16 - An-Nahl ()

|

(1) Chilamusi cha Allah pamasile pachiyiche (Kiyama jili dusi), basi ngasinchijanguichisya. Kuswejela ni Kwakwe (Allah) soni atukwiche ku yaakum’bwanganya nayo.

(2) Akasagatulusyaga Malaika ni utenga kwa ulamusi Wakwe kwa jwansachile mwa achikapolo Ŵakwe, (pakwasalila) kuti: “Mwatetelani (ŵandu) yanti: Pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun’galagatila) ikaŵeje Unepe, basi njogopani.”

(3) Agumbile mawunde ni mataka mwakuonaonape, atukwiche kuyaakum’bwanganya nayo.

(4) Agumbile mundu kuumila mu lindondwa lya mesi (ga ŵalume ni ŵakongwe), yeti kaneko jwalakwe (mundujo) ni jukuŵaga jwamakaani jwakuonechela (jwakunkanila Allah).

(5) Soni ilango an’guumbiile jenumanja, mwalakwemo mwana kutukutila (mpela kupanganyichisya manyunya gakwe yakuliunichila ni iwaalo yakutukutila,) ni (mwana soni) yakamuchisya (ine yejinji), soni ine mu yalakweyo nkuilyaga.

(6) Soni nkwete (kuona) jenumanja mu yalakweyo kusalalila ndema jankuuja nayo ligulo kwichinga (ili ijikwite) ni ndema jankwaula nayo kululiila kundaŵi (ili nkwenda mwakangamala).

(7) Soni ikutwichilaga misigo jenu jausito kuja kujiikasya ku chilambo changanim’bajilwa kuchiika ikaŵeje mwakulagasika nnope mwaachimisyene. Chisimu M’mbuje gwenu ni Mpole kusyene, Jwachanasa channope.

(8) Ni (ŵagumbile soni) mahachi, nyumbu ni mbunda kuti nyyikweleje ni kuŵa soni ipeto (yakunsengwasya), soni ni akugumba (ine yakwela) yangankuimanyilila.

(9) Ni gali kwa Allah masengo ga (kusalichisya) litala lyagoloka (lyakunyyikasya mundu ku Mbepo), nambo kwana matala gane soni gepombotale. Sano (Allah) akasache akan’jongwele ŵanaose.

(10) Jwalakwe ni Ajula jwaakutulusyaga kuumila kwinani mesi (gawula), nkwete kumwa jenumanja mu galakwego, soni kuumila mu galakwego itela (ikasamelaga) yankasalichisyaga ilango.

(11) Nigalakwego akasammechesyaga mbeju, mizaituni (jakwenga mauta), mitende ni mizabibu, kwisa soni mitundu josope ja isogosi. Chisimu mu yalakweyo mwana chilosyo kwa ŵandu ŵakuchetelela.

(12) Ni an’jepepachisye chilo ni muusi, lyuŵa ni mwesi, nombe nasyo ndondwa sijepepasyidwe mwachilamusi Chakwe. Chisimu mu yalakweyo mwana ilosyo kwa ŵandu ŵaakwete lunda.

(13) Ni iliyose yan’guumbiile petaka (kutandila mitapo jambiya, yakumelamela kwisa soni inyama), yakulekangana mitundu jakwe (ni kaoneche kakwe), chisimu mu yalakweyo mwana chilosyo kwa ŵandu ŵakumbuchila.

(14) Soni Jwalakwe ni Ajula jwaajijepepesye mbwani, kuti n’dyeje kuumila mwalakwemo nyama ja matumbi (somba), soni kuti mkoposyeje mwalakwemo ipeto yankasawalaga. Ni nkasaionaga soni yombo ili nkupapula matumbela mwalakwemo, kuti nsosejesoseje umbone Wakwe (wa Allah pakujigala misigo jenu jamalonda mu yombomo), ni kuti soni jenumanja m’be ŵakutogolela.

(15) Ni aŵisile petaka yakunyichisya (matumbi gausito) kuti litakwika mulin’gwedanyichile ŵanganyammwe (litakalyo), ni (aŵisile) sulo kwisa soni matala kuti jenumanja n’dijongolele (mwachimisyene kwakuja).

(16) Ni (aŵisile soni) imanyisyo (ine yakwajongolela muusi), sano ni ndondwa ŵanganyao akasalijongolela (achimisyene chilo).

(17) Ana Ajula jwaakasagumbaga (jwali Allah) mpaka alandane ni aŵala ŵangaakasagumba (yaili isanamu)? Ana ngankukumbuchila?

(18) Soni ntite m’buŵalanje ukoto wa Allah nganim’ba uwwukwanisye. Chisimu Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.

(19) Soni Allah akuimanyilila yankuisisa ni yankuilosya papaswela.

(20) Sano ayila yaakuilumbanjila yangaŵaga Allah nganiyiŵa igumbile chilichose, nambo yalakweyo ni yaili yagumbidwa.

(21) Ŵawe nganaŵa ŵachijumi, soni ngaakumanyilila kuti tachiukulidwa chakachi (m’malembe).

