13 - Ar-Ra'd ()

|

(1) Alif-Lâm-Mîm-Râ.[1] Aga ni ma Ȃya ga m’Chitabu (cha Qur’an). Sano ayila yaitulusyidwe kukwenu (mmwe Muhammadi ﷺ) kuumila kwa Ambuje ŵenu niyakuonaonape; nambo kuti ŵandu ŵajinji ngaakukulupilila.
(13:1) Asi harufusi ni chimpepe mu isimosimo ya Qur’an. Ni pangali jwine jwaakumanyilila mate gakwe ikaŵeje Allah pe basi.

(2) Allah ni Ajula juŵanyakwile mawunde mwangali misati jankujiona; kaneka ni jwatenjele pa Arishi (Chindanda Chaulungu). Ni alijepepesye lyuŵa ni mwesi, chilichose (mwa yalakweyi) chikwenda (mwakwendelechela) mpaka pandema jekolanjidwe. Jwalakwe jukulondesyaga ichindu (ya iwumbe Yakwe). Jugopolanya ma Ȃya kuti jenumanja nkulupilile kusyesyene yakusimangana ni M’mbuje gwenu.

(3) Soni Jwalakwe ni Ajula jwaalijasesye litaka, ni kuŵika palakwepo yakunyichisya (matumbi) kwisa soni sulo. Soni mu isogosi iliyose juŵisile mwalakwemo mitundu jiŵili jiŵili. Akuchitendaga chilo kuŵa chakuwuunichila muusi. Chisimu mu yalakweyi mwana ilosyo kwa ŵandu ŵaakuchetelela.

(4) Sano petaka pana ipande yagundana (nambo yajila yakwe yakulekangana), ni (mwana soni) migunda ja zabibu ni mimela (jine), kwisa soni mitende jana mapanda ni jangali mapanda; (nambo yoseyo) ikwitilidwa ni mesi gampepe (gakulandana), ni tukuitenda ine kuŵa yambone nnope kuipunda ine mu kanonye. Chisimu mu yalakweyi mwana ilosyo kwa ŵandu ŵaakwete lunda.

(5) Sano naga n’di ŵakusimonga (mmwe Muhammadi ﷺ ya kakanile ka makafili), basi chakusimosya nnope nikuŵecheta kwao (kwanti): “Ana tuli tusyuchile litaka, nambo yakuona uwwejo tuchiŵa soni mu kagumbidwe kasambano?” Ŵanganyao ni aŵala ŵanganankulupilila M’mbuje gwao, soni ŵanganyao makongwa tigakaŵe mu ngosi mwao, soni ŵanganyao niŵandu ŵa ku Moto, ŵanyao kwalakweko takaŵe ŵandamo.

(6) Ni akunkulumisya kuti m’biche nayo yakusakala (yaili ilagasyo yao) nkaniyiŵe yambone; kutendaga pamasile paipite paujo pao ilagasyo yakulandana (ni yaakuikulumisyayo kumikutula jine, yayaŵajilwe kuti aliunde nayo). Soni chisimu Ambuje ŵenu ni ŵaakwete chikululuko kwa ŵandu pa lupuso lwao. Soni chisimu Ambuje ŵenu ni Ŵaukali nnope pakupeleka ipotesi.

(7) Sano aŵala ŵakanile ni akutiji: “Nambi uli ngantuluchila jwalakwe chisimosimo kuumila kwa M’mbujegwe (mpela simbo ja Musa ni ngamiya ja Swaleh)?” Chisimutu mmwe n’gambile kuŵa nkutetela (ngaŵa jwakwika nayo isimosimo mwankusachila). Sano ŵandu ŵaliose akwete nkwajongola (jwao ni isimosimo yaŵampele Allah).

(8) Allah akumanyilila chaakujigala ŵakongwe ŵaliose (m’chitumbo mwao), ni yaikupungusya iŵelechelo ni yaikonjechesya yakwe, soni chindu chilichose Kukwakwe chili ni chipiimo (chakwe).

