8 - Al-Anfaal ()

|

(1) Akum'buusya ya chipanje chakupalagula (pa ngondo ja Badri kuti chigaŵidwe uli)? Jilani: “Chipanje chakupalagula chiŵele cha Allah ni Ntenga ﷺ (ni ŵachagaŵanye). Basi mun'jogopani Allah ni kolosya yaili chilikati chenu (pakumasya utinda). Ni mumpikanilani Allah ni Ntenga Jwakwe nam'baga jenumanja n’di ŵakulupilila (kusyene).” 

(2) Chisimu ŵakulupilila (kusyene) ni aŵala ŵaakutiji naga Allah achikolanjidwaga mitima jao jikasan'gumbalaga woga, soni pati achisoomeledwaga ma Ȃya Gakwe gakwajonjechesyaga chikulupi, soni kwa M'mbuje gwao pe ni kwaakwegamilaga.

(3) Aŵala ŵaakwimikaga Swala mwakolosya, soni mu ichindu yatwapele akasatolaga.

(4) Ŵanganyao niŵali ŵakulupilila kusyesyene. Akwete kupata ŵanganyao uchimbichimbi wakulekanganalekangana kwa M'mbuje gwao, ni chikululuko kwisa soni lisiki lyakuchimbichika (lya ku Mbepo).

(5) (Kagaŵanye ka chipanje chakupalagula kaachimile ŵane mu ŵakulupilila pangaumanya ukoto wakwe), mpela yaŵatite pakunkoposya Ambuje ŵenu pannango penu (kuja kungondo ja Badri) mwakuonaonape, mwanti chisimu likuga line mu ŵaakulupilila yachimile (pangaumanya ukoto wangondojo).

(6) Akukanilana namwe pa yakuona (gagali magongo gangondojo) panyuma pakuonechela papaswela, (kajichime kakwe ngondojo) mpela atenda kuchinjilidwa kuchiwa aku ali nkulola.

(7) Soni (kumbuchilani) katema kaŵampaga chilanga Allah cha umo mwa mikutula jiŵili kuti uŵe wenu (mmenyane nao soni chiwwukombole, wauli nkutula wa asilikali), sano jemanja ni kusachililaga yanti (nkutula) wangali machili (wauli wamalonda) uŵe wenu (wachimmenyane nao), kutendaga Allah akusaka kuchisimika chakuona ni maloŵe Gakwe, ni kata njiga sya achimakafili.

(8) Kuti achisimiche chakuona ni kuiwesesya yaukoleko, namuno yachime akuleŵa.

(9) (Kumbuchilani) katema kamwam'bendaga M'buje gwenu chikamuchisyo, basi niŵan'janjile yanti: “Chisimu Une tinankamuchisye ni sausande jimo (1000) ja achimalaika ŵakutuluka mwakuyana.”

(10) Ni nganaitenda yalakweyi Allah ikaŵeje kuti iŵe abali jakusengwasya, ni kuti soni jipate kutulala ni yalakweyo mitima jenu, sano chikulupusyo nganichiŵa chityochele kwinepe ikaŵeje kwa Allah, chisimu Allah ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(11) (Kumbuchilani) katema kaŵankupwile (Allah) ni lugono kuŵa ntunjelele wakuuma Kukwakwe, ni kuntuluchisya ŵanganyammwe kuumila kwinani mesi (ga wula) kuti answejesye nago ni kuntyochesya masongono ga shetani, nikuti amulimbanganye m’mitima mwenu (kuti mukaŵa ni woga), ni kulimbanganya nago makau (kuti gakawowochela munsanga).

(12) (Kumbuchilani) katema kaŵajuwile Ambuje ŵenu kwa Achimalaika yanti: “Chisimu Une ndinamwe, basi mwalimbanganyani aŵala ŵaakulupilile. Chindaje woga m’mitima ja aŵala ŵaakanile, basi kunulaani pachanya pa ngosi, ni nkateje mwa ŵanganyao yala yosope (yammagasa ni mmakau).

