52 - At-Tur ()

|

(1) Ngulilumbila litumbi (lyaŵam’bechetakasyisye Allah Musa lyalili ku Sinayi).

(2) Ni chitabu chachilembeedwe (Qur’an).

(3) Mu ikalakala yepende yewunukulidwe.

(4) Ni Al-Bait-ul-Ma‘mȗr (Nyumba jajili kumawunde mwakulondana ni Likaaba, jaakujijaulilaga Achimalaika mwakuŵilinganya).

(5) Ni nsakasa wenyakulidwe (liwunde).

(6) Ni mbwani syegumbasye (mesi).

(7) Chisimu ilagasyo ya Ambuje ŵenu (Allah) iŵele yakupatikana kwene.

(8) Pangali jwakuisiŵilila.

(9) Lisiku lyalichitenganyika liwunde ni ntenganyiko wamachili.

(10) Ni gachijenda matumbi ni kajende kaluŵilo.

(11) Basi ipotesi lyele lisikulyo taachiipata ŵakanila.

(12) Aŵala ŵaakuŵa nkung’anda mu yangali mate.

(13) Lisiku lyatachitutilidwa ku moto wa Jahannama katutilidwe kamachili.

(14) (Ni tachisalilidwa yanti): “Awu ni Moto awula wamwaliji nkuwukaanila.”

(15) “Ana weleu usaŵi, kapena jenumanja ngankulola?”

(16) “Ujinjilani (ni kupasya kupoteka kwakwe), pililani kapena nkapilila yalumope kukwenu, chisimu nkulipidwa yamwaliji nkupanganya.”

(17) Chisimu ŵawoga (wakun’jogopa Allah) tachiŵa m’Matimbe ga ku Mbepo, ni chindimba.

(18) Achiyisengwelaga yaŵapele M’mbuje gwao (Allah), aku M’mbuje gwao ali ŵagosile ku ilagasyo ya Moto Waukali.

(19) (Tachasalila kuti): “Lyagani soni mwagani mwakusengwa ligongo lya ayila (yambone) yamwaliji nkutenda.”

(20) Ali ajegeme mu itengu yauchimbichimbi yejalidwe chenene, ni tuchalombekasya ni achimmasyeto ŵameso gakulanguka soni gekulungwa mwakusalalila.

(21) Sano aŵala ŵaakulupilile ni kwaakuuya ŵanache ŵao pa chikulupi, chitukasimanganye ŵanganyao ni ŵanache ŵao, soni ngatuja kwapunguchisya (malipilo ga) masengo gao chilichose. Mundu jwalijose tachiŵa uwombosi wakuliombolela ku (yakusakala) yaŵapanganyisye (pakutaŵidwa ku Moto).

(22) Ni tukaajonjechesyeje (ŵakulupililao ndaŵi ni katema) isogosi kwisa soni nyama, mu yataakaisacheje.

(23) Takapochelanganeje kwalakweko ipanda (yankologo) wangatendekasya kuŵecheta yangali mate namuno yasambi.

(24) Ni taakaasyuunguleje ŵanganyao achiboyi ŵao (ŵakwatumichila), gamba kuŵa ŵanganyao (kamelemende kakwe) nti chisawu ngalekale syesunjidwe.

(25) Ni tachigalauchilana ŵane kwa ŵane achiwusyanaga (yatite kawupate ntendele wa ku Mbepo).

(26) Tachiti: “Chisimu uwwe twaliji kala ku maŵasa getu tuli nkogopa (ipotesi ya Allah).”

(27) “Basi Allah atutendele ukoto uwwe ni atugosile ku ilagasyo ya Moto.”

(28) “Chisimu uwwe twaliji kala (ku duniya) tuli nkum’bomba (Jwele Jikape), chisimu Jwalakwe ni Jwambone nnope, Jwachanasa channope.”

