75 - Al-Qiyaama ()

|

(1) Ngulilumbila lisiku lya Kiyama.

(2) Ni nguulumbila soni ntima wakuliigamba.

(3) Ana akuganichisya mundu kuti ngaŵa nkusonganganya Uwwe maupa gakwe?

(4) Elo (tuchigasonganganya), ngati Uwwe tuli ŵakombola kwalanya chenene (tumisela twa) songa sya yala yakwe,[1] (kuli uli maupa)!
(75:1) Mundu jwalijose jukwete tumisela twa songa sya yala yakwe twangalandana ni jwine. Ayi ikulosya ukombosi wa Allah pa kagumbe. (Nnole chilaaki cha aji Ȃyaji mu THE NOBLE QUR’AN).

(5) Nambo mundu (akukanila ya Kiyama) pakusachilila kwendelechela kusakasya m'bujo mwakwe.

(6) Akuusya (mwa chipongwe kuti): “Ana lisiku lya Kiyama lichiŵa chakachi?”

(7) Sano ndema ja lichikolondoka liso (ligongo lya woga).

(8) Ni kutyoka kuŵala kwa mwesi.

(9) Ni kusonganganyisyidwa lyuŵa ni mwesi.

(10) Lyele lisikulyo mundu tachiti: “Kwakutilila ni kwapi?”

(11) Iyayi, pangali kwakutilila.

(12) Kwa Ambuje ŵenupe (Allah) lyele lisikulyo nikuchipelela kwakuujila.

(13) Tachisalilidwa mundu lyele lisikulyo ichindu yajwalongwesye (kupanganya) ni yajwalesile (munyuma).

(14) Nambo mundu tachilichonjela nsyene (ligongo kutandila lipende, makono ni ngongolo syakwe ichijuwula masengo gakusakala ga jwapanganyisye).

(15) Namuno tatole madandawusi gakwe (pakuliŵalanga ngasigankamuchisya).

(16) Ngasin'jitenganyila (Qur’aniji mmwe Muhammadi ﷺ) lulimi lwenu (ndema jajikutuluka) kuti n'jikulumisye (kujisunga ni kujisooma).

(17) Chisimu ili Kukwetu Uwwe kujisonganganya (mu ntima mwenu) ni kumpa ukombosi wakujisooma.

(18) Sano pati tuchinsoomelaga, basi kuyichisyani kusoomwa kwakwe.

(19) Soni chisimu ili Kukwetu Uwwe kujisalichisya.

(20) Ngaŵa (chine chikuntendekasya kaanila Kiyama), nambo kuti ŵanganyammwe nkunonyelwa umi wachitema (wa duniya).

(21) Ni nkujileka Akhera.

(22) Ngope sine lyele lisikulyo sichiŵa syakuŵala.

(23) Sili nkwalola Ambuje ŵao (Allah).

(24) Sano nambo ngope sine lyele lisikulyo sichiyinda.

(25) Sichisimichisya yanti chiitendekwe kukwakwe yakuniula n'gongo.

(26) Ngaŵa (yanti nikanila), ndema jauchiika ntima paligongwa (papasimanile maupa gammakoyo).

(27) Nikuŵechetedwa (yanti): “Ŵani ŵampaka aposye (chilwelechi)?”

(28) Nikumala mwakusimichisya (chilwelecho) kuti kwalakweku ni kulekangana (najo duniya).

(29) Mwanti lusonjo nikusajikana ni lusonjo (lujakwe ndema jakutyoka ntima).

(30) Kwa Ambuje ŵenupe lyele lisikulyo ni kwakuwujila mwakuchinjidwa.

(31) Mwanti (kafili) nganijukunda (chikulupi) soni (namuno swala) nganijuswali.

(32) Nambo jwakaaniile ni kunyosya.

(33) Kaneka jwapite kwiŵasa lyakwe (juli nkwenda) mwakutwanga.

(34) Chonasiko nichenu! Chonasiko chisyene!

(35) Soni chonasiko nichenu! Chonasiko chisyene!

(36) Ana jukuganichisya mundu yanti chijugambe kulechedwa wambape (ngapedwa malamusi soni ngaja kulipidwa)?

(37) Ana nganijuŵa lindondwa lya ulume wakutajidwa (m’chiŵelechelo)?

(38) Kaneka jwaliji chipande cha myasi, niŵan'gumbile ni kunkolosya.

(39) Ni ŵagumbile kuumila mwalakwemo mitundu jiŵili (jaŵandu) jwannume ni jwankongwe.

(40) Ana Jwalakwe (Allah jwaŵapakombwele kutenda yele) nganaŵa jwanti ni kombola kwasyusya (ŵandu) ŵawe?