(13) Yalakweyo paligongo lyanti ŵanganyao ŵatindene najo Allah ni Ntenga Jwakwe. Sano jwatatindane najo Allah ni Ntenga Jwakwe, basi (ni yakwe), chisimu Allah nijwaukali pakupeleka ipotesi.

(14) Yalakweyi (ni ilagasyo), basi ipasyani (jenumanja achimakafili pa duniya pano), soni chisimu akwete kupata achimakafili ilagasyo ya Moto (ku Akhera).

(15) E junumanja ŵankulupilile! Pati nsimangene nao mwakuŵandikana aŵala ŵakanile (pa ngondo), basi ngasimwalochesya migongo (kutila).

(16) Sano jwataiche mwakwalochesya lyele lisikulyo n'gongo wakwe (kutila) - pangaŵaga galauka kwa itagu ya ngondo, kapena kusaka kuliwanga mu nkutula wine (wa Asilamu peo) - nikuti pamasile paaŵajilwe kupata gasabu jakuumila kwa Allah, soni liwuto lyakwe ni ku Jahannama. Kaje kusakala malo gakuujila gakwe!

(17) Mwanti jenumanja nganimwaulaga ŵanganyao nambo Allah ni jwaŵauleje, soni mmwe (Muhammadi ﷺ) nganimwasoma ŵanganyao ndema jamwaamiisiile (nsanga), nambo Allah ni jwaŵasomile (pakwalonda nao mmeso), ni kuti ŵalinje ŵakulupilila kuumila Kukwakwe mayeso gambone. Chisimu Allah ni Jwakupikanichisya, Jwakumanyilila nnope.

(18) Yeleyi (ni yakuona yakwe), soni chisimu Allah ni Nkugatondoya malindi ga achimakafili.

(19) Naga mwaŵendaga chilamusi (jenumanja achimakafili chakupunda pangondo), basi pamasile pachim'bichilile chilamusi (chakumpunda Asilamu), sano naga nkuleka (kwatanda Asilamu), basi chiiŵe yambone kukwenu, nambo naga nkuujauja (kwatanda), chituujauje (kwakamuchisya), soni likuga lyenu ngalinkamuchisya chilichose natamuno litupe chantiuli, soni chisimu Allah ali pamo ni ŵakulupilila.

(20) E jenumanja ŵankulupilile! Mumpikanilani Allah ni Ntenga Jwakwe, ni ngasimuntundumalila kutendaga jenumanja nchipikanaga.

(21) Soni kasim'ba nti chisawu aŵala (achinakunaku) ŵakutiji: “Tupikene.” Kutendaga akakupikana (kwakunda).

(22) Chisimu inyama yakusakala nnope pameso pa Allah ni asiiwa (ŵangapikana yakuona) kwisa soni abubu (ŵangajitichisya yakuona) ŵali ŵangali lunda.

(23) Soni Allah angaumanye umbone uliose mwa ŵanganyao chisimu angaapiikaniisye, soni natamuno angaapiikanisye akatundumele aku achisyululaga.

(24) E jenumanja ŵankulupilile! Mun'jitikani Allah ni Ntenga ﷺ pati achim'bilanjilaga ku yampaka impe umi (wambone),[1] soni manyililani yanti Allah jukusiŵilikanganyaga chilikati cha mundu ni ntima wakwe (kuti akatenda yaukusaka ntimao), soni (manyililani) yanti Kukwakwe chinchisonganganyisyidwa.
(8:1) Nnole chilaaki cha Ȃya ja (1:2).

(25) Soni ijogopani ipotesi yangaŵa nkwapata ŵawowopeo ŵakulitenda lupuso mwa jenumanja, (nambo mpaka yapate ni ŵambone ŵakwe naga ngakanya yakusakala), soni manyililani yanti Allah ni Jwaukali pakupeleka ipotesi.

(26) Soni kumbuchilani katema kamwaliji ŵakuŵalanjika, ŵangalikombolela pa chilambo, nchijogopaga kunswamba ŵandu, basi niŵan'juyiye (pamalo pantunjelele), niŵan'dimbangenye ni chikamuchisyo Chakwe, nikumpa ichindu yambone kuti m'be ŵakutogolela.

