27 - An-Naml ()

|

(1) Twâ-Sîn[1]. Aga ni ma Ȃya ga Qur’an nambo soni (chiŵele) Chitabu chakusalichisya.
(27:1) Asi harufusi ni chimpepe mu isimosimo ya Qur’an. Ni pangali jwine jwaakumanyilila mate gakwe ikaŵeje Allah pe basi.

(2) Chongolo nambo soni chisengwasyo kwa ŵakulupilila.

(3) Aŵala ŵaakwimikaga Swala mwakolosya ni kutolaga Zaka, soni ŵanganyao ya Akhera akasaŵa ŵakulupilila kusyesyene.

(4) Chisimu aŵala ŵangakukulupilila ya Akhera twasalalichisye itendo yao mwanti ŵanyao agamba kuŵa pupulipupuli (nkusokonechela mwao).

(5) Ŵanganyao ni aŵala ŵaakwete kupata ilagasyo yakunyalaya (pa duniya pano), nambo soni ŵanganyao ku Akhera tachiŵa ŵakwasika kusyene.

(6) Soni chisimu mmwejo (Muhammadi ﷺ) nkusoomesyedwa Qur’an kuumila kwa (Allah) Jwalunda lwakusokoka, Jwakumanyilila nnope.

(7) (Kumbuchilani) katema kajwalisalile Musa liŵasa lyakwe kuti: “Chisimu une nauweni moto. Chinam’bichilile najo abali kuumila ku walakweo, kapena chinam’bichilile nacho chisinga chamoto kuti jenumanja n’jote.”

(8) Basi ndema jajwauŵichilile jwaŵilanjidwe kuti: “Ajaliiwe jwali pamoto ni jwali mungulugulu mwakwe. Nambo soni aswejele Allah M’mbuje jwa iwumbe yosope.”

(9) “E mmwe Musa! Chisimu Jwalakwejotu ni Une Allah, Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.”

(10) “Soni ponyani simbo jenu.” Basi ndema jajwajiweni jinankutenganyika nti chisawu lijoka, jwagalawiche kutila nambo soni nganijulola munyuma. (Allah jwatite): “E mmwe Musa! Nkajogopa. Chisimu Une Achimitenga ŵangajogopa Kukwangu.”

(11) “Nambo jwalitendele lupuso kaneko ni galausya (pakupanganya) yambone panyuma pa yakusakala basi (ngunkululuchilaga), chisimu Une ni Jwakululuka kusyene, Jwachanasa channope.”

(12) “Soni jinjisyani ligasa lyenu pa mitima pa kansu jenu chilikopoche lili lyeswela ngaŵaga mwaulwele. (Ilosyo iŵiliyi ili) mu ilosyo nsano nancheche. (Jaulani nayo) kwa Firiauna ni ŵandu ŵakwe, chisimu ŵanganyao aŵele ŵandu ŵakunyosya.”

(13) Basi ndema jayaichilile isimosimo Yetu yakuloleka ŵanganyao ŵatite: “Awu ni usaŵi wakuonechela.”

(14) Ni ŵaikaaniile (isimosimoyo) mwalupuso nambo soni mwakulikwesya kutendaga mitima jao jaikulupilile kusyesyene. Basi nnole mujaŵelele mbesi ja akuwatanganya!

(15) Soni chisimu chene pamasile patwampele Daudi ni Sulaimana umanyilisi. Ni ŵatite ŵanaŵaŵili: “Lumbili losope lwene alapikwe Allah Ajula jwaatulongwesye uwwe (pakutupa ukoto) kwapunda ŵajinji mwa achikapolo Ŵakwe ŵakulupilila.”

(16) Sano Sulaimana jwatamile chitengu cha Daudi. Ni jwatite: “E jenumanja ŵandu! Uwwe tujiganyisyidwe chiŵecheto cha ijuni, ni tupedwile chindu chilichose. Chisimu walakweu ni ukoto wakuonechela.”

(17) Ni ŵasonganganyisyidwe kwa Sulaimana asilikali ŵakwe kuumila m’majini, ŵandu ni ijuni. Basi ni ŵaliji ali nkwaalidwa m’mikutulamikutula (pakajende kakwe).

