31 - Luqman ()

|

(1) Alif-Lâm-Mîm.[11]
(31:1) Asi harufusi ni chimpepe mu isimosimo ya Qur’an. Ni pangali jwine jwaakumanyilila mate gakwe ikaŵeje Allah pe basi.

(2) Aga ni ma Ȃya ga m’Chitabu chegumbale lunda lwakusokoka.

(3) Chongolo nambo soni chanasa kwa ŵakolosya.

(4) Aŵala ŵaakwimikaga Swala mwakolosya ni kutolaga Zaka, nambo soni ya Akhera jamanjao akasakulupilila kusyesyene.

(5) Ŵele ŵanganyao ali pachongoko chakuumila kwa M’mbuje gwao, soni ŵanyao ni ŵali ŵakupunda.

(6) Soni chilikati cha ŵandu pana jwaakusumaga ngani syachanache kuti jusokonesye (nasyo ŵandu) kwitala lya Allah mwangali umanyilisi, ni jukulitendaga soni chipongwe (litala lya Allah kwisa soni ma Ȃya Gakwe). Ŵanganyao akwete kupata ilagasyo yakwalusya.

(7) Soni pati gachisoomedwaga kukwakwe ma Ȃya Getu, jukasagalauka mwakulikwesya kuŵa nti chisawu nganijugapikana, ni kuŵa nti chisawu soni m’mawiwi mwakwe mwana usiiwa. Basi muntagulilani ya ilagasyo yakupoteka nnope.

(8) Chisimu aŵala ŵakulupilile ni kutendaga yambone, akwete kupata Matimbe Gachindimba (Mbepo).

(9) Takaŵe ŵandamo mwalakwemo, (achi ni) chilanga cha Allah chakuonaonape, soni Jwalakwe ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(10) Jugumbile mawunde mwangali misati jankujiona, ni juŵisile petaka yakunyichisya (matumbi gausito), kuti litakwika mulin’gwedanyichile ŵanganyammwe (litakalyo), ni jujenesye palakwepo mitundu josope ja inyama, ni tutulwisye kuumila kwinani mesi (ga wula), basi ni tumesisye palakwepo ntundu uliose (wa mmela) wakusalala chenene.

(11) Aku nigumba kwa Allah. Basi munosyani, ana niyapi yaagumbile aŵala ŵanganaŵa Jwalakwe? (Ngwamba, pangali chilichose chagumbile)! Nambo kuti ŵakulitenda lupuso ali mkusokonechela kwakuonechela.

(12) Soni chisimu chene pamasile patwampele Luqman lunda lwakusokoka (ni twansalile kuti): “Muntogolelani Allah.” Sano jwaakutogolela, nikuti akutogolela kwakulikamuchisya nsyene, nambo jwakanile, basi (akanile kwakulijonanga nsyene), chisimu Allah ni Jwakupata kwejinji (jwangalajila chilichose), Jwakulapilidwa kusyesyene.

(13) Soni (kumbuchilani) katema kajwaŵechete Luqman kwa mwanagwe aku achim’bundaga kuti: “E mwanangu! Ngasimum’bwanganya Allah (ni isanamu). Chisimu kuwanganya (Allah ni isanamu) luŵele lupuso lwekulungwa nnope.”[2]
(31:2) Nnole chilaaki cha Ȃya ja (6:82).

(14) Soni tunchisyisye mundu kwa achinangolo ŵakwe (kwatendela yambone). - Ŵan’jigele (chilu chakwe) mamagwe mwakutochomala ni kulagasika pachanya pakutochomala ni kulagasika. (Ŵan’jonjesye) ni kunnekasya konga pa yaka iŵili. – Mundogolelani Une ni achinangolo ŵenu ŵanaŵaŵili. Kukwangu ni kwakuujila.

(15) Nambo naga alimbane namwe pa yanti mmwejo mumwanganyeje Une ni yanganinkola nayo umanyilisi; basi ngasimwajitika, nambo ntameje nao pa duniya mwaumbone, ni nkuyeje litala lya ajula jwagalauchile Kukwangu pakutenda toba. Kaneka Kukwangu ni kwakuujila kwenu, basi ni tinjintagulila jenumanja yamwaliji nkupanganya.

(16) “E mwanangu! Chisimu chalakwe (chitendo changalumbana) namuno chili chausito wati mpela lupele lwa mbumbi (tanaposi), ni kuŵa chalakwecho nkati mwa lwala kapena nkati mwa mawunde kapena nkati mwetaka; Allah tachiika nachope. Chisimu Allah ni Jwakumanyilila yakunyilila nnope, Jwaasimanya abali syosope.”

(17) “E mwanangu! Jimikani Swala mwakolosya, ni nchisyeje yambone, ni nkanyeje yakusakala, nambo soni mpilileje pa ipato yaimpatile. Chisimu yalakweyo ni yaili mu ichindu yakusosekwa kuŵichila ntima.”

(18) “Ngasimwasyulula ŵandu ni lijeje lyenu, nambo soni nkajenda pa chilambo mwakutwanga, chisimu Allah ŵangannonyela jwakulikwesya jwalijose, jwakuliiti.”

(19) “N’jendeje wende wenu wachilikati (wakulitimalika), ni kutondoyaga liloŵe lyenu. Chisimu lyakunyalaya nnope mmaloŵe gosope ni liloŵe lyambunda (bulu).”

