9 - At-Tawba ()

|

(1) (Aku ni) kuliiwuula (ku ilanga ya ntunjelele) kwakuumila kwa Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ kuja kwa aŵala ŵamwataŵene nao ilanga (kaneka ni kuikasa) mwa akuwanganya (Allah ni isanamu).

(2) Basi jendagani pa chilambo myesi nchechepe (mwantunjelele kaneko paŵe pangali chiteteyo chilikati chenu nowe), soni manyililani yanti ŵanganyammwe nganim'ba munnepelekasisye Allah (kumpa ipotesi), ni kuti soni Allah juŵele Jwakwajalusya achimakafili.

(3) Soni (aku ni) kwenesya kwakuumila kwa Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ kwa (kwamanyisya) ŵandu lisiku lya Hija jekulungwa yanti; chisimu Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ aŵambalene ni akuwanganya (Allah ni isanamu, nganaŵa asunjile ilanga yao). Sano naga ntende toba, basi chiyiŵe yambone kukwenu, nambo naga nkusyulula, basi manyililani yanti ŵanganyammwe nganim'ba munnepelekasisye Allah (kumpa ipotesi), soni mwatagulilani aŵala ŵaakanile ya ilagasyo yakupoteka nnope.

(4) Ikaŵeje aŵala ŵamwataŵene nao ilanga (yantunjelele) mwa akuwanganya (Allah ni isanamu) kaneka ni nganampunguchisya chilichose (mu ilangayo) soni ni nganankamuchisya jwalijose pa (kumputa) jenumanja, basi mwakwanilichisyani ilanga yao mpaka mu ndaŵi jao. Chisimu Allah akwanonyela ŵawoga (wakun'jogopa Jwalakwe).

(5) Sano pati jipite myesi jakuchimbichika, basi mwaulagani ŵakuwanganya (Allah ni isanamu) palipose pamwasimene, soni mwakamulani ni kwaŵiga uŵigo, ni kwaalindilila m’matala gosope gene. Nambo naga ali atesile toba ni kwimikaga Swala mwakolosya, ni kutolaga Zaka, basi lilekani litala lyao (kuti ajendeje mwagopoka). Chisimu Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.

(6) Soni naga jumpepe mwa akuwanganya (Allah ni isanamu) ali am'bendile kuti munchiinje (aŵe nchiteteyo chenu), basi munchiingaani kuti mpaka apikane maloŵe ga Allah, kaneka ni mumpechesye kumalo gakwe gantunjelele, yalakweyi ni ligongo lyanti ŵanganyao ni ŵandu ŵangamanyilila.

(7) Chantiuli chakole chilanga (chantunjelele) kwa Allah ni kwa Ntenga Jwakwe ﷺ akuwanganya (Allah ni isanamu, kutendaga ŵanganyao ali ŵakasa ilanga)? Ikaŵeje aŵala ŵamwataŵene nao chilanga (chantunjelele) pa Nsikiti Wakuchimbichika (wa Maaka). Basi mwatalonjelele ali nkunnungamichila nombe jenumanja mwalungamichilani, chisimu Allah akwanonyela ŵawoga (wakun'jogopa Jwalakwe).

(8) Chantiuli (chakole chilanga chantunjelele ŵanganyao) kutendaga naga ali an'guŵatile ŵangakosya kukwenu ulongo namuno chilanga? Akunsengwasyaga ni ngamwa syao kutendaga mitima jao jichikanaga (kunnonyela), soni ŵajinji mwa ŵanganyao ŵakunyosya.

(9) Asagwile (ya duniya) ya ntengo wannono pakusumanya ni ma Ȃya ga Allah, basi ni asiŵilile (ŵandu) kwitala Lyakwe. Chisimu ŵanganyao iŵele yakusakala nnope yaaŵele nkupanganya.

(10) Ŵangakosya kwa jwakulupilila ulongo namuno chilanga, soni ŵanyao ni ŵali ŵakusumba mpika.

(11) Nambo naga ali atesile toba ni kwimikaga Swala mwakolosya ni kutolaga Zaka, nikuti achalongoachimijenu mu Dini ŵeleo, ni tugopolanya ma Ȃya kwa ŵandu ŵakumanyilila.

(12) Soni naga akugopola kulumbila kwao panyuma pa chilanga chao, ni kutaga nchesela mu Dini jenu, basi mwaputani ngondo achinnongola ŵa ukafili - chisimu ŵanganyao kulumbila kwao kuŵele kwangali mate - (mwaputani ngondo) kuti aleche (yakusakalayo).

(13) Ana ngankwaputa ngondo ŵandu ŵaagopwele kulumbila kwao ni kusachilila ya kunkoposya Ntenga r, kutendaga soni ŵanganyao ni ŵaŵantandite jenumanja kandandape? Ana nkwajogopa ŵanganyao? Basi Allah ni jwali Jwakuŵajilwa kuti mun'jogope naga n'di ŵaakulupilila (kusyene).

(14) Mwaputani ngondo ŵanganyao, Allah tiŵape ilagasyo ni makono genu ni kwajigasya nchesela, ni tanchenjele jenumanja pa ŵanganyao, ni kuposya mitima ja ŵandu ŵakulupilila.

(15) Ni kutyosya gasabu ja mitima jao. Soni Allah tampochele toba jwansachile (mwa achimakafili panyuma pakunda Usilamu). Soni Allah ni Jwakumanyilila nnope, Jwalunda lwakusokoka.

(16) Ana nkuganichisya yanti chin'gambe kulechedwa kutendaga Allah nkaniŵamanyukule aŵala ŵaapuutiile ngondo (Dini Jakwe) mwa jenumanja, ni ŵanganiŵaatenda ŵanepe ŵangaŵaga Allah kwisa soni Ntenga Jwakwe ﷺ ni ŵaakulupilile kuŵa isyoŵe yapantima. Sano Allah ni Nkusimanya chenene abali syosope sya yankutenda.

(17) Nganiiŵajilwa kwa akuwanganya (Allah ni isanamu) kuti ajigose misikiti ja Allah achilitendelaga umboni achimisyene ya ukafili. Ŵanganyao ni ŵagajonasiche masengo gao (gambone), soni ku Moto chakaŵe ŵandamo.

(18) Chisimu ŵakuŵajilwa kujigosa misikiti ja Allah ni aŵala ŵaakulupilile mwa Allah ni Lisiku Lyambesi ni kwimikaga Swala mwakolosya ni kutolaga Zaka, ni ngaakun’jogopa jwinepe jwangaŵaga Allah. Basi ŵanganyao kuŵa nkuŵa mwa akongoka.

