11 - Hud ()

|

(1) Alif–Lâm–Râ[1]. (Achi ni) Chitabu chagachisidwe chenene ma Ȃya gakwe, kaneka ni kugasalichisya chenene kuumila kwa (Allah) Jwalunda lwakusokoka, Jwakusimanya abali syosope.
(11:1) Asi harufusi ni chimpepe mu isimosimo ya Qur’an. Ni pangali jwine jwaakumanyilila mate gakwe ikaŵeje Allah pe basi.

(2) (Atesile yalakweyi) kuti nkagalagatila ikaŵeje Allah, chisimu une kukwenu kuumila Kukwakwe ndili nkutetela soni nkutagulila abali syakusengwasya.

(3) Soni ni kuti mum’bendeje chikululuko M’mbuje gwenu kaneko ni kutenda toba Kukwakwe, chansengwasye ni yakusengwasya yambone kwikanila ndema jekolanjidwe (jakuwila), ni tachimpa (ku Kiyama) nsyene ukoto jwalijose ukoto wakwe, nambo naga nkugalauka, basi chisimu une ngun’jogopela ilagasyo ya Lisiku Lyekulungwa.

(4) Kwa Allah ni kwakuujila kwenu, soni Jwalakwe pachindu chilichose aŵele Jwakombola.

(5) Manyililani yanti chisimu ŵanganyao akukwinya idali yao kuti an’juŵe Jwalakwe (Allah pakusisa yaili m’mitima mwao), manyililani yanti pandema jaakuliunichilaga nguo syao, Jwalakwe jukumanyililaga yaakusisa ni yaakulosya. Chisimu Jwalakwe ni Nkumanyilila chenene yaili m’mitima.

(6) Soni pangali chiumbe chilichose chakuulukutaga petaka ikaŵeje lisiki lyakwe lili kwa Allah, nijukumanyilila liuto lyakwe lyakutamilichika (mun’gongo mwaatatigwe kapena pa duniya) kwisa soni malo gakuchisunjila (m’chitumbo chaachikulugwe kapena m’malembe), yosope ili m’chitabu chakusalichisya (chilichose Al-Lauh-Al-Mahfûz).

(7) Soni Jwalakwe ni Ajula juŵagumbile mawunde ni mataka m’masiku nsano nalimo, soni Arishi Jakwe (Chindanda Chaulungu) jaliji pachanya pa mesi, (jwaatesile yalakweyi) kuti an’diije ŵanganyammwe yanti ŵani mwa jenumanja ŵatapanganye masengo gambone nnope. Nambo naga n’di mwasalile yanti: “Chisimu ŵanganyammwe chinchiukulidwa panyuma pakuwa.” Aŵala ŵakufuulu akutiji: “Nganiuŵatu walakweu ikaŵeje usaŵi wakuonechela.”

(8) Soni naga tuli twaachelewachisye ŵanganyao ilagasyo kwikanila ndema jeŵalanjile, chisimu akutiji: “Chichi chikuntaŵa (ilagasyoyo kuti ikaika)?” Manyililani yanti lisiku lyakwaichilila (ilagasyoyo) nganiyiŵa iŵambasyidwe kukwao, ni ichasyungula ayila (ilagasyo) yaŵaliji nkuyitendela chipongwe.

(9) Soni naga tuli tumpele kupasya mundu ukoto kuumila Kukwetu, kaneka nikuutyosya kukwakwe, chisimu jwalakwe akuŵaga jwakwasa ntima, jwakufulu.

(10) Soni naga tuli tumpele kupasya ntendele panyuma pa masausyo gagankwayiye, chisimu akasatiji: “Yakusakala indyosile.” Chisimu jwalakwe jukasaŵa jwakusimbwa, jwakuliiti.

(11) Ikaŵeje aŵala ŵaapilile nikutendaga yambone, ŵanganyao akwete kupata chikululuko ni malipilo gekulungwa.

(12) Sano mmwe (Muhammadi ﷺ) mwine kuŵa nkuleka ine mu yaikuuwulidwa kukwenu, ni kuŵanidwa nayo chidali chenu ligongo lyanti ŵanganyao akutiji: “Ligongo chichi nganiyitulusyidwa kukwakwe imatiilo ya chipanje, kapena lilaika kwika najo imo?” Chisimutu mmwe ninkutetelape, sano Allah pachindu chilichose juŵele Nkulolela.

(13) Kapena ŵanganyao akuti: “Jwalakwe (Muhammadi ﷺ) nijwaajitunjile (Qur’aniji)?” Jilani: “Basi ikani nasyo sura likumi syakulandana najo nisili syakutungwa, nimwaŵilanje ŵatinkombole (kwaŵilanga kuti ankamuchisye) ŵangaŵaga Allah nam’baga jenumanja nkuŵecheta yakuona.”

(14) “Nambo naga akan’jitika ŵanganyammwe (ŵakwaŵilanga kuti ankamuchisyeo), basi manyililani yanti (Qur’anijo) jitulusyidwe mwa umanyilisi wa Allah, ni kuti pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun’galagatila) ikaŵeje Jwelepejo, ana nambi jenumanja chim’be Asilamu?”

