3 - Aal-i-Imraan ()

|

(1) Alif - Lam – Mim.[1]
(3:1) Asi harufusi ni chimpepe mu isimosimo ya Qur’an. Ni pangali jwine jwaakumanyilila mate gakwe ikaŵeje Allah pe basi.

(2) Allah pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun'galagatila) ikaŵeje Jwelepejo. Jwaumi wandamo, Jwachiimilecho (pakuchengeta iwumbe Yakwe).

(3) Antuluchiisye mmwejo Chitabu mwakuonaonape, chachikwitichisya yayaliji paujo pakwe, niŵatulwisye soni Taurat ni Injil.

(4) (Ŵaitulwisye) kala kuti iŵe (itabuyo) chongolo kwa ŵandu, ni ŵatulwisye soni chilekanganyo (chachikulekanganya chilikati cha yakuona ni yaunami jajili Qur’an). Chisimu ŵandu ŵakanile ma Ȃya ga Allah akwete kupata ilagasyo yaukali nnope, sano Allah ni Jwamachili gakupunda, Nkuusya mbusyo syakupoteka kusyene.

(5) Chisimu kwa Allah ngachikasasisika chindu chilichose chapasi ni kwinani.

(6) Jwalakwe ni Ajula jwaakumpanjilaga kaoneche kenu n'di n’nyitumbo yaakutiji pakusaka (kuti m'be ŵalume kapena ŵakongwe, ŵaswela kapena ŵapiliu, ŵalewu kapena ŵajipi, ŵakwimbala kapena ŵachilenje). Pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun'galagatila) ikaŵeje Jwelepejo, Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(7) Jwalakwe ni Ajula jwantuluchiisye chitabu (cha Qur’ani), mwalakwemo mwana ma Ȃya gakupikanika chenene, gele ni chitepo chachitabu (mugagonile malamusi), nambo (ma Ȃya) gane gangamanyika mate gakwe gasyesyene (mpela kundanda kwa sura sine), sano ŵandu ŵamuli m’mitima mwao mwana kupombotala (kwakuleka yakuona), ni akugakuyaga (ma Ȃya) gangamanyika mate gakwego, pakusachilila fitina (jakwawatanganyichisya ŵandu nganisyo) ni kusachilila kumanyilila mate gakwe gasyesyene. Nipangali ŵaakumanyililaga mate gakwe chenene ikaŵeje Allah. Sano ŵatiŵiile mu umanyilisi akuŵechetaga kuti: “Tujikulupilile (Qur’aniji), josope jene jityochele kwa M’mbuje gwetu (Allah). Ni pangali ŵaakukumbuchilaga (ni kwakamuchisya kumbuchilako), ikaŵeje ŵandu ŵaakwete lunda.”

(8) (Ŵatiŵiile mu umanyilisio akasatiji): “Ambuje ŵetu! Ngasin'jipombotasya mitima jetu panyuma pakutujongola, tupani ukoto wakuumila Kukwenu, chisimu Mmwejo ni ŵan'di Ŵakupeleka kwannope.”

(9) “Ambuje ŵetu! Chisimutu Mmwe ni Nkwasonganganya ŵandu pa Lisiku lyangali kaichila ya lyalakwelyo, chisimu Allah jwangakasa chilanga.”

(10) Chisimu ŵandu ŵakanile, ngasichija kwakamuchisya chipanje chao atamose ŵanache ŵao chilichose mu (ipotesi) yakuumila kwa Allah, soni ŵanganyao ni sasu sya ku Moto.

(11) (Nyendele ja makafili galeloga jili) chisawu nyendele ja ŵandu ŵa Firiauna ni aŵala ŵapaujo pao, ŵakaaniile imanyilo Yetu, basi Allah ŵaakwembekenye ligongo lya sambi syao, sano Allah ni Jwaukali pakupeleka ipotesi.

(12) Mwatagulilani aŵala ŵakanile kuti: “Pangakaŵapa chinkomboledwe (pa ngondo), ni chinchisonganganyisidwa wa ku Jahannama, kaje kusakala liuto lyagusama (lyan'ditandichile)!”

(13) Yakuonaonape, kwaliji kwana kukwenu chimanyilo (cha chikulupusyo cha Allah) m’mikutula jiŵili jajasimangene (pa ngondo ja Badri), nkutula ŵine waputaga ngondo petala lya Allah sano wineo waliji wachikafili, (makafiligo) galiji nkwaona (Asilamuo kuti ali ŵajinji) pakulandanya ni muŵaŵelele ŵanganyao winji wakaŵili pa kulola kwameso (kutendaga nambo Asilamuo ali ŵapanandi). Sano Allah akun'dimbanganyaga ni chikulupusyo Chakwe jwansachile, chisimu mu yalakweyo mwana kuchetelela kusyene kwa ŵakwete meso (gakulolechesya mwa umanyilisi).

(14) Kusalalisidwe ku ŵandu kuinonyela isako (yaumi wa duniya) kutandila achimmasyeto, ŵanache, ni maunjili-maunjili ga golodi ni silifa, ni mahachi geŵichidwe imanyilo yanti gamanyicheje (kululila), ni ilango, kwisa soni mbeju. Yalakweyo ni yakusengwasya umi wa duniya, sano Allah ni jwakwete kwakuwujila kwambone.

(15) Jilani: “Ana nansalile yambone nnope kumpunda yalakweyo? Ŵandu ŵan’jogwepe (Allah), akwete kupata kwa M’mbuje gwao (Allah) Matimbe ga ku Mbepo, gasikujilima cha pasi pakwe sulo, chakaŵe ŵandamo mwalakwemo, ni (kupata) achiŵammakwao ŵaswejesyedwe,[2] ni chinonyelo chakuumila kwa Allah, sano Allah ni Jwakwalolechesya achikapolo (Ŵakwe).”
(3:2) Nnole chilaaki cha Ȃya ja (2:25), nambo soni chilaaki cha Ȃya ja (29:64).

(16) Aŵala ŵakutiji: “Ambuje ŵetu! Chisimutu uwwe tukulupilile, basi tukululuchilani sambi syetu ni ntuŵambasye ku ilagasyo ya Moto.”

(17) Ŵakupilila, ŵakuŵecheta yakuona, ŵakunda malamusi, ŵakutola, soni ŵakuŵenda chikululuko kumasikusiku.

(18) Allah akuŵichila umboni wanti pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun'galagatila) ikaŵeje Jwelepejo, soni Achimalaika ni (ŵandu) ŵakwete umanyilisi (akuŵichila nao wele umboniwu). (Jwalakwe ndaŵi syosope ni) Nkusimika chilungamiko. Pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun'galagatila) ikaŵeje Jwelepejo, Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(19) Chisimu naga dini (jakuona) pameso pa Allah ni Usilamu. Ni nganatindana aŵala ŵana kupedwaga chitabu (Ayuda ni Akilisito pa dini syao), ikaŵeje panyuma pakwaichilila umanyilisi (wa dini jakuona), (ŵatindene) ligongo lya litima lyalyaliji chilikati chao, sano jwachakane ma Ȃya ga Allah, basi (tachim'balanga ni kun'dipila), chisimu Allah ni Jwachitema pakuŵalanjila.

(20) Sano naga achikanganaga namwe, basi jilani: “Najipeleche ngope jangu kwa Allah pamo ni ŵandu ŵanguyiye.” Soni jilani kwa aŵala ŵana kupedwaga chitabu (Ayuda ni Akilisito) kwisa soni ŵangapakombola kulemba ni kuŵalanga (Ŵarabu) kuti: “Ana nsingwiche (ni kwinjila mu Usilamu)?” Sano naga asingwiche nikuti pamasile paajongweche, nambo naga akugalauka (kuleka Usilamu), basi masengo genu ni kulungusya (utenga), sano Allah ni Jwakwalolechesya achikapolo (Ŵakwe).[3]
(3:3) Nnole chilaaki cha Ȃya ja (3:85).

(21) Chisimu aŵala ŵaakukanila ma Ȃya ga Allah, ni kuulagaga Achimitume mwangali ligongo, ni kuulagaga soni mu ŵanduŵa aŵala ŵaakulamulaga yakulungamika, mwatagulilani ya ilagasyo yakupoteka nnope.

(22) Ŵele ŵanganyao ni ŵagajonasiche masengo gao pa duniya pano ni ku Akhera kwakwe, soni ngasakola ŵakwakamuchisya.

(23) Ana ngankwaona aŵala ŵapedwile chipande cha chitabu ŵaakuŵilanjidwa ku chitabu cha Allah kuti chaajilanye chilikati chao, kaneka likuga line mwa jamanjao liigalauchila kumbali aku lichisyululaga!

(24) Yalakweyotu ligongo lyanti ŵanganyao akasatiji: “Moto ngauja kutukwaya ikaŵeje moŵa gakuŵalanjikape.” Soni yanyenjile mu dini jaomo (yaunami) yaaŵele ali nkusepelela.

(25) Ana ichiŵa uli ndema jituchasonganganya pa Lisiku lyangali kaichila ya lyalakwelyo? Soni mundu jwalijose tachilipidwa mwakwana pa yawapanganyisye, soni ŵanyao ngasatendedwa lupuso.

(26) Jilani: “E Allah! Mwasyene uchimwene wosope, nkasimum'bwecha uchimwene jwamunsachile ni kum'bula uchimweneo jwamunsachile, soni nkunchimbichisyaga jwamunsachile ni kunchembulusya jwamunsachile, umbone wosope uli M’myala Mwenu, chisimu Mmwe pa chindu chilichose m'bele Ŵakombola.”

(27) “Nkasachijinjisyaga chilo m'muusi (ni kuleupa muusiwo kwipipa chilo mpela ndema jachitukuta), ni nkuujinjisyaga soni muusi m'chilo (nikuleupa chilocho kwipipa muusi mpela ndema jakusisima). Soni nkasakoposyaga chaumi kuumila mu chachiwe, nikoposya chachiwe kuumila mu chaumi (mpela nguku kopoka mwindanda lindanda kopoka mu nguku). Ni nkumpaga lisiki jwamunsachile lyangaŵalanjika.”