(22) Nnungu jwenu (jwakuŵajilwa kun’galagatila) ni Nnungu jumpepe (Allah). Nambo aŵala ŵangaakukulupilila ya Akhera mitima jao jikana (ya Uujika wa Allah) soni ŵanganyao akuŵa ali nkulikwesya.

(23) Pangali kaichila yanti Allah akuimanyilila yaakuisisa ni yaakuilosya papaswela. Chisimu Jwalakwe jwangaanonyela ŵakulikwesya.

(24) Soni naga kuli kuŵechetedwe kukwao yanti: “Ana M’mbuje gwenu jutulwisye chichi (kwa Muhammadi ﷺ)?” Ŵanganyao akasatiji: “Adisiadisi sya ŵandu ŵakala.” (Akuŵechetaga yalakweyi mwakwasokonesya ŵandu).

(25) Kuti akatwichile misigo jao (jasambi) jakwanila lisiku lya Kiyama, kwisa soni misigo (jasambi) ja aŵala ŵaakwasokonesya mwangali umanyilisi (wa akusokonesedwao). Naalole, kaje kusakala misigo jachakatwichilejejo!

(26) Chisimu ŵaatesile malindi aŵala ŵaŵaliji paujo pao (ŵanya Anamuruda), nambo Allah ŵagumulile chakutaŵa chao kutandila pachitepo, basi nsakasa ni wagwilile pachanya pao, soni ilagasyo ni yaichilile kuumila upande wanganaumanyilila.

(27) Kaneko lisiku lya Kiyama (Allah) tachajigasya nchesela ni tachiti: “Ali kwapi akumwanganya nao, aŵala ŵamwaliji nkukangana (ni Achimitume) yakwamba ŵanganyao?” Aŵala ŵaŵapedwile umanyilisi tachiti: “Chisimu kwaluka lelo ni ulanda ili pa achimakafili.”

(28) “Aŵala ŵaakwatyosyaga Achimalaika mitima jao (pa kuwa) ali ŵalitenda lupuso achimisyene (ligongo lyaukafili wao).” Basi tachilipeleka (aku achitiji): “Uwwe nganituŵa nkutenda yakusakala iliyose.” (Achimalaika tachiti): “Yakuona, chisimu chene Allah ni Nkumanyilila kusyene yamwaliji nkutenda ŵanganyammwe.”

(29) “Basi jinjilani milango ja ku Jahannama, chim’be ŵandamo kwalakweko.” Basi kaje kusakala nnope mauto ga ŵakulikwesya!

(30) Sano (naga kuli) kuŵechetedwe kwa aŵala ŵaakun’jogopa (Allah) kuti: “Ana M’mbuje gwenu jutulwisye chichi (kwa Muhammadi ﷺ)?” Akasatiji: (Atulwisye) yambone.” Kwa aŵala ŵaakutenda yambone pa achino chilambo cha duniya akwete kupata yambone, sano chisimu nyumba ja Akhera ni jajili jambone nnope. Soni kaje kusalala nnope nyumba ja ŵandu ŵaoga (wakun’jogopa Allah)!

(31) Matimbe Gandamo gatakagajinjile, sulo sikujilima cha pasi pakwe, akwete kupata ŵanganyao mwalakwemo iliyose yaakuisaka. Iyyoyopeyo ni yaakutiji Allah pakwalipila ŵaoga (wakun’jogopa Jwalakwe).

(32) Aŵala ŵaakwatyosyaga Achimalaika mitima jao (pa kuwa) ali ŵambone, achasalilaga kuti: “Ntendele uŵe kukwenu! Jinjilani ku Mbepo ligongo lya ayila (yambone) yamwaliji nkutenda.”

(33) Ana akwembecheya (achimakafilio inepe) pangaŵaga kuti gaichilile Malaika (kukwatyosya mitima), kapena kuti chaichilile chilamusi cha Ambuje ŵenu (Allah cha ilagasyo kapena Kiyama)? Mwele ni muŵatendele aŵala ŵa paujo pao. Ni nganiŵatenda Allah lupuso, nambo achimisyene ni ŵaŵaliji nkulitenda lupuso.

(34) Basi yapatile yakusakala ya ŵapanganyisye, niyasyungwile ayila (ilagasyo) yaŵaliji nkuitendela chipongwe.

(35) Sano aŵala ŵawanganyisye (Allah ni isanamu) akutiji: “Allah angasache, nga nganitugalagatila uwwe namuno achatati ŵetu chinepe changaŵaga Jwalakwe, soni nga nganituchitenda chindu chilichose kuŵa cha haraam mwangali (lilamusi lya) Jwalakwe.” Mwele ni muŵatendele aŵala ŵapaujo pao. Ana nambi kwa Achimitenga kwana masengo gane gangaŵaga kulungusya utenga mwakupikanika?

