76 - Al-Insaan ()

|

(1) Ana nganijipita kwamundu mbinga jelewu ja ndaŵi nkanaŵe kuŵa chindu chanti ni kusalidwa?

(2) Chisimu Uwwe tun'gumbile mundu kuumila mwindondwa lyakuwanganyichilana (lya mesi ga ŵalume ni ŵakongwe), kuti tun'dinje (ni malamusi Getu), ni tuntesile kuŵa jwakupikana, jwakulola.

(3) Chisimu Uwwe tunsaalichiisye jwalakwejo litala (lyambone ni lyakusakala, sano ili ni nsyene) kuŵa jwakutogolela (pakusagula lyambonelyo) kapena kuŵa jwakanila (pakusagula lyakusakala).

(4) Chisimu Uwwe twalinganyichisye achimakafili malundelunde ga unyolo, ni makongwa kwisa soni Moto Wakulapuka.

(5) Chisimu atenda ngoto chakamweje chipanda (chankologo) chakuwanganyichisya chakwe (nkologowo) chigakaŵeje (mesi ga) Kaafuura.

(6) (Kaafuurajo ni) tutumule jwachakamwejemo achikapolo ŵa Allah, chakam'bumyeje (palipose pachakasacheje) kaumye kangasausya.

(7) (Ŵanganyao ni aŵala) ŵaakukwanilisya nasili (syao), soni ni akulijogopa Lisiku lya ichiŵa yakusakala yakwe yakwenela.

(8) Ni akutolaga yakulya - achiisakaga - kwapa masikini, jwawina ni mateeka.

(9) (Chamuntima akutiji): “Chisimu tukun'diisya pakusachilila chinonyelo cha Allah, ngatukusaka kukwenu malipilo galigose namuno kutogolela.”

(10) “Chisimu uwwe tukogopa kwa M’mbuje gwetu Lisiku lyakuuta sinya (kafili) soni lyakupoteka nnope ni kupwelembwesula (ligongo lya kuleupa kwakwe mu ilagasyo).”

(11) Basi Allah tachagosa kuyakusakala ya lyele lisikulyo ni kwapa kumelemenda (kungope kwao) ni kusengwa.

(12) Soni tachalipila ligongo lya kupilila kwao Litimbe lya ku Mbepo kwisa soni nguwo sya silika.

(13) Ali ajegeme kwalakweko nyyindanda yetandiche chenene, ngaaja kuchiona chitukuta cha lyuŵa namuno mbepo ja chikweenya.

(14) Soni miulili jakwe chijikaaŵandichile ŵanganyao, ni mikonga (ja isogosi) chijikagoyeche kwakwalala (yanti konyola chitamile).

(15) Soni chiikaŵeje ili nkwasyungula ikolelo ya silifa kwisa soni migawo jegalasi.

(16) Jegalasi (jagumbidwa) kuumila mu silifa, chakajipimileje (pakujigumbasya) kapimile kambone (kakulandana ni njota jao, ngapelembechesya soni ngajonjechesya).

(17) Ni chakamwesyedweje kwalakweko chipanda (chankologo) chakuwanganyichisya chakwe (nkologowo) chichikaŵe (mesi ga) chikasu.

(18) (Jwalakwejo ni) tutumule jwajuli kwalakweko jwakuŵilanjikwa Salsabila.

(19) Soni chaakaasyunguleje ŵanganyao (pakwaatumichila) achachanda ŵakutamilichika (pa uchanda, ŵangachekulupa). N'di mwaweni ŵanganyao mpaka mwaganichisye kuti ngalekale syakumelemenda nnope syemwasyidwe.

(20) Soni patinchilola kwalakwe (ku Mbepoko) tinchiuona ntendele wakusengwasya ni uchimwene wekulungwa.

(21) Pachanya pao chipakaŵe pana nguwo sya silika jwakuŵeŵela syachisamba kwisa soni nguwo sya silika jwakandapalila. Soni chakawechedwe makosa ga silifa, nombe soni M’mbuje gwao (Allah) chijukaamwesye ŵanganyao yakumwa yakulenjela kusyene.

(22) (Chakasalilidwe kuti): “Chisimu galakwega gaŵele malipilo genu, soni masengo genu gaŵele gakupocheledwa.”

(23) Chisimu Uwwe tujitulwisye kukwenu (mmwe Muhammadi ﷺ) Qur’an kujitulusya kwapanandi panandi (kuti n'jisunje chenene).

(24) Basi pililani ni lilamusi lya Ambuje ŵenu (Allah) ni ngasimumpikanila mwa ŵanganyao jwasambi kapena jwakanila (jwalijose).

(25) Soni likumbuchilani lina lya Ambuje ŵenu kundaŵi ni kwigulo (pakuswali swala sya Fajr, Dhuhr ni Asr).

(26) Soni chilo munsujudilani (pakuswali swala sya Maghrib ni Isha), ni munswejesyeje chilo ndema jelewu.

(27) Chisimu ŵanganyaŵa akunonyelwa umi wachitema (wa duniya), ni akulileka munyuma mwao Lisiku lya usito.

(28) Uwwe ni ŵatwaagumbile ŵanganyao soni twaliyiye kagumbidwe kao, soni tuli tusachile mpaka tuiche nao ŵane ŵanti mpela ŵanganyao kwinjila m’malo mwao (nambo ali ŵakun'jogopa Allah).

(29) Chisimu galakwe (ma Ȃyaga) gaŵele chikumbusyo, basi jwaakusaka aliikolochesye chilepe litala lyakuujila kwa M'bujegwe (Allah).

(30) Ni nganim'ba nsachile ŵanganyammwe ikaŵeje akasache kaje Allah, chisimu Allah aŵele Jwakumanyilila nnope, Jwalunda lwakusokoka.

(31) Taakan'jinjisye jwansachile ku ukoto Wakwe (ku Mbepo), nambo ŵakulitenda lupuso ŵalinganyichisye ilagasyo yakupoteka nnope.