23 - Al-Muminoon ()

|

(1) Chisimu pamasile paapundile ŵakulupilila.

(2) Aŵala ŵaakuŵa ŵakuteteŵala pa Swala syao.

(3) Ni aŵala ŵaakuŵa nkuitundumalila yangali mate.

(4) Ni aŵala ŵaakuŵa nkutenda yakutola Zaka.

(5) Ni aŵala ŵaakuŵa nkuugosa utukani wao.

(6) Ikaŵeje (akuukamulichisya masengo) pa achiŵammakwao kapena yagapatile makono gao gakun’dyo (mateka), basi chisimu ŵanganyao nganaŵa ŵagambidwa.

(7) Sano ŵatasache yakuipunda yele, basi ŵanyao ni ŵakusumba mpika.

(8) Ni aŵala ŵaakuŵa nkusunga ichindu yaasunjisyidwe kwisa soni ilanga yao.

(9) Ni aŵala ŵaakuŵa nkusigosa Swala syao (pakusiswali chenene mundaŵi syakwe).

(10) Ŵanganyao ni akutawala.

(11) Aŵala ŵatakajitawale Mbepo ja Firdausi, ŵanyao mwalakwemo takaŵe ŵandamo.

(12) Soni chisimu Uwwe twan’gumbile mundu (Adam) kuumila mwilongo lyesaguche.

(13) Kaneko twantesile (mundu jwalijose kuŵa jwagumbidwa ni) lindondwa (lya ulume ni ukongwe, lyalikuŵichidwaga) pa malo pakutamilichika ni kusunjika chenene (mu chiŵelechelo).

(14) Kaneka ni tukasaligalausyaga lindondwalila kuŵa chipande chamyasi, ni tukasachigalausyaga chipande chamyasichila kuŵa chipande channou, ni tukasachigalausyaga chipande channouchila kuŵa maupa, ni tukasagawechaga maupagala minou, kaneko ni tukasantendaga kuŵa chiumbe chine (chaumi pakumpepelela nsimu). Basi atukwiche (pa uchimbichimbi ni upile) Allah, jwali Jwambone nnope mwa akugumba.

(15) Soni chisimu ŵanganyammwe panyuma payalakweyo tim’bwe.

(16) Soni chisimu ŵanganyammwe lisiku lya Kiyama tinchiukulidwa m’malembe.

(17) Soni chisimu Uwwe twagumbile pachanya penu matala nsano nagaŵili (mawunde), ni nganituŵa Uwwe ŵanti ningaimanya iwumbe.

(18) Ni tutulwise kuumila kwinani mesi (gawula) mwachipiimo, basi ni tugatesile kuŵa gakutamilichika mwitaka, soni chisimu Uwwe yagatyosya galakwego tuŵele Ŵakombola.

(19) Basi ni galakwego twantendele ŵanganyammwe migunda ja mitende ni mizabibu, nkwete jenumanja mwalakwemo isogosi yejinji, soni mwa yalakweyo nkasalyaga.

(20) Ni (twantendele soni) chitela (chanzaituni) chachikasamelaga kuumila petumbi lya Sinai, chachikasajenjekaga mauta, ni kuŵa soni mboga kwa akulya.

(21) Soni chisimu nkwete ŵanganyammwe mu ilango chichetelelo. Tukumpaga kumwa (nkaka) wauli m’matumbo mwakwe. Soni nkwete jenumanja muyalakweyo ikamuchisyo yaijinji, nambo soni ine muyalakweyo nkasalyaga.

(22) Nambo soni pa yalakweyo kwisa soni pa yombo nkasanyakulidwaga.

(23) Soni chisimu chene twantumisye Nuhu kuŵandu ŵakwe ni jwatite: “E ŵandu ŵangu! Mun'galagatilani Allah, nganinkola nnungu jwine jwangaŵaga Jwalakwe. Ana ngankogopa (ipotesi Yakwe)?”

