18 - Al-Kahf ()

|

(1) Lumbili losope lwene alapikwe Allah Ajula jwantuluchisye kapolo Jwakwe (Muhammadi ﷺ) Chitabu (cha Qur’an), ni nganaŵika nkati mwakwe kupombotala kulikose.

(2) (Achitesile kuŵa) chagoloka kuti chitetele (makafili) ya ipotesi yakandapala yakuuma Kukwakwe, ni chasengwasye ŵakulupilila aŵala ŵaakutenda yambone (pakwapa abali janti), akwete kupata ŵanganyao malipilo gambone.

(3) Tachitama mwalakwe (m’malipilo gambonemo) yakayaka.

(4) Ni kuti chatetele soni aŵala ŵaakuti: “Allah alitendele mwanache.”

(5) Ŵanganyao nganakola payalakweyo umanyilisi uliose ni achatati ŵao ŵakwe. Likusile nnope liloŵe lyalikopoka mu ngamwa syao. Ngakuŵecheta inepe ikaŵeje unami.

(6) Mwinetu mmwe kuŵa nkulijonanga mwasyene ni madandausi (gakwadandaulila) panyuma pao (ali agalawiche kunneka mmwe), ligongo lyanti ngaakujikulupilila aji abali (ja Qur’aniji, mmwe ngasin’dandaula chanti iyyo, naga ngaakukulupilila niyao).

(7) Chisimu Uwwe tuitesile ichindu yaili pachanya petaka kuŵa yakulisalalichisya litakalyo, kuti twalinje ŵanganyao kuti ana ŵani mwa ŵanganyao ŵataŵe ŵakolosya nnope masengo.

(8) Soni chisimu Uwwe tuchiyiteenda yosope yaili palakwepo kuŵa litaka lyakumula lyangali chilichose.

(9) Ana nkuganichisya yanti achimisyene mbanga ni ubawu (wawalembedwepo mena gao ni ngosyo syao) yaliji mu imanyilo Yetu yakusimosya nnope? (Iyayi pana yakusimosya nnope kumpunda yalakweyo).

(10) (Kumbuchilani) katema kaŵajile kuuŵa achachanda kumbanga ni ŵatite: “Ambuje ŵetu! Tupani ukoto kuumila Kukwenu, ni ntukolochesye ichindu yetu mwachongoko.”

(11) Ni twasiŵile m’mawiwi mwao (kwanti ŵagonile lugono lwangapikana nalo chilichose) yaka yakwana igala kumbanga.

(12) Kaneko twajimwisye, kuti twalinje kuti ana ŵani m’mikutula jiŵili (jajikangana pa yaŵanganyao) ŵaakumanyilila chenene kuŵalanjila ndema jaŵatemi (achachandao mu mbangamo).

(13) Chisimu Uwwe tukunsimulila (mmwe Muhammadi ﷺ) abali jao mwakuonaonape, chisimu ŵanganyao ŵaliji achachanda ŵaŵankulupilile M’mbuje gwao (Allah), ni twajonjechesye chongoko.

(14) Ni twajilimbangenye mitima jao (pa chikulupi) pandema jaŵajimi (pameso pa nchimwene jwao jwachikafili) ni kuti: “M’mbuje gwetu ni M’mbuje jwa kumawunde ni petaka (Allah), nganituŵa tunnumbanjile nnungu jwinepe jwangaŵaga Jwalakwe, pajele ndemajo (tuchitendaga yele yakunnumbanjila jwinepeyo), chisimu chene chituŵe tuŵechete yaukafili wakunaula.”

(15) “Aŵa ŵandu ŵetu alitendele milungu jine kunneka Jwalakwe, nambi uli ngaakuika nao umboni wakuonechela pa jalakwejo (wakulosya kuti jalakwejo milungu)? Ana nduni jwali jwalupuso nnope kumpunda mundu jwaakunsepela Allah unami?”

(16) (Achachanda ŵasalilene yanti): “Sano ndema jachinsache kwatundumalila ŵanganyaŵa ni ayila yaakuigalagatila yangaŵaga Allah, basi kajuŵeni kumbanga, M’mbuje gwenu chansapangulile chanasa Chakwe, ni chankolochesye ichindu yenu mwakun’jepepachisya.”

