92 - Al-Lail ()

|

(1) Nguchilumbila chilo ndema jachikuunichila (chilichose ni chipi chakwe).

(2) Ni muusi ndema jakukulanguka.

(3) Ni Ajula (Allah) Jwagumbile chachilume ni chachikongwe.

(4) Chisimu itendo yenu iŵele yakulekangana-lekangana.

(5) Sano mundu jwaakutola (petala lya Allah) ni kuŵa niwoga (wakun'jogopa Jwalakwe).

(6) Ni kulupilila yambone nnope (yatakalipidwe ligongo lyakutola).

(7) Basi chitun'jepepachisye litala lyakwalukangana (lyakutendela yambone).

(8) Nambo mundu jwachatende ubayili ni kuliona kusichila.

(9) Ni kanila yambone nnope (yaakajiile kuipata akatole).

(10) Basi chitun'jepepachisye litala lyausito (lyakutendela yakusakala).

(11) Soni ngasichija kunkamuchisya chipanje chakwe ndema jagwila (ku Moto).

(12) Chisimu Kukwetu nikwachili chongolo.

(13) Soni chisimu Uwwe ni twachinsyene Akhera ni Duniya.

(14) Basi nguntetela ya Moto waukolela (mwamachili).

(15) Ngaaja kuwujinjila ikaŵeje jwakusakalilwa nnope.

(16) Ajula jwaakuŵa nkukanila ni kusyulula.

(17) Ni takaŵambasyidwe nao mundu jwawoga kusyene (wakun'jogopa Allah).

(18) Ajula jwaakutola chipanje chakwe pakuliswejesya.

(19) Soni pangali kwa jwalakwe jwalijose jwaŵantendele yaukoto yaikuŵa ili nkuusyidwa.

(20) Ikaŵeje (jukutola) pakusachilila Ngope ja M’mbujeegwe (Allah) Jwapenani kusyene (kuti jukajione ku Akhera).

(21) Ni juchija kusengwa.