(28) Ŵakulupilila akatomana nago ulongo makafili kwaleka ŵakulupilila (achin'jao), basi jwachatende yele nikuti ngasakola chilichose chakuuma kwa Allah, ikaŵeje (kutomana nago ulongo wapachanyape) pakuliigosa ŵanganyammwe ku yakusakala yao yankwiijogopa, sano Allah ni akuntetela ya Nsyenejo (pa ilagasyo Yakwe), soni kwa Allah pe ni kwakuujila.

(29) Jilani: “Kanga chinyyisise yaili mu idali mwenu kapena kuilochesya papaswela Allah tayimanyepe, soni akumanyilila yaili kumawunde ni yaili petaka, sano Allah pa chindu chilichose aŵele Jwakombola.”

(30) Lisiku lyatachiisimana mundu jwalijose yambone yajwapanganyisye ili isonganganyisyidwe, ni yakusakala yakwe yajwapanganyisye, ni juchilajila yanti pakaŵe pana nkuuli welewu chilikati cha yakusakalayo ni jwalakwejo. Sano Allah ni akuntetela ya Nsyenejo (pa ilagasyo Yakwe), soni Allah ni Mpole kwa achikapolo (Ŵakwe).

(31) Jilani (mmwe Muhammadi ﷺ): “Nam’baga jenumanja nkunnonyela Allah, basi munguyani; Allah channonyele soni chankululuchile sambi syenu, sano Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.”

(32) Jilani: “Mumpikanilani Allah ni Ntenga ﷺ.” Nambo naga akugalauka, basi (chachipedwa ipotesi) chisimu Allah jwangaganonyela makafili.

(33) Chisimu Allah ŵansagwile Adam, Nuhu, liŵasa lya Ibrahima ni liŵasa lya Imrani pa iwumbe yosope.

(34) (Ŵaliji) ŵanache; (ŵakupagwana) ŵane kuumila mwa ŵane chilikati chao, sano Allah ni Jwakupikanichisya, Jwakumanyilila nnope.

(35) (Kumbuchilani) katema kaŵaŵechete ŵankwao Imrani (ŵali mamaŵao Maryam jwali mamagwe Isa) kuti: “Ambuje ŵangu! Chisimu une nantaŵiile nasili janti; (mwanache) jwali nchitumbo changuchi chachiŵa pepesa (lyakutumichila kunsikiti wa Baitul Muqaddas) basi mbochelani (nasili janguji), chisimu Mmwejo niŵan'di Ŵakupikanichisya, Ŵakumanyilila nnope.”

(36) Basi ndema jaŵam'beleche ŵatite: “Ambuje ŵangu! Unetu mbeleche jwankongwe!” - Sano Allah ni Nkuchimanya chenene chaŵaŵelechecho - “Nambo jwannume (junyembecheeyeeje kuti chimbeleche) nganijuŵa mpela jwankongwe (jwambeleche, ngati jwankongwe jwakuujilila machili soni ngaŵa nkutumichila mwakwanila ku nsikiti). Sano une nampele lina lyakuti ‘Maryam’,[4] sonitu une ngun'juya jwalakweju ni ŵanache ŵakwe Kukwenu kutyochela ku shetani jwakuŵinjidwa.”
(3:4) Maryam liŵele lina lyamalumbo, gopolela kwakwe nikuti: Ndumetume ja Allah.

(37) Basi (Allah) M’mbujegwe ŵampochele kapochele kambone, soni ni ŵankusisye kakusye kambone, ni ŵantesile Zakariya kuŵa nkunchengeta jwakwe. Ndaŵi ni katema kaŵaliji Zakariya ali nkun'jinjilila (Maryamujo) ku chigunguli cha mu nsikitimo,[5] ŵaliji nkuisimana kwa jwalakwejo yakulya. Ŵatiji (pakum'busya): “E Maryam! Kwapi nkuipata ayi?” Jwalakwe jwatiji: “Yalakweyi yikutyochela kwa Allah. Chisimu Allah akumpaga lisiki jwansachile mwangaŵalanjila.”
(3:5) Al-Mihrâb (chigunguli cha mu nsikiti), aga ni malo gakuswalila gagakasaŵaga mu nsikiti nambo cha pakasyepela.

(38) Papopo Zakariya jwaaŵendile Ambujegwe (Allah) kuti: “Ambuje ŵangu! Mumbani kuumila Kukwenu mwanache jwambone, chisimu Mmwejo ni Ŵakupikana kuŵenda.”

(39) Sambano jwalakwe ali ajimi kuswali ku chigunguli cha mu nsikiti, Achimalaika ŵam'bilasile (pakunsalila kuti): “Chisimu Allah akumpa abali jakusengwasya ja (kuti chim'beleche mwanache lina lyakwe) Yahaya, juchachigombelechesya (ya ntume juchachipagwa ni) liloŵe lyakuumila kwa Allah (lyakuti ‘M'be! Nikuŵa’ jwali Isa) ni chachiŵa soni (Yahayajo) jwakuchimbichika, jwakuligosa ku yansese soni (chachiŵa) Ntume jwa mwa ŵandu ŵambone.”

(40) Jwalakwe jwatite: “Ambuje ŵangu! Chingole chantiuli mwanache kutendaga pamasile paumbichilile uchekulu, nombe soni ŵankwangu ŵapalale[6]?” (Lilaika) lyatite: “Mwele (nimuchiiŵele); Allah akutendaga yasachile.”
(3:6) Ŵakongwe ŵapalale ni ŵanti chipagwilecho nganaŵelecheje. Nambo naga ŵaŵelecheje ni atekuleka kuŵelekako, akasaŵilanjikwaga ŵakongwe ŵajumu.

(41) Jwalakwe jwatite: “Ambuje ŵangu! Mumbichilani chimanyilo (chachiimanyisye yanti ŵankwangu ajigele chilu)!” (Lilaika) lyatite: “Chimanyilo chenu nichanti ngasinkombola kwaŵechetekasya ŵandu moŵa gakwana gatatu ikaŵeje mwagamba kulanjilape basi. Ni mwaakolanjeje Ambuje ŵenu kwejinji soni mwaaswejesyeje (pakuswali) kwigulo ni kundaŵi.”

(42) Soni (kumbuchilani) katema kaŵaŵechete Achimalaika kuti: “E mmwe Maryam! Chisimutu Allah ansagwile mmwejo, ni answejesye, soni ansagwile pa uchimbichimbi kwaapunda achakongwe ŵamitundu josope jaŵandu.”

(43) “E mmwe Maryam! Linandiyani kwa Ambuje ŵenu, soni nsujuduji ni kwinamaga (kuswali) pamo ni akwinama.”

(44) Syalakwesi ni sine mwa abali syakusisika syatukun'juwulila, ni nganim'ba nao ŵanganyao ndema jaŵaponyaga yakulembela yao (m'mesi kuŵa ndoto janti amanyilile) kuti ŵani mwa jamanjao ŵachanchengete Maryam, soni nganim'ba nao ndema jaŵaliji nkukangana.

(45) (Kumbuchilani) katema kaŵaŵechete Achimalaika kuti: “E mmwe Maryam! Chisimutu Allah akuntagulila abali jakusengwasya ja (kuti chim'beleche mwanache ni) liloŵe lyakuumila Kukwakwe (mwangali kusimangana ni ŵalume, nambo pagamba kunsalila kuti: ‘ŵelekani’ mmwe ni kuŵeleka), lina lyakwe chachiŵa Masihi Isa mwanache jwa Maryam, jwakuchimbichika pa duniya ni ku Akhera kwakwe, soni ni jumpepe mu ŵakuŵandichisyidwa (kwa Allah).”

(46) “Soni chachiŵecheta ni ŵandu ali nnuuli kwisa soni ali akusile, ni chachiŵa mu ŵandu ŵambone.”

(47) (Maryam) jwatite: “Ambuje ŵangu! Chingole chantiuli mwanache kutendaga nganangwayeje mundu jwalijose (jwannume)?” (Lilaika) lyatite: “Mwele (nimuchiiŵele), Allah akasagumba chasachile. Pati asachile chilichose (kuti chipatikane), basi agambaga kuchisalila kuti ‘M'be!’ nichikasaŵaga.”

(48) “Soni chachin'jiganya kulemba ni lunda lwakusokoka, kwisa soni Taurat ni Injil.”

(49) “Soni (chachiŵa) Ntenga (juchachitumisyidwa) ku ŵanache ŵa Israila (ni chachiŵaga ali nkwasalila yanti): ‘Chisimutu une nam’bichilile ni chisimosimo kuumila kwa M'mbuje gwenu, mwanti chingombolecheje kun'gumbila kutyochela mwilongo chitusitusi cha chijuni nikuchipepelela, basi nikusyuka chijuni chisyesyene mu lisosa lya Allah, ni chimbosyeje ŵangalola kwachipago, ŵachinaŵa, ni kusyusyaga ŵawe mu lisosa lya Allah, chinansalileje soni yachin'dyeje ni yachinsunjeje m’majumba mwenu. Chisimu mu yalakweyi muŵele mwana chimanyilo kukwenu nam'baga jenumanja ŵakulupilila (kusyene).’

(50) ‘Soni (chimbe) jwakwitichisya yaili paujo pangu yakutyochela m'Taurat, nikuti soni nankundisye yine yayakanyisyidwe kukwenu, ni nam’bichiiliile ni chisimosimo kuumila kwa M'mbuje gwenu (kuŵa chimanyilo cha utume wangu), basi mun'jogopani Allah ni kungunda une.’

(51) ‘Chisimu Allah ni M'mbuje gwangu soni M'mbuje gwenu, basi mun'galagatilani Jwalakwejo, lyalakweli nilitala lyagoloka.”