(19) Ana nkutesile kwaamwesya mesi ŵandu ŵa ku Hija ni kuugosa Nsikiti Wakuchimbichika (wa Maaka) kuŵa yalumo ni ajula jwaakulupilile mwa Allah ni Lisiku Lyambesi ni kumenyana ngondo petala lya Allah? Ngaŵa nkulandana pameso pa Allah. Soni Allah ngaakwajongolaga ŵandu ŵakulitenda lupuso.

(20) Aŵala ŵaakulupilile ni kusama (kuja ku Madina), ni kumenyana ngondo petala lya Allah ni ipanje yao ni achimisyene ŵakwe, akwete uchimbichimbi wekulungwa pameso pa Allah, soni ŵanganyao niŵali ŵakupunda.[1]
(9:1) Akusimulila Abu Hurairah رضى الله عنه yanti: Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite: “Chisimu ku Mbepo kwana dalaja syakwana lichila (100), syaŵalinganyichisye Allah ŵandu ŵakumenyana ngondo petala lya Allah. Nkuuli wa chilikati cha dalaja siŵili uli chisawu chilikati cha kwinani ni pasi. Sambano naga n’di nkum’benda Allah, basi mum’bendeje Al-Firdaus, ligongo jalakwejo jili chilikati cha Mbepo, nambo soni ni jajili penani nnope pa Mbepo” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 2637).

(21) Ambuje ŵao akwapa abali jakusengwasya ja chanasa chakuumila Kukwakwe kwisa soni chinonyelo, ni Matimbe ga ku Mbepo, akwete kupata ŵanganyao mwalakwemo chindimba chakwendelechela.

(22) Chakaŵe ŵandamo mwalakwemo kwa yaka ni yaka. Chisimu Allah Kukwakwe kwana malipilo gamakulungwa nnope.

(23) E jenumanja ŵankulupilile! Ngasimwatenda achatati ŵenu ni achachimwene ŵenu kuŵa isyoŵe naga ali awunonyele ukafili m’malo mwa chikulupi. Sano jwachiŵatende kuŵa isyoŵe yakwe mwa jenumanja, basi ŵanganyao ni ŵali ŵakulitenda lupuso.

(24) Jilani: “Naŵaga achatati ŵenu, ŵanache ŵenu, achachimwene ŵenu, achiŵammakwenu, achanasi ŵenu, kwisa soni ipanje yanyyipatile, ni malonda gankugajogopela konasika, kwisa soni majumba gankuganonyela, (naiŵaga yalakweyi) yakunonyeledwa nnope kukwenu kumpunda Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ ni kumenyana ngondo petala Lyakwe; basi jembecheyani kwikanila Allah ayiche ni chilamusi Chakwe (cha ipotesi), soni Allah ngaakwajongolaga ŵandu ŵakunyosya.”

(25) Chisimu Allah aŵele ali nkunchenjela mu mbala syejinji syangondo, ni lisiku lya (ngondo ja) Hunaini, ndema ja wannyenjile winji wenu, ninganiunkamuchisya chilichose, chilambo ni cham'banile kutendaga chili chakusapanguka, kaneka ni mwagalawiche kutila.

(26) Kaneka Allah jwatulwisye kutulala Kwakwe pa Ntenga Jwakwe ﷺ ni pa ŵakulupilila, ni jwatulwisye soni asilikali (ŵachilaika) ŵanganimwaona, ni jwapele ilagasyo aŵala ŵaŵakanile, soni gele ni malipilo ga achimakafili.

(27) Soni panyuma pa yalakweyi Allah tapochele toba ja jwansachile (mwa achimakafilio panyuma pakunda Usilamu), soni Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.

(28) E jenumanja ŵankulupilile! Chisimu akuwanganya (Allah ni isanamu) aŵele najasun (ŵausakwa)[2], basi akauŵandichila Nsikiti Wakuchimbichika (wa Maaka) panyuma pa chaka chao chechino (cha 9 chisamile Ntume ﷺ), sano naga nkogopa kulaga, basi pangakaŵapa Allah tansichilisye ni umbone Wakwe naasakaga. Chisimu Allah ni Jwakumanyilila nnope, Jwalunda lwakusokoka.
(9:2) Liloŵe lyakuti (Najasun) ligopolelaga usakwa wamuntima, mpela wakwete Al-Mushrikȗn wakum’bwanganya Allah ni isanamu. Nnole tafsîr Al-Jalâlain pa jele Ȃyaji.

(29) Mwaputani ngondo aŵala ŵangakukulupilila mwa Allah ni Lisiku Lyambesi, ni ngakuiŵambala yaakanyisye Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ, ni ngakukuya Dini jakuona (ja Usilamu) mwa aŵala ŵaŵapedwile chitabu (Ayuda ni Akilisito), mpaka akapeleche nsongo kwa makono gao aku ali ŵakunyosyeka.

(30) Soni Ayuda akasatiji: “Uzairu (Ezara) mwanache jwa Allah.” Nombe Akilisito akasatiji: “Masihi (Isa) mwanache jwa Allah.” Kwele nikuŵecheta kwao ni ngamwa syao, akusyachisya yakuŵecheta ya aŵala ŵaŵakanile kalakala. Allah ŵalwesile ŵanganyao, ana akusokonesedwa chinauli (kuleka yakuona)?[3]
(9:3) Nnole chilaaki cha Ȃya ja (2:116).

(31) Ŵatesile achalijiganye ŵao (ilimu ya dini) ni akun'jogopa Nnungu ŵao kuŵa milungu kunneka Allah, kwisa soni Masihi (Isa) mwanache jwa Maryam, kutendaga nganalamulidwa ikaŵeje yanti an'galagatileje Nnungu Jumpepe, pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun'galagatila) ikaŵeje Jwele pejo, kuswejela ni Kwakwe pakuŵambalana ni yaakum'bwanganya nayo.[4]
(9:4) Ndema jine Ntume ﷺ pa jwaliji nkusooma jele Ȃyaji, Adiyy bin Hâtim رضى الله عنه ŵatite: “E Ntenga jwa Allah! Ŵanganyao ngakwagalagatilaga ŵanyao (akwamba achalijiganye ŵao ni akun'jogopa Nnungu ŵao).” Ntume ﷺ jwatite: “Ana ŵanganyao ŵangaitenda ichindu yakundisyidwa kuŵa yakanyisyidwa, sano yakanyisyidwa nikuitenda kuŵa yakundisyidwa, ŵanduo nikwapikanila ŵanganyao?” Adiyy رضى الله عنه ŵatite: “Elo mmwe Ntenga jwa Allah.” Ntume ﷺ jwatite: “Kweleko nikwagalagatilako.” (Hadithiji japocheledwe ni Ahmad kwisa soni At-Tirmidhî).