(9) (Jwalakwe ni) Nkumanyilila yakusisika ni yakuonechela, Jwankulungwa nnope, Jwapenani kusyene.

(10) Yalumope (kwa Allah) jwaakusisa maloŵe mwa jenumanja ni jwaakuganyanyisya, ni mundu jwaakulisisa chilo ni jwaakwenda kalolekape muusi.

(11) (Mundu jwalijose) jukwete akupisyangana (ŵachilaika) m’bujo mwakwe ni munyuma mwakwe ŵaakunchengeta mu lilamusi lya Allah. Chisimu Allah nganaŵa augalawisye ntendele wauli kwa ŵandu mpaka ali agalawisye (ŵanduo) umbone wauli m’mitima mwao. Sano naga Allah ali asachile kwapa ŵandu ilagasyo, basi pangali kuiusya, soni nganakola ŵanganyao kaligoselo kalikose kangaŵaga Jwalakwe.

(12) Jwalakwe ni Ajula jwaakunnosyaga jenumanja kumesya mwa (kuntaga) woga (wakusalidwa ni njasi) ni tama (jakupata wula), ni akugapatikanisyaga mawunde gakusitopa (ni mesi gawula).

(13) Soni kulindima kukunswejesyaga Jwalakwe mwakuntogolela, nombenao Achimalaika (akasanswejesyaga) pakun’jogopa, ni akasatumisyaga njasi nikunsala najo jwansachile. Sano ŵanganyao (achimakafili) akusisyana ya Allah (kuti apali kapena pangali kutendaga ali apali), soni Jwalakwe ni Jwaukali nnope pakupeleka ipotesi.

(14) Jiŵele Jakwe duwa jakuonaonape (ni Jwakuŵajilwa kum’bomba ligongo ni jwaakwangaga duwajo), sano aŵala ŵaakuilumbanjila inepe yangaŵaga Jwalakwe nganiyiŵa yajanjile ŵanganyao pa chilichose, pangaŵaga nti chisawu ajula jwaakusapangula magasa gakwe ganagaŵili kulochesya kumesi kuti gaiche (mesigo) m’kamwa mwakwe, kutendaga nganigaŵa gayiche, ni nganijiŵa duwa jamakafili ikaŵeje mu kusokonechela.

(15) Soni akunsujudilaga Allah ŵaali kumawunde ni petaka mwakusaka ni mwakanganisyidwa, nambo soni iwulili yao (ikunsujudilaga) kundaŵi ni kwigulo.

(16) Jilani: “Ana ninduni m’mbuje jwa kumawunde ni petaka?” Jilani: “Allah.” Jilani: “Ana mwatesile (ŵanepe) ŵangaŵaga Jwalakwe kuŵa akun’gosa, ŵali ŵangali ukombosi ŵakulikamuchisya achimisyene namuno kulipa isausyo?” Jilani: “Ana mpaka alandane jwangalola ni jwakulolaga? Ana kapena mpaka chilandane chipi ni lilanguka? Kapena am’biichiile Allah ŵakamusyangana nao, ŵagumbile yaŵatite pagumba Jwalakwe, mwanti iwumbe (yambali siŵilisi) ikulandana kukwao?” Jilani: “Allah ni Nkugumba chilichose. Soni Jwalakwe ni Jumpepe, Jwamachili gangalimbana nago.”

(17) (Jwalakwe) akasatulusyaga mesi (gawula) kuumila kwinani, basi iŵata niikujilimaga mwachipiimo chakwe, nigakasajigala mesi gachikuumba chiulo chachikasatutumila mpaka pachanya, nambo soni muyaakasaiwukutaga (ŵachipala) pamoto (mpela mtapo wagolodi ni silifa) pakusaka (koposya) ipeto kapena iteleko, mukasatutuma chiulo chakulandana nichalakwecho. Iyyoyopeyo niyaakuti Allah pakupeleka chilandanyo cha yakuona ni yaunami. Sano chiulo nichigambaga kututumila nikwasichila, nambo yakwakamuchisya ŵandu niikasatamilichikaga mwitaka, mwele nimwaakasapelechelaga Allah ilandanyo.

