16 - Sura en-Nahl ()

|

(1) Ono što je Allah odredio – dogodit će se; zato to ne požurujte! Hvaljen neka je On i neka je vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!

(2) On šalje meleke s Objavom, po volji Svojoj, onim robovima Svojim kojim hoće: “Opominjite da nema Boga osim Mene i bojte Me se!”

(3) On je mudro nebesa i Zemlju stvorio; neka je On vrlo visoko iznad onih koje Njemu ravnim smatraju!

(4) On stvara čovjeka od kapi sjemena, a on odjednom – otvoreni protivnik!

(5) I stoku On za vas stvara; njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate, njome se najviše i hranite.

(6) ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu izgonite.

(7) a nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli – Gospodar vaš je, uistinu, blag i milostiv.

(8) i konje, i mazge, i magarce – da ih jašete, i kao ukras – a stvara i ono što ne znate.

(9) Allahovo je da ukaže na Pravi put, a ima ih i krivih; a da On hoće, sve bi vas uputio.

(10) On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojim stoku napasate.

(11) On čini da vam pomoću nje raste žito, i masline, i palme, i grožđe, i svakovrsni plodovi – to je, zaista, dokaz za ljude koji razmišljaju.

(12) On čini da se noći i danom koristite, i Suncem i Mjesecom, a zvijezde su volji Njegovoj potčinjene – to su, uistinu, dokazi za ljude koji pameti imaju.

(13) i svim onim raznobojnim što vam na Zemlji stvara – to je, doista, dokaz ljudima koji pouku primaju.

(14) On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite – ti vidiš lađe kako ga sijeku da biste nešto iz obilja Njegova stekli i da biste zahvalni bili.

(15) On je po Zemlji nepomična brda pobacao da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate.

(16) i putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju.

(17) Pa je li onda Onaj Koji stvara kao onaj koji ne stvara!? Urazumite se!

(18) Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je.

(19) Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite.

(20) A oni kojima se oni, umjesto Allahu, klanjaju – ništa ne stvaraju; oni su sami stvoreni.

(21) mrtvi su, nisu živi i ne znaju kada će biti oživljeni.

(22) Vaš Bog je – jedan Bog! Srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju, poriču, oni se ohološću razmeću.

(23) nema sumnje da Allah zna i ono što oni taje, a i ono što javno iznose; On doista ne voli one koji se ohole.

(24) A kad ih neko upita: “Šta to Gospodar vaš objavljuje?”, oni odgovaraju: “Naroda drevnih izmišljotine!”

(25) da bi na Sudnjem danu nosili čitavo breme svoje i dio bremena onih koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zabludu odveli. A grozno je to što će oni nositi!

(26) I oni prije njih su spletke pleli, pa je Allah iz temelja zgrade njihove porušio, i krov se na njih srušio – stigla ih je kazna odakle nisu očekivali.

(27) A na Sudnjem danu On će ih osramotiti i upitati: “Gdje su oni koje ste Meni ravnim smatrali, oni zbog kojih ste se prepirali?” Oni koji su razumni reći će: “Danas će bruka i muka nevjernike stići.

(28) kojima su meleki dušu uzeli u času kad su nevjernici bili.” I oni će se pokoriti i reći: “Mi nismo nikakvo zlo činili!” “Jest, Allah, doista, dobro zna ono što ste radili.

(29) zato ulazite na kapije Džehennema, u njemu ćete vječno ostati!” O kako će prebivalište onih koji su se oholili grozno biti!

(30) A onima koji su se Allaha bojali reći će se: “Šta je objavljivao Gospodar vaš?” “Dobro!”, odgovorit će. Oni koji čine dobra djela imat će još na ovom svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je, sigurno, još bolji. O kako će boravište onih koji su se Allaha bojali divno biti.

(31) edenski perivoji u koje će ući, kroz koje rijeke teku, i u kojima će sve što zažele imati. Tako će Allah one koji Ga se budu bojali nagraditi.

(32) one kojima će meleki duše uzeti – a oni čisti, i kojima će govoriti: “Selam vama! Uđite u Džennet zbog onog što ste činili!”

(33) Šta li višebošci čekaju: da im dođu meleci, ili da dođe odredba Gospodara tvoga?! Tako su postupili i oni prije njih; njima nije zulum učinio Allah, oni su sami sebi zulum učinili.

(34) I stigla ih je kazna za ružna djela koja su činili, i sa svih strana ih je snašlo ono čemu su se rugali.

(35) Oni koji Njemu druge smatraju ravnim govore: “Da je Allah htio, ne bismo se ni mi ni preci naši, pored Allaha, nikom klanjali i ne bismo, bez Njegove volje, ništa zabranjenim smatrali.” Tako su isto i oni prije njih postupali. A zar su poslanici bili dužni nešto drugo već jasno istinu dostaviti?