(17) Soni nkaliweni lyuŵa ndema jalikopoka (ni kwelelaga nsana) lilinkujiŵambala mbanga jaojo (ni kuŵala kwakwe) chakun’dyo, sano ndema jalikutiŵila (nkaliweni) lilinkwaŵambala (ni kuŵala kwakwe) chakunchiji, kutendaga ŵanganyao ŵaliji pantetete mwalakwemo. Yalakweyo ni ine mu ilosyo ya Allah (yakulosya ukombosi Wakwe). Mundu jwan’jongwele Allah, basi jwalakwe ni jwali jwakongoka, nambo jwannechelele kusokonechela nganim’ba mumpatiile nsyoŵe jwakun’jongola.

(18) Soni nkaaganiichiisye ŵanganyao kuti ali mesope (ligongo meso gao galiji tanana!) kutendaga ali nnugono, aku tuli nkwagalauchisya chakun’dyo ni chakunchiji (kuti litaka likalya ilu yao), soni mbwa jao jili chongolele ngongolo syakwe (syam’bujo) pannango (wa mbangajo nambo chakuusa, kuŵa londa jwao), ingaŵe mwaweni ŵanganyao nkagalawiche kutila, soni ungan’gumbele woga wakwajogopa ŵanganyao.

(19) Soni iyyoyopeyo twajimwisye ŵanganyao (nnugono lwao lwayaka ni yaka) kuti awusyane chilikati chao (yandema jalonjele ali chigonele). Jwaŵechete nkuŵecheta mwa ŵanganyao kuti: “Nnonjele ndema jantiuli?” Ŵanganyao ŵatite: “Tulonjele usiku umo kapena chipande cha usiku.” (Ŵane mwa) ŵanganyao ŵatite: “Ambuje ŵenu (Allah) ni ŵaakumanyilila chenene munnonjelele. Basi muntumani jumo jwenu ni mbiya syenu syasilifasi, ajaule ku nsinda, ni akalole kuti niyapi yakulya yaili yambone nnope, basi ni akaiche nayo kukwenu yakulya ine mwa yalakweyo. Nambo akatende mwakalamuka, mwanti akaja kummanyisya jwalijose ya jenumanja.”

(20) “Ligongo naga ŵanganyao ammanye pan’di jenumanja chansome maganga (mpaka kuwa), kapena cham’buchisye ku dini jao (jepotoche), sano pajele ndemajo (naga m’bujile ku dini jao), ngasim’ba ŵakupunda mpaka kalakala.”

(21) Soni iyyoyopeyo twamanyisye ŵanganyao (kwa ŵandu kupitila mu mbiya syao syasilifa sila) kuti amanyilile (ŵanduo) yanti, chilanga cha Allah (chakwimuka m’malembe) chakuonaonape, nambo soni kuti Kiyama nganijiŵa jakaikasya. (Kumbuchilani) katema kaŵaliji (achinsyene nsinda) ali nkukangana chilikati chao ya ngani jaojo. Basi (ŵane mwa) ŵanganyao ŵatite: “Taŵani chakutaŵa pa ŵanganyao (kuti ŵandu akaaliingulaga), Ambuje ŵao (Allah) ni ŵaakumanyilila chenene ya ŵanganyao.” Ŵandu ŵaŵapundile panganisyo syao ŵatite: “Chisimu chene uwe chitutaŵe pa ŵanganyaŵa nsikiti.”

(22) (Ŵane) akutiji: “Ŵaliji ŵandu ŵatatu, jwancheche jwao jaliji mbwa jao.” (Ŵane) ni akutiji: “Ŵaliji ŵandu nsano, jwansano najumo jwao jaliji mbwa jao.” (Akuŵecheta) mwagamba ganichisya yangaiona. (Ŵane) soni ni akutiji: “Ŵaliji ŵandu nsano naŵaŵili, jwansano naŵatatu jwao jaliji mbwa jao.” Jilani (mmwe Muhammadi ﷺ): “Ambuje ŵangu ni ŵaakumanyilila chenene yachiŵalanjilo chao, ngakwamanyilila ŵanganyao ikaŵeje ŵannonope.” Sano nkakangana pa yaŵanganyao (yachiŵalanjilo chao), ikaŵeje kangana kwapachanyape (ligongo kwangali mate), soni ngasimum’buusya jwalijose mwa ŵanganyao (Ayuda ni Akilisito) ya ŵanganyao (achinsyene mbanga).

