53 - An-Najm ()

|

(1) Ngujilumbila ndondwa ndema ja jikutiŵila.

(2) Nganapotela n’jenuju (Muhammadi ﷺ), soni nganapombotala.

(3) Soni ngajukuŵecheta ya chisako (chakwe).

(4) Nganigaŵa galakwego ikaŵeje maloŵe gakuuwula gagakuuwulidwa.

(5) An’jiganyisye (Qur’anijo Jibulilu) jwamachili gamajinji.

(6) Jwajukwete kaoneche kambone. Basi ni jwatamilichiche (pakaoneche kakwe kasyesyene kaŵan’guumbiile Allah).

(7) Jwalakwe (Jibulilu) juli pachipelela cha meso chamwinani nnope.

(8) Kaneka ni jwaŵandichile (Jibulilu), basi ni konjechesya soni nnope kuŵandichila.

(9) Ni waliji (uŵandikane wao) mpela sikati ja songa siŵili sya ukunje, kapena kuŵandichila nnope (kupunda pele).

(10) Basi (Allah) ni jwaajuuwiile kwa kapolo Jwakwe (Muhammadi ﷺ) ya jwaajuuwiile (kupitila mwa Jibulilu).

(11) Ntima (wa Muhammadi ﷺ) nganiulambusya pa yajwaiweni (ni meso gakwe).

(12) Ana ni nkukangana najo pa yajukuiona?

(13) Soni chisimu (Muhammadi ﷺ) ŵam’bweni (Jibulilu) ndema jine (chilo cha Al-Mi‘râj).

(14) Pa chitela chansaawu chakupelelapo (indu yakwela kwinani kapena kutuluka pasi, chachili kusyeto kwa mawunde nsano nagaŵili).

(15) Palakwepo ni pajili Mbepo Jakutamilichikamo.

(16) Ndema jayachiunichilaga chitela chansaawucho yayachiunichilaga.[1]
(53:1) Chitela chansawu chila chaliji nkuwunichilidwa ni lilanguka lya Allah, kwisa soni Achimalaika ŵaŵaliji nti chisawu makungulu, nambo soni ni mitundu jakulekanganalekangana. (Nnole mu Tafsîr Ibn Kathîr).

(17) Liso (lya Muhammadi ﷺ) nganilisembenduka, soni nganilisumba mpika.

