56 - Al-Waaqia ()

|

(1) Patichitendekwa chakutendekwa (Kiyama).

(2) Pangali jwakanila yakutendekwa kwakwe.

(3) (Chalakwe ni) chakwaatulusya (achimakafili pakwajinjisya ku Moto) ni kwakwesya (Asilamu pakwajinjisya ku Mbepo).

(4) Ndema jalichitenganyika litaka kutenganyika kwamachili.

(5) Matumbi ni kusyajidwa-syajidwa.

(6) Ni kuŵa luwundu lyakuwululusyidwa.

(7) Ni tinchiŵa jenumanja (pa Kiyama) mikutula jitatu.

(8) Basi (pachiŵa pana) ŵandu ŵa kunkono wan’dyo, ana ŵandu ŵa kunkono wan’dyo ni ŵapi (uchimbichimbi wao uchiŵa uli)!

(9) Ni (pachiŵa pana soni) ŵandu ŵa kunkono wanchiji, ana ŵandu ŵa kunkono wanchiji ni ŵapi (kusakala kwao kuchiŵa uli)!

(10) Ni (pachiŵa pana soni) ŵaŵalongolele (pakutenda yambone ku duniya) ŵatachiŵa ŵakulongolela (ku Mbepo).

(11) Ŵanganyao ni ŵatachiŵa ŵakuŵandichisyidwa (kwa Allah).

(12) Tachiŵa m’Matimbe Gachindimba (ku Mbepo).

(13) Likuga lyejinji (lya akulongolela ku yambone) lichiŵa lyakutyochela mu ŵandu ŵandanda.

(14) Sano (likuga) lyannono (lya akulongolela ku yambone) lichiŵa lyakutyochela mu ŵandu ŵakumalichisya.

(15) Ali pa itengu yauchimbichimbi yeluche (ni golodi ni mitapo jine).

(16) Tachiyijegamaga mwakulolegana.

(17) Tachasyungulaga (pa kwatumichila) achachanda ŵakutamilichika (pa uchanda).

(18) Ni migao kwisa soni mabilika (ga yakumwa), ni ipanda ya ukana wakuumila mu tutumule jwakujilimaga.

(19) Ngasalwala nao ntwe namuno kutyoka lunda.

(20) Ni isogosi iliyose yatakaisaguleje.

(21) Ni nyama ja ijuni jatakajilaluchileje.

(22) Ni achimmasyeto ŵameso gakulanguka soni gekulungwa mwakusalalila.

(23) (Ŵakuswejela) nti chisawu ngalekale syesunjidwe.

(24) Kuŵa malipilo pa yaŵaliji nkupanganya.

(25) Ngaaja kupikana mwalakwemo maloŵe gangali mate, namuno gakutendekasya kupata sambi.

(26) Ikaŵeje maloŵe ganti: Ntendele, ntendele.

(27) Sano (pachiŵa pana) ŵandu ŵa kunkono wan’dyo, ana ŵandu ŵa kunkono wan’dyo ni ŵapi (uchimbichimbi wao uchiŵa uli)!

(28) (Tachiŵa) mu itela ya masaawu yetyosye miŵa.

(29) Ni itela ya magombo yesogole magombo gakwe mwakusajikana chenene.

(30) Ni miwulili jakwendelechela.

(31) Ni mesi gakujilima ndaŵi ni katema.

(32) Ni isogosi yejinji.

(33) Yangakatichisya kasogole nambo soni yangasiŵiilidwa.

(34) Ni yakutandika yenyakulidwe (pa itengu yauchimbichimbi).

(35) Chisimu Uwwe chitukaaguumbe ŵanganyao (achakongwe ŵakuumila ku duniya) kagumbidwe kane (kakusalala nnope kulekangana ni muŵaŵelele ku duniya).

(36) Basi chitukatende kuŵa ŵaali.

(37) Ŵakulinonyelesya kwa achalume ŵao, ŵakulandana misingu.

(38) (Tachiŵa) ŵa (achalume) ŵa kunkono wan’dyo.

(39) Likuga lyejinji (lya ŵa kunkono wan’dyo) lichityochela mu ŵandu ŵandanda.

(40) Nambo soni likuga lyejinji (lya ŵa kunkono wan’dyo) lichityochela mu ŵandu ŵakumalichisya.

(41) Ni (pachiŵa pana) ŵandu ŵa kunkono wanchiji, ana ŵandu ŵa kunkono wanchiji ni ŵapi (kusakala kwao kuchiŵa uli)!

(42) (Tachiŵa) mu chimbunga chamoto, ni mesi gamasemule nnope.

(43) Ni m’bulili wa lyosi lyepiliwu nnope.

(44) Wangapeleka kusisimila namuno kutulalila.

(45) Chisimu ŵanganyao nkaniyiŵe yalakweyi (ku duniya) ŵaliji nkutama umi wakusangalala (ni yakanyisyidwa).

(46) Ni ŵaliji nkwendelechela (kutenda) sambi syekulungwa.

(47) Ni ŵaliji nkuŵecheta kuti: “Ana patuchiwapo ni kusyuka litaka ni maupa, nambo yakuona uwwe tuchiukulidwa (m’malembe)?”

(48) “Ni achatati ŵetu ŵakwe ŵandanda?”

(49) Jilani (mmwe Muhammadi ﷺ): “Chisimu ŵandanda ni ŵambesi ŵakwe.”

(50) “Tachisonganganyisyidwa wa kunsongangano wetomechedwe wa lisiku lyakumanyika.”

