20 - Taa-Haa ()

|

(1) Twâ-Hâ.[1]
(20:1) Asi harufusi ni chimpepe mu isimosimo ya Qur’an. Ni pangali jwine jwaakumanyilila mate gakwe ikaŵeje Allah pe basi.

(2) Nganituntuluchisya mmwe (Muhammadi ﷺ) Qur’an kuti nnagasiche.

(3) Nambo kuti jiŵe chikumbusyo kwa mundu jwaakun’jogopa (Allah).

(4) Chakutulusyidwa chakuumila kwa Ajula jwaŵagumbile litaka ni mawunde gagali kwinani nnope.

(5) (Jwalakwe ni Allah) Jwaukoto wejinji, jwatenjele pa Arishi (Chindanda Chaulungu katenjele kakulandana ni uchimbichimbi Ŵakwe).

(6) Iŵele Yakwe yosope yaili kumawunde ni yaili petaka ni yaili chilikati chakwe, kwika soni yaili pasi petaka.

(7) Sano kanga chinnyanyiche liloŵe (pakuomba duwa kapena kutenda mwakusongona; yalumope), ngati chisimu Jwalakwe (Allah) jukumanyilila yaasili ni yakusisika nnope.

(8) Allah! Pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun’galagatila) ikaŵeje Jwele pejo, Jwalakwe jukwete Mena gambone nnope.

(9) Soni ana jinyyiche abali ja Musa?

(10) Ndema jajwauweni moto, basi ni jwalisalile liŵasa lyakwe kuti: “Jembechelani! Chisimu une nauweni moto; mwine une kuŵa nkwika nacho kukwenu chisinga kuumila mu walakweo, kapena chingapate pa motopo jwakunondolela (litala).”

(11) Basi ndema jajwauŵichilile (motowo) jwaŵilanjidwe (kuti): “E mmwe Musa!”

(12) “Chisimu Une ni Nam’mbuje gwenu! Basi wulani ilatu yenu; chisimutu mmwe n’di pachiŵata chakutakata (chakuŵilanjikwa) Tuwaa.”

(13) “Soni Une nansagwile (kuŵa Ntume), basi pikanilani yaikujuwulidwa.”

(14) “Chisimu Une ni Allah! Pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun’galagatila) ikaŵeje Unepe, basi mungalagatilani, ni n’jimicheje Swala mwakolosya pakungumbuchila Une.”

(15) “Chisimu Kiyama jikwisa, melepe ngujisisa, kuti mundu jwalijose akalipidwe pa yaakupanganya.”

(16) “Sano akasansiŵilikanganya ata panandi kuleka (kulupilila) ya jalakwejo ajula jwangakujikulupilila, ni jugamba kuya isako yakwe; ntakwisa mwan’jonasiche.”

(17) “Ana nichichi chele chachili mu nkono wenu wan’dyo mmwe Musa?”

(18) Jwalakwe jwatite: “Jalakweji nisimbo jangu, ngujijegamilaga jalakweji (pakwenda), ni ngupakatichisyaga masamba gakulichisya ngondolo syangu, nambo soni une ngwete mu jalakweji ipaka ine.”

(19) (Allah) jwatite: “Jiponyani mmwe Musa!”

(20) Ni ŵajiponyisye; basi ajile sai ŵajiweni jisyuchile lijoka lyakwenda mwaluŵilo.

(21) (Allah) jwatite: “Likamulani, soni nkajogopa. Chituliuchisye mu kaŵe kakwe kandanda (kuŵa simbo).”

(22) “Soni kwapatisyani ligasa lyenu kungwapa kwenu; chilikopoche lili lyeswela (lyakumelemenda) ngaŵaga mwaulwele, (chele nikuŵa) chisimosimo chine.”

(23) “Kuti tunnosye ine mu isimosimo Yetu yekulungwakulungwa.”

(24) “Jaawulani kwa Firiauna, chisimu jwalakwejo jusumbile mpika (pakulikwesya).”