(23) Soni ngasinnogwa kuŵecheta yakwamba chilichose kuti: “Chisimu une chinachipanganye chalakwecho malaŵi.”

(24) Ikaŵeje (pakuŵecheta maloŵe ganti): “Nasakaga Allah.” Soni mwakumbuchilani Ambuje ŵenu pati n’diŵalile, ni kuŵecheta kuti: “Mwine Ambuje ŵangu kuŵa nkuunjongolela litala lyakuŵandika nnope pachongoko kumpunda lyalakweli.”

(25) Ni ŵatemi mu mbanga mwaomo yaka machila gatatu (300) (pakuŵalanjila kajende kalyuŵa) ni ŵajonjechesye ine nsano nancheche (9) (pakuŵalanjila kajende kamwesi).

(26) Jilani: “Allah ni jwaakumanyilila chenene muŵaataamiile ŵanganyao. Iŵele Yakwe yakusisika ya kumawunde ni petaka. Kaje kulolechesya nnope Jwalakwe ni kupikanichisya! Nganakola ŵanganyao nkwagosa jwangaŵaga Jwalakwe. Soni Jwalakwe jwangan’gaŵila jwalijose ya ulamusi Ŵakwe.”

(27) Soni soomaani yaijuwulidwe kukwenu (mmwe Muhammadi ﷺ) ya m’Chitabu cha Ambuje ŵenu (Qur’an), pangali nkutindanya maloŵe Gakwe. Soni Mmwe nganim’ba mpatile kwakutilila pangaŵaga Kukwakwe.

(28) Litaŵani ntima wenu (mmwe Muhammadi ﷺ) pakuŵa pamo ni aŵala ŵaakum’bombanga M’mbuje gwao kundaŵi ni kwigulo achisachililaga ngope Jakwe, soni meso genu gakaapeleta ŵanganyao (ni kwalola ŵane) nchisachililaga ipeto yaumi wa duniya, soni ngasimunkunda ajula jwatuuliŵesye ntima wakwe yaatukumbuchila Uwwe, ni jukuyiye isako yakwe, soni ichindu yakwe iŵele yakwasika.

(29) Soni jilani: “Yakuona ikuumila kwa M’mbuje gwenu (Allah).” Sano jwaakusaka (kulupilila) basi akulupilile, soni jwaakusaka (kanila) basi akanile. Chisimu Uwwe twalinganyichisye ŵalupuso Moto wachiuchasyungula uŵigo wakwe. Sano naga akaŵendeje chikamuchisyo (ligongo lya njota), chakakamuchisyidweje ni mesi (gamasemule nnope) ganti mpela ntofu wenyelenyenduche, gagakagwaguleje ngope. Kaje kusakala nnope yakumwa (yakwe)! Soni kaje kusakala nnope pakwegama ni kupumulila (pakwe)!

(30) Chisimu aŵala ŵaakulupilile ni kutendaga yambone (tuchalipila pa umbone wao), chisimu Uwwe ŵangawatanganya malipilo ga mundu jwaakolosyisye masengo.

(31) Ŵanganyao akwete kupata Matimbe Gandamo, kwasikujilima sulo cha pasi pao, chakapetedwe kwalakweko ni makosa gagolodi, ni chakawaleje nguwo syachisamba sya silika jwakuŵeŵela ni silika jwakandapalila, ali ajegeme kwalakweko nyyindanda yetandiche chenene. Kaje kusalala nnope malipilo (gakwe)! Ni kutama chenene nnope pakwegama ni kupumulila (pakwe)!

(32) Soni mwapani ŵanganyao chilandanyo cha ŵandu ŵaŵili; jumo jwao (juŵaliji kafili) twam’biichiile migunda jiŵili ja zabibu, ni twajisyungulichisye ni mitende, ni twaŵisile chilikati chakwecho mmela (wine).

(33) Migunda jinajiŵilijo jasogwele isogosi yakwe, soni nganijipungusyamo chilichose (mu kasogole kakwe), ni twapitisye nkatikaati mwakwemo sulo.