(24) Basi achinkulungwa aŵala ŵaŵakanile mu ŵandu ŵakwe ŵatite: “Nganijuŵatu aju ikaŵeje mundu mpele jenumanja. Jukusaka kuliŵika kuŵa jwakuchimbichika ni jwambone nnope kumpunda jenumanja. Soni Allah angasache angatulwisye malaika. Nganituipikaneje uwwe ayi kwa achatatiŵetu ŵandanda.”

(25) “Nganijuŵa jwalakweju ikaŵeje mundu jwamasoka, basi mun’jembecheyani kwikanila ndema (jakwe jakuwila).”

(26) (Nuhu) jwatite: “Ambuje ŵangu! Munjenjelani ligongo lyakunganila.”

(27) Basi ni twan’juwulile (maloŵe ganti): “Panganyani chombo (mwakuloleledwa) ni meso Getu soni mwachiiganyo Chetu. Sano patiliiche lilamusi Lyetu (lyakwajonanga) ni kuulika pachisisa (mesi gatutumule, chachiŵe chilosyo kukwenu chakuŵandichila chigumula), jinjisyani mwalakwe (m’chombomo) ntundu uliose (wainyama) iŵili iŵili (chelume ni chekongwe) kwisa soni liŵasa lyenu – ikaŵeje jwalyannongolele liloŵe mwa ŵanganyao (lyakuti tachijonasika nikuti ngakwela), soni ngasimumbechetekasya pa (kwajimila) aŵala ŵalitesile lupuso (yakuleka kwaapa ipotesi), chisimu ŵanganyao ali ŵakumisyidwa.”

(28) Sano patintamilichiche mmwejo nchombo ni ŵandu ŵan’di nao, basi jilani: “Lumbili losope lwene alapikwe Allah Ajula jwaatujokwele ku ŵandu ŵalupuso.”

(29) Soni (pakutuluka) jilani: “Ambuje! Munduluchisyani pamalo paupile, soni Mmwejo ni ŵan’di Ŵambone nnope mwa akutulusya.”

(30) Chisimu muyalakweyi mwana ilosyo. Soni chisimu Uwwe tuli ŵakwalinga (ŵandu).

(31) Kaneko twagumbile panyuma pao nkutula wine (achina Adi).

(32) Basi ni twatumisye ku ŵanganyao ntenga (Hudu) jwakuumila mu ŵanyapeo (juŵasalilaga kuti): “Mun'galagatilani Allah, nganinkola nnungu jwine jwangaŵaga Jwalakwe. Ana ngankogopa (ipotesi Yakwe)?”

(33) Sano achinkulungwa mu ŵandu ŵakwe aŵala ŵaŵakufuulu ni kanila yakusimangana ni Akhera soni ni twasichilisye pa umi waduniya, ŵatite: “Nganijuŵa aju ikaŵeje mundu mpela jenumanja, jukulyaga mu ichindu yankuilyaga jenumanja, soni jukumwaga mu ichindu yankumwaga.”

(34) “Soni chisimu naga nkwika mwakun’jitika mundu mpela jenumanja, chisimu ŵanganyammwe pa jele ndemajo tim’be ŵakwasika.”

(35) “Ana akumpa chilanga chanti chisimu ŵanganyammwe patinchiwapo ni kusyuka litaka ni maupa, kuti chisimu jenumanja chinchikoposyedwa m’malembe?”

(36) “Ili kwanaula, ili kwanaula yankupedwa chilangayo (nganiiŵa itendekwe ata panandi).”

(37) “Pangali (umi) wine ikaŵeje umi wetu waduniyapeuno, tukuwaga, nambo soni tukulamaga, soni nganituŵa uwwe ŵanti ni kuukulidwa m’malembe.”

(38) “Nganijuŵa aju (jwaakuliŵilanjila utumeju) ikaŵeje mundu jwansepele Allah unami, soni uwwe nganituŵa tunkulupilile jwalakwe.”

(39) (Hudu) jwatite: “Ambuje ŵangu! Munjenjelani ligongo lyakunganila.”

(40) (Allah) jwatite: “Pangakaŵapa taŵe ŵakuligamba.”

