42 - Ash-Shura ()

|

(1) Hâ. Mîm.[1]
(42:1) Asi harufusi ni chimpepe mu isimosimo ya Qur’an. Ni pangali jwine jwaakumanyilila mate gakwe ikaŵeje Allah pe basi.

(2) ‘Aîn Sîn Qâf.[1]
(42:1) Nnole chilaaki cha Ȃya ja (42:1).

(3) Mwele ni mwaakuuwulila (maloŵe) Allah Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka kukwenu (mmwe Muhammadi ﷺ) ni (yaŵatite pakuuwula) kwa aŵala (Achimitenga) ŵa paujo penu.

(4) Iŵele Yakwe (yosope) yaili kumawunde ni yaili petaka, soni Jwalakwe ni Jwapenani kusyene, Jwankulungwa nnope.

(5) Mawunde gakusigalaga panandi kuti gapasuchepasuche pachanya pakwe (ligongo lyakun’jogopa Allah), ni Achimalaika akuluswejesyaga lumbili lwa M’mbuje gwao (Allah), ni kwaŵendelaga chikululuko ŵali petaka. Manyililani yanti chisimu Allah ni Jwali Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.

(6) Sano aŵala ŵaalitendele (inepe) yangaŵaga Jwalakwe (Allah) kuŵa akwagosa, Allah ni Nkwaasuunga ŵanganyao (pa itendo yao yangalumbana kuti chiŵalipile), soni mmwe nganim'ba nkwachengeta jwao.

(7) Iyyoyopeyo soni tun’juwulile mmwe (Muhammadi ﷺ) Qur’an jacharabu kuti muntetele Mama jwa misinda (Maaka) ni ŵali mungulugulu mwakwe, ni ntetele ya lisiku lyansongangano lyangali kayikasya ya lyalakwelyo. Likuga line lichiŵa ku Mbepo sano likuga line lichiŵa ku Moto Wakulapuka.

(8) Soni Allah angasache angatesile ŵanganyao kuŵa nkutula umpepe, nambo akun’jinjisyaga jwansachile mu ukoto Wakwe, sano ŵalupuso nganakola nkwagosa jwalijose namuno nkwakamuchisya.

(9) Ana kapena alitendele ŵanganyao (ŵanepe) ŵangaŵaga Jwalakwe (Allah) kuŵa akwagosa? Nambotu Allah ni Nkugosa nsyesyene, soni Jwalakwe nijwaakwimusyaga ŵawe, soni Jwalakwe pa chindu chilichose aŵele Jwakombola.

(10) Sano mu chindu chilichose chankanganile, basi chiilanyo chakwe chili kwa Allah. (Jilani mmwe Muhammadi ﷺ): Jwalakwejotu ni Allah M’mbuje gwangu, Kukwakwe njegamiile, soni Kukwakwe nguwujila (pa kutenda toba).

(11) (Jwalakwe ni) Nkugumba mawunde ni mataka. Am’biichiile achiŵammakwenu kuumila mu ntundu wenu (wachiŵaandu), nombe ilango (ayiŵiichiile soni) achiŵammakwao (kuumila mu ntundu wao wachinyama), akasan’gumbaga mwakuntupiya mwalakwemo (kupitila mu kusimangana kwa chachilume ni chachikongwe). Pangali chilichose chakulandana ni Jwalakwe (Allah), soni Jwalakwe ni Jwakupikanichisya, Jwakulolechesya.

(12) Gaŵele Gakwe makiyi ga kumawunde ni petaka, akasansapangulilaga lisiki jwansachile, ni kunandiya (lisikilyo kwa jwansachile), chisimu Jwalakwe chindu chilichose aŵele Jwaachimanya chenene.

(13) Annamwile jenumanja mu dini yaŵanchisyisye Nuhu, ni ayila yatun’juwulile (mmwe Muhammadi ﷺ), ni ayila yatwanchisyisye Ibrahima, Musa ni Isa, yanti: “Jimikaani dini (pakuya malamusi gakwe gosope), ni ngasinnekangana mwalakwemo.” Chikusile nnope kwa akuwanganya (Allah ni isanamu chikulupi cha Tauhidi) chankwaŵilanjila ku chalakwecho. Allah akunsagulilaga Kukwakwe jwaakunsaka, ni akun’jongolela Kukwakwe jwaakuwujila (Kukwakwe pakutenda toba).