(20) Ana ngankuiona yanti Allah an’jepepachisye jenumanja yosope yaili kumawunde ni yaili petaka, ni an’gumbalichisyeindimba Yakwe yakuonechela ni yakusisika? Soni chilikati cha ŵandu pana ŵaakukanganaga pa ya Allah mwangali umanyilisi, namuno chongoko, namuno soni chitabu chakupeleka lilanguka (kuumila kwa Allah).

(21) Soni naga ili iŵechetedwe kukwao (yanti): “Kuyani yaatulwisye Allah.” Akasatiji: “Nambo tukuya yatwasimene nayo achatati ŵetu.” Ana nantimuno kuti shetani jukwaŵilanjila ku ilagasyo ya Moto Wakulapuka (tiŵakuyejepe)?

(22) Sano jwaakujipeleka ngope jakwe kwa Allah aku ali jwakolosya (masengo), nikuti pamasile paakamulisye nkonjo wakulimbangana wauli wangatemeka. Sano kwa Allah ni kwajili mbesi ja ichindu yosope.

(23) Sano jwaakufuulu, basi kukan’dandaulikasya kufulu kwakweko, Kukwetu ni kwakuujila kwao, basi ni tuchatagulila yaŵapanganyisye, chisimu Allah ni Nkuimanya chenene yayili m’mitima.

(24) Chitwasengwasye panandi, kaneko tuuchatutila ku ilagasyo yakandapala.

(25) Soni naga n’di mwawusisye ŵanganyao (kuti): “Ana nduni juŵagumbile mawunde ni mataka?” Chisimu chene tajile: “Allah.” Jilani: “Lumbili losope lwene alapikwe Allah.” Nambo ŵajinji mwa ŵanganyao ŵangali chachimanyi.

(26) Iŵele Yakwe Allah yosope yaili kumawunde ni petaka, chisimu Allah ni Jwakupata kwejinji, Jwakulapilidwa kusyesyene.

(27) Soni ingaŵe kuti itela yosope yaili pa chilambo yaliji mapensulo, sano mbwani (nikuŵa wino wakulembela), ni kujijonjechesya panyuma pakwe ni mbwani sine nsano nasiŵili; maloŵe ga Allah nga nganigamala. Chisimu Allah ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(28) Nganikuŵa gumbidwa kwenu namuno kuukulidwa kwenu (m’malembe) ikaŵeje mpela (gumbidwa ni kuukulidwa kwa) mundu jumpepe. Chisimu Allah ni Jwakupikanichisya, Jwakulolechesya.

(29) Ana ngankuiona yanti Allah akwinjisyaga chilo m’muusi (ni kuleupa muusi kwipipa chilo mpela ndaŵi jachitukuta), ni akwinjisyaga soni muusi nchilo (ni kuleupa chilo kwipipa muusi mpela ndaŵi jakusisima), ni alijepepesye lyuŵa ni mwesi chilichose chikwenda kwandaŵi jekolanjidwe, nambo soni yanti Allah abali syosope sya yankutenda aŵele Jwasimanya chenene?

(30) Yalakweyo ni ligongo lyanti Allah ni jwali Jwakuona, soni kuti ayila yaakuiŵendaga yangaŵaga Jwalakwe yaukoleko, soni kuti Allah ni jwali Jwapenani kusyene, Jwankulungwa kwannope.

(31) Ana ngankuiona yanti yombo ikwenda pa mbwani mwa ukoto wa Allah, kuti annosye jenumanja mu imanyilo Yakwe (yakulosya ukombosi Wakwe)? Chisimu mu yalakweyo muŵele mwana imanyisyo kwa jwalijose jwali jwakupilila nnope, jwakutogolela kwejinji.

(32) Sano pati gaawunichile ŵanganyao matumbela ganti chisawu miulili (ja mawunde gawula ni matumbi), akasam’bombaga Allah mwakunswejechesya duwa (syao pakum’bomba Jwele pejo), nambo nkwakulupuchisya pankuuli, basi ŵane mwa jamanjao pana ŵaakuŵa chilikati (cha chikulupi ni ukafili). Ni pangali ŵaakasaikanilaga imanyilo Yetu ikaŵeje nkukasa nnope ilanga jwalijose, jwakufulu nnope.

(33) E jenumanja achinaŵandu! Mun’jogopani M’mbuje gwenu (Allah), ni llijogope soni Lisiku lyangakomboleka nangolo kunkamuchisya mwanagwe, namuno mwanache kwakamuchisya ŵanangolo ŵakwe chilichose. Chisimu chilanga cha Allah chakuonaonape. Basi ukannyenga ŵanganyammwe ata panandi umi wa duniya, nambo soni akannyenga jenumanja ata panandi nkunyenga (shetani) pa ya Allah.

(34) Chisimu Allah, Kukwakwe pe ni kuuli umanyilisi wa ndaŵi (jakwichila Kiyama), Jwalakwe ni jwaakutulusyaga wula, soni ni jwaakumanyililaga yaili mu itumbo. Ni ngakasamanyilila mundu jwalijose ichapanganye malaŵi, nambo soni mundu jwalijose ngakasamanyilila kuti chilambochi chachiwila. Chisimu Allah ni Jwakumanyilila nnope (ichindu), Jwasimanya abali syosope.