(32) Akusachililaga kuti asimisye lilanguka lya Allah (Usilamu) ni ngamwa syao, sano Allah ni akukana ikaŵeje kwanilisya lilanguka Lyakwe namuno achimakafili yachime.

(33) Jwalakwe ni Ajula jwaatumisye Ntenga Jwakwe (Muhammadi ﷺ) ni chongolo kwisa soni Dini jakuona kuti ajikwesye pachanya pa dini syosope, namuno ŵagalagatila isanamu yachime.

(34) E jenumanja ŵankulupilile! Chisimu ŵajinji mwa achalijiganye (ilimu ya dini ŵachiyuda) ni ŵakun'jogopa Nnungu (ŵachikilisito) akulyaga ipanje yaŵandu mwaukoleko, ni akusiŵilila (ŵandu) kwitala lya Allah. Sano aŵala ŵaakukusanya golodi ni silifa (mbiya) ni ngasitolaga petala lya Allah, basi mwatagulilani ya ilagasyo yakupoteka nnope.

(35) Lisiku lyasichitukutisidwa (mbiyasyo) ku moto wa Jahannama, basi nikuchomedwa nasyo usyo syao, mbalati syao ni migongo jao, (achisalilidwaga yanti): “Ayi ni yamwalikusanyichisye mwachimisyene, basi pasyani yamwaliji nkukusanya.”

(36) Chisimu chiŵalanjilo cha myesi kwa Allah (pa chaka) nimyesi likumi kwisa jiŵili, (muyalembedwele) m’chitabu cha Allah lisiku lyaŵagumbile mawunde ni mataka, mu jalakwejo mwana (myesi) ncheche jakuchimbichika (Mfungopili, Mfungotatu, Mfungonne ni Mfungokumi). Jele ni Dini jagoloka, basi ngasillitendaga lupuso mwachimisyene mwele (m’myesi jakuchimbichikamo). Soni jenumanja ŵanaose mwaputani ngondo akuwanganya (Allah ni isanamu) yaakuti ŵanganyao ŵanaose pakumputa ngondo jenumanja, soni manyililani yanti Allah ali pamo ni ŵawoga (wakun'jogopa Jwalakwe).

(37) Chisimu kuchelewasya (mwesi wakuchimbichika kuti uŵe wamalaŵi m’malo mwaunouno) kuŵele konjechesya pa ukafili, akusochelesyedwa nayo aŵala ŵaakanile, (mwesi umopeo) akuutenda kuŵa mwesi wamba chaka chine, chaka chine ni kuutenda kuŵa ŵakuchimbichika, kuti awutile chiŵalanjilo cha (myesi) jaajitesile Allah kuŵa jakuchimbichika (kuti jikwanile), basi ni akujitenda (myesi) jakuchimbichika jila kuŵa (myesi) wamba. Isalalisidwe kukwao itendo yao yangalumbana, soni Allah ngakwajongolaga ŵandu achimakafili.

(38) E jenumanja ŵamkulupilile! Chipali chichi kukwenu kwanti naga nsalilidwe (yanti): “Ŵigulani (wa kuputa ngondo) petala lya Allah,” nkukanilila mwausito pa chilambo? Ana nnonyelwe ni umi wa duniya kumpunda Akhera? Nganiyiŵatu yakusengwasya ya umi wa duniya pakulandanya ni Akhera ikaŵeje yannono.

(39) Naga ngankuŵigula (wa kungondo), Allah champe ilagasyo yakupoteka nnope, ni tayiche nao ŵandu ŵane mmalo mwa jenumanja, soni nganim'ba mumpele chisausyo chilichose, soni Allah pa chindu chilichose aŵele Jwakombola.

(40) Naga ngankunkamuchisya (Ntumejoﷺngali kandu), basi pamasile paŵankamuchiisye Allah ndema jaŵankopwesye aŵala ŵaŵakanile, ali jwaŵili mwa ŵaŵili (jumo jwakwe Abubakri t), pandema jaŵaliji ŵanaŵaŵilio kumbanga, ndema jaŵansalilaga n'jakwe (kuti): “Ngasin'dandaula, chisimu Allah ali nowe.” Basi Allah ni ŵaatulwisye kutulala Kwakwe pa jwalakwejo, ni ŵan'dimbangenye ni asilikali (ŵachilaika) ŵanganimwaona jenumanja, niŵalitesile liloŵe lya aŵala ŵaŵakanile kuŵa lyapasi, sano liloŵe lya Allah nikuŵa lyapenani, soni Allah ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(41) Ŵigulani (wa kungondo) n'di ŵakupepuchilwa namuno ŵakusitopelwa, ni mmenyane ngondo ni chipanje chenu ni mwachimisyene ŵakwe petala lya Allah, yalakweyo ni yambone kukwenu nam'baga jenumanja ŵakumanyilila.[5]
(9:5) Akusimulila anas bin Mâlik رضى الله عنه yanti: Ntume ﷺ jwatite: “Pangali jwalijose jwaakwinjilaga ku Mbepo, nikulajilaga ali awujiile soni ku duniya, kutendaga ali akwete ichindu yakulandana ni yaduya josope, ikaŵeje mundu juŵawilile ku ngondo jakumenyana petala lya Allah. Jukasasachililaga juli juwujiile soni ku duniya, ni jukawulajidwe kakwana kakumi (pangondo jakumenyana petala lya Allah), ligongo lya uchimbichimbi waakuuwona (ku Mbepoko).” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 2662).

(42) Ingaŵe (kuŵigulako) wa kuchipanje chakuŵandika (chakuchipata mwakwepepala), ulendowo nikuŵa ŵejipi chisimu angankuyiye, nambo kuti lutando (lwakuja ku Tabuki) lwatalichile ŵanganyao. Ni channumbileje Allah (achitiji): “Tungaŵe twakwete ukombosi chisimu tungakopweche namwe.” Akulijonanga achimisyene, soni Allah akumanyilila yanti chisimu ŵanganyao ŵaunami.

(43) Allah ankululuchile (mmwe Muhammadi ﷺ), ligongo chichi kwapa lusa ŵanganyao (lwakutama ngajaula kungondo? Ngati nkajembechele kaje) mpaka amanyukuche kukwenu aŵala ŵaŵechete yakuona ni mwamanyilile ŵaunami.

(44) Nganaŵa am'bendile lusa aŵala ŵaakukulupilila mwa Allah ni Lisiku Lyambesi lwakuti akaja kumenyana ngondo ni ipanje yao ni achimisyene ŵakwe, soni Allah ni Jwaakwamanya chenene ŵawoga (wakun'jogopa Jwalakwe).

(45) Chisimu ŵaakum'benda lusa mmwe niŵawowopeo ŵangakukulupilila mwa Allah ni Lisiku Lyambesi, soni ŵajikaichiile mitima jao, basi ŵanganyao mu kaichila kwaoko ali ŵapendapenda.