(18) Chisimu chene jwalakwe (Muhammadi ﷺ) jwaiweni ilosyo yekulungwa-kulungwa ya Ambuje ŵakwe (Allah).[2]
(53:2 (13-18)) Aga ma Ȃyaga gakusala ya Al-Mi‘râj (Ulendo wa Ntume Muhammadi ﷺ wakwela kwinani nichilu chakwe nambo soni ninsimu wakwe, juli mesope ngaŵa yakusagamila kulugono).Akusimulila Mâlik bin Swa‘swa‘ah رضى الله عنه yanti: Ntume ﷺ jwatite: “Pandema janaliji panyumba chilikati cha mundu jwaakuŵaga nnugono ni mesope, (Lilaika lyamanyilile une) mpela mundu jwagonile chilikati cha ŵandu ŵaŵili. Basi ni ŵayiche najo kukwangu mbale jagolodi jegumbasye lunda lwakusokoka kwisa soni chikulupi. Basi chilu changu ni chapapulidwe kutandila pekolongo mpaka pasi palutumbo. Kaneka lutumbo lwangu nilwachapidwe nimesi ga Zamzam, nambo soni (ntima wangu) wagumbasyidwe ni lunda lwakusokoka kwisa soni chikulupi. Kaneka ni ŵayiche najo kukwangu Al-Burâq, chinyama cheswela chakunandipila pa nyumbu nambo chakulila pa mbunda, ni naŵigwile pamo ni Jibrîl, mpaka twajile kwika kwiwunde lyaduniya. Kaneka (panyuma pakuodisya Jibrîl) kwaŵechetedwe yanti: ‘Ŵani ŵeleo?’ Jwalakwe jwatite: ‘Une Jibrîl.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘N’di nacheni?’ Jwalakwe jwatite: ‘Ndi ni Muhammadi.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Ana jutumisyidwe (kuŵa ntume)?’ Jwalakwe jwatite: ‘Elo.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Kalibu, naga nnendo jwambone nnope nijwele jwayichejo.’ Kaneka ni nam’bichilile Adam ninampele salaam. Basi jwalakwe jwatite: ‘Kalibu, E mmwe amwanache nambo soni ntume!’ Kaneka ni twajile kwika kwiwunde lyaŵili. Sano (panyuma pakuodisya Jibrîl) kwaŵechetedwe yanti: ‘Ŵani ŵeleo?’ Jwalakwe jwatite: ‘Une Jibrîl.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘N’di nacheni?’ Jwalakwe jwatite: ‘Ndi ni Muhammadi.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Ana jutumisyidwe (kuŵa ntume)?’ Jwalakwe jwatite: ‘Elo.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Kalibu, naga nnendo jwambone nnope nijwele jwayichejo.’ Kaneka ni nam’bichilile Isa ni Yahaya, ŵanaŵaŵilio ni ŵatite: ‘Kalibu, E mmwe achimwene nambo soni ntume!’ Kaneka ni twajile kwika kwiwunde lyatatu. Sano (panyuma pakuodisya Jibrîl) kwaŵechetedwe yanti: ‘Ŵani ŵeleo?’ Jwalakwe jwatite: ‘Une Jibrîl.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘N’di nacheni?’ Jwalakwe jwatite: ‘Ndi ni Muhammadi.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Ana jutumisyidwe (kuŵa ntume)?’ Jwalakwe jwatite: ‘Elo.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Kalibu, naga nnendo jwambone nnope nijwele jwayichejo.’ Kaneka ni nam’bichilile Yȗsuf, ninampele salaam. Basi jwalakwe jwatite: ‘Kalibu, E mmwe achimwene nambo soni ntume!’ Kaneka ni twajile kwika kwiwunde lyancheche. Sano (panyuma pakuodisya Jibrîl) kwaŵechetedwe yanti: ‘Ŵani ŵeleo?’ Jwalakwe jwatite: ‘Une Jibrîl.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘N’di nacheni?’ Jwalakwe jwatite: ‘Ndi ni Muhammadi.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Ana jutumisyidwe (kuŵa ntume)?’ Jwalakwe jwatite: ‘Elo.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Kalibu, naga nnendo jwambone nnope nijwele jwayichejo.’ Kaneka ni nam’bichilile Idrîsa, ninampele salaam. Basi jwalakwe jwatite: ‘Kalibu, E mmwe achimwene nambo soni ntume!’ Kaneka ni twajile kwika kwiwunde lyansano. Sano (panyuma pakuodisya Jibrîl) kwaŵechetedwe yanti: ‘Ŵani ŵeleo?’ Jwalakwe jwatite: ‘Une Jibrîl.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘N’di nacheni?’ Jwalakwe jwatite: ‘Ndi ni Muhammadi.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Ana jutumisyidwe (kuŵa ntume)?’ Jwalakwe jwatite: ‘Elo.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Kalibu, naga nnendo jwambone nnope nijwele jwayichejo.’ Kaneka ni nam’bichilile Hârȗna, ninampele salaam. Basi jwalakwe jwatite: ‘Kalibu, E mmwe achimwene nambo soni ntume!’ Kaneka ni twajile kwika kwiwunde lyansano nalimo. Sano (panyuma pakuodisya Jibrîl) kwaŵechetedwe yanti: ‘Ŵani ŵeleo?’ Jwalakwe jwatite: ‘Une Jibrîl.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘N’di nacheni?’ Jwalakwe jwatite: ‘Ndi ni Muhammadi.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Ana jutumisyidwe (kuŵa ntume)?’ Jwalakwe jwatite: ‘Elo.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Kalibu, naga nnendo jwambone nnope nijwele jwayichejo.’ Kaneka ni nam’bichilile Mȗsâ, ninampele salaam. Basi jwalakwe jwatite: ‘Kalibu, E mmwe achimwene nambo soni ntume!’ Sano ndema janampundile (Mȗsâjo), jwatandite kulila, ni jwawusyidwe kuti: ‘Kulilaku chichi?’ Jwalakwe jwatite: ‘E Ambuje ŵangu! Aju nchanda jwatumisyidwe panyuma pangune, umati wakwe tiukajinjile ku Mbepo wejinji nnope kupunda umati wangu.’ Kaneka ni twajile kwika kwiwunde lyansano nagaŵili. Sano (panyuma pakuodisya Jibrîl) kwaŵechetedwe yanti: ‘Ŵani ŵeleo?’ Jwalakwe jwatite: ‘Une Jibrîl.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘N’di nacheni?’ Jwalakwe jwatite: ‘Ndi ni Muhammadi.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Ana jutumisyidwe (kuŵa ntume)?’ Jwalakwe jwatite: ‘Elo.’ Kwaŵechetedwe yanti: ‘Kalibu, naga nnendo jwambone nnope nijwele jwayichejo.’ Kaneka ni nam’bichilile Ibrâhîma, ninampele salaam. Basi jwalakwe jwatite: ‘Kalibu, E mmwe amwanache nambo soni ntume!’ Kaneka ni ŵanosisye Al-Bait Al-Ma‘mȗr (nyumba ja Allah). Une nam’busyisye Jibrîl ya jalakwejo, ni jwatite: ‘Jalakweji ni Al-Bait Al-Ma‘mȗr jaakutendelamo ibada Achimalaika ŵakwana 70,000 lisiku lililyose, sano pati akopwechemo, ŵangaujila soni (nambo lisiku lililyose akwinjilamo ŵane 70,000). Kaneka ŵanosisye Sidrat-ul Muntaha (chitela cha nsawu, chachili chipelela cha ichindu yakwela kwinani kapena kutuluka pasi, chachili kusyeto kwa mawunde nsano nagaŵili), ni nayiweni soni isogosi yakwe ya Nabiq yayalandanaga nti chisawu yagala yelongo ya ku Hajar (nsinda umpepe m’misinda ja ku ŵarabu), soni masamba gakwe galiji nti chisawu mawiwi gandembo, soni sulo ncheche syatulwiche kuumila pepata lyakwe: Sulo siŵili syaliji nkujilima chapachanya, sano siŵili sinesyo syaliji nkujilima chankati. Une nam’busyisye Jibrîl ya syele sulosyo, ni jwasalile kuti: ‘Sulo siŵili syakujilima chapasi; ni sulo sya ku Mbepo. Nambo sulo siŵili syakujilima chapachanya; ni lusulo lwa Nayilo ni lusulo lwa Fulata.’ Kaneka ni kwalamulidwe kukwangu ipindi makumi nsano. Une ni natulukaga, mpaka najile kum’bika Mȗsâ. Jwalakwe jwambusyisye kuti: ‘Ajesile uli kuŵajileku?’ Une natite: ‘Ipindi makumi nsano ilamulidwe kwangune ni umati wangu.’ Jwalakwe jwatite: ‘Une ngwamanya chenene ŵandu, ligongo nalimbene nao ŵanache ŵa Israila kuti mpaka akunde malamusi. Umati wenu ngawuja kombola kwanisya yalakweyo. Basi ujilani kwa Ambuje ŵenu, nkaaŵende kuti ampungule.’ Basi une nawujile kwa Allah, ni nam’bendile kuti ambungule. Jwalakwe ni jwaitesile (ipindi ila) kuŵa makumi ncheche. Une napite soni kwa Mȗsâ, ni jwawilisye soni yajusalile ila, ni nawujile soni kwa Allah, ni nam’bendile soni kuti ambungule. Jwalakwe ni jwaitesile (ipindi ila) kuŵa makumi gatatu. Ni nganineka kuwujauja chilikati cha Musa ni Allah, aku Allah ali nkumbungula ipindi ila, mpaka yasigele nsano. Panawujile soni kwa Mȗsâ, jwambusyisye kuti: ‘Ajesile uli kuŵajileku?’ Une natite: ‘Allah ayitesile kuŵa ipindi nsanope.’ Jwalakwe jwawilisye soni kuŵecheta yanti: ‘Umati wenu ngawuja kombola kwanisya yalakweyo. Basi ujilani kwa Ambuje ŵenu, nkaaŵende kuti ampungule.’ Sano une ni natite: ‘Une basi njitiche (chilamusi chambesi cha Allah).” Basi papopo Ntume  jwasalilidwe ni Allah yanti: “Masile panamwile chilamusi changu, ni naapungwile nsigo achikapolo ŵangu, ni tinjalipila pachambone chimo nti chisawu apanganyisye yambone likumi.” Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 3035).

