79 - An-Naazi'aat ()

|

(1) Ngwaalumbila (Achimalaika) ŵaakuchuŵaga (mitima ja makafili) mwamachili.

(2) Ngwaalumbila soni (Achimalaika) ŵaakutyosyaga (mitima ja ŵandu ŵakulupilila) mwambolembole.

(3) Nguilumbila soni yaying'ambila mwangalechesya (munnengaleenga, mpela Achimalaika ni ndondwa).

(4) Ni ŵaakutendesyana mpikisano (pakwanilisya malamusi ga Allah).

(5) Ni (Achimalaika) ŵaakuŵalaganya malamusi (ga Allah pakugaŵika m’mangwakwe).

(6) Lisiku lyalichigombedwa lipenga lyandanda (lyaliichitenganya chilichose ni kuwa).

(7) Lichilikuichisya lipenga lyaaŵili (yosope yene nikwimuka ni kola umi).

(8) Lyele lisikulyo mitima (jine) jichitetemela ni woga.

(9) Meso ga (achinsyene) mitimajo gachiteteŵala.

(10) (Makafili) gakasatiji: “Ana uwwe yakuona chachituuchisya mukaŵe ketu kakala (nikuŵa niumi soni)?

(11) Kutendaga uwwe tuli maupa gepukuswe-pukuswe?”

(12) Ŵatite (mwachisyawumi ni mwakuchindimbula): “Nakuŵaga kwele kuujilaako kusyene, basi kuchiŵa kuujila kwachasiko (kwangali ukoto kukwetu).”

(13) Chisimu walakweo ni n'gumiilo umpepe.

(14) Basi ajile sayi ŵanganyao tachigamba kuona ali pachanya petaka.

(15) Ana jinyyiche abali ja Musa?

(16) Pandema jaŵam'bilaasile Ambujegwe (Allah) pachiŵata chakutakata (chakuŵilanjikwa) Tuwaa.

(17) (Nikuntenda kuti): Jaawulani kwa Firiauna, chisimu jwalakwejo jusumbile mpika.

(18) Ni nkajile: “Ana nkusaka kuti n'diiswejesye?”

(19) “Ni nan'jongolele kwa Ambuje ŵenu kuti mwaajogopeje?”

(20) Basi niŵannosisye chisimosimo chekulungwa.

(21) Nambo jwaakaaniile nikunyosya.

(22) Kaneka jwachitundumalile (chikulupi) aku junankulimbichila (kwasiŵilila ŵandu kwa Allah).

(23) Basi jwaasonganganyisye (asaŵi) nikwaŵilanga (ŵandu).

(24) Ni jwatite: “Une ni nam'mbuje gwenu jwapenani kusyene!”

(25) Basi Allah ni ŵankwembekenye ni ipotesi ligongo lya maloŵe gakwe gambesi[1] ni gandanda[2].
(79:1)[ Maloŵe gakwe gambesi galiji ganti: “Une ni nam'mbuje gwenu jwapenani kusyene.” (79:24). (79:2) Maloŵe gakwe gandanda galiji ganti: “E jenumanja achinduna! Ngangummanyilila kukwenu nnungu jwinejwakwe jwangaŵaga une, basi mungolechesyani mmwe Hamana (moto wakochela njelwa) syelongo, ni mundaŵile chipilala kuti mwine une ngan’dingule nnungu jwa Musa, soni chisimu une ngun’ganichisya jwalakwe kuti juli mwa akulambusya.” (28:38).

(26) Chisimu mu yalakweyi mwana chaamuko kwa mundu jwaakun'jogopa (Allah).

(27) Ana ŵanganyammwe niŵakusausya nnope kagumbidwe (kenu) kapena liwunde lyaŵalitaŵile?

(28) Ŵalinyakwile nsingu wakwe nikulikolosya.

(29) Ni ŵachiunichile chilo chakwe (nichipi) nikulikoposya lilanguka lyakwe (muusi).

(30) Nombe litaka panyuma payalakweyo ŵalitandiche.

(31) Ŵakopwesye mwalakwemo mesi gakwe ni mopo wakwe.

(32) Nombe matumbi ŵagasimiiche.

(33) (Kuŵa) yakunsengwasya ŵanganyammwe ni ilango yenu.

(34) Basi ndema jaliichiika likungu lyekulungwa nnope (Kiyama).

(35) Lyele lisikulyo mundu tachikumbuchila yaŵapanganyisye.

(36) Nombe Moto Waukali wuchiŵichidwa palangulangu kwa nkulola (jwalijose).

(37) Sano mundu jwaŵasumbile mpika.

(38) Ni kulongosya umi wa duniya.

(39) Chisimu Moto Waukali basi ni liuto lyakwe.

(40) Sano jwaakogopa kuti tachija kwima pameso pa Ambujegwe (Allah), nikuwukanyaga ntima ku isako yakusakala.

(41) Chisimu Litimbe lya ku Mbepo basi ni liuto lyakwe.

(42) Akum'buusya (mmwe Muhammadi ﷺ) ya ndema (jakwichila Kiyama kuti): “Jichiŵa chakachi?”

(43) Mmwe nganinkola umanyilisi wanti nikujitomeka.

(44) Kwa Ambuje ŵenupe (Allah) ni kuchipelela kwakwe (kwa umanyilisi wa Kiyama).

(45) Mmwe masengo genu ni kwaatetela ŵaakujijogopa (Kiyamajo).

(46) Chisimu ŵanganyao lisiku lyatachijiona (Kiyamajo) tachiŵa nti chisawu nganatama (pa duniya) ikaŵeje ligulo limo kapena kundaŵi kwakwe.