(46) Soni ingaŵe ŵasachilile yakopoka (kuja kungondo) angakukosechele yakosechela yakwe, nambo kuti kwanchimile Allah kopoka kwao, basi ni ŵaateengwiisye, soni ni yaŵechetedwe yanti: “Tamani imo ni akutama.”

(47) Ingaŵe ŵakopweche namwe nga nganan'jonjechesya ikaŵeje kuwatanganya, soni angaliji nkusemasema chilikati chenu (kupita nchitenda unakunaku) pakunsachilila mpumbulima, kutendaga soni mwa ŵanganyammwe muli mwana ŵaakwapikanilaga ŵanganyao, soni Allah ni Jwaakwamanya chenene ŵaalitenda lupuso.

(48) Chisimu pamasile paŵasachilile yampumbulima kutandila kala (mmwe Muhammadi ﷺ n'di naikape m’Madina), ni aŵele ali nkun'galauchisyagalauchisya ichindu mpaka iyiiche yakuona (kupunda pa ngondo), ni kuonechela papaswela chilamusi cha Allah (Usilamu) kutendaga ŵanganyao ili nkwachima.

(49) Soni mwa ŵanganyao mwana jwaakutiji: “Mumbani lusa une (lwangajaula kungondo), soni ngasimumbika pa kuliingwa (kwakwaona achakongwe ŵa ku Roma ndakuja kulemwa).” Manyililani yanti ŵanganyao agwilile kala nkuliingwa, soni chisimu Jahannama jichasyungula achimakafili.

(50) Naga ili impatile yambone ikwasakalisyaga, nambo naga gali gampatile makungu akutiji: “Twalikalamuchile kalape (niligongo lyakwe makungu gatuŵambele).” Ni akugalaukaga ulendo aku ali nkusengwa.

(51) Jilani: “Nganichiŵa chitupatile uwwe ikaŵeje chaatulembele Allah, Jwalakwe ni Nkutugosa jwetu, soni kwa Allah pe basi ajegamile ŵakulupilila.”

(52) Jilani: “Ana nkwembecheya kuti itupate uwwe (inepe) yangaŵaga chimo mu yambone iŵili (kupunda pa ngondo ni kupalagula chipanje, kapena kuulajidwa ni kuja kwinjila ku Mbepo). Sano uwwe ni tukwembecheya kukwenu kuti Allah ampe ilagasyo kuuma Kukwakwe kapena kupitila m’makono mwetu, basi jembecheyagani, chisimu uwwe tukwembecheya namwe.”

(53) Jilani: “Tolagani (chipanje chenu petala lya Allah) mwakusachilila kapena mwakulikanganichisya (yalumope), nganichiŵa chipocheledwe kuumila kukwenu, chisimu ŵanganyammwe m'bele ŵandu ŵakunyosya.”

(54) Soni pangali chachikwasiŵilila ŵanganyao kuti yakutola yao ikapocheledwa kuumila kukwao, ikaŵeje kuti ŵanganyao ankanile Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ, ni ngakujiyichilila Swala ikaŵeje mwaulesi,[6] soni ngaakutola ikaŵeje mwakulikanganichisya.
(9:6) Akusimulila Abu Hurairah رضى الله عنه yanti: Ntume ﷺ jwatite: “Pangali swala syakusitopa nnope kwa achinakunaku kumpunda Fajr ni Isha. Ingaŵe akumanyilila ukoto wauli mu syalakwesyo, angasiyichilile namuno wakwaŵa. Une nasachilile kuti nanchisye nkukoma nsana kuti jutende iqâmah, kaneka ninanchisye mundu kuti jwaaswalisyeje ŵandu, kaneka ninjigale chenje cha moto, ningaachome aŵala ŵanganakopoche (m’majumba mwao) wa kuswala.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 626).

(55) Basi ikansengwasya ipanje yao namuno ŵanache ŵao, chisimu Allah akusaka kuti ŵalagasye nayo yalakweyo pa umi wa duniya, ni jityoche mitima jao (pakuwa) ali achimakafili.

(56) Soni akunnumbila Allah kuti chisimu ŵanganyao ali mwa jenumanja, kutendaga ŵanganyao nganaŵa mwa jenumanja, nambo ŵanganyao ni ŵandu (achinakunaku) ŵaakogopa (kuti ntaakwaulaga).

(57) Ingaŵe akupata malo gakutilila kapena mbaanga (syakuti nikuuŵaamo) kapena malo gakulisisa, angalungeme kwalakweko mwakangamala.

(58) Soni mwa ŵanganyao mwana ŵaakun'gamba mu (kagaŵanye ka) sadaka, basi naga ali apedwile kachindu mwalakwemo akasanonyelwa, nambo naga nganapedwa kalikose mwalakwemo akasaŵa ŵakasilika.

(59) Sano ingaŵe ŵanganyao ŵajikutile pa yaŵapele Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ ni kuŵechetaga kuti: “Allah akutukwanila, Allah chaatupe kuumila mu ukoto Wakwe, ni Ntenga Jwakwe ﷺ soni, chisimu uwwe kwa Allah tukusachilila (ukoto Wakwe).” (Ingaliji yambone kukwao).

(60) Chisimu sadaka (sya Zaka) sipelechedweje kwa ŵakulaga, ni masikini, kwisa soni akusisonganganya, ni ŵakujisyoŵechesya mitima jao (ku Usilamu), ni pa kwapela ulokosyo achikapolo, ni (kwalipilila) ŵasyakwembekenye ngongole, ni petala lya Allah (mpela pa Jihadi), kwisa soni jwaakatichilwe pa ulendo. Ali ni lilamusi lyakuumila kwa Allah, soni Allah ni Jwakumanyilila nnope, Jwalunda lwakusokoka.

(61) Soni mwa ŵanganyao mwana ŵane ŵaakunsausya Ntume ﷺ ni kuŵechetaga kuti: “Jwalakweju (jugamba kutejela) liwiwi (ku iliyose ni kuijitichisya).” Jilani: “Liwiwi lyakutejela chenene kukwenu, (ngati jukwamanya ŵaakuŵecheta yakuona ni ŵaakulambusya), jukunkulupilila Allah ni kwajitichisya ŵakulupilila, soni juŵele chanasa kwa aŵala ŵaakulupilile mwa jenumanja.” Nambo aŵala ŵaakunsausya Ntenga jwa Allah ﷺ, akwete kupata ŵanganyao ilagasyo yakupoteka nnope.

(62) Akunnumbila Allah kukwenu kuti annonyelesye, kutendaga Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ ni jwali jwakuŵajilwa kuti annonyelesye naŵaga ŵanganyao ŵakulupilila (kusyene).