(18) Kwikanila ndema jaŵaiche ŵanganyao pachiŵata chambamba, lupamba lwatite (pakusisalila mbamba sijakwe): “E jenumanja achimbamba! Jinjilani m’majumba mwenu atakwika mwan’diŵete Sulaimana ni asilikali ŵakwe kutendaga ŵanganyao akakumanyilila.”

(19) Basi ni jwamwetulile (Sulaimana) mwakusechelela ligongo lya maloŵe gakwe (ga lupamba). Ni jwatite: “Ambuje ŵangu! Mumbani machili ganti ngomboleje kutogolela ukoto Ŵenu wamumbele une ni achinangolo ŵangu, nambo soni napakomboleje kutenda yambone yampaka iyyinonyele. Ni munyinjisye une mwa ukoto Ŵenu mu achikapolo Ŵenu ŵambone.”

(20) Ni jwapite nchendela ijuni, basi ni jwatite: “Itite uli kukwangu mbona ngangujiona ngukuku, kapena jili mwa akusoŵa?”

(21) “Chisimu chene chinajilagasye ni ilagasyo yakandapala, kapena chingambe kujisikita, ikaŵeje jiiche nalyo ligongo lyakupikanika (lyajisoŵele).”

(22) Nambo (ngukuku) nganijitama ndema jelewu, basi (nijaiche kwa Sulaimana ni) jatite: “Naikopocheele yanganiyyikopochela mmwe, ni nam’bichilile kuumila ku Sabai ni abali jakuonaonape.”

(23) “Chisimu une naasimene ŵakongwe ali nkwalamulila (ŵandu ŵa ku Sabai), ni apedwile chindu chilichose (chakuŵajilwa kola nchimwene), nambo soni akwete chindanda (cha uchimwene) chekulungwa nnope.”

(24) “Nasimene ŵalakweo ni ŵandu ŵao alinkulisujudila lyuŵa kunneka Allah, soni shetani jwasalalichisye itendo yao, ni jwasiŵilile kwitala (lyagoloka), basi ŵanganyao ngakupata chongoko,”

(25) “Mwanti ngaakunsujudila Allah Ajula jwaakukoposyaga yakusisika ya kumawunde ni petaka, soni ni akuimanyilila yankusisa ni yankulosya.”

(26) “Allah pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun’galagatila) ikaŵeje Jwelepejo. M’mbuje jwa Arishi (Chindanda Chaulungu) Jekulungwa nnope.”

(27) (Sulaimana) jwatite: “Chitulole naga nkuŵecheta yakuona kapena n’di mwa akulambusya.”

(28) “Jaulani ni baluwa janguji ni nkajiponye kukwao, kaneko ni nkaatundumalile (nkatame pakutalichila) ni nkalole mwachigakaŵele majibu gao.”

(29) (Nyakongwe) ŵatite: “E jenumanja achinduna! Chisimu une jiponyedwe kukwangu baluwa jakuchimbichika.”

(30) “Chisimu jalakwe jikuumila kwa Sulaimana, soni chisimu jalakwe (jikuti): “”

(31) “Ngasin’dikwesya kukwangu, nambo mumbichilile n’di Asilamu.”

(32) (Nyakongwe) ŵatite: “E jenumanja achinduna! Mumbangani yakujila pangani janguji, une nganimba namwile chilichose mpaka nkambichilile (ni kumba nganisyo syenu).”

(33) Ŵanganyao ŵatite: “Uwwe ni achinsyene machili, nambo soni achinsyene kuputa ngondo mwaukali, nambo yosope ili kukwenu, basi nnole muchinnamulile.”

(34) (Nyakongwe) ŵatite: “Chisimu achiŵenye naga ali aujinjile musi, akasaujonangaga ni kwatenda ŵakuchimbichika mwa ŵandu ŵakwe kuŵa ŵakunyosyeka, mwele ni mwaakasatendela (ndema syose).”

(35) “Basi chisimu une chindumisye kukwao ntuuka, basi ninole kuti ana tisiuje nayo yantiuli ndumetume.”