(25) (Musa) jwatite: “Ambuje ŵangu! Sapangulilani chidali changu.”

(26) “Nimunjepepachisye masengo gangu.”

(27) “Soni gopolaani chiundo palulimi pangu (ngaŵechetaga mwachimeme).”

(28) “Kuti (ŵandu) akapikanichisyeje yakuŵecheta yangu.”

(29) “Soni mbichilaani nkungamuchisya jwakuumila kwiŵasa kwangu.”

(30) (Jwali) Haruna, nkulugwangu.”

(31) “Limbisyani ni jwalakwejo machili gangu.”

(32) “Soni mum’bwangani mmasengo gangu (gakulungusya utenga).”

(33) “Kuti tunswejesyeje Mmwejo (Allah) kwejinji.”

(34) “Ni tunkumbuchileje kwejinji.”

(35) “Chisimu Mmwe m’bele ŵakutulolechesya uwwe.”

(36) (Allah) jwatite: “Pamasile pampedwile iŵendo yenuyo, E mmwe Musa!”

(37) “Soni chisimu chene Uwwe twampele mmwe ukoto ndaŵi jine (kalakala).”

(38) “Ndema jatwajuwulile mama ŵenu yatwajuwulile.”

(39) (Yanti) mum’biikaani jwalakwe (mwanachejo) mwibokosi, ni nkaliŵiche nnusulo, basi lusulo chilumponye munjengwe, (sano palakwepo) amagongo Ŵangu ŵali soni amagongo ŵakwe tan’jigale. Ni naŵisile chinonyelo penumwe chakuuma Kukwangu (kuti m’be ŵakunonyeledwa ni ŵandu wosope), nambo soni kuti nneledwe kwa Liso Lyangu (mwakuloledwa ni Une).”

(40) (Kumbuchilani) katema kaŵajendaga alumbu ŵenu (kuja kwiŵasa lya Firiauna) ni kuja kuti: ‘Ana nannanjile kwa mundu jwampaka akombole kunnela jwalakweju?’ Basi ni twam’buchisye kwa achikulu ŵenu, kuti gatulale meso gao, nambo soni kuti akadandaula. Kaneka ni mwauleje mundu (mwakuluchisya), basi ni twan’jokwele ku madandausi gamakulungwa, ni twan’dinjile mmwejo ni mayeso gausito nnope. Kaneka mwatemi yaka igala ni ŵandu ŵa ku Madyana. Kaneko nim’biche (apa) mwampango (Ŵangu wakumpa utume n’di niyaka makumi ncheche) E mmwe Musa!”

(41) “Ni nansagwile mmwejo kulisagulila Nansyene (kuti m’be ntume Jwangu).”

(42) “Jaulani mmwe ni akuluŵenu pamo ni isimosimo Yangu, soni ngasimpela pakungumbuchila Une.”

(43) “Jaawulani ŵanaŵaŵilimmwe kwa Firiauna, chisimu jwalakwejo jusumbile mpika (pakulikwesya).”

(44) “Basi ni nkansalile maloŵe gakoloŵa kuti mwine jwalakwejo chijukachetelele kapena chijukajogope.”

(45) Ŵanganyao ŵatite: “Ambuje ŵetu! Chisimu uwwe tukogopa kuti chakatuguŵatile (nkanituyiche mwakuŵecheta chilichose) kapena chakasumbe mpika (wakutulagachisya ni kulikwesya).”

(46) (Allah) jwatite: “Nkajogopa, chisimu Une ndinamwe, ngupikana soni ngulola.”

(47) “Basi mun’jaulilani, ni nkajile: ‘Chisimu uwwe mitenga jiŵili ja Ambuje ŵenu, basi mwalekani aŵigule nowe ŵanache ŵa Israila, soni ngasimwalagasya. Chisimu tum’bichilile ni chisimosimo chakuumila kwa Ambuje ŵenu. Sano ntendele chiuŵe kwa mundu jwaakukuya chongoko.’