(41) Basi ni wakwembekenye n’gumilo (waipotesi) mwakuonaonape, basi ni twatesile kuŵa mpela iswani (yakujigalwa ni mesi), basi chonasiko chakunaula chaliji kwa ŵandu ŵalupuso.

(42) Kaneko twagumbile panyuma pao mikutula jine.

(43) Pangali umati wampaka ujijanguye kapena kujichelewasya ndema jakwe (jakuwila).

(44) Kaneko twatumisye achimitenga Ŵetu mwakuyana. Ndema ni katema kajwauŵichililaga umati uliose ntenga jwakwe ŵankanilaga, ni twaakuyichisyaga ŵane panyuma pa ŵane (wa kuchonasiko), ni twatesile ŵanganyao kuŵa ngani (sisyesyene syaŵandu ŵakala syakwajamuka nasyo ŵandu ŵasambano), basi chonasiko chakunaula chaliji kwa ŵandu ŵangakulupilila.

(45) Kaneko twantumisye Musa ni nkulugwe Haruna, pamo ni isimosimo Yetu kwisa soni umboni wakuonechela.

(46) Kwa Firiauna ni nduna syakwe, nambo ŵanganyao ŵalikwesyisye ni ŵaliji soni ŵandu ŵakulinyakula.

(47) Basi ŵanganyao ŵatite: “Ana twakulupilile ŵandu ŵaŵili ŵanti mpela uwwewe, kutendaga ŵandu ŵao kukwetu ali achikapolo!”

(48) Mwanti ŵaakaaniile ŵanaŵaŵilio, basi ni ŵaliji (akukanilao) mwa akonanjidwa.

(49) Soni chisimu Uwwe twampele Musa Chitabu kuti ŵanganyao ajongoche.

(50) Soni twantesile Mwanache jwa Maryam kwisa soni Mamagwe kuŵa chisimosimo (chakulosya ukombosi Wetu, wakomboleka ŵakongwe kuŵeleka mwanache mwangali kusimana ni ŵalume), ni twajuyiye ŵanaŵaŵilio pachikwesya chakutamilichika ni ntunjelele, chachakwete soni achitutumule (pa Baitul Muqaddas).

(51) E jenumanja achimitenga! Lyagani yakulya yambone ni mpanganyeje ichindu yambone. Chisimu Une ichindu yankutenda mbele Jwaimanya chenene.

(52) Soni chisimu awu nkutula wenu (wa Usilamu) ni nkutula umpepe, soni Une ni Nam’mbuje gwenu, basi njogopani.

(53) Nambo (akwakuya achimitengao) ŵanupulanilene dini jao chilikati chao ni kuŵa mikutulamikutula, likuga lililyose pachikulupi chalinacho akasachisengwelaga.

(54) Basi mwalekani ŵanganyao mu kusokonechela mwaomo, kwikanila ndema (jao jakuwila).

(55) Ana akuganichisya yanti chipanje ni ŵanache yatukwapa mwawinji,

(56) Kuti tukwaŵilinganya pakwapa yambone? (Ngwamba, kweleko kwalechelesya pa duniya pano, kuti akaja kupata yambone iliyose ku Akhera), nambo kuti ngakulimanyilila.

(57) Chisimu aŵala ŵaakuŵa nkuligandasya ligongo lyakun’jogopa M’mbuje gwao;

(58) Ni aŵala ŵaakuŵa nkugakulupilila ma Ȃya ga M’mbuje gwao;

(59) Ni aŵala ŵangaakum’bwanganya M’mbuje gwao (ni isanamu);

(60) Ni aŵala ŵaakutolaga (Zaka ni sadaka syao), syaakupelekaga aku mitima jao jili ni woga (wanti itendo yaoyo mwine ipocheledwe kapena iyayi), ligongo lyanti ŵanganyao ali ni chikulupi chanti kwa M’mbuje gwao tachiujila (ni kuja kuŵalanjidwa itendo yao);

(61) Ŵanganyao ni ŵaakutenda chitema pa ichindu yambone, soni ŵanganyao pa yalakweyo akuŵa paujo (mpela kuswali ipindi kundanda kwandaŵi syakwe).