(52) Nambo ndema jaŵauweni Isa mwa jamanjao ukafili (kuti ukwendelechela) ŵatite: “Ana ŵani ŵachaŵe akungamuchisya ŵangu (pa kuŵilanjila) kwa Allah?” Ŵakulijiganya ŵakwe ŵatite: “Uwwetu ni ŵatuli ŵakunkamuchisya Allah, tunkulupilile Allah, soni ŵichilani umboni wanti uwwe chisimu chene tuli Asilamu.”

(53) “Ambuje ŵetu! Uwwe tuikulupilile yantulwisye, ni tunkuyiye Ntenga, basi tulembani pamo ni akuŵichila umboni (pa ya ujika Wenu).”

(54) Ni ŵatesile malindi (Ayuda gakusaka kum'bulaga Isa), nambo Allah ŵalepelekasyisye malindigo (pakun'jigala Isa kujanajo kwinani nkanaiche mwakunkamula), sano Allah ni Jwambone nnope pakulepelekasya malindi ga amalindi.

(55) (Kumbuchilani) katema kajwaŵechete Allah kuti: “E mmwe Isa! Chisimutu Une chinan'jigale ni kunkwesya Kukwangu, soni chinanswejesye ku ŵandu makafili, ni chinaatende ŵandu ŵankuyiye kuŵa pachanya pa ŵandu makafili mpaka lisiku lya Kiyama. Kaneko Kukwangu nikwakuujila kwenu ni tinjijiilanya chilikati chenu mu ichindu yamwaliji nkulekangana.”

(56) “Sano aŵala ŵaakanile, basi chinalagasye ni ilagasyo yaukali nnope pa duniya pano ni ku Akhera kwakwe, soni ngasakola ŵakwakamuchisya.”

(57) Nambo aŵala ŵaakulupilile ni kutendaga yambone, basi chachalipila malipilo gao mwakwana, sano Allah ni jwangaanonyela ŵakulitenda lupuso.

(58) Ayi yatukunsoomelayi (mmwe Muhammadi ﷺ) gaŵele ma Ȃya ni chikumbusyo chalunda lwakusokoka.

(59) Chisimu chilandanyo cha Isa kwa Allah chiŵele chisawu Adam; ŵan'gumbile kuumila mwitaka kaneko niŵantesile kuti: “Ŵani (mundu!) Basi niŵaŵele.

(60) (Yalakweyi ni) yakuona yakutyochela kwa Ambuje ŵenu (Allah), sano ngasim'ba mwa ŵakaichila.

(61) Sano ŵachakangane nomwe mu jele nganiji panyuma pa umanyilisi waum’bichililewu, basi jilani: “Ikani, twaŵilanje ŵanache ŵetu ni ŵanache ŵenu, achimmasyeto ŵetu ni achimmasyeto ŵenu, twachimisyewe ni mwachimisyene ŵakwe, kaneko ni tuŵende (kwa Allah) mwakuteteŵala, basi ni tugatende malweso ga Allah kuti gaŵe kwa ŵali ŵaunami (mwetuwe).”

(62) Chisimu jalakweji ni ngani jakuonaonape, ni pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun'galagatila) ikaŵeje Allah, soni chisimu Allah ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(63) Nambo naga akugalauka (kuleka yele yakuonayi), basi (tachapa ipotesi), chisimu Allah ni Jwaakwamanya chenene akuwatanganya.

(64) Jilani: “E jenumanja achimisyene chitabu (Ayuda ni Akilisito)! Ikani kuliloŵe lyakulungamika (lyachitulandane) chilikati chetuwe ni jenumanja, lyanti ‘Tukan'galagatilaga (jwinepe) ikaŵeje Allah, ni tukam'bwanganyaga ni chilichose, soni ŵane mwetuwe akatenda ŵane kuŵa milungu kunneka Allah.” Nambo naga akugalauka (kuleka lyele liloŵeli), basi jilani: “Ŵichilani umboni wanti uwwe chisimu chene tuli Asilamu (ŵakulipeleka kwa Allah).”

(65) E jenumanja achimisyene chitabu (Ayuda ni Akilisito)! Anauli nkukanilana pa ya Ibrahima, kutendaga (itabu ya) Taurat ni Injil nganiitulusyidwa ikaŵeje panyuma pakwe, ana ŵangali lunda?

(66) Nnole! Ŵanganyammwe ni aŵalaŵala ŵamwakaanilene pa ichindu yamwakwete nayo umanyilisi, nambi uli (sano) nkukaanilana pa ichindu yanganinkola nayo umanyilisi, sano Allah ni Jwaakumanyilila nambo ŵanganyammwe ngankumanyilila.

(67) Ibrahima nganaŵa Myuda kapena Mkilisito, nambo ŵaliji jwakongoka (pakulekangana nasyo dini syepombotale, ŵaliji soni) Nsilamu (jwakulipeleka); soni nganaŵa mwa akuwanganya (Allah ni isanamu).

(68) Chisimu ŵandu ŵali ŵakuŵajilwa kulumbikana najo Ibrahima, ni aŵala ŵaŵankuyiye (pa ndema ja utume wakwe), ni aju Ntumeju (Muhammadi ﷺ), kwisa soni ŵandu ŵaakulupilile (pakunda Usilamu), sano Allah ni Nkwaagosa ŵakulupilila.

(69) Likuga line lya ŵandu ŵaŵapedwile chitabu (Ayuda ni Akilisito), likasasachililaga lili linsokonesye (pakunkoposya mu Usilamu), ni pangali ŵampaka ŵasokonesye ikaŵeje achimisyene, nambo ngakumanyilila.

(70) E jenumanja achimisyene chitabu (Ayuda ni Akilisito)! Ligongo chichi nkugakana ma Ȃya ga Allah (Qur’an) kutendaga jenumanja nkutendelaga umboni (kuti gakuonaonape)?

(71) E jenumanja achimisyene chitabu (Ayuda ni Akilisito)! Ligongo chichi nkuwanganyaga yakuona ni yaunami ni kusisaga yakuona kutendaga jenumanja nchimanyililaga?

(72) Soni likuga line lya ŵandu ŵaŵapedwile chitabu lyatite (pakwasalila achimijao): “Ikulupililani yaitulusyidwe kwa ŵandu ŵakulupilila (Asilamu) kundanda kwa muusi (kundaŵi) ni n’nyikane kumbesi kwakwe (kwigulo) kuti mwine ŵanganyao chaujile (munyuma kuleka Usilamu).”

(73) “Soni nkasimunkulupilila jwalijose ikaŵeje jwaakuyiye dini jenu (ja Chiyuda kapena Chikilisito).” Jilani: “Chisimu naga chongoko chisyesyene ni chongoko cha Allah basi.” (Ayuda ni Akilisitowo akasatiji sikati jao: “Nkasinkulupilila) ataakwika mwapedwile jwalijose yakulandana ni yampedwile ŵanganyammwe, kapena kuti ataakwika mwan'gomeche kwa M'mbuje gwenu.” Jilani: “Chisimu umbone wosope uli m’Myala mwa Allah akasampaga jwansachile, sano Allah ni Jwakwanila kusyene (ku iwumbe Yakwe), Jwakumanyilila nnope.”

(74) Akunsagulilaga ukoto Wakwe jwansachile, soni Allah ni Nsyene umbone wekulungwa.

(75) Soni mu ŵandu ŵaŵapedwile chitabu mwana ŵanti naga n'di mwasunjisye maunjili-maunjili ga chipanje mpaka am'buchisye, ni mwana ŵane mwa jamanjao ŵanti naga n'di mwasunjisye Dinari (mbiya jimpepe), nganaŵa am'buchisye ni ikaŵeje n'di mwaajimilile (pa kwaŵilasya mwa kwakwekweteka). Yalakweyo ligongo lyanti ŵanganyao akasatiji: “Pangali litala lililyose lyakutugambila uwwe ligongo lya (kwaaliila) ajinga (ŵanganituŵa nao imo mu dini ligongo Allah atukundisye).” Ni akunnambuchisyaga Allah aku achimanyililaga (kuti akulambusya).

(76) (Ngwamba!) Nambo jwaakukwanisya chilanga chakwe, ni kuŵaga ali nkun'jogopa (Allah pakuligosa ku ilemwa, jwele nijuchaŵe jwakunonyeledwa ni Allah), basi Allah chisimu chene akwanonyela ŵakun'jogopa (Jwalakwe).

(77) Chisimu ŵandu ŵaakusagula (ya duniya) yantengo wannono pakusumanya ni chilanga cha Allah kwisa soni kulumbila kwao, ŵanyao ngasakola liunjili lililyose (lya yambone) ku Akhera, soni Allah ngaaja kwaŵechetekasya, ata nikwalola kose ngaaja kwalola lisiku lya Kiyama, soni ngaaja kwaswejesya. Ni akwete kupata ŵanganyao ilagasyo yakupoteka nnope.

(78) Soni mwa jamanjao chisimu chene mwana likuga line likasapindaga ndimi syao pakusooma chitabu kuti nyyiganichisyeje (yaakusoomayo) kuti ya m’chitabu, kutendaga nganiiŵa ya m’chitabu. Ni akutiji: “Yalakweyi iwumile kwa Allah.” Kutendaga nganiyiuma kwa Allah. Ni akunnambuchisyaga Allah aku achimanyililaga (kuti akulambusya).

(79) Nganiiŵa yakuŵajilwa kwa mundu (mpela Isa mwanache jwa Maryam) juŵapedwile chitabu, umanyilisi wakwilanyichisya ni utume, panyuma pakwe ni kwatendaga ŵandu kuti: “M'beje ŵakungalagatila une mmalo mwa Allah.” Nambo (yaŵasalilaga yakwe niyanti): “M'be jenumanja ŵakutumichila Ambuje Nnungu (mwalunda ni umanyilisi) ligongo lyanti nkwiganyaga chitabu soni ligongo lyanti nkuchisoomaga (chitabucho).”[7]
(3:7) Aji Ȃyaji jikwakanila Akilisito ŵaakun’jigalaga Isa mwanache jwa Maryam kuŵa nnungu jwao jwakun’galagatila kunneka Allah. Isa nsyene juchakana pa Kiyama ya kun’galagatila kwaoyo. Nnole ma Ȃya ga (5:116-117).