(15) Ŵaliose ŵaakusaka umi wa duniya ni ipeto yakwe, chitwakwanichisye (malipilo ga) itendo yao pa duniya pepo, soni ŵanganyao palakwepo ngaaŵa ŵakupungusyidwa (kalikose).

(16) Ŵanganyao ni aŵala ŵatakatende ngakola ku Akhera ikaŵeje Moto, soni ijonasiche yaapanganyisye pa duniyapo, ni iŵele soni yakuweseka yaaŵele ali nkutenda.

(17) Ana (Muhammadi ﷺ kapena ŵakulupilila) ŵali pachilosyo chakuonechela (Qur’an) chakuumila kwa Ambuje ŵao, soni mboni jakuumila Kukwakwe (jwali Jibulilu) jikujikuya (Qur’anijo kwisa kujijitichisya, mpaka alandane ni achimakafili)? Kutendaga paujo pakwe (chaiche) chitabu cha Musa (Taurat, chachaliji soni) nnongola ni chanasa (pajele ndemajo)! Ŵanganyao (ŵaali pachilosyo chakuonechelao) akuchikulupilila chalakwe (chitabu cha Qur’anichi, ni tachipata Mbepo), nambo ŵatachikane chele m’mikutula (ja achimakafili), basi Moto nichilanga chao. Sano mmwe ngasim’ba nkukaichila ya chalakwechi, chisimu chalakwechi ni chakuonaonape chakuumila kwa Ambuje ŵenu, nambo kuti ŵandu ŵajinji ngaakukulupilila.

(18) Ana soni nduni jwaali jwalupuso nnope kumpunda jwaakunsepela Allah unami? Ŵanganyao taachiyika nao kwa M’mbuje gwao, soni mboni (Achimalaika) sichiti: “Ŵanganyaŵa ni aŵala ŵaŵannambuchisye M’mbuje gwao.” Manyililani yanti! Malweso ga Allah gali pa ŵalupuso.

(19) Aŵala ŵaakusiŵilila (ŵandu) petala lya Allah ni kulisachililaga kupombotala, soni ŵanganyao Akhera akuŵa nkujikanila.

(20) Ŵanganyao nganaŵa ŵanti nikunnepelekasya (Allah kwapa ipotesi) pachilambo, soni nganakola nkwaagosa jwalijose jwangaŵaga Allah, ilagasyo ichijonjechesyedwa kukwao (ligongo lyakwasochelesya achimijao), nganaŵa nkukombola kupikana (yakuona) soni nganaŵa nkuiwona.

(21) Ŵanganyao ni aŵala ŵaalijonasile achimisyene (pakulijinjisya ku Moto), soni ni ichasokonechela ayila yaŵaliji nkuisepelela (kuŵa milungu jao).

(22) Pangali kaichila yanti ŵanganyao ku Akhera tachiŵa ŵakwasika nnope.

(23) Chisimu aŵala ŵaakulupilile ni kutendaga yambone ni kuujila mwakulinandiya kwa M’mbuje gwao, ŵanganyao niŵandu ŵa ku Mbepo, ŵanyao kwalakweko takaŵe ŵandamo.

(24) Chilandanyo chamikutula jiŵiliji (makafili ni Asilamu) chili chisawu (mundu) jwangalola soni jwangapikana, ni jwakulolaga soni jwakupikanaga, ana ŵaŵiliŵa mpaka aŵe yalumo (kaŵe kao) nkwalandanyamo? Ana ngankuchetelela?

(25) Soni chisimu chene twantumisye Nuhu ku ŵandu ŵakwe (nijwatite): “Chisimu une kukwenu ni nkutetela jwakuonechela.”

(26) “Mwanti ngasin’galagatila (chinepe) ikaŵeje Allah. Chisimu une ngun’jogopela ilagasyo ya Lisiku Lyakupoteka nnope.”

(27) Basi achinkulungwa aŵala ŵaŵakanile mwa ŵandu ŵakwe ŵatite: “Ngatukum’bonatu mmwe ikaŵeje mundu mpela uwwewe, soni ngatukum’bonatu kuti ankuyiye ikaŵeje aŵala ŵali ŵapasi petu, (soni ankuyiye) naganisyape (nkanachetelele yenumwe), soni ngatukuuona kukwenu uchimbichimbi ni umbone uliose wakutupunda uwwe, nambo tukun’ganichisya jenumanja kuti ŵaunami.”

(28) Jwalakwe jwatite: “E ŵandu ŵangu! Nkuiona uli, nimbaga une ndili pachilosyo chakuonechela chakuumila kwa Ambuje ŵangu, soni ni ambele ukoto (utume) kuumila Kukwakwe, basi ni upupuliganyisyidwe kukwenu (ukotowo), ana uwwe nimpaka tunkanganichisye walakwe (ukotowo) kutendaga jenumanja n’di nkuuchima?”

(29) “Soni E ŵandu ŵangu! Ngangun’juga chipanje pa wele (utengau), malipilo gangu nganigaŵa kwinepe ikaŵeje kwa Allah, soni une nganimba naaŵinjile aŵala ŵaakulupilile, chisimu ŵanganyao tachisimangana ni M’mbuje gwao (nikwalipila yambone yao), nambo une ngum’bona jenumanja kuti n’di ŵandu ajinga.”