(18) Akwete kupata aŵala ŵan’jitiche M’mbuje gwao Ukoto (Mbepo), nambo aŵala ŵanganan’jitika Jwalakwe, namuno angaje kola (pa Kiyama) yosope yaili pachilambo ni yanti mpela yeleyo soni yalumo, angajile kusaka kuliombolela nayo (nambo nga nganiyija kwakamuchisya), ŵanganyao takakole chiŵalanjilo chakusakala nnope, soni mauto gao ni ku Jahannama, kaje kusakala malo gagusama (galitandichile)!

(19) Ana jwaakumanyilila yanti yaitulusyidwe kukwenu kuumila kwa Ambuje ŵenu niyakuona, mpaka alandane ni jwangalola? Chisimu ŵaakwete lundape ni ŵaakukumbuchilaga.

(20) Aŵala ŵaakukwanilisya chilanga cha Allah, ni ŵangawesesya soni chilanga (chakutaŵana ni ŵandu achimijao).

(21) Ni aŵala ŵaakulumbikanya ichindu yalamwile Allah kuti ilumbikanyisyidwe, ni akuŵa ali nkun’jogopa M’mbuje gwao, ni kuchijogopaga soni chiŵalanjilo chakusakala nnope (cha pa Kiyama).

(22) Ni aŵala ŵaapilile pakusachilila Ngope ja M’mbuje gwao, ni kwimikaga Swala mwakolosya, ni kutolaga mu ichindu yatwapele mwakusisa ni mwakuonechela, ni kutyosyaga niyambone yakusakala, ŵanganyao niŵaakwete mbesi (jambone) ja Nyumba (ja Akhera).

(23) Matimbe Gandamo, gatakagajinjile ŵanganyao kwisa soni ŵaŵatesile yaukoto mwa achinangolo ŵao, achiŵammakwao ni ŵanache ŵao, nambo soni Achimalaika taakaajinjilileje ŵanganyao pannango uliose.

(24) (Achasalilaga kuti): “Ntendele uŵe kukwenu, ligongo lya kupilila kwenu.” Kaje kusalala yakuichisya ya Nyumba (ja Akhera)!

(25) Sano aŵala ŵaakugopola chilanga cha Allah panyuma pakuchitaŵa, ni kataga yalamwile Allah kuti ilumbikanyisyidwe, ni kuwatanganyaga pa chilambo, ŵanganyao niŵakwete kupata malweso, soni akwete kupata ŵanganyao Nyumba jakusakala nnope (Jahannama).

(26) Allah akasansapangulila lisiki jwansachile, ni kunandiya (lisikilyo kwa jwansachile), ni akusengwa nao (achimakafili) umi wa duniya, ni nganiuŵa umi wa duniya pakulandanya ni Akhera ikaŵeje kusengwa kwannonope.

(27) Achimakafili niakutiji: “Nambi uli ngantuluchila jwalakweju chisimosimo kuumila kwa Ambujegwe?” Jilani: “Chisimu Allah akunnechelelaga kusokonechela jwansachile, ni kun’jongolela Kukwakwe jwaujile (kwa Allah pa kutenda toba).”