(36) Soni chisimu chene twatumisye ku nkutula uliose Ntenga (juŵausalilaga) kuti: “Mun’galagatilani Allah ni kuŵambalana najo shetani.” Basi ŵane mwa ŵanganyao pana ŵaŵajongwele Allah, ni pana ŵane mwa ŵanganyao ŵakwasimichiche pa ŵanganyao kusokonechela. Basi jendagani pa chilambo kupita nchilola mujaŵelele mbesi ja akukanila.

(37) Naga nkusachilila nnope yakwajongola ŵanganyao (mmwe Muhammadi ﷺ),[1] basi (manyililani yanti): Chisimu Allah jwangan’jongola jwannechelele kusokonechela, soni nganakola ŵanganyao akwakamuchisya.
(16:1) Akusimulila Abu Hurairah رضى الله عنه yanti jwalakwejo ŵampikene Ntenga jwa Allahﷺjuchitiji: “Chilandanyo changune ni ŵandu (ŵangwaŵilanjila ku Mbepo), chili nti chisawu mundu juŵakolesyisye moto, basi ndema jawalangwisye yayaliji mungulugulu mwakwe, gatandite mapuluputwa kwisa soni tulombo twite twakunnong’a moto gwila pa moto pala, ni jwatandite mundu jula kutuŵinga tulomboto, nambo ŵatulepelaga, nitwalimbanilanaga gwila pa motopo. Une none ngukamulaga mu iwundo ya m’chiwunu mwenu pakun’gosa kuti nkagwila m’Moto (wa Jahannama) kutendaga n’di nkulimbanilana kwinjila mwalakwemo.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 6118).

(38) Ni akunnumbilaga Allah kulumbila kwao kwamachili, kuti Allah ngasiŵajimusya ŵandu ŵaakuwa. Yakuona (tachajimusya, achi ni) chilanga chaalikanganiche Nsyene mwakuonaonape, nambo ŵandu ŵajinji ngakumanyilila.

(39) (Tachajimusya) kuti ŵalondechesye ayila yaakutindana pa yalakweyo, ni kuti amanyilile aŵala ŵaŵakanile kuti ŵanganyao ŵaliji ŵaunami.

(40) Chisimu liloŵe Lyetu pa chindu chilichose pati tuchisachile (kuti chipatikane), tugambaga kuchisalila kuti: “Chiŵe.” Basi ni chikisaŵaga.

(41) Sano aŵala ŵaasamile (nsimangwao) ligongo lya Allah panyuma pakutendeledwa lupuso, chisimu chitwatamiche pa duniya mwa umbone, soni malipilo ga ku Akhera (gagakwajembecheya) ni gagali gekulungwa nnope ingaŵe ŵamanyililaga (ŵakusakalaŵa).

(42) (Ŵatakaipate yalakweyi ni) aŵala ŵaŵapilile ni kuŵa ali nkwegamila kwa M’mbuje gwaope.

(43) Ni nganitutumisyeje paujo penu (kuŵa Achimitume) ikaŵeje achalume ŵatwaliji nkwajuwulila maloŵe. Basi mwawusyani achinsyene lukumbukumbu (lwa itabu yakala) nam’baga jenumanja ngankumanyilila.

(44) (Twatumisye Achimitume) ni ilosyo yakuonechela kwisa soni itabu. Nituntuluchisye mmwejo (Muhammadi ﷺ) Chikumbusyo (Qur’an) kuti mwasalichisye ŵandu yaitulusyidwe kukwao, ni kuti soni ŵanganyao achetelele.

(45) Ana aliŵisile pantunjelele aŵala ŵaakutenda malindi ga yakusakala kuti Allah nganaŵa ŵatitimisye nalyo litaka, kapena kwaichilila ilagasyo kuumila upande wangakuumanyilila?

(46) Kapena kwakwembekanya ŵanganyao mu kwendajenda kwao, kutendaga ŵanganyao nganaŵa ŵanti nikunnepelekasya (Allah kwapa ipotesi)?

(47) Kapena kwakwembekanya aku ali ni woga (wakwembecheya kwapata ilagasyo pakwapungula jumojumo mpaka kumala wosope)? Basi chisimu M’mbuje gwenu ni Mpole kusyene, Jwachanasa channope.

(48) Ana nganaiona ichindu yaagumbile Allah yaikupendama iwulili yakwe chakun’dyo ni kunchiji kunsujudila Allah aku ili yakulinandiya?

(49) Soni yosope yaili kumawunde ni yaili petaka ikunsujudilaga Allah, kutandila chinyama chilichose chakuulukutaga ni Achimalaika ŵakwe, soni ŵanganyao ŵangalikwesya.

(50) Akasan’jogopaga M’mbuje gwao jwali pachanya pao, soni akasatenda (yosope) yaakulamulidwaga.

(51) Soni Allah atite: “Ngasillitendela milungu jiŵili,[2] chisimu Jwalakwe ni Nnungu Jumpepe. Basi Jikape Une njogopani.”
(16:2) Nnole chilaaki cha Ȃya ja (4:171).

(52) Soni ni Yakwe yosope yaili kumawunde ni petaka, soni ni Kwakwe-kwakwepe galagatilwa ndaŵi syosope. Ana timun’jogope (jwinepe) jwangaŵaga Allah?

