35 - Faatir ()

|

(1) Lumbili losope lwene alapikwe Allah, Nkugumba mawunde ni mataka, Nkugatenda Malaika kuŵa Achimitenga ŵakwete mapapiko gaŵili-gaŵili, gatatu-gatatu, kapena ncheche-ncheche, akonjechesyaga mu kagumbe yaakusaka. Chisimu Allah pa chindu chilichose aŵele Jwakombola.

(2) Ukoto uliose waakwaugulilaga Allah ŵandu, basi pangali jwampaka awusiŵilile, soni waakuwusiŵilila, basi pangali jwampaka awupeleche panyuma pakwe, soni Jwalakwe ni Jwamachili gakupunda, Jwalunda lwakusokoka.

(3) E jenumanja achinaŵandu! Kumbuchilani chindimba cha Allah pa jenumanja. Ana pana nkugumba jwangaŵaga Allah jwaakumpaga lisiki kuumila kwinani ni pasi? Pangali nnungujwine (jwakuŵajilwa kun’galagatila) ikaŵeje Jwalakwe. Nambi nkugalausyidwa chinauli (kuleka yakuona)?

(4) Sano naga achinkaanilaga (mmwe Muhammadi ﷺ), basi (ngayiŵa yakusimosya) ngati pamasile paŵakanilidwe Achimitenga paujo penu (mmwe nkanim’biche). Soni kwa Allah ni kwakuujila ichindu yosope.

(5) E jenumanja achinaŵandu! Chisimu chilanga cha Allah chakuonaonape. Basi ukannyenga ŵanganyammwe ata panandi umi wa duniya, nambo soni akannyega jenumanja ata panandi nkunyenga (shetani) pa ya Allah.

(6) Chisimu shetani kukwenu juŵele mmagongo, basi muntendani kuŵa mmagongo (nkan’jitikaga yajukusaka), chisimu jukuliŵilanjila likuga lyakwe kuti likaŵe mu ŵandu ŵa ku Moto Wakulapuka.

(7) Aŵala ŵaakufuulu akwete kupata ilagasyo yaukali nnope, sano aŵala ŵaakulupilile ni kutendaga yambone, akwete kupata chikululuko ni malipilo gamakulungwa.

(8) Ana ajula jwaisalalisyidwe kukwakwe itendo yakwe yangalumbana, ni jukuiona kuti yambone (chichi champaka munsalile kuti apikane)? Basi chisimu Allah akasannechelelaga kusokonechela jwansachile, ni akasan’jongolaga jwansachile. Basi ntima wenu ukatyoka ligongo lya kwadandaulila ŵanganyao. Chisimu Allah ni Nkumanyilila chenene yaakupanganya ŵanganyao.

(9) Soni Allah ni Ajula jwaakutumisyaga mbungo, ni jikasagatenganyaga mawunde gawula, basi ni tukasagajausyaga ku chilambo chachiwe, basi ni tukasasyuchisyaga nago litaka panyuma pakuwa kwakwe. Iyyoyopeyo (ni mukuchiŵela soni) kwimuka (m’malembe).

(10) Mundu jwaakuŵa ali nkusaka uchimbichimbi, basi (an’jitiche Allah), ngati Allah ni Nsyene uchimbichimbi wosope. Kukwakwe (Allah) gaakwela maloŵe gambone, sano masengo gambone ni gakugakwesya (maloŵe gambonego, mwanti maloŵe gambonepe pangali masengo gambone ngaŵa nkukamuchisya). Sano aŵala ŵaakutenda malindi ga yakusakala, akwete kupata ilagasyo yaukali nnope, soni malindi ga ŵanganyao gaŵele gakonasika.

