80 - Abasa ()

|

(1) Jwautile sinya (Muhammadi ﷺ) ni kulola kumbali.

(2) Ligongo lyakum’bichiilila jwangalola.

(3) Ana chichi chachimmanyisye kuti mwine jwalakwejo kuŵa nkuliswejesya (ku ilemwa)?

(4) Mwine chakumbuchile, basi nikunkamuchisya kumbuchilako?

(5) Nambo mundu jwaliweni kusichila,

(6) Basi jwalakwejo mmwe ni nkunkosoŵalila;

(7) Pangalitu ulemwa kukwenu naga ngaakuliswejesya (ku ukafili).

(8) Nambo mundu jwam’bichilile aku juchikangamalaga,

(9) Soni jwalakwejo ali nkun'jogopa (Allah),

(10) Basi ya jwalakwejo mmwe ni nkuikwanjila;

(11) Ngwamba (ngasintenda iyyo)! Chisimu galakwe (ma Ȃyaga) gaŵele chikumbusyo.

(12) Basi jwaakusaka talikumbusye najo (Qur’anijo).

(13) (Jili) mu ikalakala yakuchimbichikwa.

(14) Yapenani, yakuswejesyedwa.

(15) Ili m’makono mwa akulemba (Achimalaika).

(16) Ŵakuchimbichika, ŵaakunda (malamusi).

(17) Pamasile palaniwe mundu (kafili), kanila kwakwe kwalakweku ni kwantiuli!

(18) Ana an'gumbile kuumila mu chinduchi?

(19) Kuumila m’mesi (gaŵalume ni ŵakongwe) an'gumbile, ni kumpanjila mpango (wakagumbidwe kakwe).

(20) Kaneka naakun'jepepachisyaga litala (lyakopochela ku duniya).

(21) Kaneko nakasampaga chiwa ni kunsiika m’malembe.

(22) Soni patachisakapo tachinsyusya.

(23) Ngwamba! Chisimu (kafili) nganakwanilisyepe yannamwile (Allah).

(24) Basi achetelele mundu ya yakulya yakwe.

(25) Chisimu Uwwe tukasakusula mesi (gawula) mwamachili.

(26) Kaneka ni tukasaligangaga litaka kuliganga kusyene.

(27) Ni tukasakoposya mwalakwemo songolo.

(28) Kwisa soni isogosi ya zabibu ni maupulu (gakulya ilango).

(29) Ni kwisa soni isogosi ya zaituni (yakwenga mauta) ni itela yatende.

(30) Ni migunda jaitela yejinji.

(31) Kwisa soni isogosi (yamitundu mitundu) ni mopo.

(32) (Kuŵa) yakunsengwasya ŵanganyammwe ni ilango yenu.

(33) Basi ndema jaliichiika lipenga lyakusiŵa m’mawiwi (ligongo lya machili gakwe).

(34) Lyele lisikulyo mundu tachatila achimwenegwe.

(35) Kwisa soni mamagwe ni babagwe.

(36) Ni kwisa soni ŵankwakwe ni ŵanache ŵakwe.

(37) Mundu jwalijose mwa ŵanganyao lyele lisikulyo tachikola yakunkwanila (kuntendekasya kuti akakosoŵalila ya jwine.)

(38) Ngope sine lyele lisikulyo sichiŵa syakumelemenda.

(39) Syakusechelela ni kusengwa (pakupikana yakuja ku Mbepo).

(40) Sano ngope sine lyele lisikulyo sichipakala luwundu.

(41) Sichiŵa siunichilidwe ni chipi.

(42) Ŵanganyao ni ŵali achimakafili ŵakusakasya nnope.