84 - Al-Inshiqaaq ()

|

(1) Pandema jalichipapuka liwunde.

(2) Ni kwisa kunda lilamusi lya M’mbujeegwe, soni liichiŵajilwa (kuti likunde).

(3) Ni ndema jalichijasyisyidwa litaka (pakusyaga matumbi ni ikwesya).

(4) Ni kwisa kuponya kusa (litakalyo) yayaliji nkati mwakwe nikuŵa mwangali chachipali.

(5) Ni kwisa kunda lilamusi lya M’mbujeegwe, soni liichiŵajilwa (kuti likunde).

(6) E mmwe amundu! Chisimutu mmwe nkukangamala wa kwa Ambuje ŵenu (Allah) nchilimbichilaga (kutenda itendo yambone kapena yakusakala), basi ni tinchisimangana nayo (pa lisiku lya Kiyamalyo).

(7) Sano mundu jwatachipedwa chitabu chakwe ku nkono wakwe wan'dyo.

(8) Basi jwalakwe tachiŵalanjidwa kuŵalanjidwa kwakwepepala.

(9) Soni ni tachiujila kwa achalongo achin'jakwe ali jwakusengwa.

(10) Nambo mundu jwatachipedwa chitabu chakwe cha kunyuma kwa n'gongo wakwe.

(11) Basi jwalakwe, tachichiŵilanga chonasiko (kuti bola agambe kuwa, nambo ngasiyikomboleka).

(12) Ni tachijinjila ku Moto Wakulapuka.

(13) Chisimu jwalakwe jwaliji jwakusengwa (pajwaliji) ni achalongo achin'jakwe (ku duniya).

(14) Chisimu jwalakwe jwasimichisyaga kuti ngasaujila (kwa Allah).

(15) Elo! Chisimu Ambujegwe ŵaliji ali nkunnolechesya.

(16) Basi ngukulumbila kuchejela kwegulo.

(17) Kwisa soni chilo ni yachikusonganganyaga.

(18) Ni mwesi ndema jaukwanila lilanguka (lyakwe).

(19) Chisimu ŵanganyammwe chinsimanganeje nako kaŵe kane kutyochela pa kaŵe kane (paumi wa duniya uno mpaka kwa Akhera).

(20) Ana akwete chichi ŵanganyao chikwatendekasya kuti akakulupilila?

(21) Soni pati jichisoomedwaga kukwao Qur’an ŵangasujudu!

(22) Nambo kuti achimakafili agamba kanila basi.

(23) Sano Allah ni jwaakuyimanya chenene yaakusonganganya ŵanganyao.

(24) Basi mwatagulilani ya ilagasyo yakupoteka nnope.

(25) Ikaŵeje aŵala ŵaakulupilile ni kutendaga yambone, akwete kupata ŵanganyao malipilo gangamala.