70 - Al-Ma'aarij ()

|

(1) Jwawusisye nkuwusya (mwachipongwe) yailagasyo yakupatikana (kuti: Tiyipatikane chakachi?).

(2) Kwa achimakafili pangali jwampaka ayisiŵilile.

(3) Yakuumila kwa Allah Nsyene Makwelelo.

(4) Akasakwelaga Kukwakwe Achimalaika ni Jibulilu jwakwe. (Tiyichipatikana ilagasyoyo) mu lisiku (lya Kiyama) lyalili chipiimo chaulewu wakwe yaka yakwana masausande makumi nsano (50,000).

(5) Basi pililani kupilila kwambone.

(6) Chisimu ŵanganyao akuiwona (ilagasyoyo) kuti ili kwanaula (yangaŵa nkupatikana).

(7) Nambo Uwwe tukuiwona kuti ili dusi (kupatikana).

(8) Lisiku lya lichiŵa liwunde chisawu ntofu wenyelenyenduche.

(9) Nombe matumbi gachiŵa chisawu litonji (pa kaululuche kakwe).

(10) Soni nsyoŵe ngasaja kuwusya ya nsyoŵe jwakwe.

(11) Namuno kuti tachipedwa lipesa lyakuonegana (mwanti mundu nikwaona babagwe, ŵanagwe ni ŵaulongo, nambo ngasakombola kwaŵechetekasya namuno kwaŵenda chikamuchisyo), jwakuleŵa tachilajila ali aliombwele ku ilagasyo ya lyele lisikulyo pakutola ŵanagwe.

(12) Kwisa soni ŵankwakwe ni nchimwenegwe.

(13) Ni ŵalukosyo lwakwe ŵaŵaliji nkunsunga.

(14) Ni yosope yayili pachilambo (kupeleka kwa Allah), kut in'jokole.

(15) Nambo kwapi! (Nganikuŵa kun'jokwele kuliwombola kwakweko), chisimu walakweo ni Moto Wakolela (mwamachili).

(16) Wakusupula mwanakamo lipende lyamuntwe.

(17) Uchiŵa uli nkum'bilanga mundu jwa ŵachitundumalile chikulupi ni kunyosya.

(18) Ni ŵasonganganyisye (chipanje) ni kusalasya (mwakusalasya ata Zaka ngatola).

(19) Chisimu mundu agumbidwe kuŵa jwakupapamba kusyene (jwangapilila).

(20) Pati impatile yakusakala akasaŵa jasajasa.

(21) Nambo pati impatile yambone akasaŵa jwaugaga.

(22) Ikaŵeje ŵakuswali.

(23) Aŵala ŵanya ŵaakuŵa pa swala syao ali nkwendelechela (kusiswaliswali).

(24) Ni aŵala ŵamuli nchipanje chao mwana liunjili lyachimanyichile.

(25) Lyakumpa nkuŵenda ni nkwimidwa jwakwe (ligongo lyakulisiŵilila kuŵenda).

(26) Ni aŵala ŵaakwitichisya ya Lisiku Lyamalipilo.

(27) Ni aŵala ŵanya ŵaakuŵa nkuijogopa ilagasyo ya M’mbuje gwao.

(28) Chisimu ilagasyo ya M’mbuje gwao nganiyiŵa yati kulupuka nayo (mundu jwakusakala).

(29) Ni aŵala ŵanya ŵaakuŵa ali nkuugosa utukani wao (pangatenda yansese).[1]
(70:1) Akusimulila Sahl bin Sa‘d رضى الله عنه yanti : Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite: “ Jwalijose jwatasunjile une malo gagali chilikati cha ndewu ni masharubu (pakamwa), ni malo gagaili chilikati changongolo syakwe (utukani), une tinansunjile Mbepo.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No.6109).

(30) Ikaŵeje kwa achiŵammakwao kapena (mateeka) gagapatile magasa gao gakun'dyo; basi chisimu ŵanganyao (pa yalakweyo) nganaŵa agambidwe.

(31) Nambo ŵatasache yangaŵaga yele, basi ŵanganyao niŵali ŵakusumba mpika.

(32) Ni aŵala ŵanya ŵaakuŵa ali nkusunga chenene amana syao kwisa soni ilanga yao.

(33) Ni aŵala ŵanya ŵaakuŵa ali nkwimilichika pakupeleka umboni wao.

(34) Ni aŵala ŵanya ŵaakuŵa ali nkwendelechela kusigosa swala syao (pakusiswaliswali).

(35) Ŵanganyao tachiŵa m’Matimbe ga ku Mbepo ali nkupedwa uchimbichimbi.

(36) Ana chipali chichi kwa aŵala ŵaakufuulu chaakukangamalila kukwenu (mmwe Muhammadi ﷺ ali atunjile meso)?

(37) (Ni kutama) nganyanganya chakun'dyo ni kunchiji (kwenu nambo ningakuuya yankwasalila)!

(38) Ana jwalijose mwa jamanjao akukolaga tama janti takajinjisyidwe ku Litimbe Lyachindimba (ku Mbepo)?

(39) Ngwamba! Chisimu Uwwe twagumbile ŵanganyao kuumila mu yaakuimanyilila (gagali mesi).

(40) Basi ngunnumbila M'mbuje jwa kungopoko ni kungapililo kosope (kwa lyuŵa, mwesi ni ndondwa), kuti chisimu Uwwe tuŵele Ŵakombola.

(41) Kuti twagalausye (nikwikanao ŵane) ŵambone kwapunda ŵanganyao, sonitu Uwwe nganituŵa ŵanti nikupundidwa (ni chilichose).

(42) Basi mwalekani agambeje kuweweta yangali mate ni kupita nching'anda, mpaka chasimangane nalyo Lisiku lyao alila lyaakuŵa ali nkupedwa chilanga (cha kwisa kwakwe).

(43) Lisiku lyatachikopokangana m’malembe mwachitema chisawu ŵanganyao akuutuchila ku (isanamu yao) yaisimichidwe.

(44) Meso gao gali gateteŵele, kwaluka kuli kwaunichile, lyalakwelyo ni Lisiku alila lyaŵaliji nkupedwa chilanga (cha kwisa kwakwe).