Al-Infitaar ()

|

(1) Pandema jalichipasuka liwunde.

(2) Ni ndema jasichilakatika ndondwa.

(3) Ni ndema jasichigumuchila mbwani.

(4) Ni ndema jagachiukulidwa malembe.

(5) Mundu jwalijose juchimanyilila yajwalongwesye (kupanganya) ni yajwalesile munyuma.

(6) E mmwe amundu! Ana ni chichi chinnyenjile kwa (kwikanila kunnyosya) M’mbuje gwenu (Allah) Jwantuka wejinji?

(7) Ajula jwaŵan'gumbile, ni kunkolosya pa kunnandanya (iŵalo yenu) soni ni kun'golosya (nsingu wenu).

(8) Mukawoneche kalikose kaŵasachile (kuti m'bonecheje) ŵampanganyisye.

(9) Ngwamba! Nambo kuti ŵanganyammwe nkukanila ya malipilo.

(10) Soni chisimu kwa jenumanja kwana (Achimalaika) ŵakunnolela (ni kusunga itendo yenu).[1]
(82:1) Akusimulila Abȗ Hurairah رضى الله عنه yanti: Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite: “Achimalaika akupisyanganaga pakwika kukwenu chilo ni muusi. Ni akusimanganaga wosope pa swala ja Fajr ni pa swala ja Asr. Kaneka aŵala ŵatemi namwe chilo chosope ni akasakwelaga (kwa Allah), ni akwawusyaga kutendaga Jwalakwe ni Jwakumanyilila nnope kwapunda ŵanganyao: “Achikapolo ŵangu mwalesile uli?” Basi ŵanganyao ni akasatiji pakwanga: “Twalesile achiswaliji, nambo soni twaasimene achiswaliji.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 530).

(11) Ŵakuchimbichika, ŵakulemba.

(12) Akumanyilila yankuntenda.

(13) Chisimu atenda ngoto chachiŵa nchindimba (mu Mbepo Jakusengwasya).

(14) Sano ŵandu ŵakusakasya nnope, chisimu chene tachiŵa m’Moto Waukali.

(15) Chachiujinjila Lisiku Lyamalipilo.

(16) Soni ŵanganyao ngasaŵa asoŵile mwalakwemo (pakopoka ata panandi).

(17) Ana ni chichi champaka chimmanyisye ya Lisiku Lyamalipilo?

(18) Soni ana ni chichi champaka chimmanyisye ya Lisiku Lyamalipilo?

(19) Lyele ni lisiku lyangakola mundu chilichose chanti ni kunkamuchisya mundu jwine. Nombe ulamusi (wosope) lyele lisikulyo uchiŵa wa Allah pe.