(36) Basi ndema jasyaiche (ndumetume sila) kwa Sulaimana, jwalakwe jwatite: “Ana nkungamuchisya ni chipanje? Yambele une Allah ili yambone nnope kupunda yampele ŵanganyammwe, nambo kuti jenumanja nkuchina ni ntuuka wenu.”

(37) (Kaneka Sulaimana ŵansalile nnongola jwa ndumetume kuti): “Ujilani kukwao, basi chisimu chene chitwaichilile ni asilikali ŵangaŵa nkombola ŵanganyao kulimbana nao, soni chisimu chene chitwakoposye ŵanganyao mwalakwemo ali ŵakunyosyeka, nambo soni ali atengwiche.”

(38) (Sulaimana) jwatite: “E jenumanja achinduna! Nduni mwa jenumanja jwataichenacho kukwangu chindanda chakwe (cha uchimwene) nkanaŵe kumbichilila ŵanganyao ali Asilamu?”

(39) Jwaŵechete jwamachili nnope mwa majini kuti: “Une chimbiche nacho kukwenu nkanin’jiime kutyoka pamalo penu (panganya jenu), soni chisimu une pa chalakwecho ndili jwamachili kusyene, soni jwakulupichika.”

(40) Jwaŵechete ajula juŵakwete umanyilisi wa m’chitabu kuti: “Une chinam’bichilile nacho nkaniliusyaausye kukwenu liso lyenu.” Basi ndema jajwachiweni (Sulaimana chindanda cha uchimwene chila) chili chitamilichiche kukwakwe jwatite: “Ayi ili mu ukoto wa Ambuje ŵangu kuti aninje yanti; ana tindogolele kapena tingane! Sano jwatatogolele nikuti akutogolela kwaalikamuchisya nsyene, nambo soni jwatakane basi (akukana kwaalikonya nsyene), chisimu Ambuje ŵangu ni Ŵakupata kwejinji (ŵangalajila chilichose), Ŵantuuka wannope.”

(41) (Sulaimana) jwatite: “Muntindanyichisye (kaoneche ka) chindanda chakwe (cha uchimwene), tulole kuti ana tachimanyilile kapena chaŵe mwa aŵala ŵangamanyilila (ichindu).”

(42) Basi ndema jaŵaiche (nyakongwe) yaŵechetedwe yanti: “Ana chindanda chenu (cha uchimwene) chikuŵa mpela achichi?” Jwalakwe jwatite: “Chikuŵa mpela nichichichi.” (Sulaimana jwatite): “Sano uwwe twapedwile umanyilisi nkanaŵe jwalakwe, soni twaŵele Asilamu.”

(43) Sano aila yajwaigalagatilaga kunneka Allah yansiŵililaga (nyakongwejo ku Usilamu), chisimu jwalakwe jwaliji jwakuumila ku ŵandu achimakafili.

(44) (Nyakongwe) ŵasalilidwe kuti: “Jinjilani mwipenu lyanyumba.” Basi ndema jaŵaliweni ŵaliganichisyaga kuti litanda, ni ŵakwindile (nguwo mpaka) kulosya sonjo syakwe. (Sulaimana) jwatite: “Chisimu lyalakwelitu lipenu lyanyumba lyesyasyajile ni magalasi.” (Nyakongwe) ŵatite: “Ambuje ŵangu! Chisimu une naalitendele lupuso nansyene (paagalagatila inepe yangaŵaga Mmwe), sano nalipeleche pamo ni Sulaimana kwa Allah, M’mbuje jwa iwumbe yosope (ndili Nsilamu).”

(45) Soni chisimu chene Uwwe twatumisye kwa achina Samuda nnongo n’jao (jwali) Swaleh (juŵasalile kuti): “Mun’galagatilani Allah.” Basi naalole! Ŵanganyao ŵasyuchile kuŵa makuga gaŵili (lyakulupilila ni lyakanila) gagaliji nkukangana.

(46) Jwalakwe jwatite: “E ŵandu ŵangu! Ligongo chichi nkuijanguichisya yakusakala (kuti impate) nkaniiŵe yambone? Uli ngam’benda Allah chikuluko kuti ntendeledwe chanasa?”

