65 - At-Talaaq ()

|

(1) E mmwe Ntume ﷺ! Pati nchalekaga achakongwe (ulombela), basi mwalekani pa eda jao (jajili ndema jakwembecheya panyuma pakulechedwa ulombela, jajikutandila ŵakongwe ali aswejele ku wesi nikwalekaga nkanimwakwaye), soni ŵalanjilani ya (masiku ga) eda. Ni mun'jogopeje Allah M'mbuje gwenu. Nkasimwakoposya m’majumba mwao, nombenao soni akasakopoka (achimisyenepe kwikanila ndema ja eda jili jimasile), ikaŵeje naga ali atesile chakusakala chakuonechela (mpela chigwagwa, apo chinkomboleche kwakoposya). Sano jele ni mipingu ja Allah, mwanti jwataguluche mipingu ja Allah nikuti pamasile paalitendele lupuso nsyene. Ngankumanyilila (chaaŵiichiile Allah jele mipinguji), mwine Allah kuŵa nkuchipatikanisya chindu chine panyuma payele (yakulekanayo chakwilanya chilikati chenu, nikuujilana eda nkanijimale).

(2) Basi pati jiŵandichile ndema jao (jakumalila eda) mwaujilani mwaumbone, kapena lekanganani nao mwaumbone, soni soselani mboni siŵili syakulungamika syakutyochela mwa jenumanja (Asilamu).Ni mpelecheje umboni chenene ligongo lya Allah. Yalakweyo akuundidwa nayo mundu jwaaŵele ali nkunkulupilila Allah ni Lisiku Lyambesi. Sano mundu jwatan'jogope Allah tam'bichile litala lyakopochela (mu ipato).

(3) Soni tampe lisiki m’matala gangaakuganichisya, soni jwatajegamile kwa Allah, basi Jwalakwe tankwanile (kuŵa nkunkamuchisya jwakwe), chisimu Allah ni Jwakwanilisya chisako Chakwe, Allah pamasile paaŵisile chipiimo cha chindu chilichose.

(4) Sano aŵala ŵaakatile tama jakulwala wesi mwa achimmasyeto ŵenu naga nkukaichila (ya ndema jao ja eda), basi eda jao ni myesi jitatu, ni aŵala ŵanganatande kulwala wesi (eda jao iyyoyo soni). Sano aŵala ŵaakwete yiilu ndema jao (ja kumalila eda) ni muchachiŵelechela yiilu yaoyo. Sano mundu jwatan'jogope Allah tan'jepepachisye ichindu yakwe.

(5) Lyele ni lilamusi lya Allah lyaalitulwisye kukwenu, sano jwatan'jogope Allah tansiimaachisye yakusakala yakwe ni kunkuchisya malipilo gakwe.

(6) Mwatamikani (achimmasyeto ŵamwalesileo) mwankutama pemo, yankuti pakulipatila (namuno kuti mwalesile ulombela naga eda jao nkanijimale), soni nkasimwalagasya ŵanganyao kuti mwaaŵane (niaganisye yakutila achimisyene). Soni naaŵaga ŵana yiilu basi mwapani (yosope yakusosekwa pa umi) mpaka aŵeleche yiilu yaoyo. Sano naga ali an'jonjecheesye (ŵanache ŵenu), basi mwapani malipilo gao, soni tamani ntemela wakupikanganana (ya malipilogo) chilikati chenu mwaumbone. Nambo naga nkunonopesyana basi (mwanachejo) tiŵajonjechesye (babao ŵakongwe) ŵane.

(7) Jwakupata atole mwakulandana ni kupata kwakwe, nambo jwaanaandiyisyiidwe lisiki lyakwe, basi atole (kachinandipamuno) mu yampele Allah, Allah jwangankanganika mundu (kutola) ikaŵeje yampeele, Allah taaŵiiche kwepepala panyuma pakunonopa.

(8) Ana soni ŵalingwa-ŵalingwa mwa achimisyene misi ŵaŵanyosyisye lilamusi lya Ambuje ŵao kwisa soni Achimitenga Ŵakwe! Basi ni twaŵalasile chiŵalanjilo chaukali nnope, ni twapele ilagasyo yakunyalaya kusyene.

(9) Basi ni ŵapasisye makungu ga itendo yao, soni kupelelwa ni jaliji mbesi ja itendo yao.

(10) Allah ŵaalinganyichisye ŵanganyao ilagasyo yaukali nnope, basi mun'jogopani Allah, E jenumanja ŵankwete lunda! Aŵala ŵankulupilile! Pamasile paatulwisye Allah kukwenu Chikumbusyo.

(11) Ntenga ﷺ jwaakunsoomela ma Ȃya ga Allah gakusalichisya, kuti ŵakoposye aŵala ŵaakulupilile ni kutendaga yambone kutyochela m’chipi ni kwajinjisya mwilanguka. Sano jwatankulupilile Allah ni kutendaga yambone takan'jinjisye ku Matimbe ga ku Mbepo gasikujilima cha pasi pakwe sulo, chakaŵe ŵandamo mwalakwemo kwa yaka ni yaka, Allah pamasile pankolochesye jwalakwejo lisiki lyambone nnope.

(12) Allah ni Ajula jwaagumbile mawunde nsano nagaŵili, nombe nalyo litaka yalumope (mataka nsano nagaŵili). Malamusi gakuŵa gali nkutuluka chilikati chakwe (cha mawunde ni mataka) kuti mmanyilile ŵanganyammwe yanti Allah pa chindu chilichose aŵele Jwakombola kusyene, ni yanti Allah amasile paachisyungwile chindu chilichose ni umanyilisi (waachimanya chenene).