(80) Soni nganaŵa annamulile yanti mwatendeje Achimalaika ni Achimitume kuŵa milungu. Ana mpaka annamulile ya ukafili panyuma panti n'di Asilamu?[8]
(3:8) Akilisito ŵannapilile Isa mwanache jwa Maryam mwakupelenganya malile, mpaka ŵan’jigele kuŵa nnungu jwao jwakun’galagatila kunneka Allah. Niligongo lyakwe Ntume Muhammadi ﷺ jwatite: “Ngasimunapilila une mwakupelenganya malile mpela yaŵatite Akilisito pakunnapilila Isa mwanache jwa Maryam. Une ngambile kuŵa kapolo (jwa Allah). Basi ni mungolanjeje une kuti Kapolo jwa Allah ni Ntenga Jwakwe.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadîth No. 3261).

(81) Soni (kumbuchilani) katema kajwataŵene Allah chilanga ni Achimitume (pakwatenda kuti): “Chisimu mulimose mwachinampele chitabu ni lunda lwakusokoka (nikuŵa ni umanyilisi kwisa soni uchimbichimbi wakupunda), kaneko ni kwisa kum’bichilila Ntenga jwakwitichisya yan'di nayo, ichiŵajilwa kukwenu kunkulupilila ni kunkamuchisya.” (Jwalakwe) jwaawusisye kuti: “Ana nkundile ni kujigala pa yalakweyi chilanga Changuchi?” Ŵanganyao ŵatite: “Tukundile.” (Jwalakwe) jwatite: “Basi tendelani umboni (yachilangachi), nombe Une ndinamwe pakutendela umboni.”

(82) Nambo ŵachagalauche panyuma pa yele, basi ŵanyao niŵali ŵakunyosya.

(83) Ana akusaka dini jinepe jangaŵaga ja Allah, kutendaga chilichose cha kumawunde ni petaka chikwitika Kukwakwe mwakusaka ni mwangasaka? Soni Kukwakwe chachiuchisidwa.

(84) Jilani: “Tukulupilile mwa Allah, ni yaitulusyidwe kukwetu (jajili Qur’an) ni yayatulusyidwe kwa Ibrahima, Ismaila, Isihaka, Yaakubu ni isukulu yakwe, ni yaŵapedwile Musa ni Isa, ni Achimitume kuumila kwa Ambuje ŵao, ngatukulekanganya chilikati cha jumpepe mwa ŵanganyao, soni uwwe Kukwakwe tukulipeleka.”

(85) Soni jwachasache dini jinepe jangaŵaga ja Usilamu, nikuti ngasijipocheledwa kuumila kukwakwe, soni jwalakwejo ku Akhera tachiŵa mu ŵakwasika.[9]
(3:9) Ili yakusosekwa nnope mundu jwalijose kulupilila utume wa Muhammadi ﷺ. Akusimulila Abu Hurairah رضى الله عنه yanti: Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite: “Ngunnumbila Ajula (Allah) jwauli ntima wa Muhammadi mu nkono Mwakwe, pangali jwalijose mwa Ayuda ni Akilisito (ŵa ajino ndaŵijino) ŵaakupikanaga yangune, kaneka ni kwikanila kuwa akakukulupilila ya utenga wandumisyidwe nao (wa chikulupi cha Tauhidi ni Qur’an), ikaŵeje tachiŵa mu ŵandu ŵa ku Moto.” (Swahîh Muslim, Hadîth No. 152). Nnole Ȃya ja (4:47) ni chilaaki chakwe.

(86) Ana Allah mpaka ŵajongole chinauli ŵandu ŵakanile panyuma paakulupilila kwao ni kutendela umboni yanti chisimu Ntenga (Muhammadi ﷺ) jwakuonaonape, ni kwaichilila soni ilosyo yakuonechela palangulangu? Sano Allah jwangaŵa nkwajongola ŵandu ŵakulitenda lupuso.

(87) Ŵanganyao malipilo gao niganti; chisimu malweso ga Allah, Achimalaika ni ŵandu wosope gali pa jamanjao.

(88) Mwele (mmalweso ga ku Motogo) chakaŵe ŵandamo, ilagasyo ngaija kupungusyidwa kwa jamanjao, soni ŵanyao ngaaja kupedwa lipesa.

(89) Ikaŵeje aŵala ŵatesile toba panyuma pa yalakweyo, ni kwilanya (itendo yao), basi chisimu Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.

(90) Chisimu aŵala ŵakanile panyuma pa chikulupi chao, kaneko nikonjechesya soni kanila, toba jao ngasijipocheledwa ata panandi, soni ŵanyao niŵali ŵakusokonechela.

(91) Chisimu aŵala ŵakanile ni kwikanila kuwa ali makafili, nikuti ngasijipocheledwa kutyochela kwa jwalijose mwa jamanjao golodi jagumbala chilambo cha pasi atamuno ali aliwombolele najo, ŵanganyao akwete kupata ilagasyo yakupoteka nnope, soni ngasakola ŵakwakamuchisya.[10]
(3:10) Anasi bin Mâlik رضى الله عنه akusimulila yanti: Ntume jwa Allahﷺjwaŵechetaga yanti: “Kafili tachiwusyidwa (ku Kiyama) kuti: ‘Ana nkakole golodi jejinji jaati gumbala chilambo chapasi, nkajitosile pakuliombolela mwasyene (ku Moto)?’ Jwalakwe tachiti pakwanga: ‘Elo.’ Ni tiyichiŵechetedwa kukwakwe yanti: ‘Mmwe mwaŵendedwe yakwepepala kupunda yalakweyo (kuti nkam’bwanganyaga Allah pakun’galagatila ni chindu chine, gopolela kuti: Uwwukunde Usilamu), nambo mwakanile.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadîth No. 6173).

(92) Nganim'ba mpatile umbone (usyesyene) mpaka nkaatoole mu yankuinonyela, sano mu chilichose chachintole, basi chisimu chalakwecho Allah akuchimanya chenene.

(93) Yakulya yosope yaliji ya halaal ku ŵanache ŵa Israila, ikaŵeje yaŵalitendele kuŵa ya haraam[11] Israilajo nsyene Taurat nkanijitulusyidwe. Jilani: “Basi ikani najo Taurat ni n'jisoome naga jenumanja nkuŵecheta yakuona.”
(3:11) Nnole chilaaki cha Ȃya ja (2:85).

(94) Sano juchansepele Allah unami panyuma pa yalakweyi, basi ŵanganyao niŵachaŵe ŵakulitenda lupuso.

(95) Jilani: “Allah aŵechete yakuona, basi kuyani dini ja Ibrahima jwakongoka soni nganaŵa mwa akuwanganya (Allah ni isanamu).”

(96) Chisimu naga nyumba jandanda jajaŵichidwe kwa ŵandu (kuŵa jagalagatilamo Allah) ni jajili pa Bakkah[12] (ku Maaka), jaupile soni (jiŵele) chongolo ku iwumbe yosope (ŵandu ni majini).
(3:12) Liloŵe lyakuti (Bakkah) likwamba malo gasyesyene galitaŵidwepo Likaaba ku Maaka.

(97) Mwalakwemo mwana imanyilo yakuonechela (yakulosya kuchimbichika kwakwe ni uchikala wakwe), mpela pamalo paŵaliji nkwima Ibrahima (ndema jaŵaliji nkutaŵa Likaabalyo), soni jwachajijinjile (jele nyumbaji) chaŵe mu ntunjelele. Sano kwa lilamusi lya Allah iŵele yakusosekwa kwa ŵandu kuja kutenda Hija ku nyumbajo ŵampaka akombole kupata litala lyakwaulila kwele, nambo jwatakane (kujakutenda Hija mwangali chipaka chisyesyene nikuti chaŵe kafili) basi chisimu Allah ni Jwankwanekwane jwangalajila iwumbe Yakwe.

(98) Jilani: “E jenumanja achimisyene chitabu (Ayuda ni Akilisito)! Ligongo chichi nkukanila ma Ȃya ga Allah kutendaga Allah aŵele Mboni pa ichindu yankutenda?”

(99) Jilani: “E jenumanja achimisyene chitabu (Ayuda ni Akilisito)! Ligongo chichi nkwasiŵilila ŵandu ŵakulupilile kuti akakuya litala lya Allah (wauli Usilamu)? Nkulisosela lyalakwelyo kupombotala (kuti lionecheje mpela lyakusakala) kutendaga jenumanja nkuŵichila umboni (wanti Usilamu ni litala lyagoloka)? Sanotu Allah nganaŵa jwanti ni ngaimanya yankutenda.”

(100) E jenumanja ŵankulupilile! Naga nkwika mwakulipikanila likuga line mu ŵandu ŵaŵapedwile chitabu, cham'buchisye ku ukafili panyuma pakulupilila kwenu.

(101) Ana chim'be makafili chanti uli kutendaga ma Ȃya ga Allah gakusoomedwa kukwenu nombenajo Ntenga ﷺ ali chilikati chenu? Sano jwachalikamulile chenene mwa Allah, nikuti pamasile paajongoleledwe kwitala lyagoloka.

(102) E jenumanja ŵankulupilile! Mun'jogopani Allah kun'jogopa kusyesyene, soni nkaika mwa kuwa ikaŵeje n'di Asilamu.

(103) Soni kamulisyani ŵanaose lukonji lwa Allah (jajili Qur’an) ni ngasinnekangana. Soni kumbuchilani chindimba cha Allah pa jenumanja; pandema jamwaliji ŵakuŵengana, basi ni jwalumbikenye chilikati cha mitima jenu mwanti mwa chindimba Chakwe mwasyuchile kuŵa ŵaulongo. Soni mwaliji mungulugulu mwalisimbo lya Moto, ni ŵan'jokwele mwalakwemo. Iyyoyopeyo ni yakutiji Allah pakusalichisya kukwenu ma Ȃya Gakwe kuti n'jongoche.