(53) Soni ukoto uliose wankwete basi utyochele kwa Allah (nambo jenumanja wangatogolela), kaneka naga isausyo inkwayiye basi ni nkulililaga Kukwakwe.

(54) Nambo pati ankungunukulile isausyo, papopo likuga line mwa jenumanja likum’bwanganyaga M’mbuje gwao (ni isanamu).

(55) Kuti akanile ukoto watwapele, basi sengwagani (panandipe), mwanti tinchiika kumanyilila (mbesi jaitendo yenu).

(56) Ni akuiŵichila ichindu yangakuimanyilila (kuti yakupelekaga ipotesi kapena yakamuchisyaga, yaili isanamu) liunjili mu ichindu yatwapele (mpela mbeju ni ilango, pakuŵecheta kuti: “Ayi ya Allah nambo ayi ya akwawanganya ŵetu ni Allah.”) Ngunnumbila Allah! Chisimu chene chinchiwusyidwa ŵanganyammwe yamwaliji nkusepelela.

(57) Ni akum’bichila Allah ŵanache ŵachikongwe (kuti jwaŵeleche ŵanache ŵachikongwe ŵali Achimalaika), kuswejela ni Kwakwe (juŵambalene nayo yaakunnambuchisyao)! Sano ŵanganyao ni akulisagulila ŵaakwanonyela (ŵali ŵanache ŵachilume)!

(58) Soni jumo jwao ndema jaakupedwa abali ja (kupagwa kukwakwe) mwanache jwankongwe, ngope jakwe jikasaŵa jakupiilila, soni jwalakwe gakasan’gumbala madandausi.

(59) Akasalisisa ku ŵandu ligongo lya kusakala kwa abali jaasalilildwe. (Akasatanda kuliwusya yanti): Ana atame najo pamo ni kwaluka (pameso pa ŵandu), kapena agambe kunsilila mwitaka (jwachijumi)? Naalole, kaje kusakala nnope chiilanyo chao!

(60) Kwa aŵala ŵangakukulupilila ya Akhera kwana chilandanyo chakusakala (chakwalandanyichisya), sano Allah ni jukwete lumbili lwapenani nnope (kwanti pangali chakunnandanyichisya nacho), soni Jwalakwe ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(61) Soni ingaŵe kuti Allah akwakwembekanyaga ŵandu (pakwapa ilagasyo mwachitema) ligongo lya lupuso lwao, nga nganachileka palakwe (petakapo) chinyama chilichose chakuulukutaga, nambo kuti akwachelewasyaga mpaka pandema jekolanjidwe, basi pati jiyiche ndema jaojo nganaŵa ajichelewasisye kwakandaŵi namuno kujijanguya.

(62) Ni akum’bichila Allah yaakuichima ŵanganyao (ŵali ŵanache ŵachikongwe), sano ndimi syao ni sikusimulila unami wanti: Akwete kupata ŵanganyao umbone (kwa Allah). Pangali kaichila yanti Moto ni wao, soni yanti ŵanganyao tachilechedwa (mwalakwemo).

(63) Ngunnumbila Allah! Chisimu chene twatumisye (Achimitume) ku mikutula ja paujo penu (mmwe Muhammadi ﷺ), basi Shetani ni jwasalalichisye itendo yao, sano jwalakwe ni nsyoŵe jwao lelo (pa duniya pano, nambo ku Akhera tachiŵengana najo), soni tachipata ŵanganyao ilagasyo yakupoteka kusyene.

(64) Ni nganituntuluchisya (mmwe Muhammadi ﷺ) Chitabu (cha Qur’an) ikaŵeje kuti mwatagulile mwakupikanika ŵanganyao ayila yaatindene pa yalakweyo, ni kuti (chiŵe) chongolo kwisa soni chanasa kwa ŵandu ŵaakukulupilila.

(65) Sano Allah atulwisye mesi (gawula) kuumila kwinani, basi ni galakwego alisyusyisye litaka panyuma pakuwa kwakwe. Chisimu mu yalakweyo mwana chilosyo (chakwasyusya ŵawe pa Kiyama) kwa ŵandu ŵaakupikanaga (ni kuchetelela).

(66) Soni chisimu nkwete ŵanganyammwe ichetelelo mu ilango, tukummwesyaga yaili m’matumbo mwakwe, yaikopokaga chilikati chandoŵe ni myasi, (wauli) nkaka wakulenjela wakumwedwa chenene kwa akumwa.

(67) Ni mu isogosi yatende ni zabibu nkasalinganyaga kuumila mwalakwemo yakumwa yakolelwasya kwisa soni lisiki lyambone. Chisimu mu yalakweyo mwana chilosyo (chakulosya ukombosi wa Allah) kwa ŵandu ŵaakwete lunda.

(68) Soni Ambuje ŵenu ŵasijuwulile nyuchi kuti: “Lilinganyichisyani majumba m’matumbi kwisa soni mu itela ni (m’misinga) jaakukolekaga (ŵandu).”

