Bilimsel kategoriler

 • Almanca

  PDF

  Şia Gerçeği: Bu kitapçık, şia tarihinin, onların bazı inançalarının ve sahabeye karşı tavır ve tutumlarının açıklamasını içermektedir.

 • İngilizce

  MP3

  Konuşmacı : Salih es-Salih

  Rafiz Şia Serisi; bu seri Kur’an ve sünnette şianın akide, tevhid ve imamet konularını açıklamaktadır.

 • Rusça

  Bu makale, şiadan -rafizilerden- ve onların İslam’a ve müslümanlara yapmış oldukları ihanetlerden bahsetmektedir.

 • Rusça

  Bu makale, ilk defa Şia mezheplerinin esaslarını çıkaran kimse hakkında olup insanlara bu kaynakları açıklamaktadır.

 • Maranao

  MP3

  Konuşmacı : Şehreman Ma Kasari

 • Sevahilce

  MP3

  Konuşmacı : Osman Said Ali

 • Türkçe

  PDF

  Bazıları Mescid-i Aksâ’nın Müslümanlar nezdindeki ve İslam dinindeki yeri hakkında kitap yazmamıza şaşırabilir. Çünkü bu konu tartışmasız kabul gören konulardan biridir ve Mescid-i Aksâ’nın çok fazla açıklamaya gerek olmayan yüce bir konumu vardır. Mescid-i Aksâ’nın konumu Allah Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerim’deki apaçık ifadesiyle ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem’in sahih hadisiyle sabittir. İslam Ümmeti de Mescid-i Aksâ’nın fazileti üzerinde icma etmiştir/görüş birliğindedir. Fakat eminiz ki, bu kitabı okuyanlar gerçekleri gördükten sonra bize hak vereceklerdir. Mescid-i Aksâ ve Filistin’e destek iddiasında bulunan, mazlum Filistin halkını ve kutsal değerlerini savunduğunu öne süren bazı insanların oynadığı oyunun boyutunu farkedince bu kitabın neden yazıldığını anlayacaklardır. Mescid-i Aksâ’nın konumunu ve faziletini savunmak, Şiilerin muteber kabul ettikleri kitaplarda ve kaynak eserlerinde Mescid-i Aksâ hakkında yazılanlara karşı uyarmak gerekiyordu. Şiilerin mevcut haliyle Mescid-i Aksâ’nın hiçbir faziletinin olmadığını, bilkakis Mescid-i Aksâ’nın gökyüzünde bir mescid olduğunu ve âvâm halkın Mescid-i Aksâ’yı Kudüs’teki mescid zannettiğini yazdığına dikkat çekmek gerekiyordu. Biz de bu iddiaları karşılıksız bırakmak istemedik. Bu iddiaların tehlikesini ve asılsız olduğunu ortaya koymaya çalıştık. Bu iddiaları kitaplarında dile getiren iftiracıların oynadığı oyunun ve çevirdiği entrikanın boyutunu herkesin anlaması için perdenin kaldırılıp gerçeklerin ortaya çıkmasına sözümüzle ve kalemimizle de olsa katkıda bulunmak istedik. Araştırmalarımız sırasında ayrıca, Mescid-i Aksâ’nın konumu ve fazileti hakkında şüphe uyandırmak isteyen Yahudilerin ve Oryantalistlerin asılsız iddialarına Şia kaynaklarından deliller getirdiğini, bu iddiları ümmetimizin sabit değerlerine ve inancına darbe vurmak ve Mescid-i Aksâ’nın kalplerimizdeki yerini sarsmak için kullandıklarını gördük. Burada bir noktaya dikkat çekmek isteriz: Biz bu kitapla ümmetin vahdetini, Müslümanların birliğini ve kutsal değerlerimiz üzerinde görüş birliği sağlamayı hedefliyoruz. Allah’ın o kutsal yerleri fethetmeyi nasip ettiği kişileri sevmeyi ve Şia kitaplarında Müslümanların Kudüs’e verdiği değere saldırıda kullanacakları birçok şeye delil bulan Yahudi ve Oryantalist profesörlere fırsat vermemeyi hedefliyoruz. Çünkü Mescid-i Aksâ’nın konumu hakkında şüphe uyandıran rivayetlerin mutlaka düzeltilmesi ve Kudüs’ün faziletlerinin delillerle ispat edilmesi gerekiyordu.

