108 - Al-Kawthar ()

|

(1) Chisimu Uwwe tumpele (mmwe Muhammadi ﷺ) Kauthara (lusulo lwa ku Mbepo).[1]
(108:1) Akusimulila Anas رضى الله عنه yanti: Pandema jajwakwesyedwe Ntume ﷺ ku mawunde (chilo cha Al-Mi‘râj, pajwawusilepo) jwatite: “Naaluyiche lusulo (ku Mbepo), munjengwe syakwe sinasiŵili mwaliji mwantaŵe matenti ga ngalekale syansiimbo. Basi natite (pakum’busya Jibulilu): ‘Ana chelechi nichichi E mmwe Jibulilu?’ Jwalakwe jwatite: ‘Jalakweji ni Al-Kauthar.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 4680).

(2) Basi mwaswalilani Ambuje ŵenu (Allah) nikusikita (inyama yakur’bani yakupelechela mbepesi Kukwakwe ngaŵaga kwa akumasoka).

(3) Chisimu jwaakum'benga mmwejo ni jwali jwakatika (upile wakwe ni kusalidwa kwakwe).