(14) Ni nganalekangana ŵanganyao (Ayuda ni Akilisito pa dini syao) ikaŵeje panyuma pakwaichilila umanyilisi (wa chikulupi cha Tauhidi), (ŵalekangene) ligongo lya litima lyalyaliji chilikati chao, mwanti lingaŵaga liloŵe lyalyalongolele lyakuumila kwa Ambuje ŵenu (lyangapa ilagasyo yekulungwa) kwikanila ndema jekolanjidwe (ja Kiyama), chisimu kungajilanyidwe chilikati chao. Soni chisimu aŵala ŵaŵapedwile kuchitawala Chitabu (Taurat ni Injil) panyuma pao ali m’chikaiko chekulungwa chakuchikaichila chalakwe (chikulupi cha Tauhidi ni Usilamu).

(15) Sano ku yalakweyo (yakuya Usilamu) basi ŵilanjilani, ni n’jimilichiche (pakuya malamusi gosope ga Usilamu) mpela yantite pakulamulidwa, soni ngasinkuuya isako yao, ni n’jile: “Nachikulupilile chitabu chilichose chaatulwisye Allah, ni namulidwe kutenda chilungamiko chilikati chenu. Allah ni M’mbuje gwetu nambo soni M’mbuje gwenu. Uwwe tukwete masengo getu, nombe jenumanja nkwete masengo genu. Pangali ukangani chilikati chetuwe ni jenumanja. Allah tachitusonganganya sikati jetu, soni Kukwakwe ni kwakuujila.”

(16) Sano aŵala ŵaakukangana pa ya (dini ja) Allah panyuma paakundidwa (dinijo ni ŵandu), ukangani waowo uli wangali mate kwa M’mbuje gwao (Allah), soni pa ŵanganyao pana gasabu, ni akwete kupata ŵanganyao ilagasyo yaukali nnope (lisiku lya Kiyama).

(17) Allah ni Ajula jwaatulwisye Chitabu (Qur’an) mwakuonaonape, ni (atulwisye soni) chilungamiko. Sano nichichi chachimmanyisye kuti Kiyama kuŵa nkuŵa jiŵandichile?

(18) Akujijanguya (Kiyamajo mwachipongwe) aŵala ŵangakujikulupilila, nambo aŵala ŵaakulupilile ni akujijogopaga, ni akumanyililaga kuti chisimu jalakwejo jakuonaonape. Manyililani yanti: Chisimu aŵala ŵaakukangana pa ya Kiyama ali nkupotela kwakutalikangana nnope (ni yakuona).

(19) Allah ni Mpole nnope kwa achikapolo Ŵakwe, akumpaga lisiki jwansachile, soni Jwalakwe ni Jwakulimbangana nnope, Jwamachili gakupunda.

(20) Jwaŵele ali nkusachilila (ni itendo yakwe) malipilo ga ku Akhera, chitukan’jonjechesye pa malipilo gakwe, ni jwaŵele ali nkusachilila (ni itendo yakwe) malipilo ga pa duniya, chitumpe palakwepo (yayannembele kuti impate), ni ngasakola jwalakwejo ku Akhera liunjili lililyose (lya yambone).

(21) Kapena akwete ŵanganyao akwawanganya (ni Allah), ŵaŵalamulile mu dini yanganachisya Allah, soni lingaŵaga liloŵe lya chilekanganyo (lyalyalongolele kala lyangapa ilagasyo yekulungwa ikaŵeje ku Kiyama), kungaajiilanyidwe chilikati chao, soni chisimu ŵalupuso tachipata ilagasyo yakupoteka nnope.

(22) Tinchaona ŵalupuso (lisiku lya Kiyama) ali niwoga (wakuijogopa ilagasyo) ligongo lya ayila (yangalumbana) yaŵapanganyisye, sano yalakwe (ilagasyoyo) ichapata kwene ŵanganyao. Sano aŵala ŵaakulupilile ni kutendaga yambone, tachiŵa m’Matimbe Gakusengwasya ga ku Mbepo, akwete kupata ŵanganyao yatakaisacheje kwa M’mbuje gwao (Allah), walakweo ni ukoto wekulungwa.

(23) Aji ni abali jambone jaakwasengwasya najo Allah achikapolo Ŵakwe aŵala ŵaakulupilile ni kutendaga yambone. Jilani (mmwe Muhammadi ﷺ): “Une ngangun’juga pa wele (utengau) malipilo galigose, ikaŵeje (ngun’juga) chinonyelo (chakuunonyela une ni nganagasyaga pa masengo ganguga) ligongo lya ulongo (waupali chilikati changu ni jenumanja).” Sano jwatapanganye chambone chilichose, chitun’jonjechesye pa chalakwecho umbone (pa kun’dipila yejinji). Chisimu Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwakutogolela nnope (pakulipila yejinji pa itendo yannono).