(34) Ni jwakwete soni isogosi (ine mpela ipanje ni ŵanache), ni ŵansalile n’jakwe (juŵaliji jwakulupilila) aku ali nkuntwanjila kuti: “Une ni jungwete chipanje chejinji nnope kumpunda mmwe, nambo soni (ngwete) machili gamajinji ligongo lya ŵandu ŵakunguya.”

(35) Ni jwajinjile mun’gunda mwakwe (mwakutwanga) juli nkuliitenda lupuso nsyene (ligongo lyaukafili wakwe). Jwatite (pakubwasya): “Nganguganichisya yanti wele n’gundau nikonasika ata panandi.”

(36) “Soni nganguganichisya yanti Kiyama jichiika. Nambo naga (chijiiche, une ni) kumbuchisya kwa Ambuje ŵangu (Allah), chisimu chene chingagasimane malo gakuujila gambone nnope kupunda galakwega.”

(37) N’jakwe (juŵaliji jwakulupilila) ŵansalile mwakun’janga kuti: “Ana mmwe nkunkaana Ajula juŵan’gumbile kuumila mwitaka, kaneka kuumila mu lindondwa lyamesi, kaneko ni ŵankolosisye kuŵa mundu?”

(38) “Nambo kumbali jangu, (ni ngukulupilila kuti) Jwalakwejo ni Allah, M’mbuje gwangu, soni ngangum’bwanganya ni M’mbuje gwangujo jwalijose.”

(39) “Soni bola nkaŵechete ndema jakwinjila mu n’gunda mwenu kuti: ‘(Ayi ni) yasachile Allah (kuti naipate). Machili ngaŵa nkupatikana ikaŵeje (pakupedwa) ni Allah.’ Naga nkumbona une kuti ndili jwakunandipilwa kukwenu pa chipanje ni ŵanache.”

(40) “Soni mwine Ambuje ŵangu kuŵa nkuumba yambone nnope kupunda n’gunda wenuo, ni kuutumichisya walakweo makungu (gawula jakokota chajila) kuumila kwinani, ni kusyuka kuŵa litaka lyakutelesya.”

(41) “Kapena mesi gakwe (gamun’gundamo) gambaga kupwa, mwanti mmwe nganim’ba nkombwele kugasosasosa nikugapata.”

(42) Sano isogosi yakwe yasyungulilidwe (ni makungu), mwanti jwatandite kupitikusya-pitikusya magasa gakwe (mwakudandaula) ligongo lya yajuijonanjile (migundajo), soni itela yakwe ili igwilile pa masajili gakwe, ni jwaliji nkuŵecheta kuti: “Nkongwene! Nabola ngatende ngaawanganya Ambuje ŵangu ni jwalijose.”

(43) Soni nganijukola likuga lyaŵandu ŵakunkamuchisya panyuma pakun’jasa Allah, namuno jwalakwe nsyene nganijuŵa jwaalikamuchisya.

(44) Kwalakweko (ku Kiyama) chikulupusyo ni uchimwene ichiŵa ya Allah pe, Jwakuona. Jwalakwe ni Jwambone nnope pakalipile, soni ni Jwambone nnope pakaiche ni mbesi jambone.

(45) Soni mwapani ŵanganyao chilandanyo cha umi ŵa duniya, uli chisawu mesi (gawula) gatukugatulusyaga kuumila kwinani, kaneko ni gakasawanganyichilana ni mmela wamwitaka (ni kutanda kumela mmelao mwakusalalila), nambo (kaneko) ukasasyuka wejumu soni wakuteketuka waukasaululusyidwaga ni mbungo. Sano Allah pa chindu chilichose aŵele Jwakombola.

(46) Chipanje ni ŵanache iŵele ipeto ya umi wa duniya, nambo masengo gambone gakwendelechela ni gagali gambone nnope kwa Ambuje ŵenu pamalipilo, soni niyakwembecheya yambone (yakuja kuipata kwa Allah).

(47) Soni (kumbuchilani) katema kituchigajendesya matumbi, ni tinchiliona litaka lili mbembembe, ni tuchasonganganya ŵanganyao mwanti ngasitunneka ata jumo mwaŵanganyao munyuma.