(30) “Soni E ŵandu ŵangu! Ana ŵani ŵampaka anjenjele kwa Allah ndili naaŵinjile ŵanganyao? Ana ngankuganisya?”

(31) “Soni une ngangunsalila yanti ngwete imatiilo ya ipanje ya Allah, soni ngangumanyilila yakusisika, soni nganguti chisimu uneji lilaika, soni nganguti kwa aŵala ŵagakwachembulusya meso genu: ‘Allah ngaŵa nkwaapa yambone.’ Allah ni jwaakumanyilila chenene yaili m’mitima mwao. Chisimu une (kwikana mwakuŵecheta yele) pajele ndemajo chimbe mu ŵalupuso.”

(32) Ŵanganyao ŵaatite: “E mmwe Nuhu! Chisimu nkanganile nowe, soni ni nchulwiye ukangani waakangana noweo, basi gambani kwikanayo yankutujogoyechesyao nam’baga nkuŵecheta yakuona.”

(33) Jwalakwe jwaatite: “Chisimu Allah ni jwampaka ayichenayo kukwenu naga ali asachile, soni jenumanja nganim’ba munnepelekasyisye.”

(34) “Soni chamuko changu nganichiŵa chinkamuchisye nantimuno ndili sachile kun’jamuka naaŵaga Allah akusaka kunnechelela kusochelela, Jwalakwe ni M’mbuje gwenu, soni Kukwakwe tinchiuchisyidwa.”

(35) Kapena ŵanganyao (achimakafili ŵa pa Maaka) akuti: “Jwalakwe (Muhammadi ﷺ) ni jwaajitunjile (Qur’aniji)?” Jilani: “Naiŵaga najitunjile une, basi ileŵi yangu (yakutungako) imbate nansyene, nambo une ndalikangene nayo ileŵi yankuleŵa ŵanganyammwe.”

(36) Ni yaajuwulidwe kwa Nuhu yanti: “Nganaŵa akulupilile mu ŵandu ŵenu ikaŵeje ŵawowopeo ŵaŵakulupilile kala, basi ngasin’dandaula pa yaaŵele nkutenda.”

(37) “Sano panganyani chombo (mwakuloleledwa) ni meso Getu soni mwachiiganyo Chetu, soni ngasimumbechetekasya pa (kwajimila) aŵala ŵalitesile lupuso (yakuleka kwaapa ipotesi), chisimu ŵanganyao ali ŵakumisyidwa.”

(38) Nijwaliji nkupanganya chombochila, sano ndaŵi ni katema kaŵaliji achinkulungwa ŵa mu ŵandu ŵakwe ali nkumpitila ŵaliji nkuntenda chipongwe. Jwalakwe jwatiji: “Naiŵaga jenumanja nkututenda chipongwe, basi uwwe nowe chituntende chipongwe mpela yankuti pakutenda chipongwe.”

(39) “Basi pangakaŵapa timmanyilile (yanti) nduni jwainyyichilile ilagasyo yatiin’jalusye, nikun’gwila ilagasyo yakwendelechela.”

(40) (Yaliji nkutendekwa yalakweyi) kwikanila ndema jalyaiche lilamusi lyetu (lyakwajonanga) ni kuulika pachisisa (mesi gatutumule, chachaliji chilosyo kwa Nuhu chakuŵandichila chigumula), twatite: “Kwesyani mwalakwemo (m’chombo) ntundu uliose (wainyama) iŵili iŵili (chelume ni chekongwe) kwisa soni liŵasa lyenu – ikaŵeje jwalyannongolele liloŵe (lyakuti tachijonasika nikuti ngakwela) – ni (mwakwesye soni) aŵala ŵaakulupilile.” Ninganakulupilila najo imo ikaŵeje ŵannono.

(41) Sano (Nuhu) jwatite: “Kwelani mwalakwemo, mu Lina lya Allah kuŵe kwenda kwakwe ni kochela kwakwe. Chisimu Ambuje ŵangu ni Ŵakululuka kusyene, Ŵachanasa channope.”

(42) Sambano chalakwe (chombo) chaliji nkwenda nao m’matumbela ganti mpela matumbi. Sano Nuhu ŵam’bilasile mwanache jwakwe jwajwaliji pajikajikape: “E mwanangu! Kwelani nowe, soni ngasim’ba pamo ni achimakafili.”

(43) (Mwanache) jwatite: “Chindilile kwitumbi, lingose kumesi.” (Nuhu) jwatite: “Pangali jwagosedwa lelo kuchilamusi cha Allah ikaŵeje jwantendele chanasa.” Sano matumbela nigasiŵilikangenye chilikati chao, basi ni jwaliji mwa akumisyidwa.

(44) Nikwaŵechetedwe (yanti): “E mmwe antaka! Milani mesi genu, nombe mmwe aliwunde! Jitaŵani (wula jenu), nigapwele mesi, ni chakwanilisyidwe chilamusi (chachigumula), ni chakochele (chombochila) pe (tumbi lya) Judi, ni kwaŵechetedwe (kuti): “Chonasiko chakunaula chili kwa ŵandu ŵalupuso.”