(24) Kapena ŵanganyao akutiji: (Muhammadi ﷺ) ansepele Allah unami?” Basi Allah angasache angasiŵile mu ntima mwenu (pakun’diŵasya yosope yanyyimanyi ya m’Qur’an ingaŵe mwansepele unami). Allah ni akufutaga yaukoleko ni kuilimbikasya yakuona ni maloŵe Gakwe. Chisimu Jwalakwe ni Jwakumanyilila yaili m’mitima.

(25) Soni Jwalakwe ni jwaakupochelaga toba kuumila kwa achikapolo Ŵakwe, ni jukusimasyaga ilemwa, soni jukumanyililaga yankutenda.

(26) Soni akwajangaga (maduwa) aŵala ŵaakulupilile ni kutendaga yambone, ni akwajonjechesyaga mu ukoto Ŵakwe. Sano achimakafili akwete kupata ilagasyo yaukali nnope.

(27) Soni ingaŵe kuti Allah jwasapangulile lisiki achikapolo Ŵakwe, angasumbile mpika pachilambo, nambo kuti jukutulusyaga mu chipiimo chaachisachile. Chisimu Jwalakwe kwa achikapolo Ŵakwe juŵele Jwaasimanya abali syosope, Jwakulolechesya.

(28) Soni Jwalakwe ni Ajula jwaakutulusyaga wula panyuma panti ŵanganyao ali akatile tama, ni jukwenesyaga ukoto Wakwe, soni Jwalakwe ni Nkugosa nsyesyene, Jwakulapilidwa kusyesyene.

(29) Soni mu ilosyo Yakwe (yakulosya ukombosi Ŵakwe), gumba kwa mawunde ni mataka, ni yaumi iliyose yakuulukutaga yaayijenesye munamuŵilimo, soni Jwalakwe ya kuisonganganya yalakweyo patachisakapo juŵele Jwakombola kusyene.

(30) Soni chipato chilichose chachimpatile, basi ligongo lya yagapanginyisye makono genu, ni jukuisimasyaga yaijinji.

(31) Soni jenumanja (achimakafili) nganim’ba munnepelekasyisye (Allah kumpa ipotesi) pa chilambo, soni nganinkola jenumanja kaligoselo ata nkulupusyo jwangaŵaga Allah.

(32) Soni mu ilosyo Yakwe (ya kulosya chindimba Chakwe kwa jenumanja), yombo yaikwenda m’mbwani yanti mpela matumbi (ukulu wakwe).

(33) Naga juli jusachile mpaka ajituulasye mbungo, ni mpaka igambe kuŵa (yomboyo) chiimile pachanya pakwe (pa mbwani). Chisimu mu yalakweyo muŵele mwana imanyisyo kwa jwalijose jwali jwakupilila nnope, jwakutogolela kwejinji.

(34) Kapena kuijonanga (yomboyo nikwamisya achinsyeneo) ligongo lya (yangalumbana) yapanganyisye, ni jukuisimasyaga yaijinji.

(35) Ni akumanyilila aŵala ŵaakukangana pa ma Ȃya Getu (yanti): Nganakola ŵanganyao kwakutilila.

(36) Sano chindu chilichose chim’bele nkupedwa, basi chigambile kuŵa chisengwasyo (channono) cha umi wa duniya, nambo yaili kwa Allah ni yambone nnope soni yakwendelechela kwa aŵala ŵaakulupilile, soni kwa M’mbuje gwao pe (Allah) akwegamilaga.

(37) Ni aŵala ŵaakuliŵambasyaga sambi syekulungwakulungwa (mpela kuwulaga mundu mwangali ligongo lyakwitichika ni Dini), kwisa soni yakunyalaya (mpela chikululu), soni naga ali agasabiche basi akasakululukaga.

(38) Ni aŵala ŵan’jitiche M’mbuje gwao (Allah pa chilichose chaŵalamwile), ni kwimikaga Swala mwakolosya, soni indu yao ikasaŵaga yakutaŵana mashauli sikati jao, ni ichindu yatwapele akasatolaga.

(39) Ni aŵala ŵanti naga uli ŵapatile uwwanga akasaliuchisyaga.

(40) Sano malipilo ga chakusakala ni chakusakala chanti mpela chichocho, nambo jwaachisimasyisye (chakusakalacho) ni kupikanganana (najo nkuchitendajo), basi malipilo gakwe gali kwa Allah. Chisimu Jwalakwe (Allah) ngaakwanonyelaga ŵalupuso.