(63) Ana ngakumanyilila yanti chisimu jwaakunsisya Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ nikuti akwete kupata jwalakwejo moto wa Jahannama, chakaŵe jwandamo mwalakwemo? Kwalakweko ni kwaluka kwekulungwa nnope.

(64) Achinakunaku akogopa yakwatuluchila Sura jakwaajuwula yaili m’mitima mwao. Jilani: “Tendagani chipongwe, chisimu Allah ni Nkuikoposya yankuijogopayo.”

(65) Soni naga n'di ntite mwawusye (chaŵecheteleje maloŵe gachalu), chisimu mpaka ajile: “Chisimutu uwwe twaliji nkutenda yambenje ni yakunguluka.” Jilani: “Ana mwaliji nkuntenda chipongwe Allah, ma Ȃya Gakwe, kwisa soni Ntenga Jwakwe ﷺ?”

(66) Kasin'diŵalanga, pamasile pankufuulu panyuma pachikulupi chenu. Naga tulikululuchile likuga line mwa jenumanja, likuga line chitulipe ilagasyo ligongo lyanti ŵanganyao ŵaliji ŵakuleŵa.

(67) Achinakunaku ŵachilume ni achinakunaku ŵachikongwe ali (ŵanakaajumo) ŵane kwa ŵane, akuchisyaga yakusakala ni kanyaga yambone, ni akasaumbataga soni magasa gao (pangatola petala lya Allah), an'diŵalile Allah basi nombenajo ni jwaliŵalile, chisimu achinakunaku niŵali ŵakunyosya.

(68) Allah ŵapele achinakunaku ŵachilume ni achinakunaku ŵachikongwe kwisa soni achimakafili chilanga cha moto wa Jahannama, chakaŵe ŵandamo mwalakwemo, walakweo chiuchakwana ŵanganyao, soni Allah ŵalwesile ŵanganyao, ni akwete kupata ŵanyao ilagasyo yakwendelechela.

(69) (Jenumanja n'di) chisawu aŵala ŵaŵaliji paujo penu, (chitukomboleche kun'jonanga mwatwajonanjile ŵanganyao, kutendaga) ŵanganyao ŵaliji ŵakulimbangana nnope kumpunda ŵanganyammwe pamachili, niŵakwete ipanje yejinji nnope kwisa soni ŵanache, basi ni ŵasangalalile liunjili lyao (lya duniya ndema jannono), basi nombe jenumanja ni nkuŵa nkusangalalila liunjili lyenu (lya duniya kwandema jannono), yaŵatite pakusangalalila aŵala ŵaŵaliji paujo penu liunjili lyao, ni nkuŵa nkutiŵila (mmaloŵe gangali mate) yaŵatite pakutiŵila ŵanganyao, ŵele ŵanyao ni ŵagajonasiche masengo gao pa duniya pano ni ku Akhera kwakwe, soni ŵanyao niŵali ŵakwasika.

(70) Ana nganijaichilila abali ja ŵapaujo pao, ŵandu ŵa Nuhu, A'di ni Samuda, kwisa soni ŵandu ŵa Ibrahima, ni achinsyene Madiyana, kwisa soni misi jajapitikusyidwe (kwinani kuŵa pasi, pasi kuŵa kwinani jajili Sodomu ni Gomora)? Achimitenga ŵao ŵaichilile ni ilosyo yakuonechela palangulangu, basi nganaŵa Allah jwanti nikwatenda lupuso ŵanganyao, nambo achimisyene niŵaŵaliji nkulitenda lupuso.

(71) Sano ŵakulupilila ŵachilume ni ŵakulupilila ŵachikongwe ŵane mwa jamanjao aŵele isyoŵe ya ŵane, akuchisyaga yambone ni akukanyaga yakusakala, ni akwimikaga Swala mwakolosya, ni kutolaga Zaka, ni akumpikanilaga Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ, ŵanganyao ni ŵatachatendela Allah chanasa. Chisimu Allah ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(72) Allah jwapele chilanga ŵakulupilila ŵachilume ni ŵakulupilila ŵachikongwe cha Matimbe ga ku Mbepo gasikujilima cha pasi pakwe sulo, chakaŵe ŵandamo mwalakwemo, ni mauto gambone m’Matimbe Gandamo, sano chinonyelo chakuumila kwa Allah ni chachili chekulungwa kusyene. Kwalakweko nikwakuli kupunda kwekulungwa nnope.

(73) E mmwe Ntume ﷺ! Limbanani nao achimakafili kwisa soni achinakunaku, ni mwajumulile ntima, soni mauto gao ni ku Jahannama, kaje kusakala malo gakuujila gakwe!

(74) Akunnumbila Allah kuti nganaŵecheta (maloŵe gachalu), kutendaga ŵaŵechete maloŵe gaukafili, ni ŵakufuulu panyuma pa Usilamu wao, ni ŵasachilile (kutenda malindi) gaŵalepele kugaichila, ni nganachiona chakusakala chilichose (pakwika kwa Usilamu chachatendekasisye ganisya yamalindi), ikaŵeje kuti Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ ŵasichilisye ŵanganyao ni ukoto Wakwe. Basi naga atende toba chiiŵe yambone kukwao, nambo naga anyosye Allah tiŵape ilagasyo yakupoteka nnope pa duniya pano ni ku Akhera kwakwe, soni nganakola ŵanganyao pa chilambo kaligoselo ata nkulupusyo.

(75) Soni mwa ŵanganyao mwana ŵaŵataŵene najo Allah chilanga chanti: “Naga atupe ukoto Wakwe chisimu chitupelecheje sadaka nikuŵa kwene mwa atenda ngoto.”

(76) Nambo katema kaŵapele ukoto Wakwe, ŵautendele ubaili ni ŵanyosyisye aku achisyululaga.

(77) Basi yakuichisya yakwe nikwaliji kwaŵika unakunaku m’mitima mwao kwikanila lisiku lyatachisimangana Najo, ligongo lyakuwwesechesya Allah ya ŵataŵene Najo, soni ligongo lya unami waŵaliji nkulambusya ndaŵi ni katema.

(78) Ana ngakumanyilila yanti Allah jukusimanya asili syao ni mitemela jao, soni yanti Allah ni Jwakumanyilila nnope yakusisika?

(79) Aŵala ŵaakwasogoda ŵandu ŵakulipeleka pakutola sadaka syejinji mwa ŵandu ŵakulupilila, ni (kwasogoda soni) aŵala ŵangakupata (chakutola) ikaŵeje (channono cha) ukombosi wao, basi ni akuŵa ali nkwaatenda chipongwe ŵanganyao; Allah chiŵalipile pa chipongwe chaocho, soni ni akwete kupata ŵanganyao ilagasyo yakupoteka nnope.