(48) ‘Chisimu uwwe ijuwulidwe kukwetu yanti: Chisimu ilagasyo chiiŵe kwa mundu jwaakukanila (yalakweyi) ni galauchila kumbali.”

(49) (Firiauna) jwatite: “Ana M’mbuje gwenujo ninduni, E mmwe Musa?”

(50) (Musa) jwatite: “M’mbuje gwetu ni Ajula jwaachipele chindu chilichose kagumbidwe kakwe, kaneka ni kuchijongolela (ku yaachiguumbiile).”

(51) (Firiauna) jwatite: “Nambi mikutula jandanda jili uli (jajapite mmwe nkanim’biche)?”

(52) (Musa) jwatite: “Umanyilisi waajimanya jalakwejo uli kwa Ambuje ŵangu m’chitabu (chailembedwemo ichindu yosope), Ambuje ŵangu ŵangaŵa nkusoya namuno kuliŵalila.”

(53) Ajula jwam’biichiile litaka kuŵa chakutandika, ni ampaanjiile mwalakwemo matala, ni atulwisye kuumila kwinani mesi (gawula), ni tukopwesye ni galakwego mitundu jakulekanganalekangana ja mmela.

(54) Lyagani soni illichisyeje ilango yenu. Chisimu mu yalakweyo mwana ilosyo kwa achinsyene lunda.

(55) Kuumila mwalakwe (mwitakamo) tun’gumbile, soni mwalakwemo chitum’buchisye, nambo soni kuumila mwalakwemo tuchinkoposya ndema jine (pa Kiyama).

(56) Soni chisimu chene twannosisye jwalakwe (Firiauna) isimosimo Yetu yosope yene, nambo jwasisisye ni kana.

(57) (Firiauna) jwatite: “Ana ntuŵichiiliile kuti ntukoposye m’chilambo mwetu ni usaŵi wenu, E mmwe Musa!”

(58) “Chisimu nowe ŵakwe chitum’bichilile ni usaŵi wanti mpela uwwuwu, basi ŵiikaani chilikati chetuwe nomwe chilanga (chansongangano) changaŵa nkuchikulusya uwwe kapena mmwe, (chitusimanganile) pamalo pakuŵajilwa.”

(59) (Musa) jwatite: “Chilanga chenu (chiŵe) lisiku lyakulipeta (lyuŵa lyaung’ando), ni tasonganganyisidwe ŵandu ndaŵi jakwela nsana.”

(60) Basi Firiauna jwagalawiche ni kuja kusonganganya matipwi gakwe, kaneka jwaiche (ni asaŵi lisiku lyachilanga).

(61) Musa jwasalile ŵanganyao kuti: “Kutapana kwenu ŵanyamwe! Ngasimunsepelela Allah unami, atakwika mwanteketulenye ni ilagasyo, soni pamasile paajonasiche mundu jwaasepelele unami.”

(62) Basi (asaŵi) ŵaakanganile chilikati chao pa ichindu yao (yakwamba Musa ni nkulugwe), ni ŵasongonelene mwantemela.

(63) Ŵanganyao ŵatite (mukusongonelana mwao): “Chisimu ŵanyaŵatu asaŵi (ŵamanye chenene), ni usaŵi waowo akusaka kuti ankoposye jenumanja m’chilambo mwenu, ni kumasya nyendele jenu jajili jambone nnope.”

(64) “Basi kusanyani matipwi genu, kaneka ni m’biche n’di m’miselamisela, soni chisimu lelo chaŵe jwakupunda mundu jwataŵe jwapenani (pakulongolela matipwi gakwe).”

(65) Ŵanganyao ŵatite: “E mmwe Musa! Ana chimponye mmwe (kundanda), kapena uwwe ni ŵachituŵe ŵandanda kuponya?”