(69) “Kaneko nillyeje isogosi yantundu uliose, basi ni n’jendeje m’matala ga Ambuje ŵenu gagajepepasyidwe (kukwenu).” Ikasakopokaga mu ndumbo syakwe yakumwa yakulekangana ntundu wakwe (wauli uchi), mwalakwemo mwana ntela waŵandu (wakupolela ilwele yaijinji). Chisimu mu yalakweyo mwana chilosyo (chakulosya ukombosi wa Allah) kwa ŵandu ŵaakuchetelela.

(70) Sano Allah ŵan’gumbile ŵanganyammwe, kaneko champe chiwa, sano ŵane mwa jenumanja pana ŵaakutendesyedwa kuujila ku umi wakusakala (wauchekulu wannope) mwanti ngaakumanyililaga chilichose panyuma pa umanyilisi (waŵakwete). Chisimu Allah ni Jwakumanyilila nnope, Jwakombola kusyene.

(71) Soni Allah ŵaatupiye ŵane mwa jenumanja palisiki kwapunda ŵane, nambo aŵala ŵapedwile lyejinji nganaŵa agaŵile lisiki lyaolyo kwa aŵala (achikapolo) ŵagapatile makono gao gan’dyo; kuti ŵanganyao ni aŵe ŵakulandana pa lisikilyo. (Nambi uli nkunnandanya Allah ni achikapolo Ŵakwe kutendaga jenumanja nganim’ba nkundile kulandana ni achikapolo ŵenu?) Ana nambi akuukana ukoto wa Allah?

(72) Soni Allah an’guumbiile ŵanganyammwe achimmasyeto ŵantundu wenu, ni am’biichiile kuumila mwa achimmasyeto ŵenuo ŵanache kwisa soni isukulu, ni ampele soni ichindu yambonembone. Ana yaukoleko ni yaakuikulupilila, sano ukoto wa Allah ŵanganyao ni akuukana?

(73) Ni akuigalagatila (inepe) yangaŵaga Allah, yangaŵa nkwapa lisiki lililyose kuumila kumawunde ni petaka, soni yangapakombola (chilichose).

(74) Basi ngasimunnandanyichisyaga Allah ni ilandanyo iliyose, chisimu Allah akumanyilila (yanti jwangali ŵakulandana nao), sano ŵanganyammwe ngankumanyilila.

(75) Allah apeleche chilandanyo chakapolo jwajupatidwe, jwangalikombolela pa chilichose, ni mundu jwatumpele kuumila Kukwetu lisiki lyambone, basi jwalakwe ni akutola mu lisikilyo mwakusisa nimwakuonechela. Ana mpaka alandane? (Nambi uli nkunnandanya Allah ni isanamu?) Lumbili losope lwene alapikwe Allah. Nambo kuti ŵajinji mu ŵanganyao ngakumanyilila.

(76) Ni apeleche soni Allah chilandanyo (chine) chaŵandu ŵaŵili. Jumo mwa ŵaŵilio bubu, jwangalikombolela pachilichose, soni jwalakwe jugambile kuŵa nsigo ŵakwasitopesya abwana ŵakwe, kulikose kuchannungamisye jwangaujako ni yambone (achi ni chilandanyo cha kafili). Ana mpaka alandane jwalakweju ni ajula jwaakulamula mwa chilungamiko, soni jwalakwe ali petala lyagoloka (jwali Nsilamu)?

(77) Soni iŵele Yakwe Allah yakusisika ya kumawunde ni petaka. Ninganijiŵa ngani ja (kaiche ka) Kiyama ikaŵeje mpela kupila kwa liso kapena jele kuŵandichila nnope. Chisimu Allah pachindu chilichose aŵele Jwakombola.

(78) Sano Allah ŵankopwesye ŵanganyammwe m’matumbo mwa achikulu ŵenu nkakumanyilila chilichose, ni ŵam’bichile kupikana ni kulola kwisa soni mitima kuti m’be ŵakutogolela.

(79) Ana ngaakuiona ijuni yaijepepasyidwe (paguluka) munnengalenga wa kwinani, pangali jwaakuijangata ikaŵeje Allah. Chisimu mu yalakweyo mwana ilosyo kwa ŵandu ŵaakukulupilila.

(80) Soni Allah am’bichile jenumanja kutulalila m’majumba mwenu, ni am’bichile soni majumba kuumila m’mapende ga ilango (gagali matenti), gankasagaonaga kuŵa gakwepepala (kuganyakula) palisiku lyakwenda kwenu ulendo ni lisiku lyakutamilichika kwenu (pamalo). Soni kuumila mu wenjewenje wakwe ni manyunya gakwe kwisa soni umbo syakwe (nkasapanganyaga) ikolelo (mpela yakuwala, yakutamila ni yagonela) ni yakusengwasya kwa kandaŵi.

(81) Soni Allah am’bichile ŵanganyammwe miulili mu ichindu yaagumbile, soni ni am’bichile mwakuuŵa m’matumbi (mpela mbanga syekulungwakulungwa), ni am’bichile soni yakuwala (yetonji ni wenjewenje) yakun’gosa kuchitukuta (ni kusisima), ni yakuwala (yachisyano) yakun’gosa kungondo syenu. Mwele ni mwaakukwanilichisya ukoto Wakwe kukwenu kuti m’be ŵakulipeleka (Kukwakwe pakunda Usilamu).