(80) Mwaŵendelani chikululuko ŵanganyao kapena nneche ngaŵendela chikululuko (yalumope), namuno mwaŵendele chikululuko katema kakwana makumi nsano nagaŵili (70), basi Allah nganaŵa ŵakululuchile ŵanganyao, yalakweyo ni ligongo lyanti ŵanganyao ankanile Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ, sano Allah ni jwangaajongola ŵandu ŵakunyosya.

(81) Aŵala ŵaŵasigalile munyuma (ngajaula kungondo ja Tabuki), ŵasangalele pakutama kwao panyuma pa (kuŵigula) Ntenga jwa Allah ﷺ, ni yachimile yakuputa ngondo ni chipanje chao ni achimisyene ŵakwe petala lya Allah, ni ŵatite: “Nkaŵigula (wa kungondo) mu lyoto (chitukuta chejinji).” Jilani: “Moto wa Jahannama ni waupundile nnope lyoto ingaŵe ŵaliji ŵana umanyilisi.”

(82) Basi asecheje panandipe (pa duniya pano) nambo chachilila kwannope (ku Akhera) kuŵa malipilo pa yaŵaliji ali nkupanganya.

(83) Sano nam’busyaaga Allah (kungondo ja Tabuki) kuja ku likuga line mwa jamanjao ni kum’bendaga lusa lwakopoka (kuja kungondo sine syasipatikaneje panyuma pakwe), basi jilani: “Nganim’ba nkopweche none mpaka kalakala, soni nganim’ba mumputile ngondo none mmagongo, chisimu ŵanganyammwe mwanonyelwe kutama (ngajaula kungondo) kandanda, basi tamagani pamo ni ŵakusigala munyuma.”

(84) Soni ngasimunswalila ata panandi (mmwe Muhammadi ﷺ) jwalijose jwaawile mwa jamanjao, soni ngasin’jima pelembe lyakwe (kum’bombela dua), chisimu ŵanganyao ankanile Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ, ni awile ali ŵakunyosya.

(85) Soni ikansengwasya ipanje yao namuno ŵanache ŵao, chisimu Allah akusaka kuti ŵalagasye nayo yalakweyo pa duniya pano, nikuti mitima jao jityoche (pakuwa) ali achimakafili.

(86) Soni pati jitulusyidwe Sura jakuchisya yanti: Munkulupililani Allah soni ni mputeje ngondo pamo ni Ntenga Jwakwe ﷺ, ayipanje mwa jamanjao akum’bendaga lusa (lwangajaula nao kungondo), ni akutiji: “Tulekani tuŵe pamo ni akutama (pannango).”

(87) Yanonyele yakuŵa pamo ni ŵakusigala munyuma, ni mudindidwe chidindo m’mitima mwao, mwanti ŵanganyao ngaakupata umanyilisi.

(88) Nambo Ntenga ﷺ ni aŵala ŵakulupilile najo imo, aputile ngondo ni chipanje chao ni achimisyene ŵakwe, soni ŵanganyao akwete kupata yambone, soni ŵanyao ni ŵali ŵakupunda.

(89) Allah jwalinganyichisye ŵanganyao Matimbe ga ku Mbepo gasikujilima cha pasi pakwe sulo, chakaŵe ŵandamo mwalakwemo, kwele ni kupunda kwekulungwa nnope.

(90) Soni akutola ipaka (yakuona) mu ŵarabu ŵanchimisi ŵayiche (kwa Ntenga ﷺ) kuti apedwe lusa (lwangajaula kungondo), nambo aŵala (achinakunaku) ŵaŵannambwisye Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ, ŵagambile kutama (mwangali kuŵenda lusa kwa Ntenga ﷺ), chiyapate aŵala ŵakanile mwa jamanjao ilagasyo yakupoteka nnope.

(91) Pangali ulemwa (pa ngajaula kungondo) kwa (ŵandu) ŵangali machili, kapena ŵakulwala, kapena aŵala ŵangaakupata yakuti atole (yakwakamuchisya pa ulendo kapena yakwalechela ŵakusigala pannango), naga achikulupichikaga kwa Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ. Pangali litala lililyose lya (kwagambila) ŵakolosya, soni Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.

(92) Nambo soni (pangali ulemwa) kwa aŵala ŵanti ndema jaŵam’bichilile kuti mwasosele chakwela (pakuja ku ngondo), mmwe nikuti: “Nganguchipata chilichose chanti ni kunkwesyapo,” ŵagalawiche aku meso gao galinkulakatisya misosi jamadandausi ligongo lyangachipata chilichose chachatole (chakamuchisya pa ulendowo).

(93) Nambo kuti litala (lyachigambilo) lili pa aŵala ŵaakum’benda lusa (lwangajaula ku ngondo) kutendaga ali ŵakupata, yanonyele yakuŵa pamo ni ŵakusigala munyuma, ni amudindile Allah chidindo m’mitima mwao, mwanti ŵanganyao ngakumanyilila (ukoto waakwasa).

(94) Chantolele ipaka (yaunami yangajaulila kungondo) pandema jachim'bujile kukwao. Jilani: “Nkatola ipaka, nganituŵa tunkulupilile jenumanja, Allah pamasile paatutagulile ya abali syenu, soni Allah chagaone masengo genu pamo ni Ntenga Jwakwe ﷺ, kaneka (panyuma pa kuwa kwenu) ni chachim'buchisya kwa Nkumanyilila yakusisika ni yakuonechela, basi ni taachintagulila pa ichindu yamwaliji nkupanganya.”

(95) Pachin'galauche kuja kukwao channumbile Allah kukwenu kuti mwaleche (nkatenda chilichose), basi mwalekani, chisimu ŵanganyao aŵele usakwa (ligongo lya itendo yao yangalumbana), soni mauto gao ni ku Jahannama kuŵa malipilo ga yaŵaliji nkupanganya.

(96) Akulumbila kukwenu kuti mwasangalalile, basi nantimuno mwasangalalile nambo chisimu Allah ngaŵa nkwasangalalila ŵandu ŵakunyosya.

(97) Ŵarabu ŵanchimisi ni ŵapundile nnope ukafili ni unakunaku, soni ni ŵaŵajilwe kuti akajimanya mipingu ja yatulwisye Allah kwa Ntenga Jwakwe ﷺ, sano Allah ni Jwakumanyilila nnope, Jwalunda lwakusokoka.

(98) Soni mwa ŵarabu ŵanchimisi mwana ŵaakuionaga yaakutola (petala lya Allah) nti chisawu mbote syalulele, ni akuujembechelaga mpupulusi kuti umpate ŵanganyammwe, paŵanganyao ni pauli mpupulusi wakusakala (chiwapate achinsyene), sano Allah ni Jwakupikanichisya, Jwakumanyilila nnope.