(27) E jenumanja ŵankulupilile! Ngasimuntendela lupuso Allah ni Ntenga ﷺ ni kusitendela lupuso amana syenu (ichindu yansunjisyidwe), aku nchimanyililaga (kuti nkulemwa).

(28) Soni manyililani yanti chisimu ipanje yenu kwisa soni ŵanache ŵenu jiŵele fitina (jakun'dinga chikulupi chenu), soni yanti Allah Kukwakwe nikwagali malipilo gamakulungwa nnope.

(29) E jenumanja ŵankulupilile! Naga mun'jogopeje Allah, tam'biichile chilekanganyo (chakulekanganyichisya chilikati cha yakuona ni yaunami), ni tansiimaachisye yakusakala yenu, ni kunkululuchila. Soni Allah ni Nsyene umbone wekulungwa nnope.

(30) Soni (kumbuchilani mmwe Muhammadi ﷺ) ndema jaŵaliji nkuntendela malindi aŵala ŵakanile gakuti antaŵe, kapena am'bulaje, kapena ankoposye (m’musi wenu wa Maaka), ŵaliji nkutenda malindi, sano Allah ni jwaliji nkuwesesya malindigo, soni Allah ni Jwambone nnope mwa akuwesesya malindi.

(31) Soni pati gachisoomedwaaga kukwao ma Ȃya Getu akasatiji: “Pakwete patupikene (yeleyi kala), tungaŵe tukusaka tungaŵechete yanti chisawu yeleyi, nganiyiŵatu yeleyi ikaŵeje adisiadisi syaŵandu ŵandanda.”

(32) Soni (kumbuchilani) katema kaŵatite: “E Allah! Naiŵaga ayi (yaayiche nayo Muhammadi ﷺ) ili yakuona ya kuumila Kukwenu, basi tutuluchisyani wula jamaganga kuumila kwinani, kapena m'biche nayo kukwetu ilagasyo yakupoteka nnope.”

(33) Ni nganaŵa Allah jwanti ni kwalagasya ŵanganyao kutendaga mmwe (Muhammadi ﷺ) n'di nao, soni Allah nganaŵa Nkwalagasya ŵanganyao kutendaga ali nkuŵenda chikululuko.

(34) Soni chichi akwete ŵanganyao chaangaalagaachisya Allah, kutendaga ŵanganyao ali nkusiŵilila (ŵandu) kwinjila mu Nsikiti Wakuchimbichika (wa Maaka), soni nganaŵa akuuchengeta ŵakwe? Pangali ŵampaka aŵe akuuchengeta ŵakwe ni ikaŵeje ŵakun'jogopa (Allah), nambo ŵajinji mwa ŵanganyao ngaakumanyilila.

(35) Ni nganijiŵa swala jao pa Nyumba (ja Kaaba) ikaŵeje kwimba lulusi ni kwata m'myala. Basi pasyani ilagasyo ligongo lya ungakulupilila wenu.

(36) Chisimu aŵala ŵakanile akutolaga ipanje yao pakusiŵilila (ŵandu) kwitala lya Allah. Basi taŵeje ali nkuitolape, nambo pambesi pakwe chigagambe kuŵa madandausi kwa jemanjao, kaneka ni chaapundidwe, soni aŵala ŵaakufuulu chachisonganganyisyidwa wa ku Jahannama.

(37) (Akwapaga machili achimakafili gakulimbana ni Asilamu), kuti Allah ŵalekanganye ŵakusakala ni ŵambone, ni kwaŵika ŵakusakala ŵane mwa jamanjao pachanya pa ŵane, ni kwaunjika wosope ŵene basi ni kwaponya ku Jahannama, ŵanganyao niŵali ŵakwasika.

(38) Mwasalilani aŵala ŵaakufuulu (yanti); naga akuleka (ukafili) chakululuchilidwe yayalongolele, nambo naga akuujila soni (ku ukafili), basi matala ga (kaape ilagasyo ŵandu) ŵandanda pamasile pa gapite (kuŵa chitetelo chao).

