45 - Sura el-Džasija ()

|

(1) Ha-mim.

(2) Knjigu objavljuje Allah, Silni i Mudri!

(3) Na nebesima i na Zemlji, zaista, postoje znakovi za vjernike.

(4) U stvaranju vas i živih bića koja je razasuo znakovi su za ljude koji su čvrsto uvjereni;

(5) i u smjeni noći i dana, i opskrbi – kiši koju Allah s neba spušta da pomoću nje zemlju, nakon mrtvila njezina, oživi, i usmjeravanju vjetrova – znakovi su za ljude koji razumiju.

(6) To su Allahovi ajeti i znakovi koje ti kao istinu navodimo, pa u koje će, ako ne u Allahove riječi i znakove Njegove, oni vjerovati?

(7) Teško svakom lašcu, velikom griješniku,

(8) koji čuje Allahove ajete kad mu se uče, zatim ustraje u nevjerovanju oholeći se, kao da ih ni čuo nije – njemu patnju bolnu navijesti.

(9) A kad sazna za neke Naše ajete, on im se ruga. Takve ponižavajuća patnja čeka.

(10) Pred njima je Džehennem, i ni od kakve koristi im neće biti ono što su stekli, ni oni koje su, pored Allaha, za zaštitnike uzeli, i njih čeka patnja golema.

(11) Ovo je Uputa, a one koji ne vjeruju u ajete i znakove Gospodara svoga čeka bolna, najveća kazna.

(12) Allah je Onaj Koji vam je potčinio more da bi lađe, odredbom Njegovom, po njemu plovile, da biste mogli tražiti blagodati Njegove i da biste bili zahvalni.

(13) I potčinio vam je ono što je na nebesima i na Zemlji, sve je od Njega! To su, zaista, znaci za ljude koji razmišljaju.

(14) Reci vjernicima da oproste onima koji ne očekuju Allahove dane u kojima će On nagraditi ljude za ono što su radili.

(15) Onaj koji čini dobro – sebi ga čini, a onaj koji čini zlo – protiv sebe radi; a na kraju ćete se Gospodaru svome vratiti.

(16) Sinovima smo Israilovim Knjigu, i vlast, i vjerovjesništvo dali, i iz ljepota ih opskrbili, i nad ostalim svjetovima ih odlikovali!

(17) I jasne smo im dokaze o vjeri dali, a oni su se podvojili baš onda kad su do saznanja došli, i to zbog neprijateljstva i međusobne zavisti. Gospodar tvoj će im na Kijametskom danu, sigurno, presuditi u vezi s onim u čemu su se razilazili.

(18) A tebi smo poslije odredili da u vjeri ideš pravcem određenim, zato ga slijedi i ne povodi se za hirovima onih koji ne znaju,

(19) oni te, zbilja, od Allaha nimalo odbraniti ne mogu! Zulumćari su jedni drugima zaštitnici, a Allah je zaštitnik bogobojaznih.

(20) Ovaj Kur’an putokaz je ljudima, i uputa i milost onima koji čvrsto vjeruju.

(21) Misle li oni koji čine zla djela da ćemo s njima postupiti jednako kao s onima koji vjeruju i dobra djela čine, da će u ovom životu i nakon smrti biti isti?! Kako loše rasuđuju!

(22) A Allah je nebesa i Zemlju s Istinom stvorio i zato da bi svaka osoba bila nagrađena ili kažnjena prema onom što je zaradila i njima zulum učinjen neće biti.

(23) Šta misliš o onome koji je svoju strast za boga svoga uzeo, onome kome je Allah, a on svjestan bio, dao da je u zabludi, i sluh njegov i srce njegovo zapečatio, a pred oči njegove koprenu stavio? Ko će ga, ako neće Allah, na Pravi put uputiti? Zašto se ne prisjetite?

(24) I oni vele: “Postoji samo život naš zemaljski, živimo i umiremo, jedino nas vrijeme uništi.” A oni o tome baš ništa ne znaju, oni samo nagađaju.

(25) A kad im se Naši ajeti jasni kazuju, drugog dokaza nemaju osim što kažu: “Pretke naše u život povratite ako je istina to što govorite.”

(26) Reci: “Allah vam daje život, zatim će učiniti da poumirete, a poslije će vas na Kijametskom danu sabrati, u to nema nikakve sumnje, ali većina ljudi ne zna.”

(27) Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji! A na dan kad nastupi Čas oživljenja, taj dan oni koji su laži slijedili bit će izgubljeni.

(28) I vidjet ćeš sve ummete kako kleče; svaki ummet bit će pozvan prema svojoj Knjizi: “Danas ćete biti nagrađeni ili kažnjeni prema tome kako ste postupali!”

(29) Ova Knjiga Naša o vama će samo istinu reći, jer smo naredili da se zapiše sve što ste radili.

(30) One koji su vjerovali i dobra djela činili Gospodar njihov u milost Svoju će uvesti. To će biti uspjeh očiti!

(31) A onima koji nisu vjerovali: “Zar vam ajeti Moji nisu kazivani, ali vi ste se oholili i narod prestupnički bili?”

(32) Kad se govorilo: “Allahovo je obećanje, zaista, istina! I u Čas oživljenja nema nimalo sumnje”, vi ste govorili: “Mi ne znamo šta je Čas oživljenja, mi samo zamišljamo, mi nismo uvjereni.”

(33) I ukazat će im se gnusna djela njihova i sa svih strana će ih okružiti ono čemu su se rugali…

(34) i reći će se: “Danas ćemo Mi vas zaboraviti kao što ste vi zaboravili da ćete ovaj vaš Dan doživjeti, vatra će vam prebivalište biti i niko vam neće moći pomoći…

(35) zato što ste se Allahovim riječima rugali i što vas je život na Zemlji bio obmanuo.” Od tog Dana ih iz džehennema niko neće izvući, niti će se od njih tražiti da odobrovolje Allaha.

(36) Pa neka je hvaljen Allah, Gospodar nebesa i Gospodar Zemlje, Gospodar svih svjetova!

(37) Njemu ponos i dika na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri!