68 - Al-Qalam ()

|

(1) Nûn.[1] Nguchilumbila chakulembela (chaakuleembelaga Achimalaika ni ŵane wosope) kwisa soni yaakulembaga.
(68:1) Asi harufusi ni chimpepe mu isimosimo ya Qur’an. Ni pangali jwine jwaakumanyilila mate gakwe ikaŵeje Allah pe basi.

(2) Mmwe (Muhammadi ﷺ) nganim'ba ŵamasoka pachindimba cha Ambuje ŵenu (champele, wauli utume).

(3) Soni chisimu nkwete kupata mmwejo malipilo gangamala (ligongo lya kulagasika kwenu pakwenesya utenga).

(4) Soni chisimu mmwe n'di pachanya pandamo jambone nnope.

(5) Basi, sampano tinyyione, nombe nao soni taione.

(6) Yanti ana ŵani mwa jenumanja ŵagaapatile masoka? (Mmwejo kapena ŵanganyao)?

(7) Chisimu Ambuje ŵenu ni ŵaakummanyilila chenene mundu jwaapoteele kuleka litala Lyakwe, soni Ŵalakweo ni ŵaakwamanyilila chenene ŵali ŵakongoka.

(8) Basi ngasimwapikanila ŵakanila.

(9) Akasasachililaga n'di mwaakundilile (pa yakusakala), basi nombe nao ni ankundilile (pa yambone).

(10) Soni ngasimumpikanila jwalijose jwakulumbila-lumbila soni jwakwaluka.

(11) Nkusogoda, jwakwendajenda kupita nchitenda unakunaku.

(12) Jwakusiŵilila yambone, jwakusumba mpika, jwasambi syejinji.

(13) Jwakumula ntima soni panyuma pa yele jwakulipakasya utundu wa ŵane.

(14) (Akulikwesya) ligongo lyakuŵa jwana chipanje ni ŵanache.

(15) Pati gachisoomedwaga kukwakwe ma Ȃya Getu jukasatiji: “Asi ni adisiadisi sya ŵandu ŵandanda.”

(16) Chiitum'biika chimanyilo palupula.

(17) Chisimu Uwwe twalinjile (achimakafili ŵachikuraishio pakwapa chindimba ni kuchikana) yatwatite pakwalinga achinsyene n'gunda, ndema jaŵalumbile kuti takaugungule (isogosi yakwe) kumasikusiku (kuti ŵakulaga akaaona atakwika muŵaŵendile).

(18) Ni nganaŵecheta maloŵe ganti “Nasakaga Allah.”

(19) Nilyaawusyungwile (n'gundao) likungu lyakuumila kwa Ambuje ŵenu kutendaga ŵanganyao ali nnugono.

(20) Basi niwachelelwe uli nti chisawu wegungule.

(21) Basi ni ŵaŵilangene kumasikusiku.

(22) “Laŵililani kun'gunda wenu naga nkusaka gungula.”

(23) Basi ni ŵaŵigwile aku achisongonelanaga.

(24) “Akasan'jinjilila ata panandi kwalakweko lelo masikini jwalijose.”

(25) Ni ŵalaŵilile mwachisindo achiganichisyaga kuti apakombwele (kwasiŵilila masikinio).

(26) Basi ndema jaŵauweni (n'gundao) ŵatite: “Chisimu uwe tusokonechele.”

(27) (Niŵatite soni: “Ngwamba, niwwuwu) nambo kuti uwwe tujiimiidwe.”

(28) Jwakulungamika chilikati chao jwatite: “Ana nganinansalila yanti: ‘Ana uli ngankunswejesya (Allah pakuŵecheta maloŵe ganti: Naga Allah akusaka chitukagungule)?”

(29) Ŵanganyao ŵatite: “Aswejeele Ambuje ŵetu! Chisimu uwwe twaliji ŵakulitenda lupuso (pangankumbuchila Allah).”

(30) Basi ni ŵalolegene aku achidandaulanaga (pakupulisyana yaagajima masikini).

(31) Ŵanganyao ŵatite: “Kutapana kwetuwe! Chisimu uwwe twaliji ŵakusumba mpika (paganisya yagajima masikini).”

(32) “Mwine Ambuje ŵetu kuŵa nkututindanyichisya ni (n'gunda) wambone nnope kupunda walakweu, chisimu uwwe kwa Ambuje ŵetu tukusachilila (chikululuko Chakwe).”

(33) Mwele ni mwaikasaŵelaga ilagasyo (ya pa duniya), nambo ilagasyo ya ku Akhera ni yaikulungwa nnope ingaŵe ŵamanyililaga.

(34) Chisimu ŵakun'jogopa Allah akwete kupata kwa Ambuje ŵao Matimbe Gachindimba (Mbepo).

(35) Ana twatende Asilamu nti chisawu akuleeŵa (pakwalipila mwakulandana)?

(36) Chipali chichi kukwenu! Ana nkwiilanya chinauli?

(37) Kapena nkwete chitabu chankusoomaga nkati mwakwe.

(38) Yanti chisimu nkwete kupata mu lyele (lisiku lya Kiyamalyo) yankuisaka?

(39) Kapena nkwete ŵanganyammwe ilanga Kukwetu yakuja kwika mpaka lisiku lya Kiyama, yakuti chisimu ŵanganyammwe chinchipata yankulijiilanyichisya?

(40) Mwawusyani kuti ŵani mwa ŵanganyao ŵali nnongola jwatachajimila pa yalakweyi?

(41) Kapena akwete ŵanganyao ŵakamusyangana nao? Basi ayiche naotu ŵakamusyangana naowo naga akuŵecheta yakuona.

(42) (Kumbuchilani) lisiku lya luchiunukulidwa Lusonjo (lwa Allah) ni tachiŵilanjidwa (achinakunaku) kuti atende sijida (kunsujudila Allah) nambo ngasakombola.

(43) Meso gao gachiteteŵala, ni kuchaunichila kunyosyeka. Nambo posepo ŵaliji nkuŵilanjidwa kuti asujudu (kuswali) ali ŵambonembonepe (ku duniya).

(44) Basi munekani ni akukanila aji abaliji, chitwajigale mbolembole (wa ku ipotesi) kupitila m’matala gangaakugamanyilila.

(45) Soni ngamba kwalechelesya ŵanganyao, chisimu mpango Wangu uŵele wakulimbangana.

(46) Kapena nkwajuga malipilo (pakulungusya utenga), mwanti ŵanganyao ni akusitopelwa nasyo ngongole?

(47) Kapena akwete (chitabu) chakusisika, mwanti ŵanganyao niakulemba?

(48) Basi pilililani ku ulamusi wa Ambuje ŵenu (wakwalechelesya achimakafili), mwanti ngasim'ba mpela nsyene somba (Yunusu pakwanguya kwakasilichila ŵandu ŵakwe), ndema jajwaŵilasile (Ambujegwe) juli jwakutaŵika ni madandausi.

(49) Ukaŵa kunsimana ukoto wakuumila kwa M’mbujegwe jukaponyedwe pantetete juli jwanchesela.

(50) Basi Ambujegwe ŵansagwile ni kuntenda kuŵa jumpepe mwa ŵandu ŵambone.

(51) Soni chisimu aŵala ŵakufuulu akusigalaga panandi kuti antelesyasye ni meso gao (ligongo lya kunchima) ndema jaakuchipikana chikumbusyo (Qur’an), ni akutiji: “Chisimu jwalakwe (Muhammadi ﷺ) jwamasoka.”

(52) Ni nganijiŵa jalakwe (Qur’aniji) ikaŵeje chikumbusyo ku iumbe yosope.