(99) Soni mwa ŵarabu ŵanchimisi mwana ŵane ŵaakunkulupilila Allah ni Lisiku Lyambesi, ni akuiona yaakutola (petala lya Allah) kuŵa chakuliŵandichilisya kwa Allah ni (chakwatendekasya kupata) maduwa ga Ntenga ﷺ. Manyililani yanti! Chisimu yalakweyo niyakwaŵandichisya ŵanganyao (kwa Allah), Allah tachajinjisya ŵanganyao ku Ukoto Wakwe, chisimu Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.

(100) Sano ŵaŵalongolele ni kuŵa ŵandanda (mu Usilamu) mwa Akusama (ŵaŵasamile ku Maaka), ni Akukamuchisya (ŵali alukosyo ŵa m’Madina), kwisa soni aŵala ŵaŵaakuyiye ŵanganyao mwa umbone, Allah tachanonyela (pakwapochela masengo gao gambone), nombe nao tachinonyelwa Najo (pa malipilo gatachaalipila), soni ŵalinganyichisye ŵanganyao Matimbe ga ku Mbepo gasikujilima pasi pakwe sulo. Chakaŵe ŵandamo mwalakwemo kwa yaka ni yaka. Kwalakweko ni kupunda kwekulungwa nnope.

(101) Soni mwa aŵala ŵali mungulugulu mwenu (dusi ni nsinda wa Madina) mu ŵarabu ŵanchimisi mwana achinakunaku, nambo soni achinsyene nsinda wa Madina apimiiliile pa unakunaku (mwanti) ngankwamanyilila, Uwwe tukwamanyilila, chitwape ilagasyo kaŵili kose (pa duniya pano), kaneka ni tachiuchisyidwa ku ilagasyo yekulungwa nnope (pa Kiyama).

(102) Sano ŵane ajitichisye ilemwa yao (ni kutenda toba), awanganyisye masengo gambone ni gane gakusakala, mwanti Allah chiŵapochele toba jao, chisimu Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.

(103) Jigalani sadaka m’chipanje chao kuti mwatakatisye (ku sambi) ni kwaswejesya najo (ku ubaili), soni mwaombeleje duwa, chisimu duwa jenu jiŵele jakwatulasya ŵanganyao, sano Allah ni Jwakupikanichisya, Jwakumanyilila nnope.

(104) Ana ngaakumanyilila yanti Allah ni jwaakupochela toba kuumila kwa achikapolo Ŵakwe ni kusipochela sadaka, soni yanti Allah ni Jwakupochela nnope toba, Jwachanasa channope?

(105) Soni jilani: “Panganyani (yankusaka), basi Allah tagaone masengo genu pamo ni Ntenga Jwakwe ﷺ kwisa soni ŵakulupilila, kaneka (panyuma pa kuwa kwenu) ni chachim'buchisya kwa Nkumanyilila yakusisika niyakuonechela, basi ni taachintagulila pa ichindu yamwaliji nkupanganya.”

(106) Sano ŵane ŵatesile kuti ajembecheyeje chilamusi cha Allah (toba jao nganijipocheledwe), mwine chiŵape ilagasyo kapena chiŵapochele toba jao, sano Allah ni Jwakumanyilila nnope, Jwalunda lwakusokoka.

(107) Ni (pana achinakunaku ŵane) aŵala ŵaŵataŵile nsikiti pakupeleka ilagasyo (kwa Asilamu), ni (kulimbikasya) ukafili, ni gaŵanya chilikati cha ŵakulupilila, ni kuutenda kuŵa chiliindo cha kwalindilila aŵala ŵana kumputaga ngondo Allah ni Ntenga Jwakwe ﷺ kalakala, soni chisimu chene chaŵeje nkulumbila (kuti): “Nganitusaka (pakutaŵa nsikitiu inepe) ikaŵeje umbone.” Sano Allah ni akuŵichila umboni kuti chisimu ŵanganyao ŵaunami.

(108) Ngasin’jima (kuswali) mwalakwemo ata panandi, chisimu nsikiti wawalembeleledwe kutandila lisiku lyandanda pakun’jogopa (Allah), niwauli wakuŵajilwa kuti n’jime (kuswali) mwalakwemo, mwelemo mwana ŵandu ŵakunonyelwa kuliswejesya, sano Allah ni akwanonyela ŵakuliswejesya.

(109) Ana ajula jwana kulembelelaga chakutaŵa chakwe pa woga wakun'jogopa Allah ni (pa kusachilila) chinonyelo (Chakwe) ngaŵa ni jwali jwambone, kapena ajula jwana kulembelelaga chakutaŵa chakwe munjengwe mwa lisimbo lyaagumuchila ni gumuchila najo m’moto wa Jahannama? Sano Allah jwangaajongola ŵandu ŵakulitenda lupuso.

(110) Chakutaŵa chao achila chaŵataŵile ngachileka kuŵa chakutaga chikaiko m’mitima mwao ni ikaŵeje mitima jao jili jikatichekatiche (pa kuwa), sano Allah ni Jwakumanyilila nnope, Jwalunda lwakusokoka.

(111) Chisimu Allah jusumile kwa ŵakulupilila mitima jao ni chipanje chao pantengo wanti akwete kupata ŵanganyao Litimbe lya ku Mbepo, akuputa ngondo petala lya Allah, basi ni akuwulagaga (makafli) nombe nao ni kuwulajidwaga. Achi ni chilanga chakuonaonape chaalichisisye Nsyene mu Taurat, mu Injil kwisa soni mu Qur'an. Ana ni nduni jwali jwakwanisya nnope chilanga chakwe kumpunda Allah? Basi sengwani ni malonda genu gansumisyene Najo, soni kwalakweko ni kupunda kwekulungwa nnope.[7]
(9:7) Akusimulila Abu Hurairah رضى الله عنه yanti: Nampikene Ntenga jwa Allahﷺjuchitiji: “Jukwete kupata nkumenyana ngondo petala lya Allah kuja kun’jinjisya (Allah) ku Mbepo naga juli juwulajidwe, kapena kum’busya juli jwambonembonepe, juli jupatile malipilo kapena mbote.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 2635).

(112) (Ŵakulupilila ŵakwe aŵala) ŵakutendatenda toba (pati alemwisye), ŵakutenda ibada nnope, ŵakunnapilila (Allah), ŵakuchuluya kutaŵa (Swaum), ŵakwinamajinama (kuswali), ŵakusujudusujudu, ŵakuchisya yambone soni ŵakanya yakusakala, soni ŵagosa mipingu ja Allah, sano mwapani abali jakusengwasya ŵakulupilila.