(51) “Kaneka chisimu ŵanganyammwe, E jenumanja ŵalupuso, (soni) ŵakanila!”

(52) “Tinkalye kwene chitela cha Zakkum.”

(53) “Ni tinkachigumbasyeje ndumbo (syenu).”

(54) “Ni tinkachimweleje mesi gamasemule nnope.”

(55) “Ni tinkamweje mwasikumwelaga ngamiya syanjota nnope.”

(56) Aji ni mbiiko jao Lisiku Lyamalipilo.

(57) Uwwe twan’gumbile jenumanja, nambi ligongo chichi ngankukulupilila (ya kwimuka m’malembe panyuma pakuwa)?

(58) Ana nkuliona uli lindondwa lya ulume lyankudondechesyaga (m’chiŵelechelo)?

(59) Ana jenumanja niŵankuligumbaga (kuti liŵe mundu), kapena Uwwe niŵatukuligumbaga?

(60) Uwwe tupimiile chilikati chenu chiwa (kuti jwalijose mwa jenumanja tachiwa), ni nganituŵa Uwwe ŵakulepela,

(61) Kuti chitun’galawusye kagumbidwe kenu (lisiku lya Kiyama), nikun’gumba mu kaŵe kangankukamanyilila.

(62) Soni chisimu chene pamasile pankumanyi gumba kwandanda (kuti Allah ni juŵagumbile), nambi uli ngankukumbuchila (yanti Jwalakwe mpaka jukombole gumba kwaŵili)?

(63) Ana nkujiona uli mbeju jankupandaga?

(64) Ana jenumanja niŵankujimesyaga, kapena Uwwe niŵatukumesyaga?

(65) Tungasache tungajitesile kuŵa jakuteketuka, ni nkaliji ŵakusimonga (chachintendesye kuti jiteketuche).

(66) (Ni nkatiji): “Chisimu uwwe tugambile kwasa chipanje chetu.”

(67) “Nambo uwwe tujimidwe.”

(68) Ana nkugaona uli mesi gankumwaga?

(69) Ana jenumanja ni ŵan’gatulwisye kuumila kumawunde gawula, kapena Uwwe ni Akutulsya?

(70) Tungasache tungagatesile kuŵa gachijete nnope, nambi ligongo chichi ngankutogolela?

(71) Ana nkuuwona uli moto wankukolesyaga?

(72) Ana jenumanja ni ŵamwagumbile itela yakwe, kapena Uwwe ni Akugumba?

(73) Uwwe tuwutesile walakwe (motowo) kuŵa chikumbusyo (cha Moto wa ku Akhera), ni wakwakamuchisya ŵa paulendo.

(74) Basi liswejesyani lina lya Ambuje ŵenu Ŵakulungwa nnope (Allah).

(75) Ngumulumbila mwagwila ndondwa (mwakutiŵilila mwakwe kwinani).

(76) Soni chisimu chalakwechi ni chilumbilo chekulungwa nnope ingaŵe mwamanyililaga.

(77) Chisimu jalakweji ni Qur’an jakuchimbichika.

(78) Jili m’Chitabu chesunjidwe chenene (Al-Lauh Al- Mahfȗz).

(79) Ngakuchikwayaga ikaŵeje ŵaswejesyedwe.

(80) Chakutulusyidwa kuumila kwa M’mbuje jwa iwumbe yosope.

(81) Ana aji abaliji (Qur’an) jenumanja (achimakafili) nkujikaanila?

(82) Sano kanila kwenu (lisiki lyampele Allah) nikwankukutenda kuŵa kutogolela kwenu.

(83) Nambi uli ntima uli uyiche pekolongo (ndema jakuwa jumo jwenu ngankuuwuchisyaga m’chilu mwakwe)?

(84) Kutendaga jenumanja jele ndemajo nkasaŵaga n’di nkulola.

(85) Soni Uwwe (Achimalaika ŵakutyosya ntima) tukuŵaga dusi kwa jwalakwe kumpunda jenumanja, nambo ngankutuonaga.

(86) Nambi uli naga nganim’ba ŵanti nikuja kulipidwa (itendo yenu, soni ngasin’jimuka m’malembe),

(87) (Uli) ngankuuwuchisyaga (ntimao m’chilu mwakwe kuti akawa mundujo), naga jenumanja nkuŵecheta yakuona (kuti kwangali kwimuka m’malembe, ngati nichiwa chakwe chikapagwa)!

(88) Sano naga juli (nkuwajo) mwa akuŵandichisyidwa (kwa Allah).

(89) Basi jukasapata ntendele ni lisiki lyakununjila, kwisa soni Litimbe Lyachindimba lya ku Mbepo.

(90) Sano naga juli (nkuwajo) mwa ŵandu ŵakunkono wan’dyo.

(91) Basi (jukasasalilidwaga kuti): “Ntendele uli kukwenu, (ligongo lyakuŵa kwenu) mu ŵandu ŵakunkono wan’dyo.”

(92) Nambo naga juli (nkuwajo) mwa akukanila, ŵakupotela.

(93) Mbiiko jakwe jikasaŵa mesi gamasemule nnope.

(94) Ni kupya m’Moto Waukali.

(95) Chisimu ayi (yatunsimbile mmwe Muhammadi ﷺ) ni yakuona yakusimichika.

(96) Basi liswejesyani lina lya Ambuje ŵenu Ŵakulungwa nnope (Allah).