Các tác phẩm khoa học

  • Việt Nam

    PDF

    Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Muhammad, Thiên sứ của Allah là ai? Là một quyển sách nói về Nabi Muhammad với các chủ đề: Muhammad là ai? Giới thiệu về Muhammad, những người Muslim hiện tại có noi theo tư tưởng của Muhammad không? Cung cách cư xử của Muhammad, nhân cách và phẩm chất dạo đức của Muhammad, sự thờ phượng của Muhammad, các tín đồ của Muhammad nói gì về Người?

Thông tin phản hồi