50 - Qaaf ()

|

(1) Qâf.[1] Ngujilumbila Qur’an jakuchimbichika (kuti tinchiukulidwa m’malembe).
(50:1) Asi harufusi ni chimpepe mu isimosimo ya Qur’an. Ni pangali jwine jwaakumanyilila mate gakwe ikaŵeje Allah pe basi.

(2) Nambo akusimonga ya kwaichilila nkutetela (Muhammadi ﷺ) jwakuumila mu ŵanyapeo. Basi achimakafili ni akutiji: “Achi ni chindu chakusimosya.”

(3) “Ana patuchiwapo, ni kusyuka litaka (chisimu uwwe tuchiukulidwa)? Kwalakweko ni kuwuja kwakutalichila (kwangaŵa nkupatikana).”

(4) Chisimu Uwwe tukumanyilila yaikupungusya litaka mwajamanjao (mu ilu yao ndema jaakuola m’malembe), soni Kukwetu kwana Chitabu chakusunga (chilichose Al-Lauh Al-Mahfȗz).

(5) Nambo ayikaaniile yakuona ndema ja yaichilile, ni ali mu kaŵe kecholoŵane (akulepela kulekanganya sikati ja yakuona ni yaunami).

(6) Ana ngaakuliona liwunde pachanya pao yatutite kalitaŵe kakwe ni kalisalalisye kakwe! Soni nganilikola mapesa.

(7) Ni litaka tulijasesye, ni tuŵisile palakwepo yakunyichisya (matumbi), ni tumesisye palakwepo ntundu uliose (wa mmela) wakusalala.

(8) (Kuti iŵe yalakweyi) yakuwugula meso ni yakunkumbusya kapolo jwalijose jwakuwujila (kwa Allah pakutenda toba).

(9) Ni tutulwisye kuumila kwinani mesi gaupile (wula), ni tumesyisye ni galakwego migunda kwisa soni songolo syaagungulidwa.

(10) Ni mitende jelewulewu jajikwete itungatunga ya isogosi yakonyokonyo.

(11) (Kuŵa) lisiki lya achikapolo (Ŵetu), ni tukuchisyusyaga nago (mesigo) chilambo chachiwe, iyyoyopeyo ni mukuchiŵela kopoka (kwa m’malembe).

(12) Ŵaakaaniile paujo pao (Makuraishi nkanigaiche) ŵandu ŵa Nuhu, achimisyene chisima ni achina Samuda.

(13) Ni achina Adi, Firiauna ni achalongo achimijakwe Lutwi.

(14) Ni akutama nyyitekete (ŵandu ŵa Shuaibu), ni ŵandu ŵa Tubba‘i (ŵa ku Yemeni), ŵaliose mwa jamanjao ŵaakaaniile Achimitenga, basi ni chasimichiche chitetelo Changu (pa ŵanganyao).

(15) Ana ni twapesile ni gumba kwandanda? (Ngwamba), nambo ŵanganyao ali mu kaichila ya gumba kwasambano.

(16) Soni chisimu Uwwe tun’gumbile mundu, ni tukumanyilila yaikunsongonela ntima wakwe, soni Uwwe tuli dusi nnope kwa jwalakwe (ni umanyilisi Wetu) kupunda ntasi ŵakuuta myasi (wannukosi mwakwe).

(17) (Kumbuchilani) katema kaakupochela (itendo ya mundu ni kuilemba) akupochela ŵaŵili (Achimalaika) ŵaakutama chakun’dyo ni chakunchiji.

(18) Ngaakulumukulaga (mundu) liloŵe lililyose, ikaŵeje kukwakwe kukuŵa kwana nkwembecheya jwatayali (kulemba).

(19) Ni kuuchiyika kolelwa kwa chiwa mwakuonaonape, (ni tachisalilidwa mundu yanti): “Ayi ni ayila yamwaliji nkuiŵambala.”

(20) Ni lichigombedwa lipenga, lyele ni lisiku lyaipotesi.

(21) Ni tachiyika mundu jwalijose ni akunchiinga ni akuntendela umboni (ŵachilaika).

(22) (Tachisalilidwa nkuleeŵa kuti): “Chisimu mmwe mwaliji nkukwanjila ya yalakweyi, basi tum’bunukwile chisiŵilo chenu, mwanti liso lyenu lelo lili lyakutema.”

(23) Ni tachiŵecheta n’jakwe jwangalekangana najo (lilaika lyalyalembaga masengo gakwe): “Ayi ni yaili kukwangu tayali (yamasengo gakwe gangalumbana).”