(45) Sano Nuhu ŵan’gumilile M’mbujegwe achitiji: “Ambuje ŵangu! Chisimu mwanangu juli mu ŵapeŵasa pangu, soni chisimu chilanga Chenu (chakwagosa ŵapeŵasa pangu) chakuonaonape, soni Mmwe ni Ŵakwilanya mwachilungamiko kwaapunda akwilanya wosope.”

(46) Jwalakwe jwatite: “E mmwe Nuhu! Chisimu jwalakwe nganijuŵa jwapeŵasa penu, chisimu jwalakwe masengo (gakwe) nganigaŵa gambone, basi ngasimumbuusya Une yanganinkola nayo umanyilisi, chisimu Une ngun’jamuka kuti ntakwika mum’bele mu ŵandu ajinga.”

(47) Jwalakwe jwatite: “Ambuje ŵangu! Chisimu une ngulijuya Kukwenu yakum’buusya yanganingola nayo umanyilisi. Sano naga nkangululuchila ni kundendela chanasa chimbe mu ŵakwasika.”

(48) Kwaŵechetedwe (yanti): “E mmwe Nuhu! Tulukani mwantendele wakuumila Kukwetu soni upile wejinji uŵe kukwenu ni ku mikutula ja aŵala ŵaali namwe, sano mikutula jine (jakusakala) tuchijisengwasya kaneko jichinkwaya kuumila Kukwetu ilagasyo yakupoteka nnope.”

(49) Syalakwesi (nisine) mu abali syakusisika syatukun’juwulila, nganim’ba nkusimanya mmwejo namuno ŵandu ŵenu nkanijiŵe aji (Qur’an), basi pililani, chisimu mbesi (jambone) jili kwa ŵandu ŵawoga (wakun'jogopa Allah).

(50) Sano kwa achina Adi (twantumisye) nnongo n’jao (jwali) Hudu. Jwalakwe jwatite: “E ŵandu ŵangu! Mun’galagatilani Allah, nganinkola ŵanganyammwe nnungu jwine jwangaŵaga Jwalakwe, nganim’ba jenumanja ikaŵeje nkusepelela unami (wakuitenda isanamu kuŵa milungu jenu).”

(51) “E ŵandu ŵangu! Une ngangun’juga malipilo pa wele (utengau), malipilo gangu nganigaŵa kwinepe ikaŵeje kwa Ajula Jwaangumbile, ana jenumanja ŵangali lunda?”

(52) “Soni E ŵandu ŵangu! Mum’bendani chikululuko M’mbuje gwenu soni tendani toba Kukwakwe, chantuluchisye wula mwawinji, soni chan’jonjechesye machili ku machili genu (gakala), ningasin’galauka soni kuŵa ŵakuleŵa.”

(53) Ŵanganyao ŵatite: “E mmwe Hudu! Nganintuichilila ni chilosyo chilichose chakuonechela (chakulosya ya utume wenu), soni uwwe nganituŵa ŵakuleka milungu jetu ligongo lya maloŵe genu, soni uwwe nganituŵa tunkulupilile mmwe.”

(54) “Ngatukuŵecheta inepe ikaŵeje yanti jine mwa milungu jetu jinkwembekenye nago mangwengwe.” Jwalakwe jwatite: “Chisimu une ngum’bika Allah kuŵa Mboni, nombe jenumanja soni tendelani umboni yanti une mambalene nayo yankuiwanganya (ni Allah pakuigalagatila),”

(55) “Kunneka Jwalakwe. Basi mundendelani malindi ŵanaose (jenumanja pamo ni isanamu yenu), soni nkaamba lipesa (ligongo ngangun’jogopa).”

(56) “Chisimu une njegamile kwa Allah M’mbuje gwangu soni M’mbuje gwenu, pangali chinyama chilichose chakuulukutaga ikaŵeje Jwalakwe achikwembekenye liwuo lyakwe (akuchijendesya mwaakusachila), chisimu Ambuje ŵangu ali petala lyagoloka (lyachilungamiko).”

(57) “Nambo naga nkugalauka (kuleka yangunsalilayi), basi (niyenu), une pamasile panannunguchisye yandumichisyidwe kukwenu, soni Ambuje ŵangu mpaka ŵaŵiche ŵandu ŵane kuŵa ŵawinjila mmalo mwa jenumanja, soni jenumanja nganim’ba munsawisye Jwalakwe ata pandi, chisimu Ambuje ŵangu chindu chilichose aŵele Nkuchilolela.”

(58) Sano ndema jachayiche chilamusi chetu (chakwajonanga achina Adi) twan’jokwele Hudu ni aŵala ŵaŵakulupilile najo imo mwachanasa chakuumila Kukwetu, ni twaajokwele ŵanganyao kuilagasyo yakaka.

(59) Sano ŵele ni achina Adi. Ŵakaaniile ma Ȃya ga M’mbuje gwao, ni kunyosya mitenga Jakwe, ni ŵakuyiye chilamusi cha jwalijose jwakulikwesya, jwamakani.

(60) Soni ŵakuyisyidwe ni malweso pa duniya pano, ni Lisiku lya Kiyama (tachikuisyidwa nago soni), manyililani yanti chisimu achina Adi ŵankaaniile M’mbuje gwao, manyililani yanti chonasiko chakunaula chaliji kwa achina Adi ŵandu ŵa Hudu.

