79 - Sura en-Naziat ()

|

(1) Tako Mi onih koji čupaju grubo,

(2) i onih koji vade blago,

(3) i onih koji plove brzo,

(4) i onih koji baš prednjače,

(5) i onih koji odredbe uređuju,

(6) na Dan kada ono što potresa potrese,

(7) za kojim će doći sljedeći,

(8) srca taj dan bit će uplašena,

(9) a pogledi njihovi ponizni.

(10) Govore oni: “Zar ćemo, zaista, u kaburovima biti vraćeni u život?

(11) Zar kad truhle kosti postanemo?”

(12) I još kažu: “E, to je, dakle, štetan povratak.”

(13) A bit će to samo naredba jedna,

(14) a oni već na površini Zemlje

(15) Da li je doprla do tebe vijest o Musau,

(16) kad ga je Gospodar njegov u blagoslovljenoj, čistoj dolini Tuva zovnuo?

(17) “Idi faraonu, on se, doista, osilio,

(18) i reci: ‘Da li bi ti da se očistiš

(19) da te Gospodaru tvome uputim, pa da Ga se bojiš?’”

(20) I onda mu je najveći znak pokazao,

(21) ali je on porekao i nije poslušao,

(22) već se okrenuo i potrudio

(23) i sabrao i povikao:

(24) “Ja sam gospodar vaš najveći!”, on je rekao

(25) I Allah ga je na drugom, a i na ovom svijetu kaznio.

(26) U tome ima pouka za svakoga koji se bude Allaha bojao!

(27) A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,

(28) svod njegov visoko digao i usavršio,

(29) noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio.

(30) Poslije toga je Zemlju rasprostro,

(31) iz nje je vodu i pašnjake izveo,

(32) i planine nepomičnim učinio,

(33) na uživanje vama i stoci vašoj.

(34) A kad dođe Nevolja najveća,

(35) tada će se čovjek prisjetiti onoga što je radio,

(36) i Oganj će svakome ko vidi biti ukazan.

(37) Pa, onom ko je osion bio

(38) i život dunjalučki više volio,

(39) Oganj će baš prebivalište biti.

(40) A onom ko je od stajanja pred Gospodarom svojim strepio i dušu od prohtjeva uzdržao,

(41) Džennet će baš boravište biti.

(42) Pitaju te o Času kijameta: “Kada će se dogoditi?”

(43) Šta ti o spomenu njegovom znaš!?

(44) Znanje o njemu kod Gospodara tvoga skončava.

(45) Tvoje upozorenje na njega prihvata samo onaj koji Ga se boji,

(46) a njima će se učiniti, Dan taj, kada ga dožive, da su samo jedno poslijepodne ili jedno jutro na dunjaluku ostali.