(47) Ŵanganyao ŵatite: “Uwwe tutapene ligongo lyenumwe ni ŵan’di namwe.” Jwalakwe jwatite: “Chitapani chenu chili kwa Allah (ligongo lya itendo yenu yangalumbana), nambo jenumanja ni ŵandu ŵankuliingwa (pakumpa yambone ni yakusakala).”

(48) Sano mu nsinda (wa Samuda) mwaliji mwana ŵandu nsano nancheche ŵaŵaliji nkuwatanganya pa chilambo, soni nganakolosyaga.

(49) Ŵanganyao ŵatite: “Nnumbililane kwa Allah kuti chisimu chitukampute ngondo chilo jwalakwe ni liŵasa lyakwe, kaneko chisimu chitunsalile jwawinjila jwakwe kuti: Uwwe nganituŵandika pa chonasiko cha liŵasa lyakwe, nambo soni chisimu uwwe tukuŵecheta yakuona.”

(50) Ni ŵapanjile malindi, nombe Uwwe nitwapanjile mipango jakonanga malindi gao kutendaga ŵanganyao akakumanyilila.

(51) Basi nnole mujaŵelele mbesi ja malindi gao! Chisimu Uwwe twajonasile ŵanganyao ni ŵandu ŵao wosopeŵene.

(52) Basi asila ni nyumba syao (syasyasyuchile kuŵa) mawuucha, ligongo lya lupuso lwao. Chisimu mu yalakwei mwana chilosyo kwa ŵandu ŵaakumanyilila.

(53) Ni twajokwele aŵala ŵaŵakulupilile nikuŵa ni woga (wakun’jogopa Allah).

(54) Soni (munkumbuchilani) Lutwi pandema jaŵatite kwa ŵandu ŵakwe: “Ana nkuyiichilila yausakwa (matanyula) kutendaga jenumanja n’di nkuloleela?”

(55) “Nambo yakuona jenumanja nkwaichilila achalume pakwanilisya isako yenu kwaleka achakongwe? Nambo jenumanja niŵandu ajinga.”

(56) Basi nganiuŵa wanje wa ŵandu ŵakwe (kuti waliji wambone,) ikaŵeje kuŵecheta yanti: “Mwaŵingani ŵaliŵasa lya Lutwi m’musi mwenu, chisimu ŵanganyao ni ŵandu ŵaakuliiswejesya (chatamile syapi m’musi wausakwa!)

(57) Basi ni twankulupwisye jwalakwe pamo ni liŵasa lyakwe, ikaŵeje ŵankwakwepe; twapimichisye (yakuŵa) mwa akusigalila munyuma (ni ŵajonasiche).

(58) Ni twatuluchisye wula (ja maganga), kaje kusakala wula ja akuteteledwa!

(59) Jilani (mmwe Muhammadi ﷺ): “Lumbili losope lwene alapikwe Allah, soni ntendele uŵe pa achikapolo Ŵakwe aŵala ŵaŵasagwile. Ana Allah nijwali Jwambone kapena ayila yaakuiwanganya (ni Allah pakuigalagatila)?”

(60) Kapena (jwambone ni) Ajula jwaagumbile mawunde ni mataka, ni kuntuluchisya kuumila kwinani mesi (gawula), ni tumesisye ni galakwego matimbe gana uŵigo gagakwete kusalalila? Nganiuŵa kukwenu (ukombosi) wanti nikumesya itela yakwe. Ana pana nnungu jwine pampepe ni Allah? (Ngwamba!) Nambo ŵanganyao niŵandu ŵaakuŵika chakulandanyichisya (ni Jwalakwe pakuchigalagatila).

(61) Kapena (jwambone ni) Ajula jwaalitesile litaka kuŵa lyakutamilichika, ni kuŵika nkatikati mwakwemo sulo, ni kuliŵichila matumbi gakunyichisya, ni kuŵika chakusiŵilila chilikati cha mbwani siŵili (ja mesi gachijete ni jamesi gakumweka)? Ana pana nnungu jwine pampepe ni Allah? (Ngwamba!) Nambo ŵajinji mwa ŵanganyao ŵangali chachimanyi.