(66) (Musa) jwatite: “Nambo ponyani (kaje) jenumanja.” Basi ajile sai, ngonji syao (asaŵi ŵala) ni simbo syao syaonekaga kukwakwe (Musa) ligongo lyausaŵi wao nti chisawu sikwenda mwaluŵilo.

(67) Basi ni wampatile woga mu ntima mwakwe Musa.

(68) Twatite: “Nkajogopa, chisimu mmwejo ni ŵatim’be ŵapenani nnope.”

(69) “Sano ponyani chachili kunkono wenu wan’dyo, chichimile yaalinganyisye, chisimu ŵanganyao alinganyisye matipwi gansaŵi, sano nsaŵi nganaŵa apundile palipose patayiche (ni ukombosi wakwe).”

(70) Basi asaŵi ŵasenjelemukwiche kusujudu, ni ŵatite: “Tunkulupilile M’mbuje jwa Haruna ni Musa.”

(71) (Firiauna) jwatite: “Aa! Jenumanja munkulupilile jwalakwe nkaninampe luusa? Nikuti jwalakweju chisimu chene ni jwankulungwa jwenu jwaŵan’jiganyisye usaŵi. Basi chingate kwene makono genu ni ngongolo syenu mwakutindanya (ligasa lyakun'dyo ni likau lyakunchiji, kapena ligasa lyakunchiji ni likau lyakun'dyo), soni ni chinankomele kwene pa ipika ya mitende, ni timmanyilile kwene kuti ŵani mwetuwe (une Firiauna kapena Nnungu jwa Musa) ŵaali ŵakupeleka ilagasyo yakupoteka nnope ni yakwendelechela.”

(72) Ŵanganyao ŵatite: “Uwwe nganituŵa tunsagwile mmwe kuileka ayi (yakuona) yaituichilile yakuonechela palangulangu, ni kunneka Ajula (Allah) juŵatugumbile. Basi pitisyani chilamusi chankusaka kupitisya, chisimu mmwe nkwete ukombosi wakupitisya chilamusi chakwayana ni auno umi wa duniya pe.”

(73) “Chisimu uwwe tunkulupilile M’mbuje gwetu kuti atukululuchile ileŵi yetu, kwisa soni usaŵi wantukanganichisye (kutenda), soni Allah ni jwali Jwambone nnope (pamalipilo kumpunda mmwe naga kun’jitika), soni Jwakwendelechela nnope (pakupeleka ilagasyo kumpunda mmwe naga kunnyosya).”

(74) Chisimu jwatiŵaichilile Ambujegwe juli jwakuleŵa, basi chisimu jukwete kupata jwalakwejo Jahannama, ngajuja kuwa kwalakweko soni ngajuja kola umi (wambone).

(75) Sano jwatiŵaichilile juli jwakulupilila, juli jumasile pajutesile yambone, basi ŵanganyao akwete kupata mauchimbichimbi gapenani kusyene.

(76) Matimbe Gandamo, sulo sikujilima cha pasi pakwe, chakaŵe ŵandamo mwalakwemo, soni galakwega ni malipilo gamundu jwaliswejesye.

(77) Soni chisimu chene Uwwe twan’juwulile Musa (maloŵe ganti): “Ŵigulani lwachilo ni achikapolo Ŵangu, ni mwapanjile litala lyejumu m’mbwani, nkajogopa kamulwa (ni Firiauna) soni nkaŵa ni woga (uliose mpela kumilwa).”

(78) Sano Firiauna ni asilikali ŵakwe ŵakuyiye ŵanganyao, basi ni gaunichiile m’mbwanimo (mesi) gagaakutiiche.

(79) Sano Firiauna ŵapotelesye ŵandu ŵakwe, soni nganiŵajongola.

(80) E jenumanja ŵanache ŵa Israila! Pamasile patwan’jokwele kwa mmagongo jwenu, ni twampele chilanga (chakwiisa ku) upande wakun’dyo wetumbi, ni twantuluchisye manna ni saliwa.