(41) Sano chisimu jwaaliuchisye panyuma pa uwwanga waatendeledwe, basi pa ŵanganyao pangali litala (lyakwagambila).

(42) Nambo litala (lyachigambilo) lili pa aŵala ŵaakwatenda lupuso ŵandu ni kutendaga uwwanga pa chilambo mwangaŵajilwa, ŵanganyao akwete kupata ilagasyo yakupoteka nnope.

(43) Nambo chisimu jwaapilile, ni kululuka, chisimu yalakweyo ni yaili kwene mu ichindu yakusosekwa kuŵichila ntima.

(44) Sano jwaakunnechelela Allah kusokonechela, basi nganakola nkun’gosa panyuma pakwe. Ni tinchaona ŵalupuso ndema jatachiiona ilagasyo achitiji: “Ana pana litala lyakuujila (ku duniya)?”

(45) Ni tinchaona ŵanganyao ali nkupelechedwa ku walakwe (Motowo), ali ateteŵele ligongo lya kunyosyeka, ali nkulola ni liso lyakusisa (chamunjenje meso). Sano aŵala ŵaŵakulupilile tachiti: “Chisimu ŵakwasika ni aŵala ŵaalijasikasyisye (Mbepo) achimisyene kwisa soni maŵasa gao (lelo) lisiku lya Kiyama (ligongo lya itendo yao yangalumbana yaŵaliji nkutenda ku duniya), manyililani yanti; chisimu ŵalupuso taŵe mu ilagasyo yakwendelechela.”

(46) Soni ngasakola ŵanganyao akwagosa ŵaliose ŵatachachenjela jwangaŵaga Allah. Sano jwannechelele Allah kusokonechela, basi nganakola litala lililyose (lyakongochela pa duniya ni kokochela ku Akhera).

(47) Mun’jitikani M’mbuje gwenu (Allah), nkaniliyiche lisiku lyakuumila kwa Allah lyangali jwakuliusya. Ngasinkola ŵanganyammwe kwakutilila lyele lisikulyo, soni ngasinkola kaanila kulikose (pa yamwapanganyisye).

(48) Sano naga akugalauka (kuleka chikulupi cha Tauhidi), basi nganituntumisya (mmwejo Muhammadi ﷺ) kuŵa jwakwalolela ŵanganyao, nganiyiŵa kukwenu ikaŵeje kulungusya utenga. Soni chisimu Uwwe tuli tumpele mundu kupasya ukoto kuumila Kukwetu, akasausengwelaga (mwangali kutogolela), nambo naga chapatile chakusakala chilichose ligongo lya yagalongwesye makono gao, basi chisimu mundu jukasaŵa jwakufulu.

(49) Uŵele wakwe Allah uchimwene wa kumawunde ni petaka. Jukasagumba yajukusaka. Akumpaga jwansachile ŵanache ŵachikongwe, ni akumpaga jwansachile ŵanache ŵachilume.

(50) Kapena kwawanganya ŵanache ŵachilume ni ŵachikongwe (kwa mundu jumo), ni akuntendaga jwansachile kuŵa jwangaŵeleka. Chisimu Jwalakwe ni Jwakumanyilila nnope, Jwakombola kusyene.

(51) Soni nganiyiŵa kwa mundu yanti ni kum’bechetekasya jwalakwejo Allah, ikaŵeje ni maloŵe gakuuwulidwa (mu ntima mwakwe), kapena kusyeto kwa chakusiŵilila (gambaga kupikana maloŵe ga Allah mwangali kum’bona), kapena kuntumisya Ntenga (Jibulilu) basi ni kun’juwulila yaakuisaka (Allah) kwa lisosa Lyakwe. Chisimu Jwalakwe ni Jwapenani kusyene, Jwalunda lwakusokoka.

(52) Iyyoyopeyo soni tun’juwulile mmwe (Muhammadi ﷺ) maloŵe (Qur’an) kwa ulamusi Wetu. Nganimmanyililaga kuti Chitabu ni chichi namuno chikulupi. Nambo tujitesile jalakwe (Qur’an) kuŵa lilanguka lyatukun’jongolela nalyo jwatukunsaka mwa achikapolo Ŵetu. Soni chisimu mmwe (Muhammadi ﷺ) nkongolelaga kwene kwitala lyagoloka.

(53) Litala lya Allah Ajula jwaili Yakwe (Jikape yosope) yaili kumawunde ni yaili petaka. Manyililani yanti kwa Allah ikuujila ichindu yosope.