(19) Ana mwaweni Al-Lâta ni Al-‘Uzzâ,

(20) Kwisa soni Manâta jwatatu jwinejo (kuŵa milungu jenu mmalo mwa Allah)?

(21) Ana jenumanja ni nkwete ŵanache ŵachilume, sano Jwalakwe (Allah) ni jukwete ŵanache ŵachikongwe?

(22) Kwele ni gaŵanya kwalupuso (kwakuntenda lupuso Allah).

(23) Nganigaŵatu galakwego ikaŵeje menape (ga isanamu) gan’gakolasile jenumanja ni achatati ŵenu, Allah nganatulusya pa yalakweyo umboni uliose (wakundisya kuigalagatila), ngakukuya ŵanganyao ikaŵeje liganichisya, ni yayikusaka mitima, kutendaga pamasile pachaichilile kuumila kwa M’mbuje gwao (Allah) chongoko.

(24) Kapena mundu mpaka akombole kupata chilichose chaakuchiluumba? (Ngwamba!)

(25) Basi Allah ni Nsyene Akhera ni Duniya.

(26) Ana soni Achimalaika ŵalingwa kumawunde ŵangaŵa nkukamuchisya chondechonde jao chilichose, ikaŵeje panyuma pakupeleka lusa Allah kwa jwaankunsaka (mwa ŵanganyao kuti awombe duwa ja chondechonde), ni kunonyelwa najo (nkuwombeledwajo)?

(27) Chisimu aŵala ŵangakukulupilila ya Akhera akwakolanga Achimalaika ni mena gachikongwe (pakuŵecheta kuti ŵanganyao ŵanache ŵachikongwe ŵa Allah).

(28) Ni nganakola ŵanganyao pa yalakweyo umanyilisi uliose, ngakukuya ikaŵeje liganichisya, sano liganichisya lyangakamuchisya chilichose pa yakuona.

(29) Basi munnekaani ajula jwaachitundumalile chikumbusyo Chetu (Qur’an), ni ngajukusaka ikaŵeje umi wa duniya.

(30) Chele ni chipelela chao cha umanyilisi. Chisimu Ambuje ŵenu (Allah) ni ŵaakummanyilila jwaapoteele kuleka litala Lyakwe, nambo soni ni ŵaakummanyilila jwajongweche.

(31) Soni Allah ni Nsyene yosope yaili ku mawunde ni yaili petaka, kuti akaalipile aŵala ŵasakesye pa yaŵapanganyisye, ni kwalipila yambone aŵala ŵaakolosisye (masengo).

(32) Aŵala ŵaakuliŵambasya ilemwa yekulungwa-kulungwa, ni yakunyalaya, ikaŵeje yamwanamwana. Chisimu Ambuje ŵenu (Allah) ni Ŵachikululuko chakusapanguka. Ŵalakwe ni ŵaakummanya chenene jenumanja, kutandila paŵan’gumbaga kuumila mwitaka, ni pandema jankuŵaaga misigo mu itumbo ya achimama ŵenu. Basi ngasilliswejesyaga mwachimisyene, Jwalakwe ni Jwaakummanya chenene jwaali ni woga (wakun’jogopa Allah).

(33) Ana mum’bweni (mmwe Muhammadi ﷺ) ajula jwaagalawiche (kuleka kuunda malamusi ga Allah)?