(61) Sano kwa achina Samuda (twantumisye) nnongo n’jao (jwali) Swaleh. Jwalakwe jwatite: “E ŵandu ŵangu! Mun’galagatilani Allah, nganinkola ŵanganyammwe nnungu jwine jwangaŵaga Jwalakwe, Jwalakwe ni juŵan’gumbile jenumanja kuumila mwitaka, ni kuntamika palakwepo, basi mum’bendagani chikululuko kaneko ni kutenda toba Kukwakwe, chisimu Ambuje ŵangu ali pakuŵandika (ni umanyilisi Wakwe), Ŵakwanga (maduwa).

(62) Ŵanganyao ŵatite: “E mmwe Swaleh! Chisimu mwaliji ŵakwembecheledwa mwetuwe (kuti m’be mwenye ŵetu) nkaniyiŵe ayi. Ana nkutukanya kwagalagatila aŵala ŵaŵele achatati ŵetu ali nkwagalagatila? Soni chisimu uwwe tuli nchikaiko chekulungwa chakaichila yankutuŵilanjilayi.”

(63) Jwalakwe jwatite: “E ŵandu ŵangu! Nkuiona uli, nimbaga une ndili pa chilosyo chakuonechela chakuumila kwa Ambuje ŵangu, soni ni ambele ukoto (utume) kuumila Kukwakwe, ana niŵani ŵampaka anjenjele kwa Allah naga ndili nannyosyisyemo? Basi jenumanja ngankunyonjechesya ikaŵeje chasiko.”

(64) “Soni E ŵandu ŵangu! Aji ngamiya ja Allah jiŵele chilosyo kukwenu, basi jilekani jilyeje petaka lya Allah, soni ngasin’jikwaya niyakusakala iliyose itakwika mwayinkwembekenye ilagasyo yakuŵandika.”

(65) Basi niŵajisikite. Basi jwalakwe jwatite: “Sengwagani m’milango mwenu kwamoŵa gatatupe. Chele ni chilanga changaŵa nkuchikanila.”

(66) Basi ndema jachaiche chilamusi Chetu (chakwajonanga ŵanganyao) twan’jokwele Swaleh ni aŵala ŵaŵakulupilile najo imo kwachanasa chakuumila Kukwetu, ni (twaŵambesye soni) kunchesela wa lyele lisikulyo. Chisimu Ambuje ŵenu ni Ŵakulimbangana Nnope, Ŵamachili gakupunda.

(67) Ni wakwembekenye aŵala ŵaŵalitesile lupuso n’gumilo (waipotesi), mwanti ŵachelelwe m’majumba mwao (ali awile) chitindiŵalile.

(68) Gamba kuŵa nti chisawu ŵanganyao nganatamejemo. Manyililani yanti chisimu achina Samuda ŵankaaniile M’mbuje gwao, manyililani yanti chonasiko chakunaula chaliji kwa achina Samuda.

(69) Soni chisimu chene Achimitenga Ŵetu (ŵachilaika) ŵam’bichilile Ibrahima ni abali jakusengwasya. Ŵanganyao ŵatite: “Ntendele!” Jwalakwe jwatite (pakwanga): “Ntendele!” Basi jwalakwe nganijutamilisya nambo (mwachitemachitema) jwaiche nako kang’ombe kejoche.

(70) Nambo ndema jajwagaweni magasa gao gali ngagakuwumbutukuchila kuyakulyao jwaasimonjile ŵanganyao, niwampatile woga wakwajogopa ŵele ŵanyao. Ŵanganyao ŵatite: “Nkajogopa, chisimu uwwe tutumisyidwe ku ŵandu ŵa Lutwi (kukwajonanga).”

(71) Sano ŵankwao (Ibrahima ŵali Sara) ŵaliji ali chiimile, basi niŵasechile (pakupikana yachonasiko cha ŵandu ŵa Lutwi ligongo lyakusakasya kwao nnope), basi nitwampele abali jakusengwasya (janti chakole mwanache lina lyakwe) Isihaka, soni panyuma pa Isihaka (chachipata chisukulu chakuŵilanjikwa) Yaakubu.

(72) Jwalakwe jwatite: “Kutapana kwangune! Ana timbeleche kutendaga ndili jwanchekulu, nombe ŵankwanguŵa ŵachekulupe? Chisimu ayi niichindu yakusimosya.”

(73) (Achimalaikao) ŵatite: “Ana nkulisimonga lilamusi lya Allah? Chanasa cha Allah ni upile Wakwe ili pa jenumanja achinsyene nyumbaji, chisimu Jwalakwe (Allah) ni Jwakulapilidwa kusyesyene, Jwakuchimbichika nnope.”

(74) Basi ndema jawantyosile woga Ibrahima ni kum’bichilila abali jakusengwasya, jwatandite kutuchondelela ya ŵandu ŵa Lutwi (kuti tukaajonanga).

(75) Chisimu Ibrahima jwaliji jwakutulala ntima, jwakum'benda nnope Allah mwakulinandiya soni jwakuujilaujila (kwa Allah pakutenda toba).