(82) Nambo naga akugalauka (kuleka Usilamu), basi masengo genu (mmwe Muhammadi ﷺ) ni kulungusya (utenga) mwakupikanika.

(83) Akuumanyililaga ukoto wa Allah kaneka nikuukaana, soni ŵajinji mwa ŵanganyao makafili.

(84) Soni (kumbuchilani) lisiku lyatuchitumisya kuumila mu nkutula uliose mboni (jakuutendela umboni nkutulao jwali ntume jwao), kaneka aŵala ŵaŵakanile ngasapedwa lusa (lwakuliŵalanga), soni ŵanganyao ngasakundidwa (kuujila ku duniya) kuti akatende toba ni kuŵenda chikululuko (kwa Allah).

(85) Sano ndema jatakaione ilagasyo aŵala ŵaŵalitesile lupuso (ni kutanda kulila ni kudandaula); basi ngaija kupungusyidwa kukwao, soni ngaja kupedwa lipesa.

(86) Soni aŵala ŵaŵawanganyaga (Allah ni isanamu) ndema jatakaaone akwawanganya ŵaowo takajile: “Ambuje ŵetu! Ŵanganyaŵa ni akwawanganya ŵetu aŵala ŵatwaliji nkwalumbanjila kunneka Mmwe.” Nambo ŵanganyao takaponyele maloŵe (gaogo achitiji): “Chisimu ŵanganyammwe ŵaunami.”

(87) Ni takalipeleche kwa Allah mwakuligaasya pa lyele lisikuli, Soni (isanamu) yaŵaliji nkuisepelela (kuti tiyichajokola kwa Allah) ichasokonechela.

(88) Aŵala ŵakanile ni kwasiŵililaga (ŵandu) kwitala lya Allah, chitukajonjechesye ilagasyo pachanya pa ilagasyo ligongo lyakuwatanganya kuŵaliji nkuwatanganya.

(89) Soni (kumbuchilani) lisiku lyatuchijitumisya mboni ku nkutula uliose jakuumila mu ŵanganyapeo jichijachonjela, ni tuchiyika namwe (mmwe Muhammadi ﷺ) kuŵa mboni pa ŵanganyaŵa. Soni tuntuluchisye Chitabu (Qur’an) chachikusalichisya chindu chilichose, chachili soni chongolo, chanasa ni abali jakusengwasya kwa Asilamu.

(90) Chisimu Allah akuchisya chilungamiko, kolosya (masengo) ni kwapa ŵapaulongo (yakuŵajilwa kwapa),[3] ni akukanya yakunyalaya (yaili ilemwa yekulungwakulungwa mpela chikululu) ni yakusakala kwisa soni uwwanga, akum’bunda ŵanganyammwe kuti m’be ŵakumbuchila.
(16:3) Nnundunde wa maulongo: Achalongo achimijakwe mundu ŵakutandilila ni achinangolo ŵakwe, kaneka ŵanache ŵakwe, kaneka achachimwenegwe ni achalumbugwe, kaneka achibaba ŵakulungwa ni ŵanandi kwisa soni achibaba ŵachikongwe, kaneko achimama ŵakulungwa ni ŵanandi kwisa soni achin’jomba, kaneko nikwikaga maulongo gane gosope. (Nnole chilaaki cha jele Ȃyaji mu THE NOBLE QUR’AN).

(91) Soni kwanilisyani chilanga cha Allah pati ntaŵene (Najo), ni ngasin’gopola kulumbila kwenu panyuma pakukuliiya chenene, kutendaga pamasile pamum’bisile Allah kuŵa Mboni pa jenumanja. Chisimu Allah akumanyilila yankutenda.

(92) Soni ngasim’ba nti chisawu ajula (jwammasyeto) juŵakululenye-kululenye usi wakwe panyuma pakuuluka mwamachili, pakukutenda kulumbila kwenu kuŵa litala lyakanyengano chilikati chenu ligongo lyakuŵa likuga line lyejinji kupunda likuga line (pakwaleka ŵamwataŵene nao chilanga ligongo lyakwaona unandi, ni kuja kamulana nao ŵanganintaŵana nao chilanga ligongo lyakwaona winji). Chisimu Allah akun’dinga jenumanja ni yalakweyi. Soni chisimu chene chachintagulila ŵanganyammwe lisiku lya Kiyama yamwaliji nkutindana mu yalakweyo.

(93) Sano Allah angasache angantesile kuŵa nkutula umpepe, nambo kuti akunnechelelaga kusokonechela jwansachile ni kun’jongola jwansachile, soni chisimu chene tinchiwusyidwa jenumanja yamwaliji nkupanganya.