(62) Kapena (jwambone ni) Ajula jwaakun’jangaga jwainkanganiche pati am’bombilemo, ni jukungunukulaga masausyo, ni akum’bika ŵanganyammwe kuŵa ŵawinjila pachilambo (panyuma pa ŵandu ŵane)? Ana pana nnungu jwine pampepe ni Allah? (Ngwamba!) Yannonope niyankukumbuchilaga.

(63) Kapena (jwambone ni) Ajula jwaakun’jongolelaga mu chipi cha pankuuli ni pambwani, nambo soni Ajula jwaakutumisyaga mbungo kuŵa chisengwasyo paujo pa ukoto Wakwe (wula nkanijigwe)? Ana pana nnungu jwine pampepe ni Allah? (Ngwamba!) Atukwiche Allah ku yaakum’bwanganya nayo.

(64) Kapena (jwambone ni) Ajula jwaakutandisyaga gumba iwumbe kaneko ni kuiwusyawusya (panyuma pa kuwa), nambo soni Ajula jwaakumpaga lisiki kuumila kwinani ni pasi? Ana pana nnungu jwine pampepe ni Allah? (Ngwamba!) Jilani: “Ikani nao umboni wenu nam’baga jenumanja nkuŵecheta yakuona.”

(65) Jilani: “Ŵali kumawunde ni petaka ngakumanyilila yakusisika ikaŵeje Allah, ni ngakumanyilila soni kuti chakachi chachiukulidwa m’malembe.”

(66) Ana umanyilisi ŵao uyiche pakomangala pakuimanya ya Akhera (kwanti ni kuwusyaga yandema jakwichila)? (Ngwamba!) Nambo ŵanganyao ali mu kaichila yajalakwejo, nambo soni ŵanganyao ali mu ungalola usyesyene wa yajalakwejo.

(67) Ni ŵaŵechete aŵala ŵaŵakanile kuti: “Ana tuli tusyuchile litakatakape uwwe ni achatati ŵetu, nambo yakuona tuchikoposyedwa (m’malembe nikuŵa niumi soni)?”

(68) “Chisimu tuŵele tuli nkupedwa chilanga cha yalakweyi uwwe mpaka ni achatati ŵetu kalakala (uwwe nkanitupagwe), nganiyiŵatu yalakweyi ikaŵeje adisiadisi syaŵandu ŵandanda.”

(69) Jilani (mmwe Muhammadi ﷺ): “Jendagani pa chilambo ni kupita nchilola mujaŵelele mbesi ja akuleŵa.”

(70) Ni ngasimwadandaulila ŵanganyao, soni ngasim’ba pakangani ligongo lya malindi gaakutenda.

(71) Ŵanganyao ni akutiji: “Ana chele chilangachi chiyiche chakachi nam’baga jenumanja nkuŵecheta yakuona?”

(72) Jilani: “Kuŵankuŵa ili dusi munyuma mwenumo ine mwa ayila yankuŵa nkuikulumisya”

(73) Soni chisimu Ambuje ŵenu ni Asyene umbone wakwatendela ŵandu, nambo ŵajinji mwa ŵanganyao ŵangatogolela.

(74) Soni chisimu Ambuje ŵenu akumanyilila yaikusisa mitima jao ni yaakuilosya papaswela.

(75) Soni pangali chakusisika chilichose kwinani ni pasi, ikaŵeje chili m’Chitabu chakusalichisya (chilichose Al-Lauh Al-Mahfȗz).

(76) Chisimu aji Qur’an jikusimulila ku ŵanache ŵa Israila yaijinji mwa ayila yaakuŵa ŵanganyao ali nkutindana.

(77) Soni chisimu jele (Qur’aniji) jiŵele chongolo ni chanasa kwa ŵakulupilila.

(78) Chisimu Ambuje ŵenu tachijilanya chilikati chao ni ulamusi Wakwe (wakuona), soni Jwalakwe ni Jwamachili gakupunda, Jwakumanyilila nnope.

(79) Basi jegamilani kwa Allah, chisimu mmwejo (Muhammadi ﷺ) n’di pa yakuona yakuonechela.

(80) Chisimu mmwe nganim’ba mwapikanisye ŵawe, soni nganim’ba mwapikanisye asiiwa m’bilango (kupikana kwakwakamuchisya, niyalumo soni achimakafili) ndema jaakutiila achilosyaga migongo jao (kuti akapikana yankwasalila).