(76) (Ndema jajwachulwiye kuchondelela twansalile kuti): “E Ibrahima! Ilekani yalakweyi, chisimu pamasile pachiyiche chilamusi cha Ambuje ŵenu (chakwajonanga ŵanyao), soni chisimu ŵanganyao chiyayichilile ilagasyo yangaŵa nkuyiusya.”

(77) Sano ndema jaŵam’bichilile Lutwi Achimitenga Ŵetu, jwadandawile ya ŵaganyao nikuŵanikwa nao chidali (pakwaajogopela kuti atakutendedwa matanyula, nikusoŵa yakuti kaachenjele, ligongo nganiŵamanya kuti Achimalaika). Jwalakwe ni jwatite: “Lelo nilisiku lyakusausya nnope.”

(78) Sano ŵandu ŵakwe ŵam’bichilile ali nkutugala (kwisa kwatenda matanyula achalendo ŵakwe ŵala), kutendaga kala ŵaliji nkutenda soni yakusakala (yanti iyyiyi). Jwalakwe jwatite: “E ŵandu ŵangu! Aŵa ŵanache ŵangu ŵachikongwe (achakongwe ŵam’chilambo muno), ŵanganyaŵa niŵali ŵakuswejela nnope kukwenu (ŵakuŵajilwa kwalomba), basi mun’jogopani Allah, ni ngasimunjigasya nchesela pa achalendo ŵanguŵa, ana mwa jenumanja mwangali mundu jwanganisyo syagoloka?”

(79) Ŵanganyao ŵatite: “Chisimu mmwe nkumanyilila kuti uwwe nganitukola chisako chilichose ku ŵanache ŵenu ŵachikongweo, soni chisimu mmwe nkumanyilila yatukusaka.”

(80) Jwalakwe jwatite: “Ngaaŵe nakwete machili pa jenumanja, kapena ngajegame palusichi lwakulimbangana (ngakole ŵakungamuchisya, ngalimbene namwe kuti nkaatenda yausakwa achalendoŵa).”

(81) (Achimalaika) ŵatite: “E mmwe Lutwi! Chisimu uwwe Achimitenga ŵa Ambuje ŵenu, nganyyichila ŵanganyao (niyakusakala iliyose), basi ŵigulani niliŵasa lyenu mu upande ŵachilo, ni ngasagalauka jwalijose mwa jenumanja (kulola munyuma ndema jakupikana kulindima kwaipotesi), ikaŵeje ŵankwenu, chisimu chiyaapate ŵalakweo yachiyapate ŵanganyao, chisimu chilanga chao kumasikusiku, ana kumasikusiku nganikuŵa dusi?”

(82) Basi ndema jachayiche chilamusi Chetu (chakwajonanga) twajipitikwisye (misi ja Sodomu ni Gomora) kwinani kuŵa pasi, pasi kuŵa kwinani, nitwalakatichisye ŵanganyao sakalawe syelongo lyejoche, syakugwa mwakuyana chenene.

(83) (Syaliji) syeŵichidwe chimanyilo kwa Ambuje ŵenu (lusakalawe lulilose lwaliji lwana nsyene), ni nganiyiŵa yele (ilagasyoyo) kuti ili kwanaula ni ŵalupuso.

(84) Sano (ku ŵandu ŵa) ku Madiyana (twantumisye) nnongo n’jao (jwali) Shuaibu. Jwalakwe jwatite: “E ŵandu ŵangu! Mun’galagatilani Allah, nganinkola nnungu jwine jwangaŵaga Jwalakwe, soni ngasimpungusyaga ipiimo yambale kwisa soni sikelo. Chisimu une ngum’bona ŵanganyammwe kuti n’di pambone, soni chisimu une ngun’jogopela ŵanganyammwe ilagasyo ya Lisiku Lyakunsyungulila (nayo).”

(85) “Soni E ŵandu ŵangu! Gumbasyani ipiimo yambale kwisa soni sikelo mwachilungamiko, ni ngasimwapunguchisyaga ŵandu indu yao, soni nkalapwaga pa chilambo pakuwatanganya.”

(86) “Sigasiga sya Allah (syannechele panyuma pakwagumbachisya ŵandu ipiimo yao) sili syambone kukwenu nam’baga jenumanja ŵakulupilila (kusyene), soni une nganimba nkunnolela jwenu.”

(87) Ŵanganyao ŵatite: “E mmwe Shuaibu! Ana swala syenu nisyasikunnamula yanti uwwe tuyileche yaaŵele nkuigalagataila achatati ŵetu, nikuleka kutenda yatukusaka pa ipanje yetu? Chisimutu mmwe niŵan’di ŵalunda soni ŵanganisyo syagoloka.” (Ŵaŵechete yalakweyi mwakuchindimbula).

(88) Jwalakwe jwatite: “E ŵandu ŵangu! Nkuiona uli, nimbaga une ndili pa chilosyo chakuonechela chakuumila kwa Ambuje ŵangu, ni ambele kuumila Kukwakwe lisiki lyambone (ana nalisakasye pakuwanganya ni chipanje chakanyisyidwa)? Soni ngangusaka kutindana namwe pakutenda une yangunkanya jenumanja, ngapagwa chingusaka ikaŵeje kwilanya mwachingombolele, soni nganiuŵa ukombosi wangu utyochele kwinepe ikaŵeje kwa Allah, Kukwakwe njegamiile soni Kukwakwe nguujila (pakutenda toba).”