(62) Soni ngatukunkanganikaga mundu (kutenda) ikaŵeje yampaka ayikombole, soni Kukwetu kwana Chitabu chakuŵecheta yakuonaonape (Al-Lauh Al-Mahfūz), soni ŵanganyao ngasaja kutendedwa lupuso.

(63) Nambo mitima jao (achimakafilio) jili mupupulipupuli wa aji (Qur’an), soni akwete ŵanganyao itendo yangaŵaga yalakwe (yaisalidwe kwa ŵakulupilila) yataŵe ŵanganyao ali nkuipanganya.

(64) Kwikanila ndema jatuchakwembekanya ŵakulipatila ŵao ni ilagasyo, jele ndemajo ŵanganyao tachigumila pakuŵenda chikamuchisyo.

(65) (Tachisalilidwa yanti): “Ngasin’gumila pakuŵenda chikamuchisyo lelo, chisimu ŵanganyammwe nganchenjeledwa Nowe.”

(66) “Chisimu ma Ȃya Gangu galiji nkusoomedwa kukwenu, nambo mwaliji nkugalauchila ku indende yenu (pakugakanila galakwe).”

(67) “Aku n’di nkulikwesya (ligongo lyanti ŵakutama pa Nsikiti Wakuchimbichika wa Maaka), n’di nkuŵechetana chilo yangalumbana yaajigamba jalakwe (Qur’an).”

(68) Ana nganalicheteleleje ŵanganyao liloŵe (lya Allah lyalitulusyidwe kwa Muhammadi ﷺ jajili Qur’an), kapena yaichilile yanganiyaichilileje achatati ŵao ŵandanda?

(69) Kapena nganammanya ntenga jwao (ndamo syakwe syambone), basi ŵanganyao jwalakwe ni akunkana?

(70) Kapena akutiji: “Mwajwalakwe mwana masoka!” (Ngwamba), nambo kuti jwaichilile ni yakuona, soni ŵajinji mwa ŵanganyao yakuona akuichimaga.Sano ingaŵe kuti yakuona yakuyiye isako yao, nikuti gakajonasiche mawunde ni mataka kwisa soni yaili mwalakwemo, nambo kuti Uwwe twaichilile ŵanganyao ni chikumbusyo chao, sano ŵanganyao yachikumbusyo chaocho akunyosyela.

(71) Sano ingaŵe kuti yakuona yakuyiye isako yao, nikuti gakajonasiche mawunde ni mataka kwisa soni yaili mwalakwemo, nambo kuti Uwwe twaichilile ŵanganyao ni chikumbusyo chao, sano ŵanganyao yachikumbusyo chaocho akunyosyela.

(72) Kapena mmwe (Muhammadi ﷺ) nkwajuga ŵanganyao malipilo (ni ligongo lyakwe akujikana Diniji)? Nambotu malipilo ga Ambuje ŵenu ni gagali gambone nnope, soni Jwalakwe ni Jwambone nnope mwa akupeleka lisiki.

(73) Soni chisimu mmwe (Muhammadi ﷺ) nkwaŵilanjila ŵanganyao kwitala lyagoloka.

(74) Soni chisimu aŵala ŵangakukulupilila ya Akhera akusepuchila kwanaula kuleka litala (lyagolokalyo).

(75) Soni namuno tungatendele chanasa ni kwatyochesya makungu gaali nago, angajendelechelepe mu kusumba mpika kwao ali pupulipupuli.

(76) Soni chisimu Uwwe twakwembekenye ŵanganyao ni ilagasyo, nambo nganalitulusya kwa Ambuje ŵao, nambo soni nganaŵenda mwakulinandiya.

(77) Kwikanila ndema jatuchaugulila nnango wana ilagasyo yaukali nnope, pajele ndemajo ŵanganyao tachiŵa ŵakata tama.

(78) Soni Jwalakwe ni Ajula juŵan’guumbiile kupikana, kulola ni mitima (jaganichisya). Nambo kutogolela kwenu kuŵele kwannonope.

(79) Soni Jwalakwe ni Ajula jwan’jenesye petaka, soni Kukwakwe ni kutinchisonganganyisidwa.