(29) Basi kumbusyani (mmwe Muhammadi ﷺ), soni mmwe nganim’ba abimbi kapena ŵamasoka pa chindimba cha Ambuje ŵenu (champele, wauli utume).

(30) Kapena ŵanganyao akutiji: (Jwalakweju ni) nkwiimba ilaanga, tugamba kun’jembechela kuti chimpate chiwa (yachatite pakwapata akwiimba ŵane ŵaakala)?”

(31) Jilani: “Jembechelaani, chisimu une none ndinamwe mwa akwembecheya.”

(32) Kapena lunda lwao ni lwalukwalamulila yalakweyi, kapena agambile kuŵa ŵandu ŵakusumba mpika?

(33) Kapena akutiji: “Jwalakwe (Muhammadi ﷺ) ni jwaajituunjile (Qur’aniji)?” (Ngwamba), nambo kuti ŵanganyao ngaakukulupilila.

(34) Basi ayiche najo abali janti mpela jalakweji (Qur’an), naŵaga jamanjao akuŵecheta yakuona.

(35) Kapena ŵagumbidwe mwangali chilichose (chakwagumba), kapena ŵanganyao ni ŵaŵaligumbile (achimisyene)?

(36) Kapena ŵanganyao ni ŵaŵagumbile mawunde ni mataka? (Ngwamba), nambo kuti ngakusimichisya (ya ilagasyo ya Allah).

(37) Kapena akwete ŵanganyao imatiilo ya Ambuje ŵenu (Allah), kapena ŵanganyao ni ŵaakwete machili gakutendela yaakusaka?

(38) Kapena akwete makwelelo (gakwelela kwinani) ni akupikanilaga pa galakwego (yakuŵecheta Achimalaika kwinaniko)? Basi ayiche naotu akupikanila ŵaowo umboni wakuonechela.

(39) Kapena Jwalakwe (Allah) ni jukwete ŵanache ŵachikongwe, sano jenumanja ni nkwete ŵanache ŵachilume?

(40) Kapena mmwe (Muhammadi ﷺ) nkwajuga ŵanganyao malipilo, sano jamanjao ni akusitopelwa nasyo ngongole?

(41) Kapena akwete ŵanganyao (ilimu) yakusisika, basi ŵanganyao ni akulemba (yalakweyo).

(42) Kapena akusaka kutenda maliindi? Basi aŵala ŵaakufuulu ni ŵali ŵakwaujila malindi gao.

(43) Kapena akwete ŵanganyao nnungu jwine jwangaŵaga Allah? Aswejele Allah ku yaakum'bwanganya nayo.

(44) Namuno angachione chipande cha liwunde chinankugwa (kukwao kwakuli kwika kwa ipotesi), angatite: (Aga ni) mawunde gawula gagakamatene (ngaŵa kwika kwa ipotesi).”

(45) Basi mwalekaani, mpaka tasimangane nalyo lisiku lyao alila lyatachikomoka kwa kuwa mu lyalakwelyo.

(46) Lisiku lyaangaakamuchisya malindi gao chilichose, soni ŵanganyao ngasakulupusyidwa.

(47) Soni chisimu akwete kupata aŵala ŵaatesile lupuso (ligongo lya ukafili wao) ilagasyo (ine pa duniya pano) nkaniyiŵe yalakweyo (ya ku Akhera), nambo ŵajinji mwa ŵanganyao ngakumanyilila.

(48) Basi chijembecheyaani mwakupilila (mmwe Muhammadi ﷺ) chilamusi cha Ambuje ŵenu (Allah), basi chisimu mmwe nkuloleledwa ni meso Getu, ni lluswejesyeje lumbili lwa Ambuje ŵenu (Allah) ndema jankwiimuka (kuumila llugono kapena pamalo palipose).

(49) Nombe soni chilo lluswejesyeje (lumbili lwa Ambuje ŵenu), ni pakutiŵila ndondwa (kumasikusiku).