(39) Soni mwaputani ngondo kwikanila fitina (ja galagatila isanamu) jikapatikana, ni jiŵe dini josopejene jagalagatila Allah pe. Nambo naga akuleka (yagalagatila isanamuyo), basi chisimu Allah ichindu yaakutenda juŵele Jwakuilolechesya.

(40) Nambo naga akugalauka, basi manyililani yanti Allah ni Akun'gosa ŵenu, Kaligoselo kambone nnope ni Nkukamuchisya jwambone kusyene.

(41) Soni manyililani yanti iliyose yampatile mu ipanje yakupalagula pangondo, basi chisimu liunjili limo m'maunjili nsano lipelechedwe kwa Allah ni Ntenga ﷺ kwisa soni ŵaulongo (wa Ntenga ﷺ), ŵawina, masikini ni jwapaulendo, nam'baga jenumanja munkulupilile Allah ni yatwatulwisye kwa kapolo Jwetu (Muhammadi ﷺ) lisiku lyakulekanganya (yakuona ni yaunami), lisiku lyagaasimangene makuga gaŵili (likuga lya Asilamu ni lya makafili pa ngondo ja Badri). Sano Allah pa chindu chilichose juŵele Jwakombola.

(42) (Kumbuchilani) katema kamwaliji jenumanja (likuga lya Asilamu) ku upande wachiŵata wakuŵandichila (ku Madina), kutendaga ŵanganyao (likuga lya makafili) ali ku upande wachiŵata wakutalichila, sano nkutula wamalonda niuli chamwiŵanda mwenu (kungulugulu mbwani). Ingaŵe mwataŵene chilanga (chakusimanganilana), chisimu nkalekangene pa chilangacho. (Nambo mwasimangene yangagonela), kuti Allah akwanilisye kupitisya chilamusi chachaliji chelamulelamule, kuti ajonasiche ŵachajonasiche (pakusagula ukafili) panyuma pa chilosyo chakuonechela, ni aŵe ni umi ŵachaŵe umi (pakusagula chikulupi) panyuma pa chilosyo chakuonechela. Soni chisimu Allah ni Jwakupikanichisya, Jwakumanyilila nnope.

(43) (Kumbuchilani) katema kaŵannosyisye Allah ŵanganyao kulugono kwenu (mmwe Muhammadi ﷺ) ali ŵannono, mwanti akannosye ali ŵajinji, chisimu nkatengwiche ŵanganyammwe ni nkakanganile pakutaŵana nganisyo (syakumenyana nao), nambo kuti Allah ŵan'goosile (jenumanja). Chisimu Jwalakwe ni Jwakumanyilila yaili m’mitima.

(44) Soni (kumbuchilani) katema kamwasimangene (pa luŵala lwangondo ja Badri, Allah) jwannosisye ŵanganyao m’meso mwenu kuŵa ŵannono (kuti nkole ntau wakumenyana nao), ni ŵannaandiiye m’meso mwao (kuti akalichiliganya nnope, yoseyo) kuti akwanilisye Allah kupitisya chilamusi chachaliji chelamulelamule (chakwakombolasya Asilamu kwa amagongo ŵao), soni kwa Allah pe ni kwakuujila ichindu (yosope).

(45) E jenumanja ŵankulupilile! Pati nsimangene nalyo likuga (lya amagongo), basi jimilichikani, ni munkolanjeje Allah kwannope kuti m'be ŵakupunda.

(46) Soni mumpikanilani Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ, ni ngasinkangana ntakwika muntengwiche ni kutyoka machili genu. Soni pililani, chisimu Allah juli pamo ni akupilila.

(47) Soni kasim'ba nti chisawu aŵala ŵana kopokaga m’milango mwao mwakutwanga ni kulionya kwa ŵandu, ni kusiŵililaga (ŵandu) kwitala lya Allah. Sano Allah ichindu yaakutenda ŵanganyao juŵele Jwaisyungula (kwaimanya chenene).

