67 - Al-Mulk ()

|

(1) Anyakwiche (pa uchimbichimbi ni upile) Ajula (Allah) jwauli mu Nkono Mwakwe uchimwene, soni Jwalakwe pa chindu chilichose aŵele Jwakombola.

(2) Ajula jwaagumbile chiwa ni umi kuti an'dinje (yanti) ana ŵani mwa jenumanja ŵali ŵakolosya kusyene masengo. Soni Jwalakwe ni Jwamachili gakupunda, Jwakululuka kusyene.

(3) Ajula jwaagumbile mawunde nsano nagaŵili mwakusajikanya (line pachanya pa lijakwe, natamuno nnole kwinaniko) ngankuona kutindana kulikose mu kagumbe ka (Allah) Jwaukoto wejinji, basi wilisyani kulola, ana nkujiona midala jilijose?

(4) Soni wilisyani kulola kaŵilikose, chikum'bujile mwasyene kulolako (meso gali) nkuchenga soni galakwe gali pambesi pakupela (nambo so! Nganim'ba nchiweni chilema chilichose).

(5) Soni chisimu chene pamasile patulisalalisye liwunde lya duniya ni nyali (ndondwa), ni tusitesile kuŵa (mwakuumila yenje) yagasomela mashetani. Soni twalinganyichisye ŵangayao ilagasyo ya Moto Wakulapuka.

(6) Soni akwete kupata ŵandu ŵankanile M'mbuje gwao ilagasyo ya Jahannama, kaje kusakala nnope malo gakuujila gakwe!

(7) Ndema jatachiponyedwa mwalakwemo tachikupikana kulilima kwakwe soni aku uli nkutokota kusyene.

(8) Ukusigalaga panandi kuti ukatichekatiche ligongo lya ukali. Ndema jilijose jalikaponyedweje mwalakwemo likuga (lya achimakafili), chaakaawusyeje akuwusunga (Motowo ŵali Achimalaika kuti): “Ana nganam’bichilila nkutetela?”

(9) Takajanjeje (kuti): “Elo, chisimu jwatuichilile nkutetela, nambo twakaaniile, ni twatite: ‘Allah nganatumisya chilichose, nganim'batu jenumanja ikaŵeje mu kupotela kwekulungwa.”

(10) Soni takajileje: “Tungaŵe twapikanile (yaŵatusalilaga ila) kapena kuiganichisya mwalunda, nga nganituŵa mu ŵandu ŵa ku Moto Wakulapuka.”

(11) Basi takajitichisye ileŵi yao (nambo kwitichisyako ngakuja kwakamuchisya), mwanti kutalichila nikwao ŵandu ŵa ku Moto Wakulapuka (kutyochela ku chanasa cha Allah)!

(12) Chisimu aŵala ŵaakun’jogopa M’mbuje gwao akakum’bona, akwete kupata chikululuko ni malipilo gekulungwa.

(13) Soni (kanga) chin'gasise maloŵe genu (gakun'gaamba Muhammadi ﷺ) kapena chin'galochesye papaswela (yalumope), chisimu Jwalakwe (Allah) ni Nkumanyilila yayili m’mitima.

(14) Ana jukamanyilila Jwagumbile? Kutendaga Jwalakwe ni Jwakumanyilila yakunyilila nnope, Jwaasimanya abali syosope!

(15) Jwalakwe ni Ajula jwam'biichiile litaka kuŵa lyakutumika (pa chilichose chankusaka, mpela kwendajenda, kulima ni kutaŵapo yakutaŵataŵa), basi jendani mbali ni mbali syetakalyo soni lyagani mu lisiki Lyakwe (Allah), soni Kukwakwe pe ni kwakuujila (kwenu pa Kiyama).

(16) Ana nkuiona kuti n'di pantunjelele mwanti (Allah) Jwaali kwinani ngaŵa nkuntitimisya nalyo litaka, basi nikuŵa lyalakwelyo lina nkutenganyika (pakuwowochelwa)?

(17) Kapena nkuiona kuti n'di pantunjelele mwanti (Allah) Jwaali kwinani ngaŵa nkuntumichisya chimbunga chasakalawe (nikun'jonanga nasyo sakalawesyo)? Basi ni tinchimanyilila mwachikasaŵelaga chitetelo Changu.

(18) Soni yakuonaonape pamasile paŵaakaaniile aŵala ŵapaujo pao, nambi kwaliji uli kasilika Kwangu (ngati najonasile wosope)?

(19) Ana ngaakuiona ijuni pachanya pao mwaikusapangulila mapapiko ni kugapinda? Pangali jwaakuijangata ikaŵeje (Allah) Jwaukoto wejinji, chisimu Jwalakwe pa chindu chilichose aŵele Jwakulolechesya.

(20) Kapena niŵani aŵala ŵali asilikali ŵenu ŵanti ni kunkulupusya pangaŵaga (Allah) Jwaukoto wejinji? Nganaŵatu achimakafili ikaŵeje ali mu kunyenjeka basi.

(21) Kapena niŵani aŵala ŵampaka ampe lisiki naga Jwalakwe (Allah) ali aumbete lisiki Lyakwe? Nambo ŵanganyao akwendelechela kulikwesya ni kuitila (yakuona).

(22) Ana mundu jwaakwenda chiinamile (akakulola m'bujo jwanti komboleka kugwa) chamakuku ni jwali jwakongoka, kapena mundu jwaakwenda chongochele petala lyagoloka?

(23) Jilani: “Jwalakwe ni Ajula jwaŵan'gumbile (nkakupatikana kalakose), ni ŵam'biichiile kupikana, kulola ni mitima (jaganichisya). Nambo kutogolela kwenu kuŵele kwannonope.”

(24) Jilani: “Jwalakwe ni Ajula jwan'jenesye petaka, soni Kukwakwe ni kutinchisonganganyisidwa.”

(25) (Achimakafili) niakutiji: “Ana nichakachi (chatichikwanilana) chele chilanga (cha Kiyamachi) nam'baga jenumanja nkuŵecheta yakuona?”

(26) Jilani: “Umanyilisi (wa yele) uli kwa Allah pe, sano une ngambile kuŵa nkutetela jwakusalichisya.”

(27) Nambo ndema jatakachione (chilanga cha Kiyamacho) chili dusi (ni ŵanganyao), ngope sya aŵala ŵaŵakanile sichipiilila ni kalaluka (ligongo lya madandausi). Ni kuchiŵechetedwa (mwa kwachindimbula kuti): “Ayi niayilayila yamwaliji nkuiŵilasya (kuti iyiche, sano ni iyiiche).”

(28) Jilani: “Ana nkuiona uli, naga Allah ali anjonasile une pamo ni aŵala ŵandinao (mwankusachila ŵanganyammwe), kapena kututendela chanasa, ana ni ŵani ŵampaka agajokole makafili ku ilagasyo yakupoteka nnope?”

(29) Jilani: “Jwalakwe ni (Allah) Jwaukoto wejinji, tunkulupilile Jwele, soni kwa Jwalakwe pe ni kutujeegamiile. Basi tinchimanyilila (panyuma pakwika ilagasyo kuti) nduni jwali m’kupotela kwakuonechela.”

(30) Jilani: “Ana nkuiona uli, naga mesi genu (gosope) gali gajumilile, ana ni ŵani ŵampaka ayiche nago kukwenu mesi gatutumule?”