(81) (Ni kuntenda kuti): “Lyagani mu yambone yatumpeleyi, ni nkasumba mpika pa yalakweyi, jitakwika mujintuluchile gasabu Jangu. Sano jwajikuntuluchilaga gasabu Jangu nikuti pamasile pajujonasiche.”

(82) “Soni chisimu Une ni Jwakululuka kusyene kwa mundu jwatesile toba ni kulupilila, soni ni kutendaga yambone, kaneka ni kwendelechela kukuya chongoko (mpaka kuwa).”

(83) (Ndema jaŵakwesile Musa petumbi, Allah jwatite): “Ana nichichi chachintendekasisye kwanguya kwakwikanila kwaleka ŵandu ŵenu, E mmwe Musa?”

(84) Jwalakwe jwatite: “Ŵanganyao ali panyuma pangupa akunguya. Ni ndesile chitema kwika Kukwenu Ambuje ŵangu, kuti mpunde kunonyela.”

(85) (Allah) jwatite: “Basitu Uwwe pamasile patwalinjile mayeso ŵandu ŵenu panyuma penu, ni ŵapotelesye Saamiriyyu.”

(86) Basi Musa jwaujiile ku ŵandu ŵakwe juli ni gasabu soni juli jwakudandaula. Ni jwatite: “E ŵandu ŵangu! Ana M’mbuje gwenu nganijutaŵana namwe chilanga chambone? Kapena ndaŵi jachilangacho jalewipe kukwenu? Kapena nsachile kuti jintuluchile gasabu kuumila kwa M’mbuje gwenu, basi ni nkasile chilanga changu?”

(87) Ŵanganyao ŵatite: “Uwwe nganitukasa chilanga chenu mwachisako chetu, nambo kuti uwwe twatwichidwe misigo ja ipeto yaŵandu (ŵa Firiauna), basi ni twaiponyisye (pamoto ni kunyelenyenduka nigumbika kang’ombe), basi iyyoyopeyo soni ni ijwatite pakuponya Saamiriyyu.”

(88) Ni ŵakopochesye (Saamiriyyu kuumila pamoto pala kasanamu ka) kang’ombe kakaliji kana chiŵiliŵili chakwanila, kakatendaga mpela kakutwamula. Basi ŵanganyao ni ŵatite: “Aju ni nnungu jwenu soni ni nnungu jwa Musa, gamba kuti (Musa) juliŵalile (niligongo lyakwe jujile kunsosa kwitumbi).”

(89) Ana nganayionaga yanti (kasanamuko) nganikauchisyaga maloŵe ŵanganyao (nganikaajangaga), soni nganikakola (machili) gakwapela ilagasyo namuno chikamuchisyo?

(90) Sano chisimu Haruna ŵaliji ali ŵasalile kala ŵanganyao yanti: “E ŵandu ŵangu! Chisimu ŵanganyammwe m’bwatanganyisyidwe (chikulupi chenu) ni kalakweka. Sano chisimu M’mbuje gwenu ni (Allah) Jwaukoto wejinji; basi munguyani une (pakun’galagatila Allah), ni nkunde lilamusi lyangu (lyakunnekasya kukagalagatila kasanamuka).”

(91) Ŵanganyao ŵatite: “Nganituŵa tulesile kukagalagatila kalakweka ata panandi mpaka awujile kaje kukwetu Musa.”

(92) (Ndema jaŵausile Musa) ŵatite: “E mmwe Haruna! Chichi chankanyisye ndema jamwaweni ŵanganyao kuti apotele,”

(93) “Kuti nkanguya? Ana mwanyosyisye lilamusi lyangu?”

(94) (Haruna) jwatite: “E mmwe mwanache jwa mama! Ngasimungamula ndeu syangu kapena ntwe wangu. Chisimu une najogwepe kuti (migule ni ŵane ni kwaleka ŵane) ntakwika muntite: ‘Ntandisye gaŵanyikana chilikati cha ŵanache ŵa Israila, ni nganin’dindilila maloŵe gangu.”

