97 - Al-Qadr ()

|

(1) Chisimu Uwwe tujitulwisye jalakwe (Qur'aniji) m’Chilo Chakuchimbichika.

(2) Ana ni chichi champaka chimmanyisye ya Chilo Chakuchimbichika?

(3) Chilo Chakuchimbichikachi chiŵele chambone nnope kupunda myesi jakwana sausande (1000).[1]
(97:1) Myesi sausande ikwana yaka 83 ni myesi 4.

(4) Achimalaika akasatulukaga pamo ni Nsimu (Jibulilu) mu Chele (Chilochi) kwa lisosa lya M’mbuje gwao, kwisa kulondesya chindu chilichose (pakuchiŵika mu mpango wakwe).[2]
(97:2) “Mu chele (chilochi) chikasaŵichidwaga m’mangwakwe chindu chilichose chalunda lwakusokoka.” (44:4) Ichindu yalunda lwakusokoka yakwe mpela: kupagwa kwa ŵandu kwisa soni iwumbe yakulekanganalekangana, kuwa kwao, kupedwa malisiki, kupedwa makungu ni ine yosope yakwapata achiiwumbe mu chaka chosope chachikwika, mpela muŵapanjiile Allah kalakala.

(5) Ntunjelele-tunjelelepe! Chele Chilocho, mpaka kumasikusiku.[3]
(97:3) Akusimulila Ȃishah رضي الله عنهم yanti: Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite: “N’jisosejesoseje Lailatul Qadr mu ilo ya chiŵalanjilo changakomboleka gaŵa ni 2 ni ngasigala kakusigala (mpela ilo ya 21, 23, 25, 27 ni 29), mu ilo likumi yambesi yamwesi wa Ramadhan.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 1913.