(81) Soni nganim’ba mmwe ŵanti ni kwajongolela ŵangalola pakwatyosya mu kusokonechela kwao, nganim’ba mwapikanisye ikaŵeje aŵala ŵaakukulupilila ma Ȃya Getu, ni kuŵa ŵanganyao ŵakulipeleka (kwa Allah pakuŵa Asilamu).

(82) Sano ndema jalichisimichika liloŵe (lya ilagasyo) pa ŵanganyao, (Kiyama jili jiŵandichile), tuchakopochesya chinyama kuumila mwitaka, chachichiŵa chili nkwaŵechetekasya, ligongo ŵandu ŵaliji akakugakulupilila kusyesyene ma Ȃya Getu.

(83) Soni (kumbuchilani) lisiku lituchisonganganya kuumila mu umati uliose likuga mwa aŵala ŵaakukanila ma Ȃya Getu, basi ni tachiŵa ali nkwaalidwa m’mikutula-mikutula (nikusakulidwaga wa kuchiŵalanjilo).

(84) Kwikanila ndema jatachiikangana (pameso pa Allah Jwalakwe) tachiti: “Ana mwagakanilaga ma Ȃya Gangu kutendaga nganin’gasyungula kwagamanya chenene, kapena nambi chichi (chine) chamwaliji nkutenda?”

(85) Ni lichisimichika liloŵe (lyachonasiko) pa ŵanganyao ligongo lya lupuso lwao, mwanti ngasakombola kuŵecheta (kwakuliŵalanga).

(86) Ana nganayiona ŵanganyao yanti Uwwe twatendele chilo kuti apumulejemo, muusi nikuŵa ŵakuloleka? Chisimu mu yalakweyo muŵele mwana ilosyo kwa ŵandu ŵaakukulupilila.

(87) Soni (kumbuchilani) lisiku lyachiligombedwa lipenga nikogopa (kwakuwanako) yosope yaili kumawunde ni yaili petaka, ikaŵeje yataachiisaka Allah (kuti ikajogopa), soni yosope ichim’bichilila Jwalakwe ili yakulinandiya.

(88) Ni tinchigaonaga matumbi ni kugaganichisyaga kuti gali chilimbanganile (m’malo mwakwe), nambo kutendaga gali nkwenda mugakwendelaga mawunde gawula. (Gele) nimasengo ga Allah Ajula jwaachikolosisye chenene chindu chilichose. Chisimu Jwalakwe ni Nkusimanya chenene abali syosope sya yankutenda.

(89) Jwalijose jwatachiika ni (chitendo) chambone, basi tachipata (malipilo) gambone nnope kupunda chalakwecho, nambo soni ŵanganyao tachiŵa pantunjelele ku chogoyo cha lyele lisikulyo.

(90) Sano jwalijose jwatachiika ni (chitendo) chakusakala, basi tachiponyedwa ngope syao chamakuku ku Moto, (ni kuchiŵechetedwa kukwao kuti): “Ana nkulipidwa (inepe) pangaŵaga yamwaliji nkupanganya?”

(91) (Jilani mmwe Muhammadi ﷺ): “Chisimu namulidwe yakuti nan’galagatileje (Allah) M’mbuje jwa awu Nsinda (wa Maaka), Ajula jwaŵautesile kuŵa wakuchimbichika, soni chiŵele Chakwe Jwalakwe chindu chilichose, soni ni namulidwe kuti mbe mwa Asilamu.”

(92) “Soni ni kuti soomeje Qur’an.” Sano mundu jwaajongweche, basi nikuti akongoka kwalikamuchisya nsyene, nombe najo mundu jwasokonechele, basi (akusokonechela kwalikonya nsyene), jilani: “Chisimu une ndili mwa akutetela.”

(93) Jilani (mmwe Muhammadi ﷺ): “Lumbili losope lwene alapikwe Allah. Sampano tannosye imanyilo Yakwe basi ni tiyyimanyilile. Soni Ambuje ŵenu nganaŵa ŵanti ni ngaimanya yankutenda ŵanganyammwe.”