(36) Mi smo svakom narodu poslanika poslali: “Allahu ibadet činite, a kumira se klonite!” I bilo je među njima onih kojima je Allah na Pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi; zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali.

(37) Ma koliko ti želio da oni budu na Pravom putu, Allah neće ukazati na Pravi put onom koga je u zabludu odveo i njima niko neće pomoći.

(38) Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom: “Allah neće oživjeti onog koji umre!” Naprotiv, hoće! To je Njegovo obećanje koje će se, doista, ispuniti! Ali većina ljudi ne zna.

(39) da bi im objasnio ono oko čega su se razilazili i da bi saznali oni koji nisu vjerovali da su lašci bili.

(40) Ako nešto hoćemo, Mi samo za to reknemo: “Budi!” – i ono bude.

(41) One koji se isele Allaha radi, nakon što su bili progonjeni, Mi ćemo još na ovom svijetu na lijepo mjesto smjestiti; a nagrada na onom svijetu bit će još veća – kad bi oni samo znali.

(42) onima koji budu trpjeli i u Gospodara svog se uzdali.

(43) Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im – pitajte sljedbenike Knjige ako ne znate.

(44) jasne dokaze i knjige. A tebi objavljujemo Kur’an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje, i da bi oni razmislili.

(45) A zar su sigurni oni koji podmuklosti snuju da ih Allah neće u zemlju utjerati ili da im neće, odakle ne mogu ni pomisliti, kazna doći.

(46) ili da ih neće na putovanjima njihovim kazniti – oni neće umaći.

(47) ili da ih neće kazniti dok u strahu strepe? Ali, Gospodar vaš je doista blag i milostiv.

(48) Zar oni ne vide da sve ono što je Allah stvorio sad desno, sad lijevo, pruža sjene svoje Allahu sedždu čineći i da je sve to pokorno?

(49) Allahu sedždu čini sve živo na nebesima i na Zemlji, i meleci, a oni se ne ohole,

(50) boje se Gospodara svog, Koji je iznad njih, i čine ono što im se naredi.

(51) Allah kaže: “Dvojici bogova se ne klanjajte – samo je jedan Bog – i samo se Mene bojte!”

(52) Sve što je na nebesima i na Zemlji Njegovo je i Njemu treba uvijek poslušan biti. Zar nekog drugog, osim Allaha, da se bojite?

(53) Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas kakva nevolja zadesi, opet od Njega glasno pomoć tražite.

(54) I kad vam On poslije nevolju otkloni, neki od vas isti čas Gospodara svog s drugim izjednači.

(55) da bi nezahvalnost pokazali prema onom što smo im Mi dali. Pa uživajte, ali, zbilja, znat ćete!

(56) višebošci onima koji ništa ne znaju ostavljaju dio hrane koju im Mi dajemo. Allaha mi, bit ćete, sigurno, pitani zato što stalno laži izmišljate.

(57) Oni Allahu kćeri pripisuju – hvaljen neka je On! – a sebi ono što priželjkuju.

(58) I kad se nekom od njih javi da mu se rodila kći, lice mu potamni i postaje potišten.

(59) krije se od ljudi zbog loše vijesti koja mu je dojavljena: da li da je uz poniženje zadrži, ili u prašinu da je zarovi? Kako ružno oni prosuđuju!

(60) Oni koji u onaj svijet ne vjeruju hrđavih su osobina, a Allah ima svojstva najuzvišenija; On je silan i mudar.

(61) Kad bi Allah ljude zbog grijehova njihovih kažnjavao, ništa živo na Zemlji ne bi ostavio, ali On ih do roka određenog ostavlja, i kad rok njihov dođe, ni za tren ga jedan ne mogu ni odgoditi ni ubrzati.

(62) Oni Allahu pripisuju ono prema čemu sami odvratnost osjećaju i njihovi jezici govore laž da njih čeka najljepša nagrada; a njih, nema sumnje, vatra čeka – oni će se u nju prvi potjerati.

(63) Allaha Nam, Mi smo i prije tebe narodima poslanike slali, ali im je šejtan lijepim predstavljao postupke njihove i on je sad drug njihov, njih čeka patnja nesnosna.

(64) Mi tebi objavljujemo Knjigu da bi im objasnio ono oko čega se razilaze i da bude vjernicima uputa i milost.

(65) Allah vodu s neba spušta i njome život mrtvoj zemlji vraća! To je, zaista, dokaz za ljude koji hoće da čuju.