(104) Soni lipatikane mwa jenumanja likuga lyakuŵilanjila ku umbone (Usilamu), ni lilamuleje (kutenda) yambone ni kanyaga yakusakala, sano ŵanganyao niŵachaŵe ŵakupunda.

(105) Ni ngasim'ba chisawu aŵala ŵaŵagaŵikene ni kulekangana panyuma pa kwaichilila ilosyo yakuonechela palangulangu, soni ŵanganyao akwete kupata ilagasyo yekulungwa nnope.

(106) Lisiku lya sichiswejela ngope sine ni kupiilila ngope sine, sano aŵala ŵasichipiilila ngope syao (chachatenda kuti): “Ana mwakaaniile panyuma pakulupilila kwenu? Basi pasyani ilagasyo ligongo lya ayila yamwaliji nkuikana.”

(107) Sano nambo aŵala ŵasiichiswejela ngope syao, basi tachiŵa mu ukoto wa Allah, ŵanyao mwalakwemo tachiŵa ŵandamo.

(108) Gele ni ma Ȃya ga Allah gatukunsoomela mwakuonaonape, ni nganaŵa Allah jwakusaka kuitenda lupuso iwumbe (Yakwe).

(109) Soni yosope yaili kumawunde ni yaili petaka nsyene jwakwe Allah, soni kwa Allah ni kwakuujila indu yosope.

(110) Jenumanja (Asilamu) m'bele nkutula wambone nnope waukoposyedwe (pakusagulidwa chilikati cha mikutula josope kuti uŵe wakamuchisya) ku ŵandu, nkulamulaga (kutenda) yambone ni nkukanyaga yakusakala, soni ni nkukulupililaga mwa Allah. Mwanti ŵaŵapedwile chitabu (Ayuda ni Akilisito) ingaŵe ŵakulupilile (pakunda Usilamu), ingaliji yambone kukwao, ŵane mwa jamanjao ŵana chikulupi, nambo ŵajinjio ŵakunyosya.

(111) Nganaŵa annagasisye ŵanganyao ikaŵeje ni ilagasyo (yannonope), soni naga ali atite ampute ngondo mpaka annosye migongo (kutiila), soni ŵanyao ngaŵa nkukulupusyidwa.

(112) Kuŵichidwe pa jamanjao kuchembulusyidwa palipose paakupatikana ikaŵeje (naga ali alikamulile) ni lukonji lwa Allah (pakuya dini jakwe ja Usilamu) kapena lukonji lwa ŵandu, (pakamuchisyidwa ni ŵandu ŵane mu yakutenda yao, nambo pajika ngaŵa nkola machili). Ni aŵajilwe kupata gasabu ja kuumila kwa Allah, soni ni kuŵichiidwe pa jamanjao kulaga (kwangalekangana nako), yalakweyo ligongo lyanti ŵanganyao ŵaliji nkukanila ma Ȃya ga Allah, nikuŵaga soni ali nkuulaga Achimitume mwangali ligongo. Basi yeleyo ni ligongo lya kunyosya kwao soni ŵaliji ali nkusumba mipika.

(113) Nganaŵa wosope ŵene kuti ŵakulandana, nkutula wine mu ŵaŵapedwile chitabu (Ayuda ni Akilisito) uŵele wakwimilichika (pa yakuona yakuya Usilamu panyuma pakusinguka kwao), akasasoomaga ma Ȃya ga Allah ndaŵi syaachilo aku achisujuduji (kuswali).

(114) Akasakulupililaga mwa Allah ni Lisiku Lyambesi, ni akasalamulaga (kutenda) yambone nikanyaga yakusakala, soni ni akasatendaga chitema pa masengo gambone. Sano ŵanganyao ni ŵali mu ŵandu ŵambone.

(115) Soni chilichose chachapanganye mu ichindu yambone basi ngaaja kwakana nacho (nambo chaakaalipile malipilo gambone). Sano Allah ni Jwaakwamanya chenene ŵakun'jogopa (Jwalakwe).

(116) Chisimu aŵala ŵakanile, ngaŵa nkwakamuchisya chipanje chao atamuno ŵanache ŵao chilichose mu (ipotesi) yakuumila kwa Allah, soni ŵanganyao niŵandu ŵa ku Moto, ŵanyao kwalakweko takaŵe ŵandamo.

(117) Chilandanyo cha indu yaakutola pa awu umi wa duniya uno, chili chisawu mbungo jajili nkati mwakwe mwana kusisima kwakogoya jajipujiile n'gunda wa ŵandu ŵaalitendele lupuso achimisyene ni kuujonanga, ni nganiŵatenda Allah lupuso nambo achimisyene ni ŵaakulitenda lupuso.

(118) E jenumanja ŵankulupilile! Ngasimwatenda ŵanganaŵa mwa jenumanja kuŵa isyoŵe yakwisalila asili syenu, ngati ŵanyao ngaŵa nkuleka kulimbichila kutenda yakun'jonanga (naakailochesye pameso), ikwanonyelaga yaikunnagasyaga, umasile pauwonechele umagongo kuumila pakamwa pao, nambo soni yayikusisa mitima jao (nganisyo syakusakala) iŵele yekulungwa nnope. Pamasile patusalichisye ma Ȃya kukwenu nam'baga jenumanja ŵakumanyililaga.

(119) Ha! Ana jenumanja ni ŵankwanonyela ŵanganyao kutendaga ŵanyao ali ngaakunnonyela atamuno kuti jenumanja nkuikulupililaga itabu yosope? Soni naga ali asimangene namwe akasatiji: “Tukulupilile.” Nambo naga ali pakasyepela akasannumilaga songa sya yala ligongo lya ukali. Jilani: “Wani ni ukali wenuo, chisimu Allah ni Nkuimanya chenene yayili m’mitima.”

(120) Naga chili chim’bichilile (chindu) chambone chikasachasakalisyaga, nambo naga chili chimpatile chakusakala akasasengwaga nacho, nambo naga mpilile nikuŵa niwoga (wakun'jogopa Allah), nikuti malindi gao ngaŵa nkuntenda chilichose. Chisimu Allah ichindu yaakutenda ŵanganyao juŵele Jwaisyungula (kwaimanya chenene).

(121) Soni (kumbuchilani mmwe Muhammadi ﷺ) katema kamwaalaaŵiile kutyochela kwiŵasa lyenu kuti nkaalinganyichisye ŵakulupilila mauto gakumenyanila (ngondo ja Uhudi), sano Allah ni Jwakupikanichisya, Jwakumanyilila nnope.

(122) Katema kagasachilile makuga gaŵili mwa jenumanja kuti ganyambe (ligongo lya woga nikutila muŵatilile achinakunaku), nambo Allah nijuŵaliji Jwaagagosa (makuga) ganagaŵiligo (mwanti ŵagasunjile kuti gakatila), sano ŵakulupilila ajegamileje kwa Allah pe basi.

(123) Soni Allah chisimu chene ŵankulupwisye pa (ngondo ja) Badri kutendaga jenumanja n'di ŵangali machili (ligongo lya unandi wenu ni kupelembelwa ida yangondo), basi mun'jogopani Allah kuti m'be ŵakutogolela.

(124) Katema kamwasalilaga ŵakulupilila kuti: “Ana ngaiŵa yakunkwana jenumanja kuti M'mbuje gwenu junkamuchisye ni Achimalaika ŵakwana masausande gatatu ŵakutulusyidwa?”

(125) “Elo! Naga mpilile ni kuligosa (ku ilemwa) soni (amagongo ŵenuwo) ni kunyyichilila mwa chitema chao chalakwechi, M'mbuje gwenu junkamuchisye ni Achimalaika ŵakwana masausande nsano ŵana imanyilo.”

(126) Ni nganaitenda yalakweyi Allah ikaŵeje kuti iŵe abali jakusengwasya kukwenu, ni kuti soni jipate kutulala mitima jenu ni yalakweyo, sano chikulupusyo nganichiŵa chityochele kwinepe ikaŵeje kwa Allah, Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(127) (Ŵatesile yalakweyi) kuti akate chipande cha ŵandu makafili (pakwaulaga ŵane mwa ŵanganyao), kapena kwajigasya nchesela (ŵakusigalao) ni galauka yalayalape (pangapata yasachileje).

(128) Nganinkola (mmwe Muhammadi ﷺ) chilamusi chilichose (pa ŵanganyao), mwine (Allah) komboleka kwapochela toba jao (ni kwajongola panyuma pa ukafili wao) kapena kwapa ilagasyo, pakuti ŵanganyao chisimu chene ali ŵakulitenda lupuso.

(129) Soni yosope yaili kumawunde ni yaili petaka nsyene jwakwe Allah, akunkululuchilaga jwansachile ni kumpa ilagasyo jwansachile, sano Allah ni Jwaakululuka kusyene, Jwachanasa channope.

(130) E jenumanja ŵankulupilile! Ngasin'dyaga (chipanje cha) katapila mwakonjechesya-jonjechesya, ni mun'jogopani Allah kuti m'be ŵakupunda.[13]
(3:13) Nnole Ȃya ja (2:275) ni chilaaki chakwe.

(131) Soni ujogopani Moto waulinganyisyidwe kuŵa ŵa makafili.

(132) Ni mumpikanilani Allah kwisa soni Ntenga ﷺ kuti ntendeledwe chanasa.

(133) Soni kangamalani ku (masengo gagantendekasye kupata) chikululuko chakuumila kwa M'mbuje gwenu, ni Litimbe (lya ku Mbepo) lyalili kusapanguka kwa nchijiipi mwakwe kuli chisawu kwinani ni pasi, lyalilinganyisyidwe kuŵa lya ŵakun'jogopa (Allah).

(134) Aŵala ŵaakutolaga (ipanje yao) ili nkwajendela chenene atamuno ili yakanganiche, ni ŵaakusisaga ukali wao ni ŵaakwakululuchilaga ŵandu, sano Allah ni akwanonyelaga ŵakolosya.