(11) Soni Allah an’gumbile jenumanja kuumila mwitaka, kaneka kuumila mwindondwa lya mesi (gaŵalume ni ŵakongwe), kaneka am’bisile kuŵa ŵamitundu jiŵili (achalume ni achakongwe). Jwankongwe jwalijose jwangajigala chiilu kapena kuŵeleka, ikaŵeje kwa umanyilisi Ŵakwe (Allah). Ni ngakasapedwaga umi welewu nkupedwa umi welewu, kapena (jwine) kupungusyidwa mu umi wakwe, ikaŵeje (ipali yosopeyo) m’Chitabu (Cha Al-Lauh Al-Mahfȗz), chisimu yalakweyo kwa Allah iŵele yakwepepala kusyene.

(12) Soni nganisiŵa silandene mbwani siŵili; aji ja (mesi ga) kunong’a, gakulyolyopela nambo soni gakumweleka chenene, sano jineji ja (mesi ga) chijete gakuŵaŵa, sano kuumila mu sinasiŵilisi nkulyaga nyama jamatumbi (somba syeŵisi), ni nkukoposyaga ipeto yankuwalaga (ngalekale), ni nkuionaga yombo mwalakwemo inankatanganya kuti nsosejesoseje umbone Wakwe (wa Allah), ni kuti jenumanja m’be ŵakutogolela.

(13) Akasachijinjisyaga chilo m’muusi (ni kuleupa muusi kwipipa chilo mpela ndaŵi jachitukuta), ni akwinjisyaga soni muusi m’chilo (ni kuleupa chilo kwipipa muusi mpela ndaŵi jakusisima), ni alijepepesye lyuŵa ni mwesi, yosope ikwenda kwandema jakwe jekolanjidwe, Jwalakwe ni Allah M’mbuje gwenu, uchimwene ni Wakwe. Sano aŵala ŵankwaŵenda kunneka Jwalakwe nganakola (chindu chilichose namuno chamwana nti chisawu) chikoŵa cha lupele lwa tende.

(14) Naga nkwaŵenda ŵanganyao nganaŵa apikene kuŵenda kwenu, soni namuno angapikane nga nganan’janga, soni lisiku lya Kiyama tachikana kuwanganya kwenu (kwamwaliji nkwawanganya ni Allah), ni pangali jwampaka ansalile mwakulandana (ni mwaakunsalilila Allah) Jwaasimanya abali syosope.

(15) E jenumanja achinaŵandu! Jenumanja ni ŵan’di ŵakulajila kwa Allah, sano Allah ni jwali Jwakupata kwejinji, Jwakulapilidwa kusyesyene.

(16) Nasakaga mpaka antyosye jenumanja, ni kwika nayo iwumbe yasambano.

(17) Soni yalakweyo kwa Allah nganiyiŵa yakusausya ata panandi.

(18) Soni jwaatwiichiile nsigo (wasambi) ngasaja kutwichila nsigo wajwine, soni jwaasitopelwe ali am’bilasile (jwine) ku nsigo wakwe (kuti ampochele), nganiuŵa upocheledwe ata panandi (ni jwalakwejo) namuno juli jwa paulongo. Chisimu mmwe (Muhammadi ﷺ) nkwatetela aŵala ŵaakun’jogopa M’mbuje gwao (Allah) mwangali kum’bona, ni akwimikaga Swala mwakolosya. Sano jwaakuliswejesya, basi nikuti akuliswejesya kwaalikamuchisya nsyene. Soni kwa Allah pe ni kwakuujila (iwumbe yosospe).

(19) Soni nganaŵa alandene jwangalola ni jwakulolaga.

(20) Namuno chipi ni lilanguka.

(21) Namuno m’bulili ni lyoto.

(22) Soni nganaŵa alandene ŵachijumi ni ŵawe. Chisimu Allah akumpikanisyaga jwansachile, sano mmwe nganim’ba mwapikanisye wali m’malembe.

(23) Nganim’ba mmwe ikaŵeje nkutetela.

(24) Chisimu Uwwe tumtumisye mmwe (Muhammadi ﷺ) mwakuonaonape kuŵa nkupeleka abali jakusengwasya ni nkutetela, ni pangali nkutula uliose ikaŵeje jwapite mwa walakweo nkutetela.

(25) Sano naga achinkanilaga (ngaiŵa yakusimosya), basi pamasile paŵaakaaniile aŵala ŵaŵaliji paujo pao, ŵayichilile achimitenga ŵao ni (ilosyo) yakuonechela palangulangu, ikalakala kwisa soni chitabu chakupeleka lilanguka.

(26) Kaneka nakwembekenye aŵala ŵaŵakufuulu, nambi kwaliji uli kasilika Kwangu (ngati najonasile wosope)?

(27) Ana nganinyyiona yanti Allah atulwisye kuumila kwinani mesi (gawula), basi ni tukopochesye isogosi yakulekangana mitundu jakwe, nambo soni m’matumbi mwana tumisela tweswela ni twechejeu twakulekangana mitundu jakwe, ni twine twepiliu nnope?

(28) Nambo soni mu ŵandu, inyama ni ilango, iyyoyopeyo soni mitundu jakwe jakulekangana. Chisimu ŵaakun’jogopa Allah mwa achikapolo Ŵakwe ni Maulama. Chisimu Allah ni Jwamachili gakupunda, Jwakululuka kusyene.

(29) Chisimu aŵala ŵaakusoomaga chitabu cha Allah (Qur’an), ni kwimikaga Swala mwakolosya, ni kutolaga mu ichindu yatwapele mwakusisa ni mwakuonechela; ŵanganyao akusachililaga malonda gangajonasika.

(30) Kuti akalipile malipilo gao mwakwana, ni kwajonjechesya mu umbone Wakwe, chisimu Jwalakwe ni Jwakululuka kusyene, Jwakutogolela nnope.

(31) Sano ayi yatun’juwulile mmwe (Muhammadi ﷺ) ya m’Chitabu (cha Qur’an), ni yaili yakuonaonape, yaikwitichisya yaili paujo pakwe. Chisimu Allah kwa achikapolo Ŵakwe juŵele Jwakwamanya chenene, Jwakwalolechesya.

(32) Kaneka twapele Chitabu (Qur’an) aŵala ŵatwasagwile mwa achikapolo Ŵetu (ŵakunkuya Muhammadi ﷺ), basi ŵane mwa jamanjao ali ŵakulitenda lupuso achimisyene (pakola yakusakala yejinji kuipunda yambone), ŵane soni mwa jamanjao ali ŵachilikati (ŵakulandana yambone ni yakusakala yao), ni pana ŵane soni mwa jamanjao ŵakulongolela pa yambone mu lisosa lya Allah, walakweo ni wauli umbone wekulungwa.

(33) Matimbe Gandamo takagajinjile, takapetedwe mwalakwemo ni makosa gagolodi ni ngalekale, soni nguwo syao mwalakwemo tisikaŵe sya silika.

(34) Ni takajile: “Lumbili losope lwene alapikwe Allah Ajula jwatutyochesye uwwe madandausi, chisimu Ambuje ŵetu ni Ŵakululuka kusyene, Ŵakutogolela nnope.”

(35) “Ajula jwatutamiche uwwe m’Nyumba Jandamo kwa umbone Wakwe, taabu ngajitukwaya mwalakwemo, nambo soni ngakutukwaya mwalakwemo kupela.”

(36) Sano aŵala ŵaakufuulu akwete kupata moto wa Jahannama, ngasikulamulidwa kukwao (yakuti awe) basi nikuwa, nambo soni ilagasyo yakwe ngasiipungusyidwa pa ŵanganyao. Mwele ni mwatukun’dipililaga kafili jwalijose.