(113) Nganiyiŵa (yakuŵajilwa) kwa Ntume ﷺ ni aŵala ŵaakulupilile kwaŵendela chikululuko ŵagalagatila isanamu, namuno akaliji ŵaulongo, panyuma pakumanyukuka kukwao kuti ŵanganyao niŵandu ŵa ku Moto Waukali (pakuwa ali makafili).

(114) Soni nganikuŵa kuŵenda kwa Ibrahima chikululuko kwaŵendela babagwe ikaŵeje ligongo lya chilanga chajwataŵene nao. Nambo ndema ja yamanyukwiche kukwakwe yanti ŵalakweo mmagongo jwa Allah jwaŵambalene nao. Chisimu Ibrahima jwaliji jwakum'benda nnope Allah mwakulinandiya, jwakutulala ntima.

(115) Soni Allah nganaŵa jwanti ni kwasochelesya ŵandu panyuma pa kwajongola, ni ikaŵeje ali ŵatagulile kaje yakuŵajilwa kuiŵambala. Chisimu Allah chindu chilichose aŵele Jwakuchimanya chenene.

(116) Chisimu Allah uŵele Wakwe uchimwene wa kumawunde ni petaka, akupelekaga umi ni chiwa, soni nganinkola ŵanganyammwe jwangaŵaga Allah akun’gosa ŵaliose namuno akunkamuchisya.

(117) Chisimu Allah jwajendelechele kupochela toba ja Ntume ﷺ, Akusama (ŵaŵasamile ku Maaka) ni Akukamuchisya (ŵali alukosyo ŵa m’Madina) aŵala ŵaŵankuyiye (Ntumejo(ﷺ pa ndema ja masausyo (pakuja kumenyana ni Aroma ku Tabuki), panyuma panti mitima ja likuga line mwa jamanjao jasigele panandi kuti jipombotale (kuleka litala lyagoloka), kaneka (Allah) jwapochele toba jao, chisimu Jwalakwe kwa jamanjao juŵele Mpole kusyene, Jwachanasa channope.

(118) Ni (jwapochele soni toba) kwa aŵala ŵatatu ŵana kulechedwaga (toba jao ngapocheledwa chitema) kwikanila ndema ja chaaŵanile chilambo mwachisapanguchilemu, ni ŵaŵanikwe soni m’mitima mwao, ni ŵasimichisye yanti pangali kwakuntilila Allah ikaŵeje Kukwakwe pe. Kaneka ni jwakombolasyisye ŵanganyao kutenda toba kuti atende tobajo, chisimu Allah ni Jwakupochela nnope toba, Jwachanasa channope.

(119) E jenumanja ŵankulupilile! Mun’jogopani Allah ni m’be pamo ni akuŵecheta yakuona.

(120) Nganiyiŵajilwa kwa achinsyene nsinda wa Madina ni ŵali mungulugulu mwao mu ŵarabu ŵanchimisi kusigala munyuma kunneka Ntenga jwa Allah ﷺ(pangalongana najo ku ngondo), soni (nganiyiŵajilwa) kulongosya umi wao kuleka umi wakwe. Yalakweyo ligongo lyanti ŵanganyao ngaŵa nkwakola njota, kapena kwapata matabu, kapena kwakola sala petala lya Allah, soni ngaŵa nkuliŵata pa malo pa kwapikasya ntima achimakafili, soni ngaŵa nkwapatisya amagongo chipato chilichose, ni ikaŵeje gakulembedwa kukwao masengo gambone pa yalakweyo. Chisimu Allah jwangajonanga malipilo ga ŵakolosya (masengo).

(121) Soni ngaŵa nkutola ŵanganyao chakutola chamwana namuno chekulungwa, soni ngaŵa nkutumbulukanya chiŵata, ikaŵeje ikulembedwa kukwao kuti Allah chachalipila (malipilo) gambone nnope ga yaŵaliji nkupanganya.

(122) Soni ŵakulupilila nganaŵa ŵanti ni akopocheje ŵanaose (wakungondo kunneka Ntume ﷺ jikape), anauli ngakopoka kuumila mwiikuga lililyose lya jamanjao kalikuga (wakungondo), kuti (ŵakusigalao) alijiganyeje ya Dini (kwa Ntume ﷺ), ni kuti ŵatetele ŵandu ŵao pataujile kukwao kuti ŵanganyao aligose (ku ilemwa).

(123) E jenumanja ŵankulupilile! Mwaputani ngondo aŵala achimakafili ŵam’bandichile, ni akusimane kalalisya mwa jenumanja, soni manyililani yanti Allah ali pamo ni ŵakun’jogopa (Jwalakwe).

(124) Soni ndema jilijose jajikutulusyidwa Sura, basi ŵane mwa jamanjao (achinakunaku) pana ŵaakutiji: “Ana nduni mwa jamanja jwajin’jonjechesye jalakweji chikulupi?” Basi kwa aŵala ŵaakulupilile ni jajonjechesye chikulupi soni akuŵa ali nkusengwa.

(125) Nambo kwa aŵala ŵamuli m’mitima mwao mwana ulwele (waunakunaku) ni jajonjechesye yakunyalaya (ukafili ni unakunaku) ku yakunyalaya yao (yakalape), ni akuwaga ali makafili.

(126) Ana ngaakuiona yanti ŵanganyao akulinjidwa pa chaka chilichose kampepe kapena kaŵilikose (ni makungu gakulekangana-lekangana)? Nambo kaneka ŵangatenda toba (kwa Allah) namuno kuliunda.

(127) Soni ndema jilijose jajikutulusyidwa Sura (jakwajuwula ungalumbana wao), akasaloleganaga (kuti agwale aku achitiji): “Ana pana jwalijose jwakum’bona?” Kaneka ni akasapwilingana (mwagwala), Allah ajipwilingenye mitima jao (kwilanguka lyachikulupi) ligongo lyanti ŵanganyao ni ŵandu ŵangali umanyilisi.

(128) Chisimu chene pamasile pam’bichilile ŵanganyammwe Ntenga ﷺ jwakuumila mwa jenumanja, ikasain’dandaulikasya jwalakwe yayinnagasisye ŵanganyammwe, jwakuŵichila ntima pa jenumanja (kuti n’jongoche ni nkajinjile ku Mbepo), kwa ŵakulupilila juŵele mpole kusyene, jwachanasa channope.

(129) Nambo naga akwendelechela ŵanganyao kunyosya, basi jilani: “Allah akungwanila (kuŵa Nkungosa jwangu), pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun’galagatila) ikaŵe Jwalakwe, kwa Jwalakwe pe njegamiile, soni Jwalakwe ni M’mbuje jwa Arishi (Chindanda Chaulungu) jekulungwa nnope.”