(135) Ni aŵala ŵanti naga atesile chakunyalaya (chachili chilemwa chekulungwa mpela chikululu), kapena kulitenda lupuso achimisyene (pakutenda ilemwa yamwanamwana), akasankumbuchilaga Allah ni kuŵenda chikululuko pa sambi syao – Ana ni nduni jwampaka akululuche sambi pangaŵaga Allah? - Soni ni ngakasapitilisyaga pa yatesilejeyo kutendaga achimanyililaga.[14]
(3:14) Akusimulila Shaddâd bin Aus رضى الله عنه yanti: Ntume ﷺ jwatite: “Duwa jambone nnope jakuŵendela chikululuko kwa Allah nijanti: Allâhumma anta Rabbî, lâ ilâha illâ Anta. Anta khalaqtanî, wa ana ‘abduka, wa ana ‘alâ ‘ahdika wa wa‘dika mastatwa‘tu. A‘ȗdhu bika min sharri ma swana‘tu, abȗ’u laka bini‘matika ‘alaiya, wa abȗ’u laka bidhanbi, faghfirlî, fa innahȗ lâ yaghfiru adhdhunȗba illâ Anta.” (E Allah! Mmwe ni Ambuje ŵangu, pangali nnungu jwine jwakuŵajilwa kun’galagatila ikaŵeje Mmwe pe. Mmwe mwangumbile une, sano une ni kapolo jwenu. Soni une tingulupichiche pa chilanga chandaŵene Namwe ni yanalikanganiche kuntendela mwatingombolele. Ngulijuya Mwenumwe ku yakusakala yosope yambanganyisye. Ngwitichisya pameso Penu ukoto wosope wamumbele, ni nguntulila sambi syangu syosope, basi mungululuchilani, ligongo pangali ŵampaka akululuche sambi ŵangaŵaga Mmwe.) Ntume ﷺ jwajonjechesye kuti: “Naga jwinejwakwe juli juwombile jele duwaji muusi mwakola najo chikulupi chisyene, ni kuwa lisiku lilyolyo nkanikuswe, juchiŵa mu ŵandu ŵa ku Mbepo. Nambo soni naga jwinejwakwe juli juwombile jele duwaji chilo mwakola najo chikulupi chisyene, ni kuwa nkanikuche, juchiŵa mu ŵandu ŵa ku Mbepo.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 5947).

(136) Ŵanganyao malipilo gao nichikululuko chakuumila kwa M’mbuje gwao kwisa soni Matimbe ga ku Mbepo gasikujilima cha pasi pakwe sulo, chakaŵe ŵandamo mwalakwemo, soni kaje kusalala malipilo ga akupanganya (masengo gambone)!

(137) Paamasile pagaapiite kalakala jenumanja nkanimpagwe matala (gakulekangana-lekangana gaipotesi), basi jendagani pa chilambo kupita nchilola mujaŵelele mbesi ja akukanila.

(138) Aku kuŵele gombelesya ku ŵandu (wosope), ni chongolo kwisa soni chamuko kwa ŵakun'jogopa (Allah).

(139) Ni ngasimpela (pakumenyana ni amagongo ŵenu), soni ngasin'dandaula (pa ipato yayimpatile), soni jenumanja niŵachim'be ŵapenani naga n'di ŵakulupilila (kusyene).

(140) Nagaŵaga gampatile maŵanga, nikuti nombe ŵandu ŵaneo pakwete pagapatile maŵanga ganti chisawu gelega, sano galakwego ni masiku gatukugagalausyagalausya chilikati cha ŵandu (lelo kwajendela ichindu chenene ŵane malaŵi nikwisa kwajendela chenene ŵane), soni Allah (atesile yalakweyi) kuti ŵaamanyukule ŵandu ŵakulupilile (kusyesyene, pangatila pa ngondojo), nikuti soni ŵatende ŵane mwa jemanja kuŵa ŵakuwila pa ngondo ja dini, sano Allah jwangaanonyela ŵakulitenda lupuso.

(141) Soni kuti Allah ŵaswejesye aŵala ŵakulupilile nikugamala makafili (pakugajonanga).

(142) Ana nkuganichisya yanti chinkajinjile ku Mbepo, kutendaga Allah nkaniŵamanyukule ŵandu ŵaamenyene ngondo (petala Lyakwe) mwa jenumanja, ni kwamanyukula soni ŵakupilila (pa ngondojo)?

(143) Soni chisimu chene ŵanganyammwe mwaliji nkuchilajila chiwa (chakuwila pa ngondo ja Allah) nkaninsimangane nacho, sano ni nchiweni kusyene (pa kuulajidwa achimijenu) aku n'di nkulola.

(144) Ni nganaŵa Muhammadi ﷺ ikaŵeje Ntenga basi, Achimitenga (ŵajinji) ŵapite paujo pakwe. Ana naga ali awile kapena kuulajidwa mpaka n'galauchile ku indende yenu (kuujila ku ukafili)? Sano jwampaka agalauchile ku indende yakwe nganaŵa apeleche chisausyo chilichose kwa Allah, sano Allah ni chachalipila ŵakutogolela.

(145) Soni nganiiŵa yanti mundu jwalijose ni komboleka kuwa, ikaŵeje mu lisosa lya Allah pandema jakwe jelembedwe, sano jwaakusaka malipilo ga pa duniya chitumpele papopo, nombe soni jwaakusaka malipilo ga ku Akhera chitukampele kukoko, ni chitwalipila (yambone) ŵakutogolela.

(146) Ana soni ŵalingwaŵalingwa mwa Achimitume ŵaŵamenyene ngondo ali imo ni ŵandu ŵajinji ŵaumanyilisi (wa dini)! Nambotu nganatenguka ligongo lya ipato yayapatile petala lya Allah, soni nganatenda ulesi, nambo soni nganalitulusya (pameso pa amagongo ŵao), sano Allah ni akwanonyela ŵakupilila.

(147) Ni nganiiŵaga yakuŵecheta yao ikaŵeje ŵatiji: “Ambuje ŵetu! Tukululuchilani ileŵi yetu ni kupelenganya kwetu mpika pa indu yetu, soni n'galimbanganye makawu getu, ni ntukulupusye ku ŵandu achimakafili.”

(148) Basi Allah niŵapele malipilo ga pa duniya ni malipilo gambone nnope ga ku Akhera, sano Allah ni akwanonyela ŵakolosya.

(149) E jenumanja ŵankulupilile! Naga nkwiika mwakwapikanila aŵala ŵakanile, cham'buchisye ku indende yenu (ku ukafili), ni chin'galauche (kuumila ku chikulupi) n'di ŵakwasika.

(150) Nambo Allah ni M'mbuje gwenu (jwakunkamuchisya), soni Jwalakwe ni Jwambone nnope kwapunda akukamuchisya (wosope).

(151) Chituponye woga m’mitima mwa aŵala ŵakanile ligongo lyakum'bwanganya kwao Allah ni ichindu yanganaituluchisya umboni (wakulosya ulungu wakwe). Sano mauto gao (gakutamilichika) chigakaŵe ku Moto, kaje kusakala mauto ga ŵakulitenda lupuso!

(152) Soni Allah pamasile paŵankwanilichisye mwakuonaonape chilanga Chakwe (cha kwakombola amagongo ŵenu) ndema jamwaliji nkwaulaga mu lisosa Lyakwe, kwikanila ndema jamwalepele ni kulekangana nganisyo palilamusi (lya Ntume ﷺ lyangalekangana nalyo litumbi) ni mwanyochesye panyuma pakunnosya yamwaliji nkuinonyela, ŵane mwa jenumanja pana ŵaakunonyelwa ni duniya soni ŵane mwa jenumanja pana ŵaakunonyelwa ni Akhera, kaneka (Allah) ŵantyosyisye ku ŵanganyao (pakutiila) kuti an'dinje (kupilila kwenu), sano pamasile pankululuchile, soni Allah ni Nsyene umbone wakwatendela ŵakulupilila.

(153) (Kumbuchilani) katema kamwaliji nkukwela (mwitumbi pakwatiila amagongo ŵenu), soni n'di ngankugalauka kuti mpikane ya jwalijose, kutendaga Ntenga ﷺ ali nkum'bilanga munyuma mwenu, (Allah) niŵan'dipile pakumpa madandausi pachanya pa madandausi, (nambo ŵankululuchile) kuti nkadandaula pa (yambone) yayimpite soni atamuno pa (ipato) yayimpatile, sano Allah ni Nkusimanya chenene abali syosope sya yankutenda.

(154) Kaneko panyuma pa madandausi ŵantuluchisye ntunjelele walugono lwana kulikupulaga likuga line mwa jenumanja, kutendaga likuga line nganisyo sya m’mitima mwao syapele mbumu kusyene (mwanti ata lugono nganilwakupula), ŵaliji nkun'ganichisya Allah yangaŵa yakuona, nganisyo syachijinga; ŵaliji nkuŵecheta kuti: “Ana mpela tukwete uwwe mu aji nganiji chilichose (chagundana ni ulamusi)?” Jilani: “Ichindu yosope yene nsyene jwakwe Allah.” Akusisa m’mitima mwao yangaakwilosya kukwenu, pakuŵecheta akuti: “Tungakole mu aji nganiji chilichose (chagundana ni ulamusi) nga nganituulajidwa pepano.” Jilani: “Atamuno nkaŵe n'di m’majumba mwenu, angakopweche ŵandu ŵalembedwe kuti awulajidwe kwaula m’mauto mwao mwakuwila, nambo Allah (jwatesile yalakweyi) kuti juimanyukule yayili mu idali mwenu, ni kuti soni juiswejesye yaili m’mitima mwenu, sano Allah ni Nkuimanya chenene yaili mu idali.

(155) Chisimu ŵandu ŵaŵagalawiche (kutiila) mwa jenumanja lisiku lyagaasimangene makuga gaŵili (pa ngondo ja Uhudi), chisimu shetani ni juŵatelesyasisye ligongo lya ine (mwa ilemwa) yaŵapanganyisye, sano Allah pamasile paŵakululuchile ŵanganyao, chisimu Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwakutulala nnope ntima.