(48) Ni tachionesyedwa kwa Ambuje ŵenu ali m’miselamisela, (nitachasalila Allah kuti): “Chisimu chene ntuichilile itwatite pakun’gumba kandanda. Nambo mwaganichisyaga yanti nganituŵa tum’biichiile chilanga (chakusimangana Nowe).

(49) Ni chichiŵichidwa chitabu (chamasengo gao), ni chinchaona akuleŵa ali ŵawoga ligongo lya yaili mwalakwemo, ni tachitiji: “Kutapana kwetuwe! Ana chele chitabuchi chanti uli! Changaleka (chindu) chamwana namuno chekulungwa ikaŵeje kuchikusanya (pakuchilemba ni manambala gakwe)!” Ni tachiisimana yosope yaŵapanganyisye ili iyiche (ni kuŵichidwa paujo pao). Soni Ambuje ŵenu ŵangantenda lupuso jwalijose.

(50) Soni (kumbuchilani) katema katwasalile Achimalaika kuti: “Mwasujudilani Adam.” Basi wosope ni ŵasujudu, kusigala Ibulisu, jwaliji jwakuumila m’majini. Basi ni jwalikanile lilamusi lya Ambujegwe. Ana ni nkuntenda jwalakwejo ni ŵanache ŵakwe kuŵa isyoŵe kuuneka Une, kutendaga ŵanganyao kukwenu aŵele amagongo? Kaje kusakala katindanye kaŵandu ŵalupuso!

(51) Nganinatenda ŵanganyao kuŵa mboni pakagumbe ka mawunde ni mataka, namuno pakagumbidwe kaachimisyeneo, soni nganimba jwanti ni kwatenda akusochelesya kuŵa akungamuchisya (Ŵangu).

(52) Soni (kumbuchilani) katema katachiti (Allah): “Mwaŵilangani akwawanganya ŵenu None, aŵala ŵamwaliji nkulilambusya.” Basi ni tachaŵilanga, nambo ngasiŵajanga. Ni tuchiŵika chilikati chao chakusiŵilikanganya (malo gachonasiko mwanti ngasasimangana soni).

(53) Ni tachiuona akuleŵa Moto, basi ni tachisimichisya yanti ŵanganyao taujinjile. Soni ngasapata pakuugwalila.

(54) Soni chisimu chene pamasile patusalichisye nnope kwa ŵandu mu aji Qur’an chilandanyo chilichose, sano mundu ni aŵele jwamakani nnope kupunda chilichose.

(55) Ni pangali chachikwasiŵilila ŵandu kulupilila (sano) panyuma pakwaichilila chongolo (Qur’an), ni kum’benda chikululuko M’mbuje gwao, ikaŵeje (akwembecheya) kuti syaichilile nyendele sya (ŵandu) ŵandanda (sya kapate kailagasyo), kapena kuti yaichilile ilagasyo meso kwa meso.

(56) Ni ngatukutumisyaga Achimitenga ikaŵeje kuti aŵe ŵakutagulila abali syakusengwasya ni ŵakutetela. Nambo aŵala ŵakanile ni akutendela makani yaunami, kuti ni yalakweyo awesesye yakuona, ni akugatendela ma Ȃya Gangu chipongwe kwisa soni yaakuteteledwa nayo.

(57) Ana soni nduni jwali jwalupuso nnope kwakumpunda mundu jwakumbusyidwe ma Ȃya ga M’mbujegwe, nambo jwalakwe ni ganyosyela, ni kuliŵalila yagaaloongwesye makono gakwe? Chisimu Uwwe tuŵisile isiŵilo pachanya pa mitima jao kuti akajimanyilila jalakwe (Qur’anji), ni m’mawiwi mwao mwana usiiwa. Soni namuno mwaŵilanjile ku chongoko, nganaŵa ajongweche ata panandi.

(58) Soni Ambuje ŵenu ni Ŵakululuka kusyene, Asyene chanasa, angajile ŵakwembekanye pa yakusakala yapanganyisye, nikuti angajanguyichiyisye kwapa ilagasyo (pa duniya pepano), nambo ŵanganyao akwete chilanga (chakupedwela ilagasyo pa Kiyama), ngasapata pakutilila palipose pakutalikanganila nacho.

