61 - Sura es-Saff ()

|

(1) Allaha slavi i veliča ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji; On je Silni i Mudri!

(2) O vi koji vjerujete, zašto govorite ono što ne činite?!

(3) Kako samo Allah prezire da govorite ono što ne činite!

(4) Allah, zaista, voli one koji se na Njegovu putu bore u redovima kao da su zdanje utvrđeno.

(5) Kada Musa reče narodu svome: "O narode moj, zašto me uznemiravate, a dobro znate da sam vam ja Allahov poslanik!", i kad oni skrenuše ustranu, Allah njihova srca skrenu, a Allah neće uputiti narod koji je ogrezao u grijehu.

(6) A kada Isa, sin Merjemin, reče: “O sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik, da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći.”, i kad im je donio jasne dokaze, oni rekoše: “Ovo je očita vradžbina!”

(7) A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu laži iznosi dok se u islam poziva? - A Allah neće ukazati na Pravi put narodu koji nepravdu čini.

(8) Oni žele utrnuti Allahovo svjetlo ustima svojim, a Allah će upotpuniti svjetlo Svoje, makar to mrzili nevjernici.

(9) On je Onaj Koji je poslao Svog Poslanika s Uputom i Vjerom Istine da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar to višebošci mrzili.

(10) O vi koji vjerujete, hoćete li da vam ukažem na trgovinu, koja će vas iz patnje bolne spasiti?

(11) U Allaha i Poslanika Njegova vjerujte i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite - to vam je, da znate, bolje.

(12) On će vam grijehe vaše oprostiti i uvesti vas u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, i u divne dvorove u vrtovima Adna; to je uspjeh veliki.

(13) A dat će vam i drugu blagodat koju volite: Allahovu pomoć i skoru pobjedu! Zato obraduj vjernike!

(14) O vi koji vjerujete, budite pomagači Allahovi, kao što je rekao Isa, sin Merjemin, prisnim sljedbenicima: "Ko su moji pomagači u pozivanju Allahu?" Prisni sljedbenici odgovoriše: "Mi smo Allahovi pomagači!" Onda je jedna skupina iz potomaka lsrailovih povjerovala, a druga skupina uznevjerovala! Pa smo one koji su vjerovali protiv njihovih neprijatelja osnažili pa su postali nadmoćni.