104 - Al-Humaza ()

|

(1) Ipotesi ni yakwe jwalijose jwakwasogoda ni kwachembulusya ŵandu mwakwamumunya.

(2) Ajula jwaachisonganganyisye chipanje nikuchiŵalanjilaga (ndema ni katema).

(3) Akuganichisya kuti chipanje chakwecho chichintendekasye kuŵa jwandamo!

(4) Ngwamba! Chisimu chene takaponyedwe ku Hutwama.

(5) Ana ni chichi champaka chimmanyisye ya Hutwama?

(6) Wele ni Moto wa Allah wachikolelele (wakuteketulanya chilichose chakuponyedwamo).

(7) Awula wachiuŵa nkukwelela ku mitima.

(8) Chisimu walakweo uchaunichila ni kwaakutika ŵanganyao (kwakusoŵa pakopochela).

(9) (Chachiŵa) m’makongwa getandaliche chanchilewu (mwanti ngasakombola kupuluputa).