(66) Vi imate pouku i u stoci: "Mi vam dajemo da pijete ono što iz njene utrobe dolazi, što nastaje između grizina i krvi; mlijeko je to, čisto i ukusno onima koji ga piju.

(67) A od plodova palmi i loze pripremate piće i dobru opskrbu. To je, doista, dokaz onima koji pameti imaju.

(68) Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo: “Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onom što naprave ljudi.

(69) Zatim, hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama Gospodara svog, poslušno!” Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je, uistinu, dokaz za ljude koji razmišljaju.

(70) Allah vas stvara, a poslije vam duše uzima; među vama ima onih koji senilnost - duboku starost dožive, pa opet ne znaju nakon što su znanje imali. Allah je, zaista, Onaj Koji sve zna i svemoćan je.

(71) Allah opskrbljujući vas daje jednima više nego drugima. Ali oni kojima je dato više ne daju onima koji su u njihovoj vlasti, a potrebe su im jednake. Zašto nisu na Allahovim blagodatima zahvalni!

(72) Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke, a i ukusnim jelima vas opskrbljuje. Pa zašto u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poriču.

(73) i klanjaju se, pored Allaha, onima koji nisu u stanju da im bilo kakvu hranu daju, ni iz nebesa ni iz zemlje, i koji ništa ne mogu!

(74) Zato ne navodite Allahu slične! Allah doista zna, a vi ne znate.

(75) Allah navodi kao primjer roba u tuđem vlasništvu koji ništa nema i onog koga smo Mi bogato obdarili i koji udjeljuje iz toga, i tajno i javno – zar su oni jednaki? Neka je hvaljen Allah! Ali većina njih ne zna.

(76) Allah vam navodi kao primjer dvojicu ljudi od kojih je jedan gluhonijem, ništa nema i na potpuno je ovisan od svog vlasnika – kud god ga pošalje, nikakva dobra ne donese. Je li on ravan onom koji traži da se pravedno postupa, a i sam je na Pravom putu?

(77) Allah zna tajne nebesa i Zemlje! A Smak svijeta će u tren oka doći, ili još brže, jer je Allah, uistinu, Svemoćni!

(78) Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni.

(79) Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete, njih samo Allah drži. To su, zaista, dokazi ljudima koji budu vjerovali.

(80) Allah vam daje da u kućama svojim stanujete i daje vam od koža stoke šatore koje lahko nosite kad na put idete i kad konačite, a od vune, dlake i kostrijeti njihove prostirku i korisne stvari – sve dok se ne istroše.

(81) Od onog što je stvorio – Allah vam daje hlad i skloništa u brdima, i odjeću koja vas čuva od vrućine; daje vam i oklope koji vas u borbi štite; i tako vam upotpunjava blagodat Svoju da biste bili poslušni.

(82) A ako oni okrenu glave, pa ti si dužan samo jasno objavljivati.

(83) Oni znaju da je blagodat od Allaha, pa je poslije poriču – većina njih su nevjernici.

(84) A na Dan kada iz svakog naroda svjedoka podignemo, nevjernicima neće biti dopušteno da se pravdaju, niti će im biti udovoljeno da blagonaklonost za povratak traže.

(85) Kad oni koji nisu vjerovali ugledaju patnju – ona im se neće ni ublažiti ni odložiti.

(86) A kad oni koji su Njemu druge ravnim smatrali božanstva svoja ugledaju i reknu: “Gospodaru naš, ovo su božanstva naša; njima smo se klanjali, a ne Tebi”, božanstva će im dobaciti: “Vi ste, uistinu, lažljivci!”

(87) I oni će se tog Dana Allahu pokoriti, i propast će ono što su potvarali.

(88) One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvraćali Mi ćemo dvostrukom kaznom kazniti zato što su pravili smutnju.

(89) A šta će biti onog Dana kad protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, od njega samog, i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih! Mi tebi objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju.

(90) Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini, i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje – da pouku primite, On vas savjetuje.

(91) I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite.

(92) I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela, i ne služite se zakletvama svojim da biste jedni druge prevarili samo zato što je jedno pleme mnogobrojnije od drugog. Allah vas time samo iskušava, a na Sudnjem danu će vam, doista, objasniti ono oko čega ste se razilazili.

(93) Da Allah hoće, učinio bi vas sljedbenicima jedne vjere, ali On u zabludu odvodi onog koga hoće, a na Pravi put ukazuje onom kome On hoće; i vi ćete doista odgovarati za ono što ste radili.

(94) I ne služite se zakletvama svojim zato da biste jedni druge varali, da se ne bi pokliznula noga koja čvrsto stoji i da ne biste nesreću iskusili zato što ste od Allahova puta odvraćali; a patnja velika vas još čeka.

