81 - At-Takwir ()

|

(1) Pandema jalichikulunjidwa lyuŵa (nikutyoka lilanguka lyakwe).

(2) Ni ndema jasichipatuka ndondwa.

(3) Ni ndema jagachijendesyedwa matumbi (paagachuŵa m’mangwakwe).

(4) Ni ndema jasichilechedwa ngamiya syana maŵele gepele.

(5) Ni ndema jaichisonganganyisyidwa inyama yamwitinji.

(6) Ni ndema jasichikolesyedwa mbwani moto.

(7) Ni ndema jajichilumbikanyisyidwa mitima (ku ilu yakwe).

(8) Ni ndema jachachiwusyidwa mwanache jwankwongwe jwaŵasichidwe ali jwaumi.

(9) Kuti ŵawulajidwe ni ulemwachi?

(10) Ni ndema jaichipindikulidwa ikalakala (mugalembedwe masengo gamundu).

(11) Ni ndema jalichitandukulidwa liwunde.

(12) Ni ndema jauchikwisilidwa Moto Waukali.

(13) Ni ndema jajichiŵandichisyidwa Mbepo.

(14) Mundu jwalijose tachimanyilila yayiche nayo.

(15) Basi ngusilumbila ndondwa syasikusisika muusi.

(16) (Ni) syasikwendaga (chilo kaneka) ni kusisika pakutiŵila.

(17) Ni nguchilumbila soni chilo ndema jachikwika ni kutyoka.

(18) Ni ngukulumbila soni kumasikusiku ndema jakukulanguka.

(19) Chisimu aji (Qur’aniji) gaŵele maloŵe ga (kulungusyidwa ni) Ntenga Jwakuchimbichika (Jibulilu).

(20) Nsyene machili, soni jwana uchimbichimbi wapenani kwa (Allah) Nsyene Arishi (Chindanda Chaulungu).

(21) Jwakundidwa malamusi kwinaniko (ni Achimalaika) soni jwakulupichika.

(22) Soni Nnongo n'jenuju (Muhammadi ﷺ) nganaŵa jwamasoka.

(23) Soni chisimu chene (Muhammadi ﷺ) ŵam'bweni jwalakwe (Jibulilu mu kagumbidwe kakwe kasyesyene) kuchipelela chameso chakuonechela (cha ku ngopoko lyuŵa).

(24) Soni jwalakwe nganijuŵa jwausuchi pa (umanyilisi wa) yakusisika.

(25) Soni aji (Qur’an) nganigaŵa maloŵe ga shetani jwakuŵinjidwa.

(26) Nambi kwapi nkuja?

(27) Nganijiŵa aji (Qur’an) ikaŵeje chikumbusyo cha iwumbe yosope.

(28) Kwa mundu jwaakusaka mwa jenumanja kuti ajongoche.

(29) Ni nganim'ba nsachile, ikaŵeje akasache kaje Allah M’mbuje jwa iwumbe yosope.