98 - Al-Bayyina ()

|

(1) Ŵandu achimakafili kutandila achinsyene chitabu (Ayuda ni Akilisito) kwisa soni ŵakuwanganya (Allah ni isanamu), nganaŵa alekangene (ni ukafili wao) kwikanila ndema ja chayichilile chilosyo chakuonechela palangulangu.

(2) (Jwali) Ntenga (Muhammadi ﷺ) jwakuumila kwa Allah jwaakusooma (Qur’an jajili mu) ikalakala yakuswejesyedwa.

(3) Mwalakwemo mwana malamusi gagoloka.

(4) Chisimu Allah akupeleka chanasa kwa Ntume (Muhammadi ﷺ), nombe nao soni Achimalaika (akum’bombelaga chanasa Ntumejo ﷺ). E jenumanja ŵankulupilile! Mum’bombelani chanasa jwalakwe ni kum’bombela soni ntendele.

(5) Ni nganalamulidwa ikaŵeje yanti an'galagatileje Allah mwakunswejechesya dini Jakwe pakupendechela ku Uujika Wakwe (nikutalikangana nayo isanamu), nikuti ajimicheje Swala mwakolosya ni kutolaga Zaka, soni jalakwejo ni dini jagoloka.

(6) Chisimu ŵandu ŵaakanile (dini ja Usilamu); kutandila achinsyene chitabu (Ayuda ni Akilisito) kwisa soni ŵakuwanganya (Allah ni isanamu), chakaŵe m’moto wa Jahannama, chakaŵe ŵandamo mwalakwemo. Ŵanganyao ni iŵumbe yakusakala nnope.[1]
(98:1) Nnole chilaaki cha Ȃya ja (3:85), nambo soni Ȃya ja (4:47) ni chilaaki chakwe.

(7) Chisimu ŵandu ŵaakulupilile nikutendaga yambone, ŵanganyao ni iwumbe yambone nnope.

(8) Malipilo gao kwa Ambuje ŵao chigakaŵe Matimbe Gandamo gasikujilima cha pasi pakwe sulo. Chakaŵe ŵandamo mwalakwemo kwa yaka ni yaka. Allah tachanonyela (pakwapochela masengo gao gambone), nombe nao tachinonyelwa Najo (pamalipilo gataachaapa). Yalakweyo ni yamundu jwatan'jogope M'mbujeegwe (Allah).