(89) “Soni E ŵandu ŵangu! Kukantendekasya kutindana kwenu none kumpata yanti chisawu yayapatile ŵandu ŵa Nuhu, kapena ŵandu ŵa Hudu, kapena ŵandu ŵa Swaleh, soni ŵandu ŵa Lutwi nganaŵa kwanaula ni jenumanja.”

(90) “Ni mum’bendeje chikululuko M’mbuje gwenu soni tendani toba Kukwakwe, chisimu Ambuje ŵangu Ŵachanasa channope, Ŵachinonyelo chejinji.”

(91) Ŵanganyao ŵatite: “E mmwe Shuaibu! Uwwe ngatukupikanichisya mu yaijinji yankuŵecheta, soni chisimu uwwe tukum’bona mmwejo kuti nimundu jwangali machili mwetuwe, soni ingaŵaga ŵandu ŵapeŵasa penu chisimu tungansomile maganga, soni mmwe nganim’ba ŵakuchimbichika ata panandi kukwetu.”

(92) Jwalakwe jwatite: “E ŵandu ŵangu! Ana ŵandu ŵapeŵasa pangu niŵali ŵakuchimbichika nnope kukwenu kumpunda Allah? Nimumponyisye kunyuma kwa migongo jenu. Chisimu Ambuje ŵangu ichindu yankutenda aŵele Ŵaisyungula (kwaimanya chenene).”

(93) “Soni E ŵandu ŵangu! Kamulani masengo yatin'jile paakamula (ni ukombosi wenu wosope), none jwakwe ngukamula (mwangukamulila), sampano timmanyilile kuti nduni jwatiyim’bichilile ilagasyo yatiyin’jalusye, nikuti nduni jwali jwaunami, soni jembecheyani, none jwakwe ngwembecheya namwe imo.”

(94) Sano ndema jachaiche chilamusi Chetu (chakwajonanga ŵanganyao) twan’jokwele Shuaibu ni aŵala ŵaŵakulupilile najo imo kwachanasa chakuumila Kukwetu, ni wakwembekenye aŵala ŵaŵalitesile lupuso n’gumilo (waipotesi), mwanti ŵachelelwe m’majumba mwao (ali awile) chitindiŵalile.

(95) Gamba kuŵa nti chisawu ŵanganyao nganatamejemo. Manyililani yanti chonasiko chakunaula chaliji (kuŵandu ŵa) ku Madiyana mpela yaŵatite pakuŵa nacho achina Samuda.

(96) Soni chisimu chene twantumisye Musa ni isimosimo Yetu kwisa soni maumboni gakuonechela.

(97) Kwa Firiauna ni nduna syakwe, basi ŵanganyao ŵakuyiye lilamusi lya Firiauna, sano lilamusi lya Firiauna nganiliŵa lyakongoka.

(98) Tachalongolela ŵandu ŵakwe lisiku lya Kiyama ni kwajinjisya ku Moto, kaje kusakala malo gakwinjisyidwa gakwe!

(99) Soni ŵakuyisyidwe pa awuno (umi ŵaduniya) ni malweso, soni lisiku lya Kiyama (tachikuyisyidwa soni ni malweso), kaje kusakala ntuka wakupedwa wakwe!

(100) Syalakwesi nisine mu abali syamisinda syatukunsimbila (mmwe Muhammadi ﷺ), jine mwa jele (misindajo) jachiŵela chiimile, nambo jine jasimasiche.

(101) Soni nganitwatenda Uwwe lupuso (pakwajonanga) nambo kuti ŵalitesile lupuso achimisyene (pakanila kwao), soni milungu jao ajila jaŵaliji nkujilumbanjila kunneka Allah nganijakamuchisya chilichose ndema jachaichilile chilamusi cha Ambuje ŵenu (chakwajonanga), soni nganijajonjechesya ikaŵeje chonasiko.

(102) Soni mwele ni mwaakukwembekanyichisyaga Ambuje ŵenu pati atite ajikwembekanye misinda kutendaga jili jalupuso, chisimu kakwembekanye Kakwe kakasaŵaga kakupoteka nnope, kaukali.[2]
(11:2) Akusimulila Abu Mȗsâ رضى الله عنه yanti: Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite: “Chisimu Allah akasampaga lipesa jwalupuso, kwikanila ndema jaakasankwembekanyaga, ngakasannekaga.” Kaneka nijwasoomile aji Ȃyaji: “Soni mwele ni mwaakukwembekanyichisyaga Ambuje ŵenu pati atite ajikwembekanye misinda kutendaga jili jalupuso, chisimu kakwembekanye Kakwe kakasaŵaga kakupoteka nnope, kaukali.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 4409).

(103) Chisimu mu yalakweyi mwana chichetelelo kwa aŵala ŵaakogopa ilagasyo ya Akhera, lyele nilisiku lyatachisonganganyisyidwa ku lyalakwelyo ŵandu, soni lyele nilisiku lyakutendeledwa umboni (niiwumbe yosope, mwanti ngasichisoŵa anta chimo).