(156) E jenumanja ŵankulupilile! Ngasim'ba chisawu aŵala ŵakanile (achinakunaku), soni ŵakutiji pakwagamba achimijao pati ajesilejesile pa chilambo kapena kuja ku ngondo (nikuwila kukoko): “Angaŵe ŵaliji nowe, nga nganawa kapena kuulajidwa.” Allah (jwapele syele nganisyosyo) kuti jusitende kuŵa syakutendekasya kuligamba m’mitima mwao, sano Allah ni jwaakupelekaga umi ni chiwa, soni Allah ichindu yankutenda juŵele Jwakuilolechesya.

(157) Sano naga n'di m'bulajidwe petala lya Allah kapena kuwa chisimu chikululuko chakuumila kwa Allah ni chanasa iŵele yambone nnope ku ipunda yaakusonganganya ŵanganyao (pa umi wa duniya).

(158) Soni naga n'di m'bwile kapena kuulajidwa, chisimu kwa Allah chinchisonganganyisyidwa.

(159) Sano ligongo lya ukoto wakuumila kwa Allah m'bele (mmwe Muhammadi ﷺ) ŵakupepa ntima kwa ŵanganyao, nambo nkaŵe ŵaukali, ŵakalalisya ntima, akapwilingene mumbali mwenu, basi mwalekani ni kwaŵendela chikululuko, soni mwawusyani nganisyo pa ichindu, nambo naga n'di nsimichisye, basi jegamilani kwa Allah (ni kutenda yansimichisyeyo), chisimu Allah jukwanonyela ŵakwegamila (Kukwakwe).

(160) Naga Allah ali atite ankamuchisye basi pangali ŵampaka ankombole, nambo naga ali atite anneche (ngankamuchisya) ana niŵani ŵampaka ankamuchisye panyuma pa (kunneka) Jwalakwe? Sano kwa Allah pe ajegamile ŵakulupilila.

(161) Soni nganiiŵa yakomboleka kwa ntume jwalijose gwasya (chindu chakupata kungondo), mwanti jwalijose jwachagwasye (chindu) tachiikanacho chaŵagwasyisyecho lisiku lya Kiyama, kaneka mundu jwalijose tachilipidwa mwakwanila pa yaŵapanganyisye, soni ŵanyao ngasaja kutendedwa lupuso.

(162) Ana jwaakukuya chinonyelo cha Allah mpaka alandane ni jwajim'bajile gasabu jakuumila kwa Allah, soni liuto lyakwe nikuŵa ku Jahannama? Kaje kusakala malo gakuujila gakwe!

(163) Ŵanganyao akwete mauchimbichimbi (gakulekangana) kwa Allah, sano Allah ni Jwakuilolechesya yaakutenda.

(164) Chisimu Allah pamasile paŵatendele ŵakulupilila ukoto wekulungwa nnope pakwatumichisya Ntenga jwakuumila mu ŵanganyapeo, jwaakuŵa nkwasoomela ma Ȃya Gakwe, ni kwaswejesyaga, ni kwajiganyaga soni Chitabu ni lunda lwakusokoka,[15] kutendaga kala ŵaliji mu kusokonechela kwakuonechela.
(3:15) (a) Kusosekwa kwakuya Sunnah sya Ntume ﷺ: Akusimulila Abu Hurairah رضى الله عنه yanti: Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite: “Umati wangu wosope tiukajinjile ku Mbepo ikaŵeje ŵaakukana.” Ŵanganyao (Maswahaba) ŵatite: “Ana niŵani ŵampaka akane mmwe Ntenga jwa Allah?” Jwalakwe jwatite: “Jwalijose jwakunjitika une takajinjile ku Mbepo, sano jwalijose jwakungana une nikuti jukana (kuja kwinjila ku Mbepo).” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 6851). (b)Akusimulila Abu Mȗsa رضى الله عنه yanti: Ntume ﷺ jwatite: “Chilandanyo changune ni yandumisyidwe nayo, chili nti chisawu mundu juŵayiche kwa ŵandu nikwasalila kuti: ‘E jenumanja ŵandu! Une nauweni nkutula wa asilikali nimeso gangu, soni une ni nkutetela jwamakonope (jwajuyiche ni abali jakogoya nnope), basi ligosani mwachimisyene!’ Basi likuga line mwa ŵandu ŵakwe lyampikaniile, ni lyaŵigwile lwachilo, nilyajesile mwantimatuusi, ni lyakulupwiche. Nambo likuga line lyaakaaniile, nilyachelelwe lili chitamile pamalo paopo, ni ŵalaŵilile asilikali ŵala, niŵawuleje ni kwamala wosope ŵene. Chele ni chilandanyo cha ajula mundu jwaakunjitika une ni kukuya yambiche nayo (Qur’an ni Sunnah), ni chilandanyo cha ajula jwaakungaana une ni ngaikulupilila yakuona yambiche nayo.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 6117).

(165) Ana uli ndema jachampatile chipato chanti pakwete pamwapatisye (amagongo ŵenu) chanti iyyoyocho mwa winji wakaŵili mwatite: “Chityochele kwapi achi (chipatochi)?” Jilani: “Chalakwecho chityochele kwa jenumanja mwachimisyene (ligongo lyakunyosya kwenu). Chisimu Allah pa chindu chilichose aŵele Jwakombola.

(166) Soni yayampatile (pa ngondo ja Uhudi) lisiku lyagasimangene makuga gaŵili ga asilikali, yaliji mu lisosa lya Allah nikuti ŵaamanyukule ŵakulupilila.

(167) Nikuti ŵamanyukule soni ŵandu ŵaŵele ali nkutenda unakunaku. Ni ŵasalilidwe (yanti): “Ikani mmenyane (ngondo) petala lya Allah kapena mwaasiŵilile (amagongo kukwetu).” Ŵanganyao ŵatite: “Tungaimanye yanti kwana kumenyana, chisimu chene tungankuyiye (nambo ngati kuulajidwape tukukuona kwalakweko)!” Ŵanganyao ku ukafili lyele lisikulyo ŵaŵandichile nnope kulekangana ni ku chikulupi. Akuŵechetaga ni ngamwa syao yanganiiŵa m’mitima mwao, sano Allah ni jukuimanya chenene ichindu yaakusisa.

(168) (Ŵanganyao ni) aŵala ŵana kuŵechetaga yakwamba achimijao (ŵaŵaulajidwe pa ngondo ja Uhudi) kutendaga (akuŵechetao) ŵatemi (ngajaula kungondoko): “Angaŵe ŵatukundile (yakuti akajaula) nga nganaulajidwa.” Jilani: “Basi lityochesyani mwachimisyene chiwa (kuti nkawa) naga nkuŵecheta yakuona.”

(169) Soni ngasimwaganichisya ata panandi aŵala ŵaaulajidwe petala lya Allah kuti ŵawe, nambo ŵachijumi, akulisyidwa kwa Ambuje ŵao.

(170) Aku achisengwaga ni yaŵapele Allah kuumila mu ukoto Wakwe, ni akwasangalalilaga ŵandu ŵanganasimangane nao ŵali munyuma mwao (ŵaakusaka nombe kuwila petala lya Allah), kuti ŵanganyao ngasaja kuŵa ni woga soni ngasaja kuŵa ŵakudandaula.

(171) Akuchisangalalila chindimba chakuumila kwa Allah ni umbone, chisimu soni Allah jwangasokonesya malipilo ga ŵakulupilila.

(172) Aŵala ŵaŵan'jitiche Allah ni Ntenga ﷺ panyuma pakwapata maŵanga, sano ŵakolosisye (itendo yao) mwa ŵanganyao ni kun'jogopa Allah, akwete kupata malipilo gamakulungwa nnope.

(173) Aŵala ŵana kusalilidwaga ni ŵandu (achinakunaku) kuti: “Chisimu ŵandu (makafili) ansonganganyichisye (asilikali ŵajinji) basi mwajogopani.” Nambo (gele maloŵego) gajonjechesye chikulupi, ni ŵatite: “Allah akutukwanila (pakutugosa) soni ni Nkun'jegama Jwambone nnope.[16]
(3:16) Akusimulila Ibn Abbâs رضى الله عنه yanti: Maloŵe ganti: “Allah akutukwanila (pakutugosa) soni ni Nkun'jegama Jwambone nnope.” Gaŵechetedwe ni Ibrahima ndema jaŵaponyedwaga m’moto. Ni gaŵechetedwe soni ni Muhammadi ﷺ ndema ja ŵaŵechete (achinakunaku) yanti: “Chisimu ŵandu (makafili) ansonganganyichisye (asilikali ŵajinji) basi mwajogopani.” Nambo (gele maloŵego) gajonjechesye chikulupi, ni ŵatite: “Allah akutukwanila (pakutugosa) soni ni Nkun'jegama Jwambone nnope.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 4287).

(174) Basi ŵagalawiche ni chindimba chakuumila kwa Allah ni umbone, nganichakwaya chakusakala (chilichose), ni ŵakuyiye chinonyelo cha Allah. Sano Allah ni Nsyene umbone wekulungwa nnope.

(175) Chisimu jwalakwe (jwana kun'jogoyagajo) nishetani jwaakuntendekasya kuti mwajogopeje achimijakwe, basi ngasimwajogopaga ŵanganyao nambo munjogopeje Une naga n'di ŵakulupilila (kusyene).

(176) Soni akan'dandaulikasya aŵala ŵaakuutuchila ku ukafili, chisimu ŵanganyao nganaŵa apeleche chisausyo chilichose kwa Allah. Allah akusaka kuti akaaŵiichila ŵanganyao liunjili lililyose (lya yambone) ku Akhera, soni akwete kupata ŵanganyao ilagasyo yekulungwa nnope.

