60 - Al-Mumtahana ()

|

(1) E jenumanja ŵankulupilile! Ngasimwatenda amagongo Ŵangu ni amagongo ŵenu kuŵa isyoŵe ni kwatulilaga (abali syenu) mwachinonyelo, kutendaga pamasile paayikanile yakuona yaim’bichilile. Akunkoposya Ntenga ﷺ ni jenumanja ŵakwe (nsimangwenu) ligongo lyanti nkunkulupilila Allah M’mbuje gwenu. Nam'baga jenumanja nkopweche kuumenyana ngondo petala Lyangu ni kusachilila chinonyelo Changu (ngasimwatenda kuŵa isyoŵe yenu), nkwatumichisya asili (syenu syangondo) mwachinonyelo kutendaga Une nguimanyilila yansisile ni yannosisye (palangulangu)! Sano jwataitende yele mwa jenumanja nikuti amasile mwapotele kuleka litala lyagoloka.

(2) Ali asimangene namwe (pangondo) akuŵaga amagongo ŵenu, soni akasan'jongolelaga makono gao ni ndimi syao mwakusakala (pakumputa ni kuntukana), ni akasasachililaga n'di nkufuulu (pakuleka Usilamu).

(3) Ngasaŵa ankamuchisye achalongo achin'jenu namuno ŵanache ŵenu lisiku lya Kiyama, (Allah) tachijilanya chilikati chenu, sano Allah ichindu yankutenda aŵele Jwakuilolechesya.

(4) Pamasile paluŵele kukwenu lusyasyo lwambone pa Ibrahima ni aŵala ŵaŵaliji najo, ndema ja ŵasalile ŵandu ŵao kuti: “Chisimu uwwe tuŵambalene namwe kwisa soni ayila yankuŵa nkuigalagatila kunneka Allah, tunkanile ŵanganyammwe, soni uonechele chilikati chetuwe ni jenumanja utinda ni uŵengani wa mpaka kalakala mpaka nkankulupilile Allah Jikape.” (Nombe jenumanja umati wa Muhammadi ﷺ syasyani yele yagakana makafiliyo,) ikaŵeje maloŵe (gajwaŵechete) Ibrahima kwasalila babagwe (ŵaŵaliji kafili kuti): “Chisimu chene chinjim'bendela chikululuko, nambo nganingola chilichose chanti ni kun'gosela nacho kwa Allah.” (Yagaŵendela chikululuko makafiliyo nkasyasya, nambo n'jileje): “Ambuje ŵetu! Kukwenu pe tujeegamiile, soni Kukwenu pe tugalauchiile pakutenda toba, soni Kukwenu pe ni kwakuujila.”

(5) “Ambuje ŵetu! Ngasintuŵika uwwe pa kulingwa ni achimakafili (pakwakombolasya kutuwatanganyichisya chikulupi), soni tukululuchilani Ambuje ŵetu! Chisimu Mmwe niŵan'di Ŵamachili gakupunda, Ŵalunda lwakusokoka.”

(6) Chisimu pamasile paluŵele kukwenu pa jamanjao (Ibrahima ni umati wakwe), lusyasyo lwambone kwa mundu jwaali nkuŵichila ntima pa Allah ni lisiku lyambesi, nambo mundu jwatanyosye (yaalamwile Allah), basi chisimu Allah ni Jwakupata kwejinji, Jwakulapilidwa kusyesyene.

(7) Mwine Allah kuŵa nkuŵika usyoŵe chilikati chaŵanganyammwe ni ŵane mwa aŵala ŵamwatesile kuŵa amagongo ŵenu (pa kwajongolela ku Usilamu), soni Allah ni Jwakombola kusyesyene, soni Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.

(8) Allah ngaakunkanya ŵanganyammwe kwaatendela yaukoto ni yagoloka aŵala ŵanganamputa ngondo pa Dini soni nganankoposya nsimangwenu, chisimu Allah akwanonyela ŵagolosya (ichindu).

(9) Chisimu Allah akunkanya ŵanganyammwe kusyoŵekana nao aŵala ŵamputile ngondo pa Dini ni kunkoposya nsimangwenu, ni akamuchiisye pa yakoposyedwa kwenu, sano ŵatasyoŵekane nao ŵanganyao, basi ŵanyao ni ŵali ŵakulitenda lupuso.

(10) E jenumanja ŵankulupilile! Pati am’bichiiliile ŵakulupilila ŵachikongwe ŵakusama basi mwalingani (kuti nchimanye chikulupi chao), Allah ni Jwaakumanyilila nnope ya chikulupi chao. Sano naga n'di mwamanyi kuti ŵakulupilila, basi ngasimwauchisya ku makafili, nganaŵa ŵanyao (achimmasyeto) ŵakundisyidwa kwa ŵanganyao, nombenao (achimakafili) nganaŵa (achikunganya) ŵakundisyidwa kwa ŵanyao, nambo mwauchisyani (achimakafilio) yaŵatosile (pakwalomba achimmasyetowo), ni chikuŵe kwangali ulemwa kukwenu kwalomba (achimmasyetowo) pati mwapele mahari gao (namuno kuti ŵalesile achalume ŵao ŵachikafili ku Maaka), soni ngasinkanganichila malombela ni achimmasyeto ŵachikafili (ŵaŵasigele ku Maaka), ŵilasyani ya mwatosile (pakwalomba achimmasyeto ŵachikafilio), nombe nao (achimakafili) aŵilasye yaŵatosile (pakwalomba achimmasyeto ŵaaujitiche Usilamu). Wele ni ulamusi wa Allah, Jwalakwe akulamula chilikati chenu. Sano Allah ni Jwakumanyilila nnope, Jwalunda lwakusokoka.

(11) Sano naga jwalijose mwa achiŵammakwenu ali antisile kuja kumakafili (ni m'bilasisye mahari genu nambo akanyisye), kaneka ni mpatile chipanje (cha makafilio chachaŵajilwe kwauchisya pa achiŵammakwao ŵaŵatisile kapena chinchipatile petala lyangondo), basi mwapani aŵala ŵaatisile achiŵammakwao yakulandana ni yaŵatosile (pakulombela). Soni mun'jogopani Allah Ajula jwankuŵa nkunkulupilila.

(12) E mmwe Ntume ﷺ! Pati am’bichiiliile ŵakulupilila ŵachikongwe kuutaŵana namwe chilanga chanti; ngawwanganyaga Allah ni chilichose, soni ngajiŵaga, soni ngatendaga chigwagwa, soni ngaulagaga ŵanache ŵao, soni ngaikaga nao ukapanga-panga (unami) watausepeje chilikati chamakono gao ni ngongolo syao (kwakuli kwalambuchisya achiŵammakwao ŵanache ŵangaŵandika), soni ngannyosyaga pa ichindu yambone (yatimwalamuleje), basi taŵanani nao chilangacho, ni mwaŵendelani chikululuko kwa Allah, chisimu Allah ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.

(13) E jenumanja ŵankulupilile! Ngasinsyoŵekana nao ŵandu ŵaŵatumbilile Allah, pamasile paakatile tama (jakupata malipilo gambone) ku Akhera (ligongo lya kusakasya nnope), yaatite pa kata tama (jakupata yambone iliyose) achimakafili ŵaali m’malembe.