(59) Soni jalakwejo ni misi (ja achina Adi ni Samuda) ŵatwajonasile ndema jaŵatesile lupuso, ni twaŵichile chilanga chachonasiko chao.

(60) Soni (kumbuchilani) katema kajwaŵechete Musa kwa nchanda jwakwe (Yushau Nuni) kuti: “Nganeka (kwenda) mpaka ngaiche pandago ja mbwani siŵili, kapena chingambeje kwenda yaka ni yaka (mpaka simane najo jwangunsosajo).”

(61) Nambo paŵaiche ŵanaŵaŵilio pandago ja mbwani siŵili pala ŵaliŵalile somba jao, basi ni jalitendele litala lyakwe m’mbwani nti chisawu mbugu.

(62) Basi ndema jaŵajendelechele paujo, (Musa) ŵansalile nchanda jwakwe kuti: “Tupani yakulya yetu yakundaŵi, chisimu chene pa ulendo wetu walakweu tusimangene nayo yakupesya kusyene.”

(63) (Nchanda) jwatite: “Ana nyyiweni ndema jatwapumulile palwala pala! Basitu une naajiliŵalile somba jila. Ni nganandiŵasya yajalakwejo ikaŵeje shetani, kuti ngajikumbuchila, nijilitendele litala m’mbwani mwakusimosya.”

(64) (Musa) jwatite: “Pele ni patupasachileje.” Basi ni ŵaujile munyuma ali nkupita nchikuya sajo syao.

(65) Basi ni ŵansimene jumpepe mwa achikapolo Ŵetu (Khidr), jwatwampele ukoto ŵakuumila Kukwetu, soni twan’jiganyisye ilimu kuumila Kukwetu.

(66) Musa jwatite kwa jwalakwe: “Ana komboleka kunkuya kuti munjiganye yachongoko chin’jiganyisyidwe?”

(67) (Khidr) jwatite: “Chisimu mmwe nganim’ba nkombwele kupilila none.”

(68) “Ana chimpilile chinauli pa ichindu yangankuimanyilila chenene yaikwamba?”

(69) (Musa) jwatite: “Nasakaga Allah timusimane kuŵa jwakupilila, soni nganyosya lilamusi lyenu.”

(70) (Khidr) jwatite: “Sano naga nkunguya, basi ngasimumbusya ya chilichose, mpaka ndande nansyene kunsalila ya chalakwecho.”

(71) Basi ni ŵaŵigwile ŵanaŵaŵili (Khidr ni Musa achijendaga mungulugulu mbwani), mpaka pandema jaŵakwesile m’chombo; (Khidr) jwachipowele. (Musa) jwatite: “Ana nchipowele (chombochi) kuti mwamisye achimisyene? Chisimu pamasile pantesile chindu chekulungwa changalumbana.”

(72) (Khidr) jwatite: “Ana nganimbecheta yanti chisimu mmwejo nganim’ba nkombwele kupilila none?”

(73) (Musa) jwatite: “Nkamba ilagasyo ligongo lyakuliŵalila kwangu, soni ngasimunganganika ni isausyo yekulungwa nnope pa chisako changu (chakusa kunkuya mmwe).”

(74) Basi ni ŵajendelechele ŵanaŵaŵili (pa ulendo wao panyuma pakutuluka m’chombo mula), mpaka pandema jaŵakasimene kanchanda; basi (Khidr) ŵakauleje. (Musa) jwatite: “Ana m’buleje mundu jwangali chaleŵile, jwanganaulaga mundu? Chisimu pamasile pantesile chindu chakunyalaya kusyene.”

(75) (Khidr) jwatite: “Ana nganinansalila yanti chisimu mmwejo nganim’ba nkombwele kupilila none?”

(76) (Musa) jwatite: “Naga nam’busye yachindu chine panyuma pachalakwechi, basi ngasimungunda soni kulongana namwe, pamasile pampochele usulu wakwanila kuumila kukwangu.”