(34) Ni jutosile panandi (mu chipanje chakwe) kaneka ni kuleka (kutolako)?

(35) Ana kukwakwe kwana umanyilisi wakusisika, basi jwalakwe ni jukuiona (yanti chipanje chakwecho chichimale ligongo lyakutola)?

(36) Ana nganijusalilidwa yaili mu ikalakala ya Musa?

(37) Ni Ibrahima ajula juŵakwanilisye (chilanga cha Allah)?

(38) Yanti jwantwiichile nsigo (wasambi) ngasaja kutwichila nsigo (wasambi) wajwine.

(39) Niyanti mundu nganijukola ikaŵeje yajupanganyisye.[3]
(53:3) Akusimulila Abȗ Hurairah رضى الله عنه yanti: Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite: “Naga mundu awile, masengo gakwe gakasakatika, nikusigala gatatupe: 1- Sadaka jakwendelechela (mpela chisima chaakumwapo ŵandu mesi, nsikiti wa jwataŵile, chitela chajwapandile niŵandu chiŵela kulya isogosi yakwe, ni ine yanti mpela yele). 2- Ilimu yayikwakamuchisya ŵandu. 3- Mwanache jwambone jwaakum’bombela maduwa jwalakwe. (Swahîh Muslim, Hadith No. 1631).

(40) Nambo soni kuti masengo gakwe gaachionedwa.

(41) Kaneko ni tachilipidwa malipilo gakwana.

(42) Ni yanti kwa Ambuje ŵenu (Allah) ni kuchipelela (kwakuwujila indu yosope).

(43) Ni yanti Jwalakwe (Allah) ni Jwaakutendekaasyaga kuseka ni Jwaakutendekasyaga soni kulila.

(44) Ni yanti Jwalakwe (Allah) ni Jwaakupeleka chiwa ni Jwaakupeleka soni umi.

(45) Ni yanti Jwalakwe (Allah) ni jwaagumbile mitundu jiŵili; chachilume ni chachikongwe.

(46) Kuumila mu lindondwa (lya ulume) pati litajidwe (m’chiŵelechelo).

(47) Ni yanti kwa Jwalakwe (Allah) kwana guumba kwine (kwakwimusya ŵawe m’malembe).

(48) Ni yanti Jwalakwe (Allah) ni Jwaakupeleka yakwanila (kuikamulichisya masengo), ni Jwaakupeleka soni yakusalasya.

(49) Ni yanti Jwalakwe (Allah) ni M’mbuje jwa ndondwa ja chilimila (jaŵajigalagatilaga ŵarabu ŵane).

(50) Ni yanti Jwalakwe (Allah) ni juŵajonasile achina Adi ŵandanda.

(51) Ni achina Samuda, ni nganansigasya (ata jumo).

(52) Kwisa soni ŵandu ŵa Nuhu kalakala, chisimu ŵanganyao ŵaliji ŵalupuso nnope, ni ŵakusumba mpika nnope (pa sambi).

(53) Ni misi jakupitikusyidwa (ja ŵandu ŵa Lutwi) ŵajigwisyisye.

(54) Ni yam’bunichiile (misijo) yayam’bunichiile (yaili ilagasyo ya sakalawe syelongo lyejoche ni moto wa Jahannama).

(55) Ana ni chapi mu chindimba cha Ambuje ŵenu (Allah mmwe amundu) cha nkuchikaichila (kuti mwine nganichiŵa Chakwe)?

(56) Aju (Muhammadi ﷺ) ni nkutetela jumpepe mwa akutetela ŵandanda.

(57) Chikusejelela chakusejelela (Kiyama jikuŵandichila).

(58) Pangali jwampaka achiunukule (kuti chimanyiche ndema jakwe jakwichila) jwangaŵaga Allah.

(59) Ana jenumanja nkujisimonga aji abaliji (Qur’an)?

(60) Ni nkuseka (mwachipongwe) ni ngalilaga (pati nchipikanaga yogoyo ya Allah)!

(61) Ni n’gamba kwanjila pe!

(62) Basi munsujudilaani Allah ni mun’galagatileje (Jwele Jikape).