(94) Soni ngasinkutenda kulumbila kwenu kuŵa litala lyakanyengano chilikati chenu, litakwika mwalitelesye likau (petala lya Usilamu) panyuma pakwimilichika, ni kupasya ŵanganyammwe yakusakala (pa duniya pano) ligongo lyakusiŵilila kwenu (ŵandu) kwitala lya Allah, ni kwisa kupata soni ŵanganyammwe ilagasyo yakupoteka nnope (ku Akhera).

(95) Soni nkasumanyaga chilanga cha Allah ni ntengo wannono (wa duniya), chisimu yaili kwa Allah ni yaili yambone nnope kukwenu nam’baga jenumanja ŵakumanyililaga.

(96) Iliyose yaili kukwenu ichimala, nambo iliyose yaili kwa Allah (yakun’dipila pamasengo genu gambone) ni yaili yangamala, soni chisimu chene aŵala ŵaŵapilile tuchapa malipilo gao (gamakulungwa nnope) mwakulandanila ni yambone nnope yaŵaliji nkupanganya.

(97) Jwalijose jwatatende yambone – chinga jwannume kapena jwankongwe – ni ali jwakulupilila; basi chisimu chene Uwwe chituntamiche jwalakwejo umi wambone (pa dunia pano), soni chisimu (ku Akhera) tuchapa malipilo gao (gamakulungwa nnope) mwakulandanila ni yambone nnope yaŵaliji nkupanganya.

(98) Sano pandema jankusaka kusooma Qur’an, basi lijuyaani mwa Allah ku shetani jwakuŵinjidwa.

(99) Chisimu jwalakwe nganakola machili ku aŵala ŵaakulupilile, ni kuŵaga soni ali nkwegamila kwa M’mbuje gwao.

(100) Nambo machili gakwe gali pa aŵala ŵaakusyoŵekana najo (pakunkuya ni kunkunda malamusi), ni aŵala ŵaakuŵa ali nkum’bwanganya najo (ni Allah).

(101) Sano naga tuli tutindenye (pakuŵika) Ȃya pamalo pa Ȃya (jine) – kutendaga Allah ni Nkuimanya chenene yaakutulusya – (achimakafili) akasatiji: “Chisimu mmwejo (Muhammadi ﷺ) ŵakusepelela unami.” (Ngwamba), nambo ŵajinji mu ŵanganyao ngaakumanyilila.

(102) Jilani: “Ajitulwisye Nsimu Weswela (Jibulilu) kuumila kwa Ambuje ŵenu mwakuonaonape, kuti ŵalimbikasye aŵala ŵaakulupilile, ni kuŵa chongolo kwisa soni abali jakusengwasya kwa Asilamu.”

(103) Soni chisimu chene Uwwe tukumanyilila yanti ŵanganyao akuŵecheta yanti: “Chisimu mundu ni jwaakun’jiganya jwalakwe (Muhammadi ﷺ).” (Nambo) chiŵecheto cha ajula jwaakun’ganichisya (kuti ni jwaakun’jiganya Muhammadi ﷺ) chili chachilendo, sano achi (chiŵecheto cha Qur’an) ni chiŵecheto cha Charabu chakupikanika.

(104) Chisimu aŵala ŵangakukulupilila ma Ȃya ga Allah, Allah ngasiŵajongola, soni akwete kupata ŵanganyao ilagasyo yakupoteka nnope.

(105) Chisimu ŵaakulukanyaga unami ni aŵala ŵangakukulupililaga ma Ȃya ga Allah, soni ŵanyao ni ŵali ŵaunami.

(106) Mundu jwatankane Allah panyuma pachikulupi chakwe (ilagasyo yekulungwa nnope ikun’jembecheya), ikaŵeje jwakanganisyidwe (kulumukula maloŵe ga ukafili) kutendaga ntima wakwe uli wakutamilichika pachikulupi (jwele ngakopoka mu Usilamu), nambo jwatausapangulile ukafili chidali (ni kunnonyela ukafilio), basi kwa ŵanganyao chikuŵe kwana gasabu jakuumila kwa Allah, soni akwete kupata ŵanganyao ilagasyo yekulungwa nnope.

(107) Yalakweyo ni ligongo lyanti ŵanganyao awunonyele nnope umi wa duniya kujipunda Akhera, ni ligongo lyanti Allah jwangaajongola ŵandu makafili.

(108) Ŵanganyao ni aŵala ŵaŵadindile Allah chidindo m’mitima mwao ni m’mawiwi mwao kwisa soni m’meso mwao, soni ŵanyao ni ŵali ŵakwanjila (malamusi ga Allah).

(109) Pangali kaichila yanti ŵanganyao ku Akhera ni ŵatakaŵe ŵakwasika.

(110) Kaneko chisimu Ambuje ŵenu kwa aŵala ŵasamile panyuma pakulingwa (kwikanila mwakuŵecheta yangaŵajilwa), kaneko ni kulimbangana (pakuputa ngondo petala lya Allah) ni kupilila, chisimu Ambuje ŵenu panyuma pa yalakweyo aŵele Ŵakululuka kusyene, Ŵachanasa channope.

