89 - Al-Fajr ()

|

(1) Ngukulumbila kumasikusiku.

(2) Ni ilo likumi (yandanda yamwesi wa Mfungotatu).[1]
(89:1) Akusimulila Ibn Abbâs رضى الله عنه yanti: Ntume ﷺ jwatite: “Pangali masengo gambone gagakutendekwaga m’moŵa ganepe nikuŵa gapenani kugapunda masengo gagakutendekwaga mu aga moŵaga (moŵa likumi gandanda ga mwesi wa Mfungotatu).” Maswahaba gawusyisye kuti: “Namuno Jihâd?” Jwalakwe jwatite: “Namuno Jihâd, ikaŵeje mundu jwakopweche nsyenejo ni chipanje chakwe kuli nkogoya (wa ku Jihâd), ni nganijuwuja ni chilichose, (umi wakwe ni chipanje chakwe yosope imalile ku Jihâdiko).” Swahîh Al-Bukhârî, Hadith No. 926).

(3) Ni (indu yayili) yiŵiliyiŵili kwisa soni (yayili) chimochimo.

(4) Ni chilo ndema jachikuŵigula.

(5) Ana mu yalakweyi ngaŵa mwana kulumbila kwakwanila, kwa jwakwete lunda?

(6) Ana nganinyyiona yaŵatite Ambuje ŵenu kaape ipotesi ŵanya Adi?

(7) Ŵa ku Irama; achalewulewu mpela misaati?

(8) Ŵanganagumbidweje ŵane ŵanti chisawu ŵanganyao mu ilambo (ine)?

(9) Ni ŵanya Asamuda ŵaŵaliji nkusokola maganga pachiŵata (chakuŵilanjikwa Wadi Qura kuŵa majumba gao)?

(10) Kwisa soni Firiauna nsyene ichili (yakulimbanganyichisya uchimwene wakwe)?

(11) Aŵala ŵana kusumbaga mpika mu ilambo (pakusakasya).

(12) Ni ŵatupiye mwalakwemo kuwatanganya.

(13) Basi Ambuje ŵenu ŵapungulile ŵanganyao mitundu ja ilagasyo (yakupoteka nnope).

(14) Chisimu Ambuje ŵenu aŵele Ŵang'unulila (masengo ga ŵandu, mwanti chachalipila mwaakupanganyichisya).

(15) Sano mundu ndema jaakun'dinga Ambujegwe pakunchimbichisya ni kumpa chindimba, basi akasatiji: “Ambuje ŵangu anjimbichisye (ligongo une nijwakuŵajilwa kupata yeleyi).”

(16) Nambo ndema jaakun'dinga pakunnandiyichisya lisiki lyakwe, akasatiji: “Ambuje ŵangu anjalwisye.”

(17) Ngwamba! Nambo kuti ngankwatendelaga yaukoto ŵanache ŵawina.

(18) Soni ngankuchisyanaga yaagaliisya masikini.

(19) Ni nkulyaga chipanje chamalekwa kalye kakutunduka.

(20) Ni nkuchinonyelaga soni chipanje kachinonyele kakupelenganya nnope.

(21) Ngaŵa (mŵankutendelamo)! Ndema jalichisyajidwa litaka syajidwe-syajidwe!

(22) Ni kwika Ambuje ŵenu (Allah kukwiilanya magambo), Achimalaika ali ndandanda!

(23) Ni kwikanajo lyele lisikulyo Jahannama! Lyele lisikulyo mundu tachikumbuchila (yaŵapanganyisye), nambo ana kuchinkamuchisya chichi kwele kumbuchilako?

(24) Tachiti (pakuligamba): “Nkongwene! Bola ngalongosye (yambone yakungamuchisya) pa umi wangu (walelo uno).”

(25) Mwanti palyele lisikuli, pangali jwampaka apeleche ilagasyo mwatachipelechela (Allah).

(26) Soni pangali jwampaka ataŵe mwatachitaŵila (Jwalakwe).

(27) E mmwe antima ŵakutulala!

(28) Wujilani kwa Ambuje ŵenu n'di ŵakusengwa ni kunonyeledwa.

(29) Jinjilani mwikuga lya achikapolo Ŵangu.

(30) Soni jinjilani ku Mbepo Jangu.