87 - Al-A'laa ()

|

(1) Liswejesyani lina lya Ambuje ŵenu (Allah) Ŵapenani kusyene.

(2) Aŵala ŵaŵagumbile (chilichose) ni kuchikolosya.

(3) Soni Aŵala ŵaŵapimiile (chilichose mwachiichiŵeela) ni kuchijongolela (ku yaŵachipimileyo).

(4) Soni Aŵala ŵaakumesya mopo.

(5) Ni kuwusyusya kuŵa wejumu ŵakupiililila.

(6) Chitunsoomesye ni ngan'diŵalila.

(7) Ikaŵeje yasachile Allah, chisimu Jwalakwe jukumanyililaga yakuonechela ni yayikasasisika.

(8) Ni chitun'jepepachisye litala lyakwalukangana (lyakutendela yambone).

(9) Basi kumbusyani naga kumbusyako tikuŵe kwakamuchisya.

(10) Talikumbusye mundu jwaakun'jogopa (Allah).

(11) Ni takuŵambale (mundu) jwakusakala nnope.

(12) Ajula jwatakajinjile ku Moto Wekulungwa.

(13) Soni ngachija kumpata chiwa mwalakwemo, nambo soni ngaaja kuŵa ni umi (wambone).

(14) Pamasile paapundile mundu jwaliswejesye (ntima wakwe).

(15) Ni akuŵa ali nkulikumbuchila Lina lya Ambujegwe (pakulikolanga) aku achiswaliji.

(16) Nambo ŵanganyammwe nkulongosya umi wa duniya.

(17) Kutendaga Akhera ni jambone nnope soni jandamo.

(18) Chisimu yalakweyi yili mu ikalakala yandanda.

(19) Ikalakala ya Ibrahima ni Musa.