(77) Basi ni ŵajendelechele ŵanaŵaŵili (pa ulendo wao), mpaka pandema jaŵaichilile ŵandu ŵa m’musi (wa Antwâkia), ŵaŵendile yakulya achimisyene musio, nambo ŵakanile kwakalibuchisya. Basi ni ŵalisimene mwalakwemo lipupa linankusaka kugwa, basi (Khidr) ni jwalijimiche. (Musa) jwatite: “Nkasache, chisimu chene nkagapochelele malipilo (masengo galakwega nitukaasuumiile yakulya).”

(78) (Khidr) jwatite: “Aku ni kulekangana kwa chilikati cha une nomwe. Sano chinantagulile ngopolelo sya ichindu yanganinkombola kuipililila ata panandi.”

(79) “Sano chombochila, basi chaliji chaŵandu ŵakulaga ŵakamula masengo m’mbwani, ninasachile kuti nachipe ayibu, sano paujo pao paliji pana mwenye juŵaliji nkujigala chombo chilichose (chambone) mwakotosya.”

(80) “Sano kanchanda kala, nikuti achinangolo ŵakwe ŵaliji ŵakulupilila, basi nitwajogwepe kuti atakwakanganichisya kutenda yakusumba mpika ni yaukafili.”

(81) “Nitwasachile kuti Ambuje ŵao ŵatindanichisye ni jwambone kumpunda jwele pakutakata ni jwakuŵandichila nnope ku chanasa (chakwatendela achinangolo ŵakwe).”

(82) “Sano lipupa lila, nilyaliji lya ŵanache ŵaŵili ŵawina mu nsindamo; sano pasi pakwe paliji pana chipanje chao (chaŵasalachisye malemu baba ŵao); sano baba ŵao ŵaliji ntenda ngoto. Basi Ambuje ŵenu niŵasachile kuti akuyiche ŵanaŵaŵilio komangala kwao, mwanti chalikopochesye chipanje chaocho, (awu) kuŵa ukoto wakuumila kwa Ambuje ŵenu. Ni nganindenda yalakweyi mwaulamusi ŵangu. Asi ni ngopolelo sya ichindu yanganinkombola kuipililila.”

(83) Soni akum’busya (mmwe Muhammadi ﷺ) ya Dhul-Qarnain. Jilani: “Tinansoomele sine mwa abali syakwe.”

(84) Chisimu Uwwe twampele machili gakutamila pa chilambo, ni twampele soni litala lyakutendela chilichose.

(85) Ni jwakuyiye litala (lyakulungama ku ilambo yakwigulo).

(86) Mpaka pajwaiche pakutiŵilila lyuŵa (mukalole kameso), ŵalisimene linankutiŵila petanda lyamatope gamapiliu, ni ŵasimene palakwepo ŵandu (makafili). Twatite: “E mmwe a Dhul- Qarnain! Naga nkusaka komboleka kwapa ilagasyo kapena kwatendela yambone.”

(87) Jwalakwe jwatite: “Sano jwatesile lupuso (pakun’galagatila jwinepe jwangaŵaga Allah), basi chitumpe ilagasyo, kaneko tachiuchisyidwa kwa Ambujegwe, ni tachija kunnagasya ni ilagasyo yakunyalaya kusyene.”

(88) “Nambo jwaakulupilile ni kutendaga yambone, nikuti akwete kupata jwalakwejo malipilo gambone, soni chitunsalile yakwepepala mu ichindu yetu (yakun’jongolela).”

(89) Kaneka jwakuyiye soni litala (lyakulungama ku ilambo yakundaŵi).

(90) Mpaka pajwaiche pakopochela lyuŵa (mukalole kameso), ŵalisimene linankwakopochela ŵandu ŵanganitwaŵichila chakwasiŵilila ku lyalakwelyo.

(91) Mwele nimuyaŵelele, chisimu soni Uwwe twaisyungwile yosope yayaliji kukwakwe (Dhul-Qarnain) paaimanya chenene.

(92) Kaneko jwakuyiye soni litala (line).

(93) Mpaka pajwaiche chilikati chamatumbi gaŵili, ŵasimene chamungulugulu mwakwemo ŵandu ŵakuchelewa kupikana chiŵecheto.

(94) Ŵanganyao ŵatite: “E mmwe a Dhul-Qarnain! Chisimu Yaajuju ni Maajuju akuwatanganya pa chilambo. Ana ngakomboleka kuti tumpe malipilo kuti m’biiche chilikati chetuwe ni ŵanganyao chakusiŵilila?”