 • Türkçe

  PDF

  Dinleri, takiyye adı altında yalanı mübahlaştırmak olan şiîlerin aldatıcı şüpheleri, hiçbir ilmî donanımları olmayan avamı ve ilim ehli olduğu zannedilen bazı kimseleri tuzağa düşürmüştür.

 • İngilizce
 • Boşnakça

  PDF

  Yazar : Halid Tuliç

  Şia’nın birden fazla isimleri vardır. Onlara Rafıziler denilmesinin sebebi: Ebu Bekir ve Ömer’in -Allah ikisinden de razı olsun- imametini (hilafetini) reddettikleri içindir.Onlar, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in ashabına küfreder ve onları karalarlar. Onlara şia denilmesinin sebebi: Özellikle Ali’nin -Allah ondan razı olsun- tarafını tuttukları, imametin onun hakkı olduğunu, imametin Ali’nin evlatlarından başkasına verilemeyeceğini inandıkları içindir. Onlara ’İsna Aşeriye’ denilmesinin sebebi: İmametin, on iki imamın hakkı olduğuna inandıkları içindir.o imamların sonuncusu mağaraya girmiş olan Muhammed b. Hasan el-Askeri’dir. Onlara İmamiye denilmesinin sebebi: İmameti, İslam’ın beşinci rüknü (esası) kıldıkları içindir. Onlara Caferiye denilmesinin sebebi: Onların altıncı imamı ve asrının fakihi olan İmam Cafer Sadık’a nisbet edildikleri içindir.Fakat bu fırkanın fıkhının İmam Cafer Sadık’a nisbet edilmesi, yalan ve iftiradan başka bir şey değildir.

 • Türkçe

  PDF

  Yazar : Ali Sadık Çeviri : Mehmet Yılmaz Tetkik : Muhammed Şahin

  Hizbullah Hakkındaki Gerçeği Biliyor Musunuz?: Yazar diyor ki: "İçi boş sloganlar ve yalanlarla ehl-i beyt konusunda aşırı gidenler, Kur’an tahrifçileri, ashâba lânet okuyanlar, mü’minlerin annelerine iftira atanlar; gözümüzün içine baka baka, İslâm ümmetinin sâlih geçmişine (selefine) gece gündüz lânet okudukları ve onlardan uzak olduklarını ilan ettikleri halde bugün İslâm ümmetinin liderliğini yaptıklarını dünyaya göstermeye çalışmaktadırlar.Lübnan Şiî Hizbullah’ına kanan birçok müslümanın hâli bizi şaşırtmaktadır. Hatta durum öyle bir hâle geldi ki bazı câhil sünnîler, Hizbullah lideri Hasan Nasrullah’ın alnından öpülmesi ve kahramanlık nişanıyla taçlandırılması çağrısında dahi bulunabiliyor. Hiç şüphe yok ki bu durum; Hizbullah, onu oluşturan faktörler, mensuplarının akîdesi ve masum kişilerin kanlarına bulanmış tarihi hakkındaki büyük cehâletin bir sonucudur. Allah Teâlâ, şu szölerin sahibi olan mü’minlerin emiri Ömer el-Fâruk’tan râzı olsun: "İslâm’da câhiliyenin ne olduğunu bilmeyen nesil yetişirse, (müslümanların tutundukları) İslâm’ın hükümleri bir bir geçersiz kılınmaya (ortadan kalkmaya) yakındır." Hizbullah gerçeğini, müslümanların onlar hakkında bilmedikleri birçok şeyi, işledikleri katliamlarını ve sinsi planlarını detaylı bir şekilde açıklayan bu kitapta bulacaksınız.

 • Türkçe

  PDF

  Kalpten Kalbe: Dosdoğru yol olan Sırat-ı Mustakîm’e, hakkı aramaya ve hakka tâbi olmaya samimi bir çağrıdır.Bu çağrı, Şia sarıklılarının kendilerine uyanlara empoze ettikleri fikirleri tartışmak için bir nefis muhasebesidir.

 • Türkçe

  PDF

  Bu kitap, On İki İmam inancına sahip Şiâ dîninin temelini oluşturan geniş hatları ele almakta ve Şiâ ile bütün İslâm mezhep ve fırkalarının İslâm’ın esaslarında birleşmesinin imkânsız olduğunu açıklamaktadır.

 • Farsça
 • Urduca

  MP3

  Konuşmacı : İhsan İlahi Zahir

 • Türkçe

  PDF

  Şia Mensubuna Nasihat

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli