หมวดหมู่เนื้อหา

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสำคัญของอัลกุรอานในวิถีแห่งการตัรบิยะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ที่ได้ประสบความสำเร็จมาแล้วในการสร้างประชาชาติค็อยเราะอุมมะฮฺที่เป็นเหล่าเศาะหาบะฮฺในยุคของท่าน ถือว่าเป็นแบบอย่างอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าแก่การตรึกตรองและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประชาชาติที่ดีเลิศในยุคสมัยปัจจุบัน เฉกเช่นที่บรรดาเศาะหาบะฮฺได้รับการสร้างมาเยี่ยงนั้นจากมือท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ วิเคราะห์หนึ่งในความพิเศษและความงดงามของศาสนาอิสลาม จากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้ผูกความเป็นพี่น้องระหว่างเศาะหาบะฮฺผู้อพยพชาวมุฮาญิรีนจากมักกะฮฺ กับผู้ช่วยเหลือชาวอันศอรฺแห่งมะดีนะฮฺ เป็นเอกลักษณ์อันมหัศจรรย์ในบันทึกประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้าและหลังจากนั้นอีกเลย พร้อมอธิบายข้อคิดต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ท่ามกลางสังคมที่ต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งอย่างในยุคปัจจุบัน

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายประเด็นความเป็นพี่น้องในอิสลาม หรืออุคูวะฮฺอิสลามียะฮฺ อันเป็นรากฐานสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างประชาชาติมุสลิม เพื่อนำอิสลามกลับมาสู่ชีวิตจริงของมนุษยชาติ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการทบทวนและสร้างขึ้นมาให้เป็นจริง เหมือนดังที่เคยเกิดขึ้นในยุคของบรรดาเศาะหาบะฮฺ

 • MP3

  ไฟล์เสียงบรรยายที่กล่าวถึงการปฏิบัติความดีบางประการที่มีผลบุญยิ่งใหญ่ประหนึ่งการทำหัจญ์และอุมเราะฮฺ ซึ่งจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ไม่มีความสามารถได้ไปหัจญ์ได้ทุ่มเททำอะมัลต่างๆ อย่างเต็มที่ ทั้งหมดนี้นับเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺที่มีต่อปวงบ่าวของพระองค์ อันเป็นความเมตตาที่กว้างขวางและครอบคลุมเพื่อให้บ่าวได้กระทำความดีอย่างถ้วนหน้า เป็นไฟล์เสียงจากเว็บไซต์มุสลิมออนแอร์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงคุณลักษณะประการหนึ่งของความศรัทธาอันสมบูรณ์ คือการปรารถนาดีต่อพี่น้องร่วมศรัทธา อันเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของประชาชาติที่ดีที่สุด “ค็อยเราะ อุมมะฮฺ” ซึ่งได้รับการสรรเสริญจากอัลลอฮฺ ในคุฏบะฮฺยังได้ยกตัวอย่างของวิถีแห่งกัลยาณชนรุ่นแรกแห่งอิสลามในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  ตะดับบุรอัลกุรอาน ใคร่ครวญความหมายอัลกุรอานจากต้นสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ อธิบายความสำคัญและบทบาทของอัลกุรอาน คุณลักษณะของผู้ตักวาที่จะประสบความสำเร็จในอาคิเราะฮฺ ซึ่งถูกระบุไว้โดยรวมในห้าอายะฮฺแรกของสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  บทบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของอัลกุรอาน และการเรียนการสอนอัลกุรอานที่จะให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิต เป็นเสบียงสำหรับมนุษย์ทุกคนในการเดินทางไปสู่อาคิเราะฮฺ สมควรที่มุสลิมทุกคนจักต้องเอาใจใส่และกำหนดเวลาที่สม่ำเสมอต่อเนื่องในการศึกษาคัมภีร์ที่เป็นทางนำอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษย์

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานที่มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ในยุคแห่งความงมงายก่อนที่จะมีการแต่งตั้งท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม นับแต่อดีตจนปัจจุบัน เป็นบทเรียนทรงคุณค่าที่ประชาชาติในยุคปัจจุบันต้องสำนึกและหวนกลับไปหาอัลกุรอานในการดำรงชีวิตของตน

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวบรรยายถึงความโปรดปรานที่อัลลอฮฺทรงประทานให้กับมุอ์มิน หรือผู้ศรัทธา และให้สำนึกบุญคุณอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวด้วยการทำหน้าที่มุอ์มินให้ดีที่สุด โดยเฉพาะหน้าที่ต่อพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาของเขาด้วยกันเอง

 • MP3

  ทำบุญได้บาป บทบรรยายเกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติความดีได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺ และให้ระวังจากการกระทำความดีแต่กลับได้บาปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เนื่องจากปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข หรืออยู่นอกบริบทที่อิสลามอนุญาตให้กระทำได้

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ เชิญชวนในอ่านอัลกุรอานในเดือนเราะมะฎอน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอาน และกล่าวถึงมารยาทต่างๆ ในการอ่านอัลกุรอานที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญ เช่น การบริสุทธิ์ใจ การอยู่ในสภาพที่สะอาด การอ่านเพื่อใคร่ครวญ การขอความคุ้มครองให้พ้นจากชัยฏอน เป็นต้น

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ยูซุฟ อบูบักรฺ ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  บทบรรยายสั้นๆ ที่สะกิดเตือนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของการปฏิบัติตามบทบัญญัติต่างๆ ในอิสลาม ซึ่งมีเรื่องง่ายๆ อีกมากมายที่มีภาคผลบุญอย่างใหญ่ หลวง แต่มักจะเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่หลงลืม แต่กลับไปยุ่งกับเรื่องบางเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ในชีวิต

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ : ความประเสริฐของสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ พูดถึงหะดีษบางบทที่กล่าวถึงความประเสริฐของสูเราะฮฺ อัล-ฟาติหะฮฺ และแนะนำบทเรียนที่ได้รับจากสูเราะฮฺอันยิ่งใหญ่นี้ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตในฐานะบ่าวของอัลลอฮฺ ในทุกๆ ด้านของชีวิต

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะของมุสลิมที่ถูกระบุในท้ายสูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตา หรือ อิบาดุรเราะห์มาน เป็นคำชี้นำเกี่ยวกับบุคลิกภาพของมุสลิมที่อัลกุรอานได้นำเสนอไว้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการสร้างคนให้เป็นปัจเจกบุคคลที่มีคุณภาพ

 • MP3

  ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสำคัญของนิอฺมัตความเป็นพี่น้องกันในอิสลาม ซึ่งอัลลอฮฺได้ประทานมาให้กับบรรดาผู้ศรัทธา ทั้งนี้จำเป็นต้องใช้นิอฺมัตดังกล่าวเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชาติ ด้วยการทำหน้าที่สนับสนุนความดีและหักห้ามความชั่ว และต้องไม่สร้างเงื่อนไขที่อาจจะทำให้เกิดการบ่อนทำลายในหมู่พี่น้องด้วยกันแม้เพียงด้วยสาเหตุที่อาจจะดูเล็กน้อยในสายตาคนทั่วไปก็ตามที

 • MP3

  ผู้บรรยาย : อ๊ะหมาด นาปาเลน ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

  คุฏบะฮฺโดยอาจารย์อะหมัด นาปาเลน กล่าวถึงความสำคัญของการเป็นพี่น้องระหว่างมุสลิม ความรักใคร่ ความสามัคคี และความปรองดองระหว่างกัน พร้อมทั้งอธิบายถึงมารยาทต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้และยึดปฏิบัติกับพี่น้องมุสลิมด้วยกัน ตามแนวทางสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม และบรรดาสะลัฟศอลิหฺ

 • MP3

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ว่าด้วยความสำคัญของการกลับตัวกลับใจจากความชั่ว สู่การขออภัยโทษและประพฤติปฏิบัติความดีงามเพื่อไถ่บาป เพื่อรับความโปรดปรานและความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงรับการขออภัยโทษจากบ่าวทุกคนของพระองค์

 • MP3

  ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับชีวประวัติของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะซัลลัม ในตอนหลังจากที่ท่านได้ฮิจญ์เราะฮฺมาถึงมะดีนะฮฺและทำการผูกญาติระหว่างชาวมุสลิมมุฮาญิรีนและอันศอร

 • MP3

  ผู้บรรยาย : อับดุลวาริษ รีโบ

  สังคมมุสลิมตั้งอยู่บนรากฐานของศาสนาและมารยาทอันดีงาม

 • MP3

  ภราดรภาพในอิสลาม

หน้า : 6 - จาก : 1
ส่งฟีดแบ็ก