111 - Al-Masad ()

|

(1) Gajonasiche makono ganagaŵili ga Abu Lahabi, nombe nao ajonasiche.[1]
(111:1) Akusimulila Ibn Abbâs رضى الله عنه yanti: Ndema jajatulwiche aji Ȃyaji: “Ni mwatetelani ŵalukosyo lwenu ŵali ŵakuŵandichila.” (26:214). Jwakopweche Ntenga jwa Allahﷺmpakana jwajile kwela petumbi lya As-Swafa, ni jwagumisile kuti: “Yâ Swabâhâh (kundaŵi kwangune)!” Ŵandu ŵawusyisye kuti: “Nduni jwele?” Basi niŵasongangene kukwakwe. Jwalakwe jwatite: “Ana nkuiona uli naga ndili nansalile kuti, asilikali ŵakwele pa mahachi akukopochela kuumila awu upande wetumbi, mpaka mungulupile?” Ŵanganyao ŵatite: “Nganitumpikaneje n’di nkutusalila yaunami.” Jwalakwe jwatite: “Une ni nkuntetela jwenu jwakuonechela, jwakuntetela ya ilagasyo yayikwisa munyumamu (naga nnyosye utenga wangu).” Abȗ Lahab ŵatite: “Chonasiko nichenu! Ana ayi niyantusonganganyichisye?” Kaneka Abȗ Lahab niŵatyosile pamalopo. Basi ni jatulwiche Sȗrat Al-Masad “Gajonasiche makono ganagaŵili ga Abu Lahabi, nombe nao ajonasiche.” (111:1). (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 4687).

(2) Ngaija kwakamuchisya ipanje yao atamuno yaŵapanganyisye (mpela ŵanache ŵaŵaŵeleche).

(3) Takajinjile ku Moto waukwete malamba (gakulapuka).

(4) Niŵankwao ŵakwe ŵaŵaliji nkutwichila sasu (syamiŵa nikuntejelaga Muhammadi ﷺ mwakupita).

(5) Nnukosi mwao (ŵele ŵakongweo) chimukaŵe mwana litondolo lyamiŵamiŵa (lyakwalagachisya nalyo).