(95) I ne zamjenjujte obavezu datu Allahu za nešto što malo vrijedi – ono što je u Allaha za vas je, da znate, bolje!

(96) Ono što je u vas – prolazno je, a ono što je u Allaha – vječno je. One koji su trpjeli Mi ćemo, sigurno, nagraditi mnogostrukom nagradom za ono što su činili.

(97) Onom ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih u skladu s najboljim što su činili nagraditi.

(98) Kad hoćeš učiti Kur’an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog.

(99) on doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji se u Gospodara svog pouzdaju.

(100) Njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju.

(101) Kad Mi ajet dokinemo drugim – a Allah najbolje zna što objavljuje – oni govore: “Ti samo izmišljaš!” A nije tako, nego većina njih ne zna.

(102) Reci: “Od Gospodara tvog objavljuje ga melek Džibril kao istinu, da još više učvrsti vjernike u vjerovanju, i da bude putokaz i radosna vijest svim muslimanima.”

(103) Mi dobro znamo da oni govore: “Poučava ga jedan čovjek!” Jezik onog zbog koga oni krivo govore jest jezik tuđina, a ovaj Kur’an je na jasnom arapskom jeziku.

(104) Onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze Allah, sigurno, neće ukazati na Pravi put, i njih čeka patnja nesnosna.

(105) Usuđuju se da laži izmišljaju samo oni koji u Allahove riječi ne vjeruju, i oni su pravi lažljivci.

(106) Onog ko učini kufr u Allaha nakon što je u Njega vjerovao – osim ako bude na to primoran, a srce mu ostane čvrsto u vjeri – čeka Allahova kazna. One kojima se nevjerstvo bude mililo stići će srdžba Allahova i njih čeka patnja velika.

(107) zato što više vole život na ovom nego na onom svijetu, a Allah neće ukazati na Pravi put onima koji neće da vjeruju.

(108) To su oni čija je srca i sluh i vid Allah zapečatio, i oni su zaista nemarni.

(109) oni će, nema sumnje, na Ahiretu pravi gubitnici.

(110) Gospodar tvoj će onima koji se isele, nakon što su zlostavljani bili, pa se onda budu borili i sve strpljivo podnosili – Gospodar tvoj će im, poslije toga, doista oprostiti i samilostan biti.

(111) na Dan u kojem će svaki čovjek samo o sebi brinuti i u kome će se svakom čovjeku za djela njegova puna nagrada ili kazna dati, nepravda im se neće učiniti!

(112) Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila opskrba sa svih strana, pa je nezahvalan na Allahovim blagodatima postao, pa mu je Allah zbog onog što je radio dao da iskusi i glad i strah.

(113) I njima je došao poslanik, jedan od njih, ali su ga oni lažljivcem nazvali, i njih je stigla kazna zato što su nepravedni bili.

(114) Hranite se dopuštenim i lijepim jelima koja vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima Njegovim, ako se samo Njemu klanjate.

(115) On vam zabranjuje jedino strv, i krv, i svinjsko meso, i onu stoku koja je zaklana u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. A onom ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da utoli glad – pa Gospodar tvoj će, zaista, oprostiti i samilostan biti.

(116) I ne govorite neistine jezicima svojim: “Ovo je dopušteno, a ovo je zabranjeno” – da biste tako o Allahu neistine iznosili. Oni koji o Allahu govore neistine neće uspjeti.

(117) kratko će uživati, i njih će strašna patnja čekati.

(118) Jevrejima smo zabranili ono o čemu smo ti prije kazivali; Mi njima nismo nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli.

(119) Onima koji urade zlo iz neznanja, pa se kasnije pokaju i poprave, Gospodar tvoj će poslije toga, sigurno, oprostiti i samilostan biti.

(120) Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik, nije druge smatrao Allahu ravnim.

(121) i bio je zahvalan na blagodatima Njegovim; On je njega izabrao i na Pravi put izveo.

(122) i Mi smo mu sačuvali lijep spomen na ovom svijetu, a na Ahiretu će doista biti među onima.

(123) Poslije smo tebi objavili: “Slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu, on nije Allahu druge smatrao ravnim!”

(124) Svetkovanje subote je propisano onima koji su imali različita mišljenja o njoj, i Gospodar tvoj će na Sudnjem danu njima presuditi u onom oko čega su se razišli.

(125) Na put Gospodara svog mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta Njegova, i On zna one koji su na Pravom putu.

(126) Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno; a ako otrpite, to je, doista, bolje za strpljive.

(127) Strpljiv budi! Ali, strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. I ne tuguj za njima, i neka ti ne bude teško zbog spletkarenja njihova.

(128) Allah je zaista na strani onih koji se Njega boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.