(104) Ningatukulichelewasya ikaŵeje kwandema jeŵalanjile (kalape).

(105) Lyuŵa lyatilichiyika (lisiku lya Kiyamalyo) ngasaŵecheta mundu jwalijose ikaŵeje kwa lisosa Lyakwe (Allah), basi mu ŵanganyao muchiŵa mwana ŵangalumbana ni ŵambone.

(106) Basi aŵala ŵatachiŵa ŵangalumbana nikuti tachiŵa m’Moto, tachikola ŵanganyao mwalakwemo koloma ni kutenda ngwikwi.

(107) Tachilonjela mwalakwemo mugachilonjelela mawunde ni mataka, ikaŵeje mutachisachila Ambuje ŵenu. Chisimu M’mbuje gwenu ni Nkupanganya ya jukusaka.

(108) Sano aŵala ŵatachiŵa ŵambone nikuti tachiŵa mu Litimbe lya ku Mbepo, tachilonjela mwalakwemo mugachilonjelela mawunde ni mataka, ikaŵeje mutachisachila Ambuje ŵenu; (walakweo ni) ntuka wangamala.

(109) Basi mmwe nkaŵa mu kaichila pa yaakuigalagatila ŵanganyao (yanti nganijiŵa milungu jakuona), ngaakugalagatila ikaŵeje mpela yaŵatiji pagalagatila achatatiŵao kala, soni chisimu Uwwe chitwalipile liunjili lyao mwakwana mwangali kupungusya.

(110) Soni chisimu chene Musa twampele chitabu, basi ni wapatikene mwalakwemo ukangani, mwanti likaŵaga liloŵe lyalyalongolele lyakuumila kwa Ambuje ŵenu (lyangapa ilagasyo yekulungwa nnope ikaŵeje ku Kiyama) chisimu kungajilanyidwe chilikati chao, soni ŵanganyao ali nchikaiko chekulungwa chakuchikaichila chalakwecho.

(111) Soni chisimu Ambuje ŵenu tachalipila ŵaliose mwa ŵanganyao masengo gao mwakwana, chisimu Jwalakwe abali syosope sya yaakutenda aŵele Jwasimanya chenene.

(112) Basi lungamikani (mmwe Muhammadi ﷺ) yantite pakulamulidwa pamo ni aŵala ŵaatesile toba nomwe, soni jenumanja nkasumba mpika. Chisimu Jwalakwe ichindu yankutenda juŵele Jwakuilolechesya.

(113) Ningasimpendechela kwa aŵala ŵaalitesile lupuso utakwika mwaunkwayiye Moto, kutendaga jenumanja n’di nganinkola akun’gosa jwangaŵaga Allah, kaneko jenumanja ningakulupusyidwa.

(114) Soni jimikani Swala mwakolosya songa siŵili syamuusi (kundawi ni kwigulo), kwisa soni ndema sine syachilo, chisimu yambone ikutyosyaga yakusakala, chele nichikumbusyo kwa ŵakumbuchila.

(115) Soni pililani, chisimutu Allah jwangajonanga malipilo ga ŵakolosya.

(116) Anauli nganapatikana m’mikutula jaŵakala ŵenu achinsyene sigasiga syalunda, ŵakanya kuwatanganya pa chilambo, ikaŵeje ŵannonope mwa aŵala ŵatwajokwele mu ŵanganyao? Sano aŵala ŵaŵalitesile lupuso ŵajendelechele mu (yasambi) yaŵaliji nkusengwa nayo, niŵaliji ŵakuleŵa.

(117) Sano Ambuje ŵenu nganaŵa ŵanti nikujijonanga misi mwalupuso, kutendaga achinsyene misijo ali ŵakutenda yambone.

(118) Soni Ambuje ŵenu angasache angatesile achinaŵandu kuŵa nkutula umpepe (wakuya Usilamu), nambo ngaaleka kuŵa ali nkutindana.

(119) Ikaŵeje ŵaŵatendele chanasa Ambuje ŵenu, sano kwaligongo lyele (lya chanasacho) ŵagumbile, soni maloŵe ga Ambuje ŵenu gamasile pagakwanilisyidwe (yanti): “Chisimu tinjijigumbasya Jahannama ni achimajini kwisa soni achinaŵandu wosopeŵene (ŵaŵaliji ŵakusakasya).”

(120) Sano yosope yatukunsimbila (mmwe Muhammadi ﷺ) mu abali sya Achimitenga ili yanti tun’dimbikasye nayo ntima wenu, sano mu aji (Sura ja Qur’aniji) im’bichilile yakuona, chamuko kwisa soni chikumbusyo ku ŵakulupilila.

(121) Sano jilani kwa aŵala ŵangakukulupilila: “Panganyani (masengo genu) mwachimpanganyichisye, nombe uwwe tupanganye (mwatupanganyichisye).”

(122) “Soni jembecheyani, nombe uwwe tukwembecheya.”

(123) Soni Allah ni Nsyene yakusisika ya kumawunde ni petaka, soni Kukwakwe nikwakuujila ichindu yosope, basi mun’galagatilani ni kwegamila Kukwakwe, sano Ambuje ŵenu nganaŵa ŵanti ningaimanya yankutenda ŵanganyammwe.