(37) Soni ŵanganyao takaŵeje ali nkugumila mwalakwemo (pa kun’dilila Allah kuti): “Ambuje ŵetu! Tukoposyani, tukatende yambone yangaŵaga ayila yatwaliji nkutenda.” (Allah takajile): “Ana nganitumpa umi welewu wakomboleka kumbuchila mu walakweo jwakumbuchila? Nambo soni ŵam’bichilile nkutetela. Basi pasyani (ilagasyo), sano ŵakulitenda lupuso nganakola nkwakamuchisya.”

(38) Chisimu Allah ni Nkumanyilila yakusisika ya kumawunde ni petaka, chisimu Jwalakwe ni Nkumanyilila yaili m’mitima.

(39) Jwalakwe ni Ajula jwam’bisile ŵanganyammwe kuŵa ŵakupisyangana pa chilambo (kuwa ŵane ni kupagwa ŵane), sano jwatakufulu basi ukafili wakweo tiwun’jonanje nsyene, ni ngaukwajonjechesyaga achimakafili ukafili waowo kwa Ambuje ŵao (Allah) ikaŵeje kuŵenjedwa, nambo soni ngaukwajonjechesyaga achimakafili ukafili waowo ikaŵeje chasiko.

(40) Jilani: “Ana nkwaona akwawanganya ŵenu (ni Allah) aŵala ŵankwalumbanjila kunneka Allah? Munosyani, ana ni upandechi wetaka waagumbile? Kapena akwete ŵanganyao liunjili lyakamusyangana (najo Allah) ku mawunde?” Kapena twapele ŵanganyao (achimakafilio) chitabu, basi ŵanganyao ni ali ni umboni wakuonechela kuumila mu chalakwecho (wakwakundisya ukafili waowo)? (Ngwamba), nambo ŵalupuso ngakulanganaga ŵane ni ŵane ikaŵeje ya chinyengo.

(41) Chisimu Allah ni jwaakugakamula mawunde ni mataka kuti gakatyoka mmangwakwe, soni naga gali gatite gatyoche mmangwakwe pangali anta jumo jwampaka agakamule panyuma pa Jwalakwe, chisimu Jwalakwe juŵele Jwakutulala nnope ntima, Jwakululuka kusyene.

(42) Ni ŵalumbile ŵanganyaŵa (achimakafili) mwa Allah kulumbila kwao kwamachili kuti: Naga tiŵaichilile nkutetela, chisimu chene tachiŵa ŵakongoka nnope kujipunda mikutula jine jilijose. Basi ndema jajwaichilile nkutetela nganiyajonjechesya ikaŵeje kutalikangana (ni yakuona).

(43) Pakulikwesya pa chilambo ni kutenda malindi gakusakala (gakwasiŵilikanganya ŵandu ku chikulupi), ni gangaasyungula malindi gakusakala ikaŵeje achimisyene (ŵaagatesile), ana akwembecheya ŵanganyao (inepe) pangaŵaga nyendele ja (kapedwe ilagasyo ka ŵandu) ŵandanda! Basi ni ngankusimana kupitikuka kulikose pa nyendele ja Allah, nambo soni ngankusimana galauka kulikose pa nyendele ja Allah.

(44) Ana ŵanganyaŵa ngakwendajenda pa chilambo ni kupitaga nchilola mujaŵelele mbesi ja aŵala ŵapaujo pao, ŵaŵaliji soni ŵamachili nnope kwapunda ŵanganyaŵa? Sano Allah nganaŵa jwanti ni kunkulupuka chindu chilichose ku mawunde namuno petaka, chisimu Jwalakwe aŵele Jwakumanyilila nnope, Jwakombola kusyene.

(45) Soni ingaŵe kuti Allah akwapaga ilagasyo ŵandu pa yapanganyisye, nga nganaleka pachanya pakwe (petaka) chinyama chilichose chakuulukutaga. Nambo kuti akwachelewasyaga mpaka pa ndema jakwe jekolanjidwe. Basi pajichiŵika ndema jao (tachilipidwa), basi chisimu Allah aŵele Jwakwalolechesya achikapolo Ŵakwe.