(80) Soni Jwalakwe ni Ajula jwaakupelekaga umi ni chiwa, soni kuŵele Kwakwe kutindana kwa chilo ni muusi, ana jenumanja ŵangali lunda?

(81) Nambo kuti ŵanganyao akuŵechetaga muŵaŵechetelaga (ŵandu) ŵandanda.

(82) Ŵanganyao akutiji: “Ana patuchiwapo ni kusyuka litaka ni maupaupape nambo yakuona uwwe tuchiukulidwa m’malembe?”

(83) “Chisimu tuŵele tuli nkupedwa chilanga uwwe ni achatatiŵetu chakwamba yalakweyi kuumila kalakala, nganiiŵa yalakweyi ikaŵeje adisiadisi syaŵandu ŵandanda.”

(84) Jilani: “Ana litaka ni yaili mwalakwemo yacheni nam’baga jenumanja ŵakumanyililaga?”

(85) (Pakwanga) tajile: “Ya Allah.” Jilani: “Ana ni ngankukumbuchila (kuti Jwalakwe jwana ukombosi wachilichose)?”

(86) Jilani: “Ana ni nduni M’mbuje jwa mawunde nsano nagaŵili ni M’mbuje jwa Arishi Jekulungwa (Chindanda Chaulungu)?”

(87) (Pakwanga) tajile: “Allah.” Jilani: “Ana ni ngankogopa (kuchigalagatila chinepe changaŵaga Jwalakwe)?”

(88) Jilani: “Ana ni nduni jwamuli munkono Mwakwe mwana Umwenye wachilichose, soni Jwalakwe ni jwaakugosa (indu yosope) nambo pangali champaka chigosedwe pa ilagasyo Yakwe, nam’baga jenumanja ŵakumanyililaga?”

(89) (Pakwanga) tajile: “Allah.” Jilani: “Nambi mkulojedwa chinauli?”

(90) Nambo twaichilile ni yakuona, nambo soni chisimu ŵanganyao ŵaunami.

(91) Allah nganalitendela mwanache jwalijose, soni pangali nnungu jwine pamo ni Jwalakwe, ingaŵe iyyo (kuti paliji pana nnungujwine) nikuti nnungu jwalijose jungajigalaga yajugumbile (ni kwakanya achimilungu ŵane kuituma), soni ŵane mwa ŵanganyao angalinjilile kuŵa pachanya pa ŵane (pakanganilana umwenye). Allah aŵambalene nayo kusyene yaakusimba ŵanganyao.

(92) Nkumanyilila yakusisika ni yakuonechela, basi Jwalakwe jutukwiche kwannope ku yaakum’bwanganya nayoyo.

(93) Jilani (mmwe Muhammadi ﷺ): “Ambuje ŵangu! Naga timunosye (ilagasyo) yaakuŵa nkupedwa chilanga ŵanganyao,”

(94) “Ambuje ŵangu! Basi ngasimundenda kuŵa muŵandu ŵalupuso.”

(95) Sano Uwwe chisimu chene pa yakunnosya (ilagasyo) yaakuŵa nkupedwa chilanga ŵanganyao tuŵele ŵakombola kusyene.

(96) Tyosyani yakusakala (yanteendeele) pa (kwateendela) ayila yaili yambone. Uwwe tukumanyilila chenene yaakusimbayo.

(97) Soni jilani: “Ambuje ŵangu! Ngulijuya Kukwenu kumasongono ga shetani.”

(98) “Ni ngulijuya soni Kukwenu Ambuje ŵangu kuti atakwika mwambichilile.”

(99) Kwikanila ndema janti jumo jwao (mwa akuwanganya Allah ni isanamu) chili chim’bichilile chiwa jukasatiji: “Ambuje ŵangu! Mumbusyani.”

(100) “Kuti mwine une ngatende yambone pa ayila yanaailesile.” Ngwamba! Chisimu lyalakwelyo ligambile kuŵa liloŵe lyajukuŵecheta jwalakwejo, soni munyuma mwaomo mwana chisiŵililo (chakwasiŵilila kuti akaujila soni ku duniya), kwikanila lisiku lyatachiukulidwa (m’malembe).