(48) Soni (kumbuchilani) katema kajwasalalichisye shetani (achimakafili) itendo yao, ni jwatite: “Pangali mu ŵanduŵa ŵampaka ankombole jenumanja lelo, soni chisimu une ni mnaasi jwenu (pachikamuchisyo chilichose).” Nambo ndema jagaonegene makuga gaŵili, jwaujile ku indende yakwe (kutila) ni jwatite: “Chisimu une mambalene nomwe, unetu ngwiona yangankuiona jenumanja (gagali malaika), unetu ngun'jogopa Allah, soni Allah ni Jwaukali pakupeleka ipotesi.”

(49) (Kumbuchilani) katema kaŵaŵechetaga achinakunaku ni aŵala ŵamuli m’mitima mwao ulwele (waukafili) kuti: “Ŵanganyaŵa (Asilamu) janyenjile dini jao.” Sano jwatajegamile kwa Allah, basi chisimu Allah ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(50) Soni ingaŵe mwaiweni pandema jaakutyosyaga Achimalaika umi wa aŵala ŵaakufuulu (pakuwa), achaaputaga ku ngope syao ni ku migongo jao, soni (achasalilaga yanti): “Pasyani ilagasyo ya (Moto wa) koocha. (Nkaiweni yakogoya kusyene).”

(51) “Yalakweyi niligongo lya (yakusakala) yagaalongwesye makono genu, soni chisimu Allah nganijuŵa jwakwaatenda lupuso ata panandi achikapolo (Ŵakwe).”

(52) (Nyendele ja makafili galeloga jili) chisawu nyendele ja ŵandu ŵa Firiauna ni aŵala ŵapaujo pao, ŵakanile imanyilo ya Allah, basi Allah ni ŵakwembekenye ligongo lya sambi syao, chisimu Allah ni Jwakulimbangana nnope, Jwaukali kusyene pakupeleka ipotesi.

(53) Yalakweyi niligongo lyanti Allah nganaŵa jwanti ni kuchigalausya chindimba chaŵapele ŵandu mpaka ali agalawisye (ŵanduo) umbone wauli m’mitima mwao, soni chisimu Allah ni Jwakupikanichisya, Jwakumanyilila nnope.

(54) (Nyendele ja makafili galeloga jili) chisawu nyendele ja ŵandu ŵa Firiauna ni aŵala ŵapaujo pao, ŵakaaniile imanyilo ya M’mbuje gwao (Allah), basi ni twaajonasile ligongo lya sambi syao, ni twamisyisye ŵandu ŵa Firiauna, soni wosope ŵaliji ŵakulitenda lupuso.

(55) Chisimu inyama yakusakala nnope pameso pa Allah ni aŵala ŵaakufuulu, basi ŵanganyao ngaakukulupilila.

(56) Aŵala ŵamwataŵene nao chilanga, kaneka ni akukasaga chilanga chaocho ndaŵi ni katema, soni ŵanganyao ngaakun'jogopa (Allah).

(57) Mwanti naga n'di mwapatikenye pa ngondo, basi mwabalalikanganyani ni ŵanganyaŵa ŵamunyuma mwao (pakwapa ilagasyo ŵanganyaŵa mwakwakalalichisya kuti aujilile ŵane ŵaakasachilile kwakuya ŵanganyaŵa pakwalagasya Asilamu) kuti ŵanganyao aliwunde.

(58) Soni naga nkogopa chinyengo (chakasa chilanga) kutyochela kwa ŵandu, basi mwaponyelani (chilanga chao) mwakulandana (kuti paŵe pangali chilanga chilikati chenu). Chisimu Allah jwaangaanonyela ŵachinyengo.

(59) Soni aŵala ŵaakufuulu akaganichisya ata panandi yanti ampelete (Allah mwanti ngaŵa nkwatenda yakwatenda). Chisimu ŵanganyao nganaŵa annepelekasisye (Allah kwapa ipotesi).

(60) Soni mwakosechelani (amagongowo) m’machili (gakuputila ngondo) mwachinkombolele, kwisa soni mahachi geŵichidwe tayali, kuti mwajogoyechesye nago amagongo ŵa Allah ni amagongo ŵenu (achimakafili ŵa pa Maaka), ni ŵane ŵakwe ŵangaŵaga ŵanganyao, jenumanja ngankwamanyilila nambo Allah akwamanyilila, soni chilichose chachintole petala lya Allah tichikwanilisidwe kukwenu (malipilo gakwe), soni ngam'ba ŵakutendedwa lupuso.