(111) (Kumbuchilani) lyuŵa lyataachiika mundu jwalijose ali nkuliichenjela nsyene, ni tachilipidwa mundu jwalijose mwakwanila pa yawapanganyisye, soni ŵanyao ngasaŵa ŵakutendedwa lupuso.

(112) Soni Allah apeleche chilandanyo cha Musi (wa Maaka) wawaliji wantunjelele soni wakutamilichika, lyauichililaga lisiki lyakwe mwawinji kuumila malo galigose, nambo wakaaniile indimba ya Allah, basi Allah ŵaupele kupasya chiwaalo chasala ni woga ligongo lya yaŵaliji (achinsyene musio) ali nkutenda.

(113) Soni chisimu chene jwaichilile Ntenga (Muhammadi ﷺ) jwakuumila mu ŵanganyapeo, nambo ŵankaaniile, basi ni yakwembekenye ilagasyo kutendaga ŵanganyao ali ŵakulitenda lupuso.

(114) Basi lyagani mu yampele Allah yaili ya halaal nambo soni yambone, ni ntogoleleje ukoto wa Allah nam’baga jenumanja nkun’galagatila Jwelepejo.

(115) Chisimu (Allah) ayitesile haraam kukwenu (kulya) chibudu, myasi, nyama jeguluŵe ni chachikolanjilidwe (lina linepe) lyangaŵaga lya Allah pakuchisikita (kuŵa mbepesi ja akumasoka), nambo jwachasingalilwe (nikulya cha haraamucho) mwangali kuchiluumba kapena kusumba mpika, basi (ngaapata sambi) chisimu Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.

(116) Ni ngasim’bechetaga yakwayana ni ayila yasikusimulila ndimi syenu mwaunami (kuti): “Ayi ya halaal, ayi ya haraam,” kuti munsepelele Allah unami. Chisimu aŵala ŵaakunsepelela Allah unami nganaŵa apundile.

(117) Kusengwa kwannono (chikuŵe kwao pa duniya pano), nambo akwete kupata ŵanganyao ilagasyo yakupoteka nnope (ku Akhera).

(118) Ni ku aŵala ŵaŵaliji Ayuda twakanyisye (kulya) yatwansimbile kala,[4] ni nganitwatenda Uwwe lupuso, nambo achimisyene ni ŵaŵaliji nkulitenda lupuso.
(16:4) Nnole Ȃya ja (6:146).

(119) Kaneko chisimu Ambuje ŵenu ku aŵala ŵatesile yakusakala mwaujinga, kaneko ni kutenda toba panyuma pa yalakweyo, ni kolosya (masengo), chisimu Ambuje ŵenu (Allah) panyuma pa yalakweyo aŵele Ŵakululuka kusyene, Ŵachanasa channope.

(120) Chisimu Ibrahima jwaliji nnongola (juŵasonganganyisye mbili syosope syambone), jwakunda malamusi ga Allah mwakulinandiya, jwakupendechela ku Uujika wa Allah (pakun’galagatila Jwelepejo) soni nganaŵa mwa akuwanganya (Allah ni isanamu).

(121) (Jwaliji) jwakutogolela ukoto Wakwe (wa Allah), ŵansagwile ni kun’jongolela kwitala lyagoloka.

(122) Ni twampele yambone pa duniya pano, soni chisimu jwalakwe ku Akhera chakaŵe mu ŵandu ŵambone.

(123) Kaneka twan’juwulile mmwe (Muhammadi ﷺ) yanti: “Kuyani dini ja Ibrahima (juŵaliji) jwakupendechela ku Uujika wa Allah, soni nganaŵa mwa akuwanganya (Allah ni isanamu).”

(124) Chisimu Lyakuŵeluka lyaŵichidwe ku aŵala ŵaŵatindene pa ya lyalakwelyo, soni chisimu Ambuje ŵenu tachijilanya chilikati chao lisiku lya Kiyama pa ichindu yaŵaliji nkutindana.

(125) Ŵilanjilani (mmwe Muhammadi ﷺ) kwitala lya Ambuje ŵenu mwa lunda lwakusokoka ni kaŵilanjile kambone, soni ponyanganani nao maloŵe kaponyangane kambone, chisimu Ambuje ŵenu ni ŵaakwamanya chenene ŵaasokonecheele kuleka litala Lyakwe, soni Jwalakwe ni jwaakwamanya chenene ŵali ŵakongoka.

(126) Sano pati nchiusyaga mbusyo sya ilagasyo, basi usyani mbusyo syakulandana ni ilagasyo yaŵantendele, nambo naga mpilile (pakuleka kuuchisya), chisimu yalakweyo tiiŵe yambone kwa akupilila.

(127) Soni pililani, nganikuŵatu kupilila kwenuko ikaŵeje mwa Allah (mu ukombosi Ŵakwe ni lisosa Lyakwe), ngasin’dandaula ya ŵanganyao, soni ngasim’ba pakangani m’malindi gaakutenda.

(128) Chisimu Allah ali pamo ni aŵala ŵaakun’jogopa (Jwalakwe) kwisa soni aŵala atenda ngoto.