(28) Aŵala ŵaakulupilile, soni mitima jao ni jikutulalilaga pakunkolanga Allah. Manyililani yanti; pakunkolanga Allah mitima jikasatulalila.[2]
(13:2) Kusosekwa kwa Dhikr Allah (Kunkumbuchila ni kunkolanga Allah): (a) Akusimulila Abu Mȗsâ رضى الله عنه yanti: Ntume ﷺ jwatite: “Chilandanyo cha ajula jwaakwakumbuchilaga Ambujegwe (Allah) ni jwangaakwakumbuchilaga Ambujegwe, chili chisawu mundu jwachijumi ni jwam’bwe.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 6044). (b) Akusimulila Abu Hurairah رضى الله عنه yanti: Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite: “Mundu jwataŵechete maloŵe ganti: ‘Subhân Allah wa bihamdihi (Kuswejela nikwakwe Allah, nambo soni lumbili losope lwene ni Lwakwe),’ jwataŵechete gele maloŵega lisiku lililyose kakwana lichila (100), tisisyuliche sambi syakwe syosope nantimuno sikatupile mpela chiwulo cha m’mbwani.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 6042). (c) Akusimulila Abu Hurairah رضى الله عنه yanti: Ntenga jwa Allah ﷺ jwatite: “Jwalijose jwataŵechete maloŵe ganti: ‘Lâ ilâha illallâh wahdahȗ lâ sharîkîka lahȗ, lahul-mulku wa lahul-hamdu wa Huwa ‘alâ kulli shai’in Qadîr (Pangali jwakuŵajilwa kun’galagatila ikaŵeje Allah, Jikape, jwangali ŵakamusyangana Najo, Uchimwene ni Ŵakwe, nambo soni Lumbili ni Lwakwe, soni Jwalakwe pa chindu chilichose juŵele Jwakombola),’ jwataŵechete gele maloŵega lisiku lililyose kakwana lichila (100), tapate sawabu syanti mpela apeleche ulukosyo ku achikapolo likumi, talembeledwe sawabu syakwana lichila (100), takululuchilidwe sambi syakwana lichila (100), takole jwakun’gosa jwalakwejo ku shetani muusi wosope mpaka kuswa, ni pangali jwampaka ayiche ni masengo gambone nnope kugapunda galakwega, ikaŵeje mundu jwatatende yakupunda yalakweyo.” (Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 6040).

(29) Aŵala ŵaakulupilile ni kutendaga yambone, kusengwa ni kwao, kwisa soni malo gakuujila gambone nnope (ku Mbepo).

(30) Iyyoyopeyo tuntumisye mmwejo (Muhammadi ﷺ) ku nkutula wajapite paujo pakwe mikutula jine, kuti mwaasoomele yatun’juwulile, nambo ŵanganyao akunkana Ar-Rahmân (Jwaukoto wejinji). Jilani: “Jwalakwe ni M’mbuje gwangu, pangali nnungu jwine (jwakuŵajilwa kun’galagatila) ikaŵeje Jwelepejo. Kukwakwe njegamiile, soni Kukwakwe ni kwakuujila kwangu pakutenda toba.”

(31) Soni ingaŵe kuti kwaliji kwana Qur’an janti ni jalakwejo matumbi nikwendesyedwa (pandema jakusoomwa), kapena ni jalakwejo litaka niganjidwa, kapena ni jalakwejo ŵawe nikwaŵechetekasya (jikaliji aji Qur’aniji, nambo masengo ga Qur’an ngaŵa gele). Nambo ulamusi wa chilichose uŵele wa Allah. Ana nganamanyililepe aŵala ŵaakulupilile yanti Allah angasache angajongwele ŵandu wosope? Sano chitapani ngachileka kwapata aŵala ŵaakanile ligongo lya ayila (yakusakala) yatesile, kapena chituule (chitapanicho) dusi ni musi ŵao mpaka chiyiche chilanga cha Allah, chisimu Allah jwangakasa chilanga.

(32) Soni chisimu pamasile paŵatendedwe chipongwe Achimitenga paujo penu (mmwe Muhammadi ﷺ nkanim’biche), basi ni napeleche lipesa kwa aŵala ŵaŵakufuulu, kaneko ni nakwembekenye (ni ilagasyo), ana ilagasyo Yangu yaliji uli (kapoteche kakwe)!

(33) Ana kwali Ajula (Allah) jwaakuujiimila ntima uliose pa yaupanganyisye (kuti taachiulipila, ngaŵa nijwali jwakuŵajilwa kun’galagatila)? Ni am’biichiile Allah ŵakamusyangana nao. Jilani: “Mwakolangani (ŵakamusyangana naowo).” Kapena nkuntagulila Jwalakwe yangakuimanyilila pa chilambo, kapena (n’gamba kuŵecheta) maloŵe gapachanyape (ngaŵa gakuumila pasi pa ntima)? Nambo kuti gasalalisyidwe kwa aŵala ŵakanile malindi gao, ni asiŵilidwe kwitala (lyagoloka). Sano jwannechelele Allah kupotela, basi nganakola nkun’jongola.