(61) Sano naga achipendechelaga kuntunjelele, basi pendechelani kukoko nomwe ni n'jegamile kwa Allah. Chisimu Jwalakwe ni Jwakupikanichisya, Jwakumanyilila nnope.

(62) Soni naga achisakaga kuntenda chinyengo ŵanganyao, basi chisimu Allah chankwanile (kuŵa akun'gosa ŵenu). Jwalakwe ni Ajula juŵan'dimbangenye ni chikamuchisyo Chakwe, ni ŵakulupilila.

(63) Ni jwalumbikenye chilikati cha mitima jao (pakuŵika chinonyelo sikati jao). Nantimuno nkaatoole yosope yaili pa chilambo (pakusachilila kulumbikanya mitima jao mwa jikajenu), nga nganimpakombola kulumbikanya chilikati cha mitima jao, nambo Allah jwalumbikenye chilikati chao. Chisimu Jwalakwe ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(64) E mmwe Ntume ﷺ! Allah akunkwanila (kuŵa akun'gosa ŵenu) pamo ni ŵankuyiye mu ŵakulupilila.

(65) E mmwe Ntume ﷺ! Mwalimbikasyani ŵakulupilila ya kumenyana ngondo (ni makafili). Naga ali apali mwa jenumanja (ŵandu) makumi gaŵili (20) ŵakupililila, mpaka ŵaakombole (amagongo) machila gaŵili (200), soni naga ali apali mwa jenumanja (ŵandu ŵakwana) lichila (100), mpaka ŵakombole (amagongo) ŵakwana sausande jimo (1000) mwa aŵala ŵaakanile, ligongo lyanti ŵanganyao ni ŵandu ŵangali umanyilisi.

(66) Sambano Allah an'jepepachisye ŵanganyammwe, ni ayimanyi yanti mwa jenumanja mwana kutochomala, basi naga ali apali mwa jenumanja (ŵandu ŵakwana) lichila (100) ŵakupililila mpaka ŵakombole (amagongo) machila gaŵili (200), soni naga ali apali mwa jenumanja (ŵandu) sausande jimo (1000) mpaka ŵakombole (amagongo) ŵakwana masausande gaŵili (2000) mwa lisosa lya Allah, soni Allah juli pamo ni akupilila.

(67) Nganiyiŵajilwa kwa Ntume ﷺ kola mateeka ni mpakana ali atupiye kaje kuulaga (amagongo ŵakwe) pa chilambo. Nkusachilila ichindu ya duniya (mbote syaliombolela mateeka) kutendaga Allah jukusachilila (kuti mpate malipilo ga) Akhera! Sano Allah ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(68) Chingaŵaga chilamusi chachalongolele chakuumila kwa Allah (chakunkundisya chipanje chakupalagula pa ngondo), chisimu ikankwayiye ilagasyo yekulungwa pa (mbote syaliombolela mateeka) syan'jigele.

(69) Basi lyagani mu yampalagwile pangondo (yaili) ya halaal nambo soni yambone, ni mun'jogopeje Allah. Chisimu Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.

(70) E mmwe Ntume ﷺ! Mwasalilani achimateeka ŵali m’makono mwenu (kuti): “Naga Allah aumanye umbone uliose m’mitima mwenu (wakunda Usilamu), champe yambone nnope kumpunda yaijigalidwe kuumila kukwenu, soni ni tankululuchile, soni Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.”

(71) Sano naga akusaka kuntendela ulaamba (chiuŵe wangali masengo kukwenu), ngati pamasile paŵantendele Allah ulaamba kalakala, basi ni jwapeleche machili (kukwenu) gakwakombolela ŵanganyao, soni Allah ni Jwakumanyilila nnope, Jwalunda lwakusokoka.