(95) (Musa) jwatite: “Chichi chantendekasyisye yalakweyi mmwe Saamiriyyu?”

(96) Jwalakwe jwatite: “Une naiweni yanganaiona ŵanganyao, ninasapwile panandi (litaka lyakuumila) mu sajo sya (hachi ja) Ntenga (Jibulilu), ninaliponyisye (pa moto payaliji ipeto ya ŵandu ŵa Firiauna yayagumbiche kang’ombe), mwanti yalakweyi ni yayambanjile ntima wangu.”

(97) (Musa) jwatite: “Basi tyokani, soni chisimu mmwe nkwete (ilagasyo) mu awuno umi (wa duniya) yanti chin’gambeje kuti: ‘Nkangwaya,’ (chim’be ŵajika ŵangam’bandichila ŵandu), soni chisimu nkwete chilanga changaŵa nkuchikasa mmwejo (chakuukulidwa m’malembe ni kuja kulipidwa ku Akhera). Ni munnole nnungu jwenu jum’bele n’di nkwendelechela kun’galagatila, chisimu chitunchome moto, kaneko liwu lyakwe chitukalimwasanye m’mbwani mwakuliululusya.”

(98) Chisimu Nnungu jwenu ni Allah, Ajula jwaali pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun’galagatila) ikaŵeje Jwele pejo, soni jutenjele pa umanyilisi waachimanya chilichose.

(99) Mwele ni mwatukuti pakunsimbila mmwe (Muhammadi ﷺ) mu abali sya indu yayalongolele. Soni pamasile patumpele mmwe kuumila Kukwetu Chikumbusyo (Qur’an).

(100) Jwatachitundumalile chele (Chikumbusyocho), basi chisimu jwalakwe tachitwichila lisiku lya Kiyama nsigo (wasambi).

(101) Tachiŵa ŵandamo mwalakwe (mu ilagasyomo). Kaje kusakala nnope ku ŵanganyao nsigo wakutwichila wakwe lisiku lya Kiyama!

(102) Lisiku lyachiligombedwa lipenga, ni tuchasonganganya akuleŵa lyele lisikulyo meso gao gali gabuluwu (gamatatale ligongo lyawoga).

(103) Tachiŵa ali nkusongonelana chilikati chao (achitiji): “Nganintama (pa duniya) ikaŵeje (moŵa) likumi pe.”

(104) Uwwe tukuimanya chenene yatachiŵechetaga, ndema jatachiŵechetaga ŵambone ŵao panyendele (jalunda ni kupimila chenene ndaŵi kuti): “Nganintama ŵanganyammwe (pa duniya) ikaŵeje lyuŵa limo (pakulandanya ni ulewu wamoŵa ga ku Moto).”

(105) Soni akum’busya ya matumbi (kuti gachiŵa uli lisiku lya Kiyama)? Jilani: “Ambuje ŵangu tachigasyaga-syaga ni kugaululusya nti chisawu luwundu.”

(106) “Nitachilileka (litaka) lili chiŵata chetilisye tyatyatya!”

(107) “Ngasilliona palakwepo litiŵi namuno chikwesya.”

(108) Lyele lisikulyo tachinkuuya ŵanganyao nkuŵilanga (jwa Allah) mwangali kunsembenduka jwalakwejo, sano maloŵe ni gaachintulalila (Allah) Jwaukoto wejinji, ni ngasimpikana ikaŵeje kusongona ni misindo ja sajo.

(109) Lyele lisikulyo ngasichikamuchisya chondechonde (cha jwalijose) ikaŵeje jwapedwile lusa ni (Allah) Jwaukoto wejinji, ni kunonyelwa najo yakuŵecheta yakwe.