(177) Chisimu aŵala ŵasagwile ukafili pakusumanya ni chikulupi, nganaŵa apeleche chisausyo chilichose kwa Allah, soni akwete kupata ŵanganyao ilagasyo yakupoteka nnope.

(178) Soni aŵala ŵakanile akaganichisya ata panandi kuti ndaŵi jelewu jatukwapaji jili jambone kukwao, chisimu chene tukwapa ndaŵi jelewuji kuti ajonjechesyeje ulemwa, soni akwete kupata ŵanganyao ilagasyo yakwalusya.

(179) Nganaŵa Allah jwanti ni gamba kwaleka ŵakulupilila mu kaŵe kan'diika mpaka ali alekangenye (chilikati cha) ŵakusakala ni ŵambone. Soni nganaŵa Allah jwanti ni gamba kummanyisya yakusisika, nambo kuti Allah akasasagulaga mwa Achimitenga Ŵakwe jwansachile (nikummanyisya ine mwa yalakweyo). Basi munkulupililani Allah ni Mitenga Jakwe. Sano naga nkulupilile ni kun'jogopa (Allah), nikuti nkwete kupata malipilo gamakulungwa nnope.

(180) Soni aŵala ŵaakutendela ubaili ichindu yaŵapele Allah kuumila mu umbone Wakwe (ni ngapelekaga Zaka) akaganichisya ata panandi kuti kutenda yele kuŵele kwambone kukwao, nambo kwalakweko kuŵele kwakusakala kukwao, chachitaŵidwa makongwa (mu ngosi mwao) gaichindu yaŵaliji nkutendela ubailiyo lisiku lya Kiyama,[17] sano Allah ni Nsyene kutawalila ya kumawunde ni petaka, soni Allah abali syosope sya yankutenda aŵele Jwaasimanya chenene.
(3:17) Kusakala kwangatola Zaka: Akusimulila Abu Hurairah رضى الله عنه yanti: Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite: “Jwalijose jwampele Allah chipanje ningatolaga Zaka, basi lisiku lya Kiyama, chipanje chakwecho chichilandanyisyidwa kukwakwe nti chisawu lijoka lyalulasi lyapoisoni jwejinji, lyalikwete mitasi jiŵili nkamwa mwakwe mwakuumilamo poisoni, lichilisenganya nnukosi mwakwe, ni lichinnuma m’majeje mwakwe, ni lichiti: ‘Une ni chipanje chenu chila, une ni chimatiilo chenu chila.” Kaneka (Ntume ﷺ) ni jwasoomile aji Ȃyaji: “Soni aŵala ŵaakutendela ubaili ichindu yaŵapele Allah kuumila mu umbone Wakwe (ni ngapelekaga Zaka)…” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 4289).

(181) Chisimu Allah pamasile paalipikene liloŵe (lyachalu) lya ŵandu (Ayuda) ŵatite: “Chisimu Allah jwakulaga nambo uwwe niŵatuli ŵakusichila.” Chituilembe yaaŵecheteyo ni kuulaga kwao Achimitume mwangali ligongo, soni tuchiti: “Pasyani ilagasyo ya (Moto wa) koocha.”

(182) “Yalakweyi ni ligongo lya (yakusakala) yagaalongwesye makono genu, soni chisimu Allah nganijuŵa jwakwaatenda lupuso ata panandi achikapolo (Ŵakwe).”

(183) Aŵala (Ayuda) ŵaŵechete kuti: “Chisimu Allah ŵatulamwile uwwe yanti; tukankulupilila ntenga jwalijose mpakana ali ayiche najo mbepesi jakutinisyidwa ni moto.” Jilani: “Pamasile paŵam’bichilile achimitenga paujo pangu ni ilosyo yakuonechela palangulangu kwisa soni yankwambayo, nambi uli mwaawuleje, naga jenumanja nkuŵecheta yakuona?”

(184) Nambo naga achinkanilaga (mmwe Muhammadi ﷺ ningaŵa yachilendo), ngati ŵakanilidwe achimitenga paujo penu, ŵaŵaiche ni ilosyo yakuonechela palangulangu ni itabu yalunda lwakusokoka kwisa soni itabu yakulanguka.

(185) Mundu jwalijose tachipasya chiwa, nambo kuti tinchipedwa malipilo genu mwakwana lisiku lya Kiyama. Sano jwatakaŵambasyidwe ni Moto ni kwinjisyidwa ku Mbepo, basi tachiŵa pamasile papundile (kusyene), sano umi wa duniya nganiuŵa (chilichose) nambo chisengwasyo chakuloŵesya.

(186) Chisimu ŵanganyammwe chin'dinjidwe mu ipanje yenu ni maumi genu, soni ni timpikane kwene ilagasyo yayijinji kuumila kwa aŵala ŵaŵapedwile chitabu paujo penu (Ayuda ni Akilisito), ni kuumila soni kwa akuwanganya Allah ni isanamu, nambo naga mpilile ni kun'jogopa (Allah chim'be ntesile yambone), basi chisimu yalakweyo ni yaili mu ichindu yakusosekwa kuŵichila ntima.

(187) Soni (kumbuchilani) katema kajwataŵene Allah chilanga ni aŵala ŵana kupedwaga chitabu (cha Baibulo pakwatenda kuti): “Chisimu chene chinchisalichisye ŵanganyammwe (chitabucho) ku ŵandu soni ngam'ba ŵakuchisisa.” Nambo ŵachiponyisye kunyuma kwa migongo jao, ni ŵasagwile (ya duniya) yantengo wannono pakusumanya ni chalakwecho, kaje kusakala yaakusagula yakwe!

(188) Nkaganichisya ata panandi kuti ŵandu ŵaakuŵa ali nkupoochela pa ichindu (yakusakala) yatesile, nikuŵaga soni ali nkunonyelwa kuti alapilidweje pa ichindu yanganapanganya, ngasimwaganichisya ŵanganyao ata panandi kuti chakakulupuche ku ilagasyo, nambo akwete kupata ŵanganyao ilagasyo yakupoteka nnope.

(189) Soni Allah ni Nsyene uchimwene wa kumawunde ni petaka, soni Allah pa chindu chilichose aŵele Jwakombola.

(190) Chisimu chene mu kagumbidwe ka mawunde ni mataka, ni kupisyangana kwa chilo ni muusi, muŵele mwana ilosyo kwa ŵandu ŵaakwete lunda.

(191) Aŵala ŵaakunkumbuchilaga Allah (pakunkolanga) chiimile, chitamile kwisa soni (ali chigonele) cha mu mbalati mwao, ni akuchetelelaga mu kagumbidwe ka mawunde ni mataka, (ni akutiji): “Ambuje ŵetu! Nganin'gamba gumba yalakweyi mwa masanje, kuswejela ni Kwenu, basi tuŵambasyani ku ilagasyo ya Moto.”

(192) “Ambuje ŵetu! Chisimutu Mmwe mundu jwachinkan'jinjisye ku Moto nikuti pamasile pamun'jalwisye, soni ŵandu ŵalupuso ngasakola ŵakwakulupusya.”

(193) “Ambuje ŵetu! Chisimutu uwwe tumpikene nkuŵilanga ali nkuŵilanjila ku chikulupi achitiji: ‘Munkulupililani M’mbuje gwenu.’ Basi uwwe ni tukulupilile. Ambuje ŵetu! Ni tukululuchilani sambi syetu, soni ntusimachisye yakusakala yetu, ni ntupe chiwa pamo ni atenda ngoto.”

(194) “Ambuje ŵetu! Tupani soni ayila yamwatupele chilanga kupitila mwa Achimitenga Ŵenu (kuti chinchitupa), ni ngasin'ja kutujalusya lisiku lya Kiyama, chisimu Mmwejo ŵangakasa chilanga.”

(195) Basi Ambuje ŵao ni ŵaajiitiiche ŵanganyao (duwa syawosyo pakwatenda kuti): “Chisimu Une ngaanja kusokonesya masengo gankupanganya jwalijose mwa jenumanja kutandila jwannume atamose jwankongwe, (pakuti jenumanjammwe ŵanakajumo) ŵane mwa jenumanja akuumila mwa ŵane. Basi ŵandu ŵasamile, ni koposyedwa m’misi jao, ni kulagasyidwa petala Lyangu, ni kumenyana ngondo, ni kuulajidwa, chisimu ŵanganyao chinasimachisye yakusakala yao, ni kuja kwajinjisya ku Matimbe ga ku Mbepo gasikujilima cha pasi pakwe sulo, (galakwego ni) malipilo gakuumila kwa Allah, sano Allah Kukwakwe nikugali malipilo gambone nnope.

(196) Chisimu kukannoŵesya mmwejo kwendajenda kwa ŵandu makafili pa chilambo.

(197) (Kweleko kuŵele) kusengwa kwannonope, kaneko liuto lyao ni ku Jahannama, kaje kusakala liuto lyagusama (lyalitandichile)!

(198) Nambo ŵandu ŵan’jogwepe M’mbuje gwao, akwete kupata Matimbe ga ku Mbepo gasikujilima cha pasi pakwe sulo, chakaŵe ŵandamo mwalakwemo, (jalakwejo ni) mbiiko jakuumila kwa Allah, sano ichindu yaili kwa Allah ni yambone nnope kwa atenda ngoto.

(199) Soni chisimu chene, mwa ŵandu ŵaŵapedwile chitabu (Ayuda ni Akilisito), mwana ŵaakunkulupililaga Allah ni yaitulusyidwe kukwenu, kwisa soni yayatulusyidwe kukwao, achilinandiyaga kwa Allah, ngakusagulaga (ya duniya) yantengo wannono pakusumanya ni ma Ȃya ga Allah, ŵanganyao akwete kupata malipilo gao kwa M’mbuje gwao, chisimu Allah ni Jwachitema pa kuŵalanjila.

(200) E jenumanja ŵankulupilile! Pililani (pakutenda ibada), soni mwapundani amagongo ŵenu pakupilila, soni gosani mipika jenu (kuti amagongo akan'jinjilila), ni mun'jogopeje Allah kuti m'be ŵakupunda.