(72) Chisimu aŵala ŵaakulupilile, ni kusama (kuja ku Madina), ni kumenyana ngondo ni chipanje chao ni achimisyene ŵakwe petala lya Allah (Amuhajirina), kwisa soni aŵala (Answari) ŵaŵapele (ŵanganyao) pakutama ni kwakamuchisya, ŵele ŵanganyao ni asyoŵe (ŵakuchenjelana) ŵane ni ŵane.Sano aŵala ŵaakulupilile nambo ni ngasama (kuja ku Madina), nganinkola kwachenjela kulikose mpaka akaasaame, nambo naga ali am'bendile chikamuchisyo pa Dini, basi mwakamuchisyani, ni ikaŵeje (naga ali atandene) ni ŵandu ŵachipali chilanga (chantunjelele chamwataŵene) chilikati chenu ni ŵanganyao, soni Allah ichindu yankutenda aŵele Jwakuilolechesya.

(73) Nombe aŵala ŵaakufuulu aŵele asyoŵe (ŵakuchenjelana) ŵane ni ŵane. Naga jenumanja (Asilamu) ngankutenda yele (yakuchenjelanayo) chipaŵe pana fitina (jangondo) pa chilambo ni kuwatanganya kwekulungwa.[2]
(8:2) Iŵechetedwe mu Tafsîr At-Twabarî yanti: Mate gambone ga aji Ȃyaji niganti: Naga jenumanja Asilamu ŵachilambo chosope chapasi ngankutenda yatunnamwile kuti ntende yakamulana nikuŵa nkutula umpepe (wakulongoleledwa ni nnongola jumpepe duniya josope) pakujitenda dini ja Allah kuŵa jakupunda, tipaŵe pana fitina jekulungwa nnope pachilambo mpela ukafili, ngondo, kuwulagana, wiyi, kotosyana ichindu, kusakasya nambo soni kuwatanganya kwekulungwa. Nambo soni jiŵele fitina kola Makhalifa gamajinji (achinnongola ŵakwalongolela Asilamu ŵa duniya josope), mpela yaŵatite pakusimulila Arfajah رضى الله عنه kuti: Une nampikene Ntenga jwa Allahﷺjuchitiji: “Mundu jwatasache kulekanganya ulamusi wa Asilamu (kuti aŵe mikutula-mikutula) kutendaga ali akamulene kuŵa nkutula umpepe (wakulongoleledwa ni Khalifa jumpepe), basi munkunulani ni upanga jwele mundujo mulimose mwachijuŵele.” (Swahîh Muslim, Hadith No. 1852). Akusimulila soni Abu Sa‘îd Al-Khudrî رضى الله عنه yanti: Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite: “Naga gali gasagulidwe makhalifa gaŵili, basi mum’bulagani jwakumalichisya mwa ŵaŵilio.” (Swahîh Muslim, Hadith No. 1853). Kwaligongo lyalakweli iŵele ŵajibu kwa Asilamu ŵa duniya josope kola Khalifa jumpepe jwakwalongolela pa dini jao, naga ngatenda yele tipaŵe pana fitina pachilambo ni kuwatanganya kwekulungwa.

(74) Sano aŵala ŵaakulupilile, ni kusama (kuja ku Madina), ni kumenyana ngondo petala lya Allah (Amuhajirina), kwisa soni aŵala (Answari) ŵaŵapele (ŵanganyao) pakutama ni kwakamuchisya, ŵele ŵanyao ni ŵali ŵakulupilila kusyesyene, akwete kupata chikululuko kwisa soni lisiki lyakuchimbichika (lya ku Mbepo).

(75) Sano aŵala ŵaakulupilile panyuma (pa Amuhajirina ni Answari) ni kusama (kuja ku Madina), ni kumenyana ngondo pamo ni jenumanja, basi ŵanganyao ni ŵali mwa jenumanja. Nambo ŵaulongo wakupagwana ni ŵali ŵakuŵajilwa (kwinjilana chipanje) ŵane ni ŵane (mwaiŵelele) m’chitabu cha Allah. Chisimu Allah chindu chilichose aŵele Jwakuchimanya chenene.