(34) Akwete kupata ŵanganyao ilagasyo mu umi wa duniya, sano chisimu ipotesi ya Akhera niyakupoteka nnope, soni ngasakola nkwagosa jwalijose kwa Allah.

(35) Chilandanyo cha Mbepo jaapedwile chilanga ŵawoga (wakun’jogopa Allah, chili nyyi): Sulo sikujilima cha pasi pakwe, isogosi yakwe yandamo kwisa soni miulili jakwe. Jele nimbesi ja aŵala ŵan’jogwepe (Allah). Sano mbesi ja achimakafili ni Moto.

(36) Sano aŵala ŵatwapele chitabu (mpela Abdullah bin Salâm ni Ayuda ŵane ŵaasingwiche) akuisengwela ayila yaitulusyidwe kukwenu (jajili Qur’an), nambo m’mikutula jine (jamakafili) mwana ŵaakuikana ine mwa yalakweyo. Jilani (mmwe Muhammadi ﷺ): “Chisimu une namulidwe kuti nan’galagatileje Allah ni ngawwanganyaga Jwalakwe (ni chilichose). Kukwakwe nguŵilanjila, soni Kukwakwe nikwakuujila kwangu.”

(37) Soni iyyoyopeyo tujitulwisye jalakwe (Qur’aniji) kuŵa chilamusi cha m’Charabu, nambo naga nkuye isako yao panyuma pa umanyilisi waum’bichilile, ngasinkola kwa Allah nsyoŵe jwalijose namuno akun’gosa.

(38) Soni chisimu pamasile patwatumisye Achimitenga paujo penu (mmwe Muhammadi ﷺ), ni twaŵichile achiŵammakwao kwisa soni ŵanache, ni nganiyiŵa kwa ntenga julijose yanti nikwikanacho chisimosimo ikaŵeje mu lisosa lya Allah, ndema jilijose jana lilamusi lyakwe lyalilembedwe, (nkwika ndemajo lilamusi likasaika).

(39) Allah akasaifutaga yaisachile (kuti ayifute), ni kuilimbikasya (kuti ikatyoka yaisachile), soni Kukwakwe kwana Mama jwa Chitabu (Al-Lauh Al-Mahfûz).

(40) Soni kanga chitunnosye (mmwe Muhammadi ﷺ pa duniya pepano) ine mwa ayila (ipotesi) yatukwatetela kapena kumpa chiwa (nkanitunnosye tiyapatepe), chisimu masengo genu nikulungusya (utenga) basi, sano Kukwetu ni kwachili chiŵalanjilo (cha kwaŵalanjila itendo yao).

(41) Ana ngaakuiwona yanti Uwwe tukuchiichilila chilambo (chamakafili) nikuchipungulaga (panandi panandi) kuumila m’malile mwakwe (pakuchipeleka kwa Asilamu pakupunda pangondo)? Sano Allah akasalamulaga, pangali jwakuwusyanukula ulamusi Wakwe, soni Jwalakwe ni Jwachitema pakuŵalanjila.

(42) Soni chisimu aŵala ŵapaujo pao ŵatesile malindi, basi Allah ni nsyene kuwesesya malindi gosope, jukumanyilila yaakupanganya mundu jwalijose, soni achimakafili taachimanyilila yanti: Mbesi (jambone) ja Nyumba (ja Akhera) jichiŵa jacheni!

(43) Ni akuŵechetaga aŵala ŵakanile kuti: “Mmwe (Muhammadi ﷺ) nganim’ba ntenga.” Jilani: “Allah akukwanila kuŵa Mboni chilikati changune ni jenumanja (yakuti une ntenga), kwisa soni aŵala ŵauli kukwao umanyilisi wa m’chitabu (mpela Abdullah bin Salâm ni Ayuda ŵane kwisa soni Akilisito ŵaujitiche Usilamu).”