(110) (Allah) jukumanyilila yaili paujo pao (ya umi auno wa duniya) ni yaili munyuma mwao (ya ku Akhera), sano ŵanganyao nganaŵa ansyungwile Jwalakwe pakummanya chenene (mwajuŵelele).

(111) Soni ngope (syosope lyele lisikulyo) sichinteteŵalila (Allah) Jwaumi wandamo, Jwachimilecho (pakuchengeta iwumbe Yakwe), soni tachiŵa jwakwasika kusyene mundu jwaatwichile (nsigo wa) lupuso (pakum’bwanganya Allah ni isanamu).

(112) Sano jwaakupanganya masengo gambone kutendaga ali jwakulupilila, basi ngasajogopa kutendedwa lupuso (pakun’jonjechesya yakusakala), namuno kupungusyidwa (malipilo gakwe gambone).

(113) Soni iyyoyopeyo tujitulwisye jalakweji kuŵa Qur’an ja Charabu, ni tusalichisye mwalakwemo ya itetelo (yamitundumitundu), kuti ŵanganyao ajogope, kapena kuti jatendekasye (ndaŵi ni katema) kupata chikumbusyo chasambano.

(114) Basi atukwiche Allah, Nchimwene Jwakuona. Ningasin’jitendelaga chitema Qur’an (paajisooma) nkanigamalichiche kutuluka kukwenu maloŵe gakwe. Ni m’becheteje kuti: “Ambuje ŵangu! Munyonjechesyani umanyilisi.”

(115) Soni pamasile patwapele chilanga Adam kala (chakuti akalya isogosi ya m’chitela chakanyisyidwa) nambo ŵaliŵalile, ni nganituchisimana kukwao chisako chakulimbangana (chakuleka kutenda yaŵakanyisyidweyo).

(116) Soni (kumbuchilani) katema katwasalile Achimalaika kuti: “Mwasujudilani Adam.” Basi wosope ni ŵasujudu kusigala Ibulisu; ŵakanile.

(117) Basi ni twatite: “E mmwe Adam! Chisimu aju ni mmagongo jwenumwe ni ŵankwenu. Basi akankopokasya mu Mbepo ntakwika mwannagasyiche.”

(118) “Chisimu mmwe nkwete (chilanga Kukwetu chanti), ngajinkolaga sala mwalakwemo soni ngam’baga makonope.”

(119) “Soni chisimu mmwe ngajinkolaga njota mwalakwemo soni ngachinkolaga chitukuta.”

(120) Basi shetani ni ŵansongonele (pakunnyenjelela yakusakala) ŵatite: “E mmwe Adam! Ana nannanjile chitela cha (kuntendekasya kuŵa ŵa) ndamo ni (ŵa) uchimwene wangamala?”

(121) Ni ŵalile ŵanaŵaŵili (Adam ni ŵankwao isogosi) kuumila mwalakwe (m’chitelamo), basi ni waonechele kukwao utukani wao, ni ŵatandite kulinyambatika masamba ga mu Mbepo. Sano Adam ŵannyosyisye M’mbujegwe basi ni ŵapotele.

(122) Kaneka Ambujegwe ŵansagwile pakumpochela toba jakwe ni kun’jongola.

(123) (Allah) jwatite: “Tulukani mwalakwemo ŵanaose chilikati chenu chili chana utinda. Naga chikam’bichilile chongoko chakuumila Kukwangu, basi ŵatakakuyeje chongoko Changucho, ngaja kusokonechela soni ngaja kulagasika.”

(124) “Nambo ŵatakanyosye kuleka chikumbusyo Changu, nikuti chisimu ŵalakweo chakakole umi wakanganika (ku duniya), ni tuchajimusya (m’malembe) lisiku lya Kiyama ali ŵangalola.”

(125) Tachiti (pakusimonga): “Ambuje ŵangu! Chantiuli kunjimusya (m’malembe) ndili jwangalola, kutendaga naliji jwakulolaga?”