(101) Sano pandema jalichigombedwa lipenga, basi pachiŵa pangali ulongo chilikati chao (watachitwanjilaga), nambo soni ngasawusyana (ligongo lyaipotesi nnope).

(102) Sano ŵatiukasitope n’dingo wao (wa yambone, ni kwepepala yakusakala), basi ŵanganyao ni ŵatachiŵa ŵakupunda.

(103) Nambo ŵatiukajepepale n’dingo wao (wa yambone, ni kusitopa yakusakala), basi ŵanganyao ni aŵala ŵalipelelwekasyisye achimisyene, takaŵe ŵandamo mu Jahannama.

(104) Moto tiukachome ngope syao soni ŵanyao mwalakwemo takaŵe chechena! (Aku sili sipotweche ngomo syao lugomo lwakwinani gunda chilikati chantwe, lwapasi gunda nchisou).

(105) (Takawusyidweje kuti): “Ana ma Ȃya Gangu nganigasoomedwaga kukwenu, basi jenumanja ni mwaliji nkugakanila?”

(106) Ŵanganyao takajile: “Ambuje ŵetu! Ungalumbana wetu watukombwele mwanti twaliji ŵandu ŵakusokonechela.”

(107) “Ambuje ŵetu! Tukoposyani kwalakwe (ku motokuno nituujile ku duniya kuti tukapanganye yambone), sano naga tukaujile soni (kupanganya yangalumbana), basi chisimu uwwe chitukaŵe ŵaalitenda lupuso.”

(108) (Allah) takajile: “Tamani mwalakwemo mwakunyosyeka, soni nkasimumbechetekasya.”

(109) “Chisimu chene lyapali likuga mwa achikapolo Ŵangu lyalyaliji nkuŵecheta kuti: ‘Ambuje ŵetu! Uwwe tukulupilile, basi tukululuchilani, ni kututendala chanasa, soni Mmwe ni Ŵambone nnope kwapunda akutenda chanasa wosope.”

(110) (Nambo) basi jenumanja mwaliji nkwatenda chipongwe ŵanganyao mwanti mpaka ŵan’diŵesye kungumbuchila Une, soni ŵanyao jenumanja mwaliji nkwaseka.”

(111) “Chisimu Une lelo nalipile ŵanganyao (Mbepo) ligongo lyakupilila kwao; chisimu ŵanyao ni ŵali ŵakupunda.”

(112) (Allah) takajile: “Ana yaka ilingwa yamwatemi ŵanganyammwe pachilambo (cha duniya)?”

(113) Ŵanganyao takajile: “Twatemi usiku umo kapena chipande cha usiku, basi mwawusyani akuŵalanjila.”

(114) (Allah) takajile: “Nganintama jenumanja ikaŵeje panandipe, ingaŵe kuti ŵanganyammwe mwaliji nkumanyilila (ya ilagasyo ya ku Akhera, nganganimpanganya yangalumbana mukandaŵi kannono kamwatemi ku duniya).”

(115) “Ana nkuganichisya ŵanganyammwe kuti Uwwe tun’gumbile wambape (ŵangali masengo gakututendela Uwwe), soni kuti jenumanja Kukwetu ngasim’bujila?”

(116) Basi atukwiche kusyene Allah, Nchimwene Jwakuonaonape. Pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun’galagatila) ikaŵeje Jwelepejo, M’mbuje jwa Arishi Jakuchimbichika kwannope (Chindanda Chaulungu).

(117) Soni jwatam’bende pampepe ni Allah nnungu jwine, jwanganakola najo umboni (wakuŵajilwa kum’benda), basi nikuti chiŵalanjilo chakwe chili kwa M’mbujegwe. Chisimu makafili nganigaŵa gapundile.

(118) Soni jilani mmwe (Muhammadi ﷺ): “Ambuje ŵangu! Kululukani soni tendani chanasa, soni Mmwe ni Ŵambone nnope kwapunda akutenda chanasa wosope.”