(24) (Allah tachalamula Achimalaika ŵaŵili ŵala lyakuchiinga ni lyakutendela umboni kuti): “Mumponyaani ku Jahannama jwalijose jwakufulu nnope, jwamakani.”

(25) “Jwakusiŵilila yambone, jwakusumba mpika, jwakaichila.”

(26) “Ajula juŵaŵisile nnungu jwine (jwakun’galagatila) pampepe ni Allah, basi mumponyani mu ilagasyo yawukali.”

(27) Ni tachiŵecheta n’jakwe jwangalekangana najo (jwachishetani): “Ambuje ŵetu! Une nganinansochelesya jwalakweju, nambo kuti jwaliji nkupotela kwakutalikangana nnope (ni yakuona).”

(28) (Allah) tachiti: “Ngasinkangana pameso Pangu, soni namasile panannongochesye chitetelo Changu.”

(29) “Ngalikasagalausyidwaga liloŵe Kukwangu, soni Une nganimba jwakwatenda lupuso ata panandi achikapolo (Ŵangu).”

(30) Lisiku lyatuchijiwusya Jahannama kuti: “Ana n’gumbele?” Basi jalakwe ni jichiti: “Ana pana yakonjechesya?”[2]
(50:2) Akusimulila Anas رضى الله عنه yanti: Ntume ﷺ jwatite: “Ŵandu tachiponyedwa ku Moto. Sano walakwe ni tiuchiti: ‘Ana pana ŵakonjechesya?’ Mpaka kaneka Allah tachiŵika likawu Lyakwe, basi ni tiuchiti: ‘Ikwaniile, ikwaniile.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 4567).

(31) Ni jichiŵandichisyidwa Mbepo kwa ŵaoga (wakun’jogopa Allah), ngasijiŵa pakutalichila.

(32) (Tachisalilidwa yanti): “Ayi ni yamwapedwaga chilanga, ya jwalijose jwakuujilaujila (kwa Allah pakutenda toba), jwakusunga (malamusi Gakwe).”

(33) “Juŵan’jogwepe Allah mwangali kum’bona, ni jwaiche ni ntima wagalauchila (Kukwakwe pakutenda toba).”

(34) (Tachisalilidwa yanti): “Jijinjilani (Mbepojo) mwantendele. Ali ni lisiku lya umi wandamo.”

(35) Akwete kupata ŵanganyao chilichose chatakachisacheje mwalakwemo, soni Kukwetu kwana yakonjechesya (kum’bona Allah).

(36) Ana mikutula jilingwa jatwajijonasile paujo pao, ŵaŵaliji ŵamachili nnope kwapunda ŵanganyaŵa, nambo soni ŵasyungwile-syungwile mu ilambo, ana ni ŵapapatile pakutilila (ndema ja yaichilile ipotesi, ngati ŵajonasiche)?

(37) Chisimu mu yalakweyo muŵele mwana chikumbusyo kwa mundu jwakwete ntima (waganisya), kapena jwaakutejela liwiwi ni nsyenejo juli papopo (ni nganisyo syakwe).

(38) Soni chisimu chene twagumbile mawunde ni mataka ni yaili chilikati chakwe m’moŵa nsano nalimo, ni nganikutukwaya kupela.

(39) Basi pililani pa yaakuŵecheta, ni nnuswejesyeje lumbili lwa Ambuje ŵenu (Allah) lyuŵa nkanilikopoche (pakuswali swala ja Fajr), nambo soni nkanilitiŵile (pakuswali swala ja Dhuhr ni Asr).

(40) Nambo soni chilo luswejesyani (lumbili lwa Ambuje ŵenu pakuswali swala ja Maghrib ni Isha), ni panyuma pa kusujudu (panyuma pakuswali swala sya Fard nswaliji soni swala sya sunna, nikutendaga Subhânallâh, Alhamdulillâh ni Allâh-Akbar).

(41) Soni pikanani (ya) lisiku lyatachiŵilanga nkuŵilanga kuumila pamalo pakuŵandika.

(42) Lisiku lyatachiupikana n’gumilo (wa lipenga) mwakuonaonape, lyele ni lisiku lyakopoka (m’malembe).

(43) Chisimu Uwwe ni Ŵatukupelekaga umi ni chiwa, soni Kukwetu ni kwakuwujila.

(44) Lisiku lyaliichaaganjichila litaka (kuti akopochemo) mwachitema-chitema, wele ni nsonganganyo wakwepepala nnope Kukwetu.

(45) Uwwe tukumanyilila chenene yaakuŵecheta. Soni mmwe (Muhammadi ﷺ) nganim’ba ŵakwakanganichisya ŵanganyao (ku chikulupi). Basi munkumbusyani ni Qur’an jwaakogopa chitetelo Changu.