(95) Jwalakwe jwatite: “Ichindu yangombolasyisye une Ambuje ŵangu, iŵele yambone nnope (kupunda yankusaka kumbayo), basi mungamuchisyani mwamachili, timbiche chilikati chenu ni ŵanganyao chakusiŵilila chakulimbangana.”

(96) “Mumbani ipande ya isyano.” Mpaka pandema jajwagumbesye mpata wa matumbi gaŵiligo (ni isyanoyo), jwatite: “Pepelelani (moto).” Kwikanila ndema jajwaitesile (isyanoyo kuŵa yechejeu mpela) moto, jwatite: “Mumbani ntofu wenyelenyenduche naupungulile pachanya pakwe.”

(97) Basi (Yaajuju ni Maajuju) nganakombola kwela pachanya pakwe, nambo soni nganakombola kuchipowola.

(98) (Dhul-Qarnain) jwatite: “Awu ni ukoto wakuumila kwa Ambuje ŵangu. Basi pachichiika chilangacha Ambuje ŵangu (chakopochela Yaajuju ni Maajuju Kiyama jili jisigele panandi), tachichitenda (chakusiŵililachi) kuŵa chakusyajidwa. Sano chilanga cha Ambuje ŵangu chiŵele chakuonaonape.”

(99) Ni tuchaleka lyele lisikulyo (lyakopochela Yaajuju ni Maajuju) ŵane mwa ŵanganyao (ŵakusakala) achajinjililaga ŵane, ni lichigombedwa lipenga, pele ni tuchasonganganya wosope ŵene pamo.

(100) Ni tuchijionesya palangulangu Jahannama lyele lisikulyo kwa achimakafili.

(101) Aŵala ŵagaliji meso gao m’chisiŵilo kuleka (kulola) chikumbusyo Changu (Qur’an), ni ŵaliji soni akakukombola kupikana (Qur’anijo).

(102) Ana aŵala ŵakanile, akuganichisya yanti mpaka ŵasyusye achikapolo Ŵangu (Achimalaika ni Achimitume) kuŵa akugosa kuuneka Une? Chisimu Uwwe twalinganyichisye achimakafili Jahannama kuŵa malo gakwichila.

(103) Jilani (mmwe Muhammadi ﷺ): “Ana tuntagulile ya ŵaali ŵakwasika nnope pa itendo (yao)?”

(104) “Aŵala ŵagasokonechele masengo gao pa umi wa duniya (ligongo lya ukafili), kutendaga ŵanganyao achiganichisyaga yanti ŵanyao akukolosya itendo.”

(105) Ŵanganyao ni aŵala ŵaayikanile ilosyo ya Ambuje ŵao kwisa soni yakusimangana ni Jwalake, basi ni gajonasiche masengo gao, mwanti ngasitwaŵichila ŵanganyao lisiku lya Kiyama sikelo (jakwapimila masengo gao).

(106) Galakwego ni malipilo gao; (jajili) Jahannama, ligongo lya ukafili wao, ni ŵagatesile ma Ȃya Gangu kwisa soni Achimitenga Ŵangu chipongwe.

(107) Chisimu aŵala ŵaakulupilile ni kutendaga yambone, malo gao gakwichila kuchiŵa ku Matimbe ga Mbepo ja Firdaus.

(108) Chakaŵe ŵandamo mwalakwemo, ngaja kusaka kutyokamo.

(109) Jilani (mmwe Muhammadi ﷺ): “Atamose mbwani jikaliji wino wakulembela maloŵe ga Ambuje ŵangu, mbwanijo jikamasile, maloŵe ga Ambuje ŵangu nkanigamale, namuno tungaiche najo (mbwani jine) janti mpela jijojo ni konjechesya.”

(110) Jilani (mmwe Muhammadi ﷺ): “Chisimu une mundu mpele jenumanja. Ikujuwulidwa kukwangu yanti: Chisimu nnungu jwenu ni Nnungu Jumpepe. Sano jwaakusachilila kusimangana ni Ambujegwe, basi apanganye masengo gambone, ni akasawanganya pa ibada yakwagalagatila Ambujegwe ni jwalijose.”