(126) (Allah) tachiti: “Iyyoyopeyo (ni yamwatite mmwe, ndema ja) gam’bichilile ma Ȃya Getu basi mwagaliŵalile, iyyoyopeyo soni lelo chin’diŵalidwe.”

(127) Soni mwele ni mwatukan’dipilile (pa Kiyama) mundu jwaŵapelenganyisye malile (pakutenda yasambi), ni ngakulupilila ma Ȃya ga M’mbujegwe, sano ilagasyo ya ku Akhera ni yakupoteka nnope soni yakwendelechela.

(128) Ana nganiyimanyukuchepe kukwao yanti mikutula jilingwa jatwajijonasile paujo pao? Soni ŵanganyaŵa (achimakafili ŵaleloŵa) akwendaga muŵatamaga ŵanganyao (ana ngaakuionaga imanyilo yakonanjidwa kwao)? Chisimu mu yalakweyo mwana ilosyo kwa ŵandu ŵakwete lunda.

(129) Mwanti likaŵaga liloŵe lyalyalongolele lyakuumila kwa Ambuje ŵenu (lyangapa ilagasyo yekulungwa nnope ikaŵeje ku Kiyama), ni ndema (jao jakuwila kuti jaliji) jetomechedwe, chisimu (ilagasyo yao) ikaliji yakusosekwa (kuti yapate sampanojino).

(130) Basi pililani (mmwe Muhammadi ﷺ) pa yaakuŵecheta ŵanganyao, ni nlluswejesyeje Lumbili lwa Ambuje ŵenu lyuŵa nkanilikopoche (pakuswali swala ja Fajr), nambo soni nkanilitiŵile (pakuswali swala ja Asr), nambo soni ndaŵi sine syachilo basi nswejesyeje (pakuswali swala ja Magrib ni Isha), kwisa soni pasonga sya muusi (katikati ja muusi pakuswali swala ja Dhuhr), kuti tim’be ŵakusengwa (ni malipilo gatachimpa Allah pa Kiyama).

(131) Soni ngasinyyikolondochesya meso genu yatujisengwachisye nayo mikutula jakulekanganalekangana ja ŵanganyao (achimakafilio), (yalakweyo iŵele) ipeto ya umi wa duniya, kuti twalinje ŵanganyao pa yalakweyo. Sano lisiki lya Ambuje ŵenu (ku Akhera) ni lyalili lyambone nnope soni lyakwendelechela.

(132) Soni nllichisyeje liŵasa lyenu kuswali Swala, ni mpililile mmwejo pa (kujiswaliswali) jalakwe. Ngatukum’benda mmwe lisiki, Uwwe ni ŵatukumpa lisiki mmwe. Soni mbesi jambone jili mu woga (wakun’jogopa Allah).

(133) Soni (achimakafili) ŵatite: “Nambi uli ngajukutuichilila (Muhammadi ﷺ) ni chisimosimo kuumila kwa M’mbujegwe?” Ana nganiwaichilila umboni wakuonechela wa ayila yaili mu ikalakala yandanda (Taurat ni Injil yakwika kwa Ntume Muhammadi ﷺ)?

(134) Soni ingaŵe kuti Uwwe twajonasile ŵanganyao ni ilagasyo nkanaiche jwalakwe (Muhammadi ﷺ), angatite: “Ambuje ŵetu! Uli ngatutumichisya kaje ntenga kuti tukuye ma Ȃya Genu, nkanituiche mwakunyosyeka (chanti iyyi) ni kwaluka?”

(135) Jilani (mmwe Muhammadi ﷺ): “Jwalijose (mwetuwe) jukwembecheya (malipilo gakwe), basi nombe jenumanja jembecheyani, mwanti sampano tiyyimanye yanti ana ŵani (chilikati chetuwe ni jenumanja) ŵali petala